Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

Full text of "Svenskt porträttgalleri ..."

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and the book to cntcr the public domain. A public domain book is one that was never subject 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journey from the 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken stcps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 
We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the filés We designed Google Book Search for usc by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpeopleabout this project andhelping them lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can'l offer guidance on whelher any speciflc use of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite seveie. 

Äbout Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps rcaders 
discovcr the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at |http : //books . google . com/| Google Det här är en digital kopia av en bok som har bevarats i generationer på bibhotekens hyllor innan Google omsorgsfullt skannade in 

den. Det är en del av ett projekt för att göra all världens böcker möjliga att upptäcka på nätet. 

Don har överlevt så länge att upphovsrätten har utgått och boken har blivit allmän egendom. En bok i allmän egendom är en bok 

som aldrig har varit belagd med upphovsrätt eller vars skyddstid har löpt ut. Huruvida en bok har blivit allmän egendom eller inte 

varierar från land till land. Sådana böcker är portar till det förflutna och representerar ett överflöd av historia, kultur och kunskap 

som många gånger är svårt att upptäcka. 

Markeringar, noteringar och andra marginalanteckningar i den ursprungliga boken fiinis med i filon. Det är en påiniimelse om bokens 

långa färd från förlaget till ett bibliotek och slutligen till dig. 

Riktlinjer för användning 

Google är stolt över att digitalisera böcker som h;ir blivit Jillmän egendom i samarbete med bibliotek odi göra dem tillgängliga för 
alla. Dessa böcker tillhör mänskligheten, och vi förvaltar bara kulturarvet. Men det här arbetet kostar mycket pengar, så för att vi 
ska kunna fortsätta att tillhandahålla denna resurs, har vi vidtagit åtgärder för att förhindra kommersiella företags missbruk. Vi har 
bland annat infört tekniska inskränkningar för automatiserade frågor. 
Vi ber dig även att: 

• Endast använda filerna utan ekonomisk vinning i åtanke 

Vi har tagit ftam Google boksökning för att det ska användas av enskilda personer, oeli vi vill att du använder dessa filer för 
enskilt, ideellt bruk. 

• Avstå från automatiska frågor 

Skicka inte automatiska frågor av något slag till Googles system. Om du forskar i maskinöversättning, textigenkänning eller andra 
områden där det är intressant att få tillgång till stora mängder text, ta då kontakt med oss. Vi ser gärna att material som är 
allmän egendom används för dessa syften och kan kanske hjälpa till om du har ytterligare behov. 

• Bibehålla upphovsmärket 

Googles "vattenstämpel" som finns i varje fil är nödvändig för att informera allmänheten om det här projektet och att hjälpa 
dem att hitta ytterligare material på Google boksökning. Ta inte bort den. 

• Håll dig på rätt sida om lagen 

Oavsett vad du gör ska du komma ihåg att du bär ansvaret för att se till att det du gör är laghgt. Förutsätt inte att en bok har 
blivit allmän egendom i andra länder bara för att vi tror att den har blivit det för läsare i USA. Huruvida en bok skyddas av 
upphovsrätt skiljer sig åt från land till land, och vi kan inte ge dig några råd om det är tillåtet att använda en viss bok på ett 
särskilt sätt. Förutsätt inte att en bok går att använda på vilket sätt som helst var som helst i världen bara för att den dyker 
upp i Google boksökning. Skadeståndet för upphovsrättsbrott kan vara mycket högt. 

Om Google b ok sökning 

Googles mål är att ordna väi'ldens information och göra den användbar och tillgänglig överallt. Google boksökning hjälper läsare att 
upptäcka världe ns böcker och författare och fö rläggare att nå nya målgrupper. Du kan söka igenom all text i den här boken på webben 
på följande länk |http : //books . google . com/| m^ 


>• • \ 

v^ 
, / r— " 
A I - ,— . », »<:. / o V'^ r-s K^"t, SVENSKT 

PORTRÄTTGALLERI XX. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, 
MÅLARE, TECKNARE, GRAFIKER, 

MÖNSTERRITARE 

OCH 

KONSTINDUSTRIALISTER (i * w w "* - < _ 
j rf.»-» rf rf*'" 'rf * rf • ) 


•"rf rf 

rf * o rf J rf rf * . -c *rfrf • ' ■ •* - rf •> -> 

" ~ rf 

rf rf 
rf rf 


^ rf ^ w s/ STOCKHOLM 
HASSK W. TUrj.BKROS KÖR LA G 

rr\ -^^ 81987^ STOCKHOI^M 
HASSE W. TUI<I.BERGS BOKTRYCKERI 

I9OI • • • » • •» • • • • • • 

• •nu • ft * , 
• « '»• 

• • •• • • .♦ • * •« * • 

• • • '• • • • • • ^. •• •• • • • . • • 

"- . • • ? • • , ARKITEKTER, 

BILDHUGGARE, MÅLARE, 

TECKNARE, GRAFIKER, 

MÖNSTERRITARE OCH KONSTINDUSTRIALISTER MED BIOGRAFISKA UPPGIFTER AF JOHN KRUSE DETTA HÄFTE INNEHÄI,I,ER 714 PORTRÄTT AI^I^A SKEDDA PERSONALFÖRÄNDRINGAR ÄRO I BIOGRAFIERNA 
IAKTTAGNA TlI<Iy DATUM, SOM Ä H VARJE ARK UPPGIFVES. HUFVUDREDAKTÖR FÖR SVENSKT PORTRÄTTGAI.I.ERI 
PASTOR AI,BIN HItDEBRAND FÖRORD. Föreliggande afdelning af Svenskt Porträttgalleri 
af ser att till de redan utkoinna delar af verket, h vilka 
behandla konstnärer (nämligen Författare samt Ton- 
konstnärer och sceniska artister) foga som en afslut- 
ning skildringen i bild och kortfattade ord af Sveriges 
bildande konstnärer. Begreppet konstnär har härvid- 
lag, med fästadt afseende på den nära förbindelse, hvari 
konsten i våra dagar till sin egen lycka och sundhet 
åter börjat träda till industri och handtverk, fattats i så 
vidsträckt betydelse, att ej blott arkitekter, bildhuggare, 
målare, tecknare och de grafiska konsternas utöfvare 
räknats med, utan äfven konstnärliga dekorationsmålare 
och mönsterritare samt hvad jag med ett nytt namn 
vågat kalla konstindustrialister, d. v. s. personer, som 
ej inskränkt sig till att lämna ritningar till konstindu- 
striföremål, utan äfven själfva direkt arbetat på dylika 
föremåls framställande. Med ett par benämningar, som 
också torde förefalla allmänheten nya och ovanliga: 
dekorativmålare och dekorativkonstnär (det senare na- 
turligtvis det vidare begreppet) har jag särskildt velat 
framhålla den med intresset för konstindustri samhörande 
starka tendens mot det prydande, som i våra dagar allt VI ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. mera medvetet utmärker af ven de af ålder så kallade fria 
konsterna. 

Ett lexikaliskt verk sådant som det föreliggande 
måste alltid förete en del luckor och kunna i ett och 
annat af seende kompletteras. Som allmän princip har 
uppställts den regeln, att endast sådana personer med- 
tagits, hvilka antingen offentligen uppträdt som konst- 
närer, d. v. s. exponerat sina verk på för allmänheten 
af sedda utställningar, eller, utan att exponera, dock 
ägna sig åt allmänt känd konstnärlig verksamhet. Ut- 
ställningssynpunkten har naturligtvis varit den ojäm- 
förligt främsta och viktigaste, mén har fört med sig, 
att stundom äfven mera anspråkslösa konstidkare med- 
tagits. Den graunlagenhet man är skyldig de större 
konstnärerna har dock iakttagits genom biografiernas 
beskaffenhet. De senare konstnärerna hafva nämligen, 
såsnart anledning därtill förefunnits, biograferats med 
en utförlighet, som stundom sprängt porträttgalleriets 
vedertagna ram och som endast varit möjlig genom 
förläggarens stora tillmötesgående mot textförfattarens 
önskningar. På detta sätt anlagdt, är det mitt hopp, 
att arbetet skall blifva af ett större värde som upp- 
slagsbok. Särskild vikt har lagts vid att medtaga allt, 
som kan bidraga till att belysa en konstnärs utveck- 
lingsgång, såsom lärare, studieresor etc, samt att för 
de betydande konstnärernas vidkommande meddela ett 
ganska rikligt urval ur deras arbeten, hvilkas årtal 
såvidt möjligt utsatts. I främsta rummet upptager 
arbetet samtliga nu lefvande svenska konstnärer, så 
vidt möjligt varit att anskaffa porträtt, hvilket oak- ARKITEKTER, BIIvDHUGGARE, MÅI^ARE, M. FL. VII tadt gjorda ansträngningar i enstaka fall icke lyckats, 
men för att betona denna generations sammanhang med 
den föregående har gränsen bakåt i tiden satts till 1860, 
så att efter den tiden aflidna konstnärer medtagits i 
mån af sin betydenhet och desto flera ju närmare nuti- 
den de lefvat. 

Af lätt insedda utrymmesskäl har det ej varit 
möjligt att anföra konstverks privata ägare; undantag 
hafva dock härvidlag gjorts för några större, mera 
kända privatsamlingar såsom Furstenbergs galleri i Gö- 
teborg samt lyiidvigsbergs och Heleneborgs gallerier i 
Stockholm. Icke heller hafva utställningsorternas namn 
kunnat utsättas; härvid anmärkes dock, att »utst. 91» 
betyder Göteborgsutställningen s: å. och »utst. 97» den 
stora Stockholmsutställningen s. å. 

Slutligen bör det påpekas, att inga ritningar och 
utkast, hvilka stannat vid projektets stadium, utan en- 
dast utförda eller under arbete varande verk omnämts 
samt att ganska många taflor, hvilka i Nationalmusei 
stora katalog öfver Nordiska mästare (tryckt 1897) upp- 
tagas såsom befintliga i Nationalmuseum men genom 
den i år företagna gallringen fått plats i landsorts- 
museer såsom deposition, naturligtvis här inordnats på 
sina nuvarande platser. 

Källor hafva varit dels själf biografier, hvilkas upp- 
gifter emellertid ofta behöft kontrolleras (sålunda äro 
alltid uppgifter angående studietid vid Akademien kon- 
troUerade i Akademiens elevmatrikel, hvilken emellertid 
först börjar 1849), dels allehanda tryckta källor, isynner- 
het Nordisk Familjebok, Hafströms lilla nyttiga, fast väl VIII ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. fragmentariska bok De bildande konsternas utöfvare i 
Sverige 1600— 1884, Nordensvans svenska konsthistoria, 
d:r Göthes stora katalog öfver Nationalmusei samling 
af nordiska mästares taflor, utställningskataloger m. m. 
Angående medlemmar i Konstnärsförbundet har land- 
skapsmålaren Karl Nordström haft den godheten att 
meddela en egenhändig förteckning, angående medlem- 
marna i Svenska konstnärernas förening hafva arkitekten 
Carl Möller och landskapsmålaren Gottfried Kallstenius 
samt angående medlemmarna i Konstnärsklubben dennas 
sekreterare, arkitekten Aron Johansson samt klubbmästare, 
tecknaren Olof Sörling benäget lämnat uppgifter. Till 
samtliga dessa herrar äf ven som till Konstakademiens 
sekreterare, intendenten Looström, h vilken vid många 
tillfällen varit mig till hjälp vid forskningar i akade- 
miens arkiv, ber jag att få framföra mitt vördsamma 
tack. Ett särskildt tack riktas till porträttgalleriets hufvud- 
redaktör för ett i allo angenämt samarbete samt för den 
utmärkta noggrannhet, som varit af så stort värde för 
de biografiska uppgifternas pålitlighet. 

Här . är icke platsen att redogöra för de stridig- 
heter, hvilka från medlet af 8o-talet delat våra konst- 
närer i två skarpt skilda grupper, å ena sidan Konst- 
akademien, till hvilken den 1890 — 91 bildade Svenska 
konstnärernas förening slutit sig, å den andra Konst- 
närsförbundet bildadt 1886 ur de 1885 mot Konstaka- 
demiens organisation och undervisningssätt uppträdande 
så kallade Opponenternas led. Den, som är intresserad 
för dessa stridigheter, hvilka varit af stor och ingripande 
betydelse för den svenska konstens lif under alla dessa ARKITEKTER, BIIyDHUGGARK, MÄlyARK, M. FL. IX år, hänvisas dels till Nordensvans svenska konsthistoria, 
dels till undertecknads artikel om Konstnärsförbundet i 
Nordisk familjeboks supplement. Kanske är det ännu 
för tidigt att om dessa strider fälla ett fullt opartiskt 
omdöme, men säkert är, att de på ett lysande sätt be- 
sannat den gamla satsen: »där det är strid, är det lif», 
ty lif har det varit inom vår konst under dessa år, lik- 
som inom utlandets konst, där liknande rörelser och 
strider ägt och äga rum. 

Stockholm i november 1901. 

« 

John Kruse. Använda förkortningar: 

Iv. K. K. = Ledamot af Konstnärsklubben. 

Opp. 85. = Deltagare i opponentrörelsen 1885. 

L. K. P\ = Ledamot af Konstnärsförbundet. 

L. Sv. K. F. = Ledamot af Svenska konstnärernas förening. L. Fr. K. A. = Ledamot af Akademien för de fria konsterna. 

L. H. A. = Ledamot af Vitterhets-, historie- o. antik\4tetsaka- 
demien. 

L. Kr. V. A. = Ledamot af Krigsvetenskapsakademien. 

L. L. A. = Ledamot af Landtbruksakademien. 

L. M. A. = Ledamot af Musikaliska akademien. 

L. Sk. S. = Ledamot af Samfundet för utgifvande af handskrif- 
ter rörande Skandinaviens historia. 

L. V'. A. = Ledamot af Vetenskapsakademien. 

L. V. V. S. = Ledamot af Vetenskaps- o. vitterhetssamhället i 
Göteborg. 

L. Ö. S. = Ledamot af Örlogsm annasällskapet. ARKITEKTER, 

BILDHUGGARE, MÅLARE, 

TECKNARE, GRAFIKER, MÖNSTERRITARE OCH KONSTINDUSTRIALISTER * ' ' t . t Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, 
grafiker o. mönsterritare. 
Pilrik Johan Wilhelm Abrahamson. 

F. i Stockholm 1 871 12/3, Elev vid Fria konst, 
akad. 90 — 96. Landskapsmålare; gravör. Bl. arbe- 
ten: När solen dalar, oljemålning (99). 
Eleonora Amalia Maria Adelborg. 

V. i Karlskrona 1849^712. Studerat i Paris 89 
samt i London 95 o. 1901. 
Svenska konstslöjdutställning 
hos föreningen Handarbetets 
mönsterriterska. Anst. hos S. Giöbels 
i Stlilm 86 — 99 samt 
Vänner 1900. Textil 
Eva Ottilia Adelborg. 

1\ i Karlskrona 1855^/12. FUev vid Fria konst, 
akad. 78 — 84; vistades på studieresa i Holland 98 
o. i Italien 1901. Akvarellist; tecknare; konstindu- 
striel mönsterriterska. Bl. arbeten : illustrationer till 
barnböcker ss. »Prinsarnes Blomster-Alfabet»; »i, 2, 
3, 4 Blomstersiffror»; »Pelle Snygg ; >^lTte blåser 
sommarvind) (1900). L. K. K. 96. Svenshl PorträtlgaUeri XX. Tr. 3'io 1901. ARKITEKTER, BILDHrOGARE, MÄLABE, M. FL. Carl Gabriel Adelsköld. 

F. i Alingsås i83o"/ia 1'inlerlöjtii. virt Väst- 
götartals reg, 50; löjtn. 53 o. i åtm. 53; löjtn. vid 
Flottans mekati. kär 55; afsked ur krigstj. 60. Har 
studerat i Sthim o. utlandet. Laiirlskaps- o. sjöniälare 
(företrädes vis kustmotiv). 1.. K. K. 75. Claes Adolf Adelsköld. 

F. i Alingsås landsförs., Alfsb. län, 1824^/9. Stud. 
i Lund 41; elev vi<l Chalm. slöjdskolan 41 — 44. fii- 
derlöjtn. vid Verml. fältjäg.-reg. 44; löjtn. vid Väg- 
o. vattenb.-kåren 53; kapt 55; major 62; afsked 75. 
L. V. A, 70 o. dess preses ga; L. V. V. S. 79. Led. 
af Riksd. l;a k. 75 — 93. Järn vägsbyggare; skriftstäl- 
lare; kompositör; arkitekt; landskapsmålare; konst- 
svarfvare. Bl. arbeten: Nolhaga nya hufvudhyggnad ; 
villan n:r 2 Villagatan i Sthlm (A:s egen bostad) 
samt en mängd stationsbyggnader vid af honom 
själf utförda järnvägar. 

Bror Victor Adler. 

F. i Fors, Älfsb. län, l848«l/«. Elev vid Cbalm. 
slöjdskolan o. 70 — 75 vid Fria konst. akad. ; studerat 
i Italien ra. fl. laud. Privat arkitekt i Göteb. samt 
lär. vid Chalm. tekn. läroanst o. Göteb. slöjdförenings 
skola; rektor vid Tekn. skolan i Sthlm 86; inspektör 
för de tekn. yrkesskolorna samt for teckningsunder- 
visningen vid de allm. läroverken o. seminarierna. 
Arkitekt; skriftställare. Bl. arbeten: Riksbankens 
filial, Frimurarelogen, saluhall samt en stor del af 
arbetarebostäderna i Almedal, samtliga i Göteb. 
Opp. 85. L. K. F. 86—91. L. K. K. 86. L. Sv. 
K. F. 90. Rolf Adlersparre. 

F. i Karlskrona 185931/7, Elev vid Fria konst, 
akad. 83—87, Statybild huggare. Bl. arbeten: Svea 
(Sthlms ensk, hank); dekorativa statyer på Opera- 
terrassen o. Djurgärdsbron (Sthlm) samt Röhss'ska 
farailjegrafven (Göteb.). L. K. K, 89, L. Sv. K. F. 91. ARKITEKTER, BII^DHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 
Sofia Adolfina Adlersparre. 

F. i Repplinge, Kalm. län, 18086/3. Elev i Sthlm 
af Qvariiström o. Ekman samt i Paris fr. 38 af Wic- 
kenberg, Wahlbom o. isynnerhet af L. Cogniet; före- 
tog studieresor 45 till Dresden, 51 till Munchen, 
Bologna, Florens o. Rom, där hon dröjde 3 ^2 år o. 
rönte inflytande af tysken Overbeck, m. fl. Genre- o. 
porträttmålarinna. Bl. arbeten : Kvinligt helgon (39 ; 
Kalmar museum) ; porträtt af Marie Dietsch (48 ; Falu 
landshöfdingeresidens) o. af påfven Pius IX (Drott- 
ningholm); Själfporträtt (Fria konst, akad.); kopior 
efter Rafael, m. fl. t i Stockholm 186223/3. 
Arvid Magnus Ahlberg. 

F. i Karlskrona 185123/12. Elev af A. Nordgreii 
i Dusseldorf. Sjömålare. Bl. arbeten : Marin o. Vinter- 
bild fr. Gullholmen (iitst. 91). 
Karl Henrik Fredrik Martin Ahlborn. 

F. i Braunschweig 1819I3/11. Kom ung till Sthlm. 
Lär. i ornamentsritning o. modellering vid Sv. slöjd- 
föreningens söndags- o. aftonskola i Sthlm 46 — 70. 
Ornamentsbildhuggare, f i Stockholm 1895*^73- 
Le a Fredrika Ahlborn, f. Lundgren. 

T. i Stockholm 1826 1^/2; gift 54 med ornaments- 
bildhuggaren Karl Ahlborn ; enka 95. Elev vid Fria 
konst. akad. 50 — 51 samt af fadren myntgravör L. P. 
Lundgren o. i Paris 52 — 53 af statybildh. Qvamström, 
Toussaint o. Barre. Gravör vid K. myntverket 53. 
K. medalj gravör. L. Fr. K. A. 81. Bl. hennes ar- 
beten: stämplar till svenska, norska o. finska mynt, 
Vet. akad:s o. Sv. akad:s samtliga medaljer — utom 
tvenne -^ under 44 år fr. 53. f i Stockholm 18971^/11. ARKITEKTER, BItDHUGGARE, AIÅLARR, H. Fl.. 

Fritz August Ahlgrensson. 

F. i Stockholm iSsS"/!. Elev at Fr. Westiii o. 
E. Boberg samt viA Fria konst, akaii. 57 — 60; före- 
tagit fl. uti. studieresor, i synnerh. till Wien o. Paris. 
Tf. dekorationsniälare vid K, teat. 5S; kostymonlo- 
natör o. dekoration sniälare Ö3 — 6S: tiieddir. för Miii- 
I dre teaL i Sthlm 68—69; a"st. vid K. teat. i Köpeii- 
baniti 69 — 71 o. \-id K. teat. i Sthlm 71 — 74; åter 
i Köpenhatnn 74 o. därefter fl. år i Paris. L. Fr. 
K. A. 72. Dekorationsmålare. Bl. arheten: dekora- 
tionerna till Gustaf Vasa. Judinnan. Rienzi, .Afrikan- 
skan, Den flygande hotläiulareii, Lohengrin iSthlm) 
o. till Trymsk\'iden, Kort .\deler o. H^nnsndene 
på Helgoland (Köpenhanm) samt till teatrar i sv. 
landsorten o. Finland. L. K. K. 

Gerda Maria Ahlni. 

F. i Västeräs 18692*/.!. Elev vid Fria konst. akad. 
89 — 91 ; vistades på studieresor i Frankrike, Tyskland 
o. Italien 92, i F'rankrike, Italien o. England 94 — 
95, i Norge 9S samt i Belgien [900. Lan<lskapsmå- 
larinna. Bl. arbeten: Norskt landskap (ulst. 99); Torg 
i Sluis o. Kanal i Briigge (utst 1901). Carl Fredrik Akrell. 

F. i Stockholm 1779I3/1. Tjänsteman i Lan dtmSL- 
kont. 93; konduktör vid Fortifikationen 96; löjtn. 
vid Fältmätn. -kåren 1S06; kapt. i ami. 07; lär. i 
fortifikation ä Karlberg s. är; major i arm. 12; öfv.- 
löjtn. 14; ötverste i arm. 28; chef för Topograt. kåren 
31; gen.-niajor 43; gen. -löjtn. 54; chef fÖr Telegraf- 
I styr. 54—62. Adlad 19. L. Kr. V. A. 06: L. V. A. 
40; Hedersled. L- A. 57. Gravor. i synnerhet i akva- 
tinta. Bl. arbeten: land- o. sjökartor; planscher till 
Tliersners Fordna o. nän'arande Sverige, Skjölde- 
lirands Voyage pittoresque au Cap Nord. ni. fl. rese- 
skildringar o. vetenskap!, arbeten, + i Stockholm 
1868 '1/9. 

Gustaf Albert. 

F. i Eskilstuna iSöö^J-io, Elev vid Carl Larssons 
skola i Göteb. 87. Vistades i Amerika (New-York) 
87 — 90; bosatt i Paris fr. 91. Landskapsmålare, Bl. 
arbeten; Eftermiddagsstämning i Göteborgstratten 
I o. Hamnmotiv fr. Göteb. (utst. 87); Skogsinteriör. 
motiv fr. Etaples, o. Middagssol, motiv fr. Maret sur 
Loing (utst. 94); Franskt landskap med får (Fiitsten- 
bergs galleri); Afton vid Seinen (utst. 97); Gargi- 
lesse (97; Franska staten); Nuit sur la cöte (utst. 
1900). L. K. F. 87—1901. L. Sv. K. F. 1900. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 
Carl Fredrik Allard. 

F. i Norrköping 1863 1*^/?. Elev i träsnideri vid 
J. A. Lindelis möbelfabrik i Norrköping, i teckning 
o. niodellering vid Ebersteinska söndags- o. afton- 
skolan därst. 76 — 85 samt i målning 84 af E. Sääf. 
Möbelritare vid J. A. Lindelis möbelfabrik i Norr- 
köping 90; teckningslär. vid Ebersteinska söndags- 
o. aftonskolan 91 samt vid Swartziska friskolan i 
Norrköping 97. Bl. arbeten: matsalsmöbel i gotik 
(tillh. H. Mannstaedt i Sthlm; början af 90-talet); 
salsmöbel i nordisk renässans (utst. 97); inredningen 
af apoteket Storken i Sthlm. 
Bror Eduard Almquist. 

F. i Borgviks kapell, Värml. län, 1864O/8. Elev 
vid Chalm. tekn. läroanst. 81 — 87 samt vid Fria konst, 
akad. 87 — 90. Anst. å I. G. Clasons ritkontor 90 
samt 93 — 95; företagit studieresor till Spanien, Ita- 
lien, Frankrike o. Tyskland 92 — 93 samt till Italien 
99. Privat arkitekt i Sthlm fr. 95; arkitekt i Öfver- 
int.-ämb. 98. Arkitekt; etsare; tecknare. Bl. arbe- 
ten: hufvudbyggnaden å Sjögetorp; skolhus vid 
Liljedals glasbruk i Värmland; bokillustrationer o. 
ex-libris. L. K. K. 91. 
Ester Dorotea Almqvist. 

F. i Bromma, Sthlms län, 18698/11. Landskaps- 
målarinna; akvarellist; tecknare; pastellist; etsare. 
Bl. arbeten: Huset vid skogsbrynet (utst. 97); En 
betesmark (utst. 98); Höstlig park. Björkhage efter 
solnedgång (Göteb. museum) o. Interiör (alla utst. 
1900) samt akvareller, pasteller, kolteckningar o. ets- 
ningar, vanligen med landskapsmotiv, stundom med 
figurer. L. K. F. 97 — 1900. 
Caleb Althin. 

F. i Karlskrona 186620/2. Elev vid Fria konst, 
akad. 85 — 89; studerat i Frankrike (dekorativ konst 
för P. V. Galland i Paris) o. i Tyskland 89—91; 
teckningslär.-ex. 92. Öfverlär. vid Tekn. skolan i 
Sthlm 96 ; förestånd, för en privat målnings- o. teck- 
ningsskola. Dekorativmålare; illustratör. Bl. ar- 
beten: figurala al secco-målningar i Uppsala dom- 
kyrka (omkr. 200 figurer) samt i Örebro m. fl. kyrkor; 
bokvignetter. L. K. K. 92. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. Karl Gustaf Aniéen. 

F. i Lofö, Sthlms län. i864'«'s. Elev vid Tekti. 
högskolan 83—87 o. vid Kria konst. akad. 87-90. 
Anst. å. prof. I. G, Clasous ritkontor 90—93; vistats 
pä studieresor 94^96 i Italien, Frankrike, Spanien, 
England, Tyskland, m. fl. land. Privat arkitekt i 
Sthlm. Fr. 97 utfört fl. byggnader o. anläggningar 
för Nordiska museet ä Skansen (tornet Makalös, etc). 
L. K. K. 91. Märta Augusta Carolina Emma Axelsdotter 

Améen, f. Sparre. 
F. i Wien, Österrike, 187128/a; gift 93 med löjtn. 
J. G. G. Améen. Elev i Paris af Courtois, Dagnan- 
Bouveret, m. fl. Hästmälarinna o. hästsltulptris. Bl. 
arbeten; Dragande percheroner (99); Gamla kamra- 
ter, Senhöst o. I sken (alla fr. 1900), samtliga häst- 
skulpturer i litet format. L. Sv.' K. F. 1900. 
Grefve Mikael Gustaf Aiickarsvärd. 

F. i Kalmar 1792*5/3. LÖjtn. vid Svea lifg. iSu; 
deltog i tyska o. norska fälttågen 13 o. 14; kapt. 
17; adjut hos Carl XIV Johan 29; öfv.-Iöjtn. i arm. 
39; afeked 44. Vistades pfi konstnärL studieresor i 
Paris (elev af Hersen) 19 — 20 samt i Rom (elev af 
Fogelberg, Mömer o. Laurens samt fransmännen 
Robert o. Snelt?.) 20—22. Fr. 22 bosatt i Sverige; 
företog studieresor till Gotland, m. fl. trakter i Sverige 
samt till Norge. Stiftare (jämte grefve A. Bielke o. 
P. A, Nyström) af Konstföreningen 32. Öfverinteii- 
dent o. preses i Fria konst. akad. 44 — 58. Land- 
skapsmålare; tecknare; litograf; handteckningssaui- 
lare. Hedersled. Fr. K. A. 43. Bl. arbeten: de lito- 
grafierade illustrationerna till hans egna arbeten: 
Sveriges märkvärdigaste ruiner (28—30) samt Sven- 
ska o. norska utsigter (30 — 37). I,. K; K. ■(■ i Stock 
holm 18788/5. 

Axel Johan Anderberg. 

F. i Kristianstad i86o^/n. Elev vid Tekn. hög- 
skolan 80 — 84 o. vid Fria konst akad. 84—87; vistats 
på studieresor i Tysktand, Frankrike o. Italien 87 
—88. Privat arkitekt i Sthlm. Bl. arbeten: K. tea- 
tern (91—98) samt Maria församlingshus i Sthlm 
(under uppförande). L. K, K. 88. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 
Nils Anderson. 

F. i Kettilstad, Österg. län, 1817I8/12. Målarelär- 
ling; jalousiemålare vid Gusums bruk. Elev vid Fria 
konst. akad. 40; vistades på studieresa i utlandet 51 
samt 55 — 56 i Paris (elev af Couture). V: prof. vid 
Fria konst. akad. 57 o. prof. 58. K. hofmålare. L. Fr. 
K. A. 56. Genre-, historie- o. landskapsmålare (sven- 
ska motiv med staffage af bönder o. kreatur). Bl. 
arbeten: Torsdagshemfärd fr. Linköping; Fågelhand- 
laren på Norrbro; Färd till Vemamo marknad (60; 
Växjö museum); Sorundabönder på väg till Sthlni 
(62) o. Oxdrift fr. Småland (63), de 2 sistn. i National- 
museum ; Bönder på väg till staden (Göteb. museum). 
L. K. K. ti Vaxholm 1865W/6. 
Oscar Leonard Anderson. 

F. i Stockholm 18366/12. Elev vid Fria konst, 
akad. 53 — 55 samt af Camphausen i Diisseldorf. 
Häst- o. historiemålare; akvarellist. Bl. arbeten: 
Kungshatt (60; Örebro museum); Gustaf II Adolf i 
slaget vid Mewe (64) samt Litografiska studier af 
hästar o. hundar (67). f i Stockholm 186826/6. 
Sven Anderson. 

F. i Gnosjö, Jönk. län, 184624/8. Elev vid Fria 
konst akad. 72 — 75 o. af Fr. Kjellberg; vistats på 
studieresa i Italien 90 — 91. Porträttbildhuggare. Bl. 
arbeten: porträttmedaljong af past prim. Fehr (utst. 
85); omkr. 70 byster o. reliefer af framstående riks- 
dagsmän (75 — 90), skänkta af konstnären till Riks- 
dagens porträttsamling; byster o. reliefer af lärare 
vid Lunds universitet (professorerna Ask, Blomstrand, 
Wisén, m. fl.), generalstabsofficerare (Leijonhufvud, 
Stecksén, m. fl.) samt medlemmar af Publicistklubben 
(K. A. Lindström, m. fl.). L. K. K. Opp. 85. L. 
K. F. 86-96. 
Carl Gustaf Andersson. 

F. i Vada, Sthlms län, 185921/8. Elev vid Fria 
konst. akad. 79 — 91. Statybildhuggare. Bl. arbeten: 
fyra allegoriska figurer i sandsten å K. teaterns fasad 
(97) o. tvenne d:o i brons i K. teaterns vestibul (98) 
samt statyetter till hedersgåfvor åt disponenten Alm- 
ström (95), dokt. de Laval (96) o. konsul Ohlsson 
(96). L. K. K. 86. L. Sv. K. F. 90. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 

Johan Axel (Acke) Gustaf Andersson. 

F. i Stockholm iSsg'/*. Elev viil Fria konst, 
akad. 76—81 samt i etsning af M. Milius i Paris; 
_ vistats på stijdietesor i Hollaud o. Belgieo 81, Frank- 

rike (Paris 84) o. Italien ; bosatt några år i Finland. 
Målare; akvarellisC; etsare; dekorativkoiistnär. Bl. 
arbeten: porträtt af prof. E. Edlund (utst. 85). Verner 

I von Heidenstam (96) o. Zacharias Topelius (97); Råk 
på isen o. Vin terj ägare (utst. 87); I skogsteniplet 

f (T901); akvarellen Gustaviansk interiör {1900; Fiirsteii- 
bergs galleri); teckningar till Z. Topelii Läsning för 
bara ; etsningarna Vinterfiske (85). Den nyfödde 
väges (86) o. Famior (88); restaurering af De Geeiska 
kapellet i Uppsala domkyrka; privat mnisdekorerinj{ 
i Sverige o. Finland med nord. växtmotiv samt 
dekorativa pannäer o. teckningar till möbler o. kakel- 
ugnar. L. K. K. 85. Opp. 83. L. K. F. 86. L. Sv. 
K. F. 90—98. 

Karl Johan Andersson. 

F. i Brännkyrka. Stlilms län, 1853*^/12. Anst, 
vid Ny 111. Tidnings xylografiska ateUer 72 — 80; 
studerade i Paris 83—84. Bosatt i Grisslehanin. 
Trägravör. Bl. arbeten: träsnitt till Nordenskiölds 
Vegas färd kring Asien o. Europa (80 — 81) samt till 
Anna Maria Lenngrens Skaldeförsök, ill. af Carl 
Larsson (84). Nils Elias Andersson. 

F. i Stockholm i858'/6. Uuderiöjtn. vid I-lottan 
78; löjtn. 83; kapt, 89; lär. i minlära vid Sjökrigs- 
skolan 91 — 97; konim.-kapt. af 2:a gr. 1900. L. O. S. 
96. Etsare (linie o. akvatiuta) med sjömotiv. Bl. 
arbeten: Slaget vid Trafalgar (97) o. Slaget vid S:t 
Vincent (98; båda i samarbete med A. Tallberg); 
Hot (akvarinta), Promenad (mjuk grund) o. Storm 
(samtliga 99) i Nationalmuseum; Till sjös (1901). Oskar Emil Andersson. 

V. i Stockholm 1877"/!- Elev vill Tekn. skolan 
i Sthlni 95— 97. Tecknare. Bl. arbeten: teckningar 
till Söndags Nisse (fr. 99) o. i Sv. Dagbladet (1901). ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 

Anders Viktor (Vicke) Andrén. 

P\ i Uddevalla 1856 ''/12. Målarelärling 77. Elev 
vid Fria konst. akad. 78 — 82; vistades på studieresor 
i Italien 91 o. 99. L. Fr. K. A. 99. Dekorativ- 
målare; akvarellist; tecknare; Bellmanssångare. Bl. 
arbeten: dekorativa målningar i matsalen å hotel 
Continental, restaurant du Nord, Blanchs kafé, Vasa- 
teaterns salong. Operakaféet (plafond o. lunettmål- 
ningar; 95), K. teatern (plafonden i salongen) samt 
i privatbostäder, allt i Sthlm, samt konstnärliga 
affischer o. talrika bokillustrationer, äfvensom teck- 
ningar i tidn. Kasper (fr. 78) o. Ny 111. Tidn. (fr. 
80). L. K. K. 82. Opp. 85. L. K. F. 86—91. L. 
Sv. K. F. 90. Edvard Alexis Ankarcrona. 

F. i Risekatslösa, Malm. län, 182522/9. Under- 
löjtn. vid Uppl. reg. 47; afsked ur krigstj. 52; landt- 
brukare till 70; ni vellör vid järnvägsbyggnad. Elev 
i landskapsmålning af P. D. Holm. Landskapsmå- 
lare med motiv fr. mellersta Sverige. L. K. K. 74. 
■|" i Stockholm 19011^/9. 
Henric August Ankarcrona. 

F. i Risekatslösa, Malm. län, i83ii*/ö- Underlöjtn. 
vid Svea lifg. 50; löjtn. 55; kapt. 61; major i arm. 
67 o. vid reg. 74; öfv.-löjtn. i arm. 80 o. vid Södra 
sk. inf. -reg. 81; öfverste o. chef för samma reg. 83; 
öfverste o. sekundchef för Svea lifg. 88 ; ståthåll. på 
Gripsholms slott 92; afsked ur krigstj. s. år. Som 
målare elev af Carl XV o. Boklund (56 — 57) samt 
af Höckert (65 — 66). Batalj- o. landskapsmålare med 
motiv företrädesvis fr. Marockos o. Algiers öknar. 
Bl. arbeten: Afrikanskt landskap (69; National- 
museum) o. Karl XII vid Narva (70; Lunds univ. 
konstmuseum). Opp. 85. L. K. F. några år fr. 86. 
L. I^. -l^. 
Sten Gustaf Herman Ankarcrona. 

F. i Hakarp, Jönk. län, 186911/5- Elev vid Konst- 
akad. i Berlin 86 — 89; företagit studieresor till Norge 
88 o. 90, Paris 89, Miinchen 91 — 93, Dresden, Miin- 
chen o. Venedig 95 samt Tyskland 98 o. 1900. Häst-, 
landskaps- o. porträttmålare; tecknare. Bl. arbeten: 
Rast i åkern (89); I ladugården (utst. 91); Höstplöj- 
ning (91; Fiirstenbergs galleri); porträtt af måla- 
rens broder Folke (95) ; Sista lasset (96) ; Fordomtima 
(97; Nationalmuseum); Vintersöndag (99); Gripsholm 
(1900) samt teckningen Sverige (Julrosor 1900). L. 
K. F. 90 — 98. L. K. K. 91. L. Sv. K. F. 1900. ARKITEKTER, BILDHUGGARE. MÅLARE, M. FL. Karl Rudolf Teodor Arborelius. 

F. i Orsa, Kopparb. län, iSöi^i/ia. Elev vidTeku. 
högskolan 82—86. Privat arkitekt i Sthlm. Bl. ar- 
beteu; villor vid Djursholm för prof. Mittag-Leffler, 
frih. H. Rehbinder, disp, G. Bratt o. ingeniör Hj. 
Celion; ombyggnad af Djursholms slott; Orsa kyrko- 
herdeboställe; ombyggnad af Elfdals kj-rka i Da- 
larne; Idrottsparkens byggnader i Sthlm (tills, med 
arkitekten Fr. Lilljekvist), L. K. K. gi. 

Olof Per Ulrik Arborelius. 

F. i Orsa, Kopparb. län. 1842 '/u. Elev vid Fria 
konst akad. 60—68; företagit studieresor 69—72 
till Dusseldori, Paris, Munchen o. Rom. Öfverlär. 
vid Teku. skolan i Sthlm 81; prot. vid Fria konst, 
akad. 1901. Landskapsmålare, ofta med staffage af 
figurer o. djur. I,. Fr, K. A. 91. Bl. arbeten: Storm i 
skärgården (74 ; Malmö museum); Fäbod v all i Dalame 
(76), Getter föras i vall (go) o, Utsigt af en sjö vid 
Eugelsbeig (93), alla i Nationalmuseum; Skogstjärn 
i aftonbelysning (89; Göteb. museum); HSkSrare i 
Dalame (amerikanskt museum); Vinterscen vid Mora 
kyrka; Söndagsmorgon vid Flöda kyrka; Tings- 
afslutning i Dalarne (99) o. I skogsbrynet (1900). 
L. K. K. 66. Opp. 85. L. K. F. 86-90. L. Sv. 
K. F. go. Elisabeth (Elise) Zéuaide Arnberg, f. Talen. 
F. i Stockholm 1826II/11; gift 59 med brukspa- 
tronen Thure Arnberg; euka 66. Elev af A. Lund- 
qvist o. J. A. Malmström. Miuiatymiålarinna. Bl. 
arbeten: talrika porträtt i miniatyr på elfenben. + i 
Stockholm l8gl8/B. Alma Constantia Arnell. 

F, i Säbrå, Västemorrl, län, 1857"/.^. Elev i Sthlm 
af G. Cederströni o. A. Zom; vistades på studieresa 
i Rom o. Paris 95 — 96 samt i Rom 99 — 1900. Genre-, 
landskaps- o, porträttmålarinna; pastellist. Itl. arbe- 
ten: Interiör fr. Abruzzerna (1900). L. Sv. K. F. igoa ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. II 


Karin Magdalena Arosenius. 

F. i Norrköping 185 129/7. Elev i vSthlm vid 
Slöjdskolan samt vid Fria konst. akad. 70 — 74; seder- 
mera utbildad i Köpenhamn, Rom o. Paris. Staty- 
bil dhuggarinna. Bl. arbeten : Fiskargosse, som somnat 
fr. sitt metspö (utst. 81); Badande flicka (utst. 83); 
Flicka fr. Siracusa (byst); Statyett (utst 91). 

Carl Georg Arsenius. 

F. i Almby, Örebro län, 18558/7. Blev vid Fria 
konst. akad. 75 — 80; därefter elev i Paris af J. P. 
Laurens. Bosatt i Chantilly, Frankrike, fr. 86.' Djur- 
(särskildt häst-)målare; tecknare. Bl. arbeten: By- 
gata i morgonsol, Normandie (84); På återvägen fr. 
Longchamps (85); Min hund (87; Fiirstenbergs gal- 
leri); Tränare fr. Chantilly (89); Chevaux dans Teau 
(92) ; Konung Oscar II till häst (95) ; Höstmorgon i 
Chantilly (utst. 95); L'abreuvoir (96); Boulevard 
d'Enfer; Arbetshästar i ett klosterstall; Scen på häst- 
backen vid Uppsala disting; Min jagthäst o. Tidig 
morgon i Normandie (98); Öfver sandfälten o. Hårdt 
arbete (99) samt talrika porträtt af fullblodshästar o. 
personer till häst äfveiisom teckningar till Le sport 
o. Le Figaro. L. K. K. 84. Opp. 85. L. K. F. 86. 

John Georg Arsenius. 

F. i Sandhem, Skarab. län, i8i84/2. Stud. i Upps. 
37. Underlöjtn. vid Lifreg. husarkår 38; öfv.-löjtn. 
68; afsked ur krigstj. 78; Upps. univ. tf. stallmäst. 
77 — 88. Elev af Wahlbom 49; vistades i Paris 52 
— 53 (stud. Vernets taflor o. arbetade i Höckerts 
atelier). Hästmålare. Bl. arbeten: Svarta spännet; 
Sköfde hästmarknad ; Win tons räddning vid Ottenby 
eldsvåda; Kapplöpning; Trafkörning samt hästpor- 
trätter i mängd med eller utan ryttare eller ekipage. 
I/. K. K. Opp. 85. L. Sv. K. F. 90—96. 
Nils Alfred Arwidius. 

F. i Malmö 1861^9. Elev vid Tekn. högskolan 
81—84 o. 85 — 86 samt vid Techn. Hochschule (Bau- 
Akademie) i Berlin 84 — 85; företagit utländska stu- 
dieresor o. praktiserat å arkitektkontor 86 — 90. Pri- 
vat arkitekt i Malmö fr. 90; lär. i byggnadslära vid 
Alnarps mejeriinst. 94 o. landtbruksinst. 96. Bl. arbe- 
ten: Malmö brandstation o. gasverk; kyrkor i Kef- 
linge o. Burlöf; Landskrona teater (tills, med arki- 
tekten Sundbärg i Jönköping) samt privathus i Malmö. ARKITEETBR, BILDHrGGARE, MÅLARE, U. FL. 

Karl Johan Wilhelm Louis Aspelin. 

F. i Dädesja. Krouob. läu, iSsyS:^. Elev vid 
Fria konst. akad. 78 — 85; företagit studieresor till 
Paris o. Köpenhamn. Bosatt i Kiink. Genre-, por- 
trätt- o. laiidskspsmålare; pastellist; tecknare. Bl. 
arbeten: Olaus o. Laurentius Petri bortvisa tnun- 
kame fr. fadrens dödsbädd; Vännerna (utst 87); Lä- 
karebesöket (88; Örebro museum); Till sjös igen 
(utst 90); Sommariörmiddag vid kusten, motiv fr. 
Skäne (pastell; utst. 93); genrer med motiv ur skånska 
allmogens lif; skånska kustlandskap (motiv fr. Ki- 
vik); teckningar till Ernst Ahlgrens Samlade skrif- 
ter (1900). L. K. K. 85. Opp. 83. L. K. F. 86— 
93. L. Sv. K. F. 99. Axel Gotthard Asplund. 

F. i Stockholm 18563/i. Elev i Sthlm af prof. 
A. Lindberg samt i Paris af Pauliii Tasset o. vid 
Ecole nationale des arts décoratifs. Heraldisk gravör 
i Sthlm fr. 85; medaljgravör. Bl. arbeten: Segel- 
sällskapet Sveames medalj samt medaljer öfver Gamla 
Stockholm o. öfver Oscar II:s jubileumsregatta 
{utsL 98). Nils Asplund. 

F. i Eskilstuna 1874 '/ii- Elev rid Tekn. skolan 
i Sthlm 91—94, vid Fria konst akad, 94—98 samt 
af prof. J. Kronberg 98—1900; \-istades på studie- 
resor sommaren 96 i Tyskland o. Italien samt somma- 
ren 1900 i Paris, London, Holland o. Belgien, Figur- 
o. dekorativ målare; koustindustriel mönsterritare. 
Bl. arbeten: dekorativ plafond i Hallwylska palatset i 
Sthlm {97); altartafla för S:t Ibbs församling å 
Hven (1901), August Atterström. 

F. i Ransäter, Värm!, län. 1H652/0. Elev vid Tekn, 
högskolan 86 — 90 o. viA Fria konst. akad. 91 — 94; före- 
tagit 95 en studieresa till Tyskland, Österrike, Schweiz 
o. Italien. Arkitekt, Varit en tid anställd å riksbygg- 
nadskoiitoret samt ä privata arkitektkontor; stadsar- 
kitekt i Jönköping 1901. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 13 
Carl Axel Hampus Axelson. 

F. i Stockholm 185424/10. Elev vid Fria konst, 
akad. 72 — 76; vistades på studieresor i Tyskland, 
Spanien, Italien o. Nordafrika. Arkitekturmålare; 
akvarellist; skriftställare. Bl. arbeten: akvareller 
med motiv fr. Nordafrika (utst. 88); Gata i Tunis 
(utst. 90). L. K. K. L. K. F. 88—90. L. Sv. K. 
F. 90. t i Lund 1892 10/4. 

Eva Bagge. 

F. i Stockholm i87ii'''Vl2. Klev vid Fria konst, 
akad. 92 — 95; vistades i Rom o. Paris på studieresa 
96 — 98. Porträtt-, landskaps- o. genremålarinna. Bl. 
arbeten: Interiör fr. en bondstuga i Bretagne (utst. 
99); Afton i byn (utst. 1901). Carl Emil Lauritz Baltzer. 

F. i Köpenhamn 1845^6/3 Elev vid Köpenhamns 
Kunstakad. 59 — 64 ; företagit studieresor till Köpen- 
hamn, Hamburg, Berlin o. Dresden 83, Köpenhamn, 
Berlin, Leipzig, Köln o. Paris 87 samt Paris 1900. 
Teckningslär. i Göteb. vid Slöjdföreningens tekn. 
söndags- o. aftonskola fr. 66, vid latinlärov. 67 — 82, 
vid nya elem.-lärov. för flickor 68 — 88, vid femklassiga 
lärov. 69 — 70, vid reallärov. fr. 75 samt vid folkskole- 
läraresemin. fr. 79; lär. vid den i Sthlm 89 anord- 
nade undervisningskursen i teckning för Rikets teck- 
ningslärare; chef för litogr. anstalten Runan 89. 
Antikvitetstecknare; skriftställare. Bl. arbeten: teck- 
ningar af ruiner o. hällristningar i Bohuslän samt 
fl. läroböcker i teckning. 
Grefve Nils Ivan Joachim B ar c k. 

F. i Malmö 186330/12. Bosatt i Paris. Målare; 
keramiker. Bl. arbeten: Räddningsbåtens utfart vid 
slottsruinen på lie d'Yeu (utst. 97) samt keramiska 
föremål, bl. hvilka Skäggigt manshufvud o. andra i 
Nationalmuseum. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, Julia Augusta Lovisa Beck. 

F. i Stotkliolni 185%»>/12. Klev vid Fria konst, 
akml. 73^78 samt 1 Paris af Boniiat, Gérouie o. A. 
Stevens 83 Bosatt fr 89 i Vaucresson, nära Paris. 
Porträtt o lanclskapsmälariiina; textare. Bl. arbeten: 
Själfporträtt {80) portratt af iiiälaren frih. O. Her- 
nielin (utst 86| landskap ine<l företrädesvis franska 
motiv; textningar till album, adresser a', rtiplonier. 
Opp. 85. L, K. F. 86-99. Knut Wilhelm Malcolm Beckeman. 

F. i Halmstad 1851 "/la Elev vid Chalm. slöjd- 
skolan öS — 72 samt vid Köpenhamns K unstak ad. 
78 — 81, Anst. vid järnvägsbyggnader m. m. 72—77 
o. ä arkitektkontor i KÖpenbamn, Göteb-, Sthlm o. 
Upps. 81—84. Stadsarkitekt i Halmstad 84—90; 
privat arkitekt därst. fr. 90, Bl. arbeten: h. ele- 
mentariäroverket för flickor i Halmstad (88); restau- 
rering af slottet i Halmstad (95); varmbadhuset i 
Halmstad (under arbete). Carl Adolf Walfrid Beer. 

F. i Stockholm 185620/4. Elev vid Fria konst, 
akad. 77 — 79. Genre- o. landskapsmålare; akvarel- 
list; tecknare. Bl. arbeten: utsigter af svenska slott 
såsom Tidö (91), Skokloster, m. fl.; Vid Rensätra 
(utst. 97). L. K. K. 83. Opp. 85. I,. K. F. några 
är fr. 86. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 1 5 
Anders Emil Befwe. 

F. i Göteborg 1860I2/9. Elev vid Chalm. slöjd- 
skolan 76 — 81 o. vid Fria konst. akad. 82 — 84. Ar- 
kitekt i Eskilstuna; lär. vid Tekn. skolan därst. 98. 
Bl. arbeten : Göteborgs nations (86 — 87) o. Smålands 
nations (92 — 93) hus i Uppsala; Sköns kommuns 
fattiggårds hufvudbyggnad (90 — 92); nya diakoniss- 
byggnaden å Krsta i Sthlm (93 — 95) samt Eskils- 
tuna stads- o. rådhus (94 — 97). L. K. K. 94». 
Vilhelm Emanuel Behm. 

F. i Ervalla, Örebro län, 185923/2. Elev vid Fria 
konst. akad. 79 — 85; studerat i Paris 89 — 90. Land- 
skapsmålare. Bl. arbeten: Vårafton (H. M. Konungen); 
Lindallé i senhöst (utst. 93); Vinterlandskap (93); 
Oktoberdag i Södermanland; Vårsol (utst. 95); Vid 
åbrädden o. Tidig vår (utst. 97); Vinterdag (1900; 
Nationalmuseum). L. K. K. 86. L. Sv. K. F. 90. 

Sven Bengtsson. 

F. i Lund 1843 is/n. Timmerman i fl. år. Studerat 
träskulptur i Tyskland, särskildt i Niirnberg. Orna- 
mentsbildhuggare; ciselör; keramiker. Bl. arbeten: 
ciseleringar (arbeten i drifven o. punserad koppar o. 
mässing); Jätteörnen på John Ericssons grafmonu- 
ment i Filipstad (95); histor. porträttreliefer; konst- 
närliga husgerådsf öremål ; keramiska föremål ss. 
krukor, fat, vaser o. grupper med människo- o. djur- 
motiv, humoristiskt behandlade, såsom Hin i båten, 
Diogenes med lyktan (grupper), Nytändning, Sverige 
o. Norge (fat) o. Jupiter Pluvius (kruka). 

Friherre Carl Stefan Bennet. 

F. i8oo26/5. Fänrik vid Svea lifg. 18; löjtn. 25; 
kammarherre 28: kapt. 37; afsked ur krigstj. 38. 
Fick sin konsthärliga utbildning hufvudsakl. i Italien. 
Landskaps- o. figurmålare med motiv fr. Italien o. 
Sverige, revyer, parader o. interiörer. L. Fr. K. A. 
40. Bl. arbeten: Revy på Ladugårdsgärdet o. Af- 
täckningen af Carl Johans staty (båda å Drottning- 
holm) ; Interiör af konstnärens bostad (67 ; National- 
museum); porträtt af A. C: Wetterling (Fria konst, 
akad.). L- K. K. f i Stockholm 187827/3. ARKITEKTER. BILDHUGGARE, mAlARE, M. Fl,. 

Frans Oskar Teodor Berg. 

F. i Btoclcholm iS^g'"-!. Elev ^^li Fria konst. 
akad. 5S — 69; bosatt i Rom 73—7^. i London nägra 
år o. fr. »S i Sthlni. StatyhiUlbuf^i^are. BI. arbeten: 
Loke o. SifTyn I&9): Pan o. Psyke; Mantlol inspela ren 
(marmor: Stblms slott); I>e första stegen (tnannor); 
Gosse, som modellerar | Nationalmuseum); Faun o. 
satyr; Kristus wd 11 års älder; Kiss me; dekorativa 
arbeten för fppsala univeisitet {fasadfi^rema o. ka- 
ryalider) o. Fria konst akad.; porträttbyster af K. G. 

Tessin ( Nation ahnuseum k biskop Flen.sburg, m. ti.; 

Bibliskt galleri, en serie fän;ade grupper skildrande 
Jesu lif (utst 97). L. K. K. 

Josef Albert Soult Berg. 

F. i Stockholm 1832'^»- DÖfstum fr. sin tidiga- 
ste barndom. Klev vid Fria konst. akad. 51 — 53 samt 
af A. Aeheiibach i Dusseldorf; företagit studieresor 
genom Holland, Belgien, Frankrike o. Italien. Ma- 
rinmålare med svenska o. utländska kustmotiv. Bl. 
arbeten: Hamnen i Patenno (62; Vänersborgs mu- 
seum); Storm \-id bolländska kusten (65; National- 
museum); Skeppet Öland i strid med engelska ör- 
logsfartyg är 1704 (70; Karlskrona landsliöfdiugere- 
sidens); Vinter i skärgärden (Göteb. museum). L. 
K. K. 66. L. Sv. K. F. 90. 

Johan Kristian Berger. 

F. 1803. Militär; blef kapten. Elev omkr. 30 vid 
Fria konst. akad. ; utbildad i Frankrike o, liufvudsakl. 
i England (under inflytande af Tumerl. K. hofmälare. 

I Marin- o. landskapstnälare; akvarellist. L. Fr. K. A. 
40. Bl. arbeten: Kronborgs slott \-id Helsingör (52) 
o. Inloppet till .'\ntwerpen 167), båda i Nation a1- 
museuni; Fridhem på Gotland (68; Gotlands fomsal, 
Visby); Sthlnis ström {50) o. Gamla l'ppsala högar (57), 
bada å Stillms slott samt Fridhem pä Gotl.inil (70; 
Göteb. mu,seum). + i fppsala l87l-^" 111. 

Johan Edvard Bergh. 

F. i Stockholm iSzS^^/s. Stud. i Upps. 44; ex. 
till rätteg.-verk, 49, Elev vid Fria konst. akad. 52 
^54, af Gude i Diisseldort 54 — 55 o. af Calame i 
Geneve; vistades i Rom 56—57. Tf. lär. vid Kria 
konst. akad. 6j; prof. därst. 67. Landskapsmålare 

i med fOreträdes\-is svenska motiv (björkskog). K. 
målare. I.. Fr. K. A. 58. Bl. arbeten; Utsigt i 

/ kantonen fri i Schweiz (58), Småländskt skog.sland- 
skap nierl vattenfall (62) o. I barrskogen |6S), alla i 
Xatioualmuseum ; Tj-rolerlandskap o. 4 andra taflor 
i Göteb. museum ; Under björkarna (70; Köpenhamns 
Kunstmuseum)samt Björkskog (76; Kristiania Natio- 
nalgalleri), L. K. K. + i Stockholm iSSoSS/». ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅI^ARE, M. Ft,. 1 7 

Sven Richard Bergh. 

F. i Stockholm 185828/12. Elev vid Fria konst, 
akad. 77—81 o. af K. Perséus; studerade 81 — 84 i Paris 
(hos Colarossi o. J. P. I,aurens), h varunder ett kort 
besök gjordes i Holland; åter i Paris 85 — 86 samt 
89 o. 1900; bosatt i Visby sommaren 93, i Varberg 
93—95 samt sedermera i Sthlm; besökte Italien 
vintern 97 — 98 o. 1901 samt Holland 98. Porträtt-, 
genre- o. landskapsmålare; pastellist; akvarellist; 
tecknare; konstskriftställare. Bl. arbeten: porträtt af 
målaren Nils Kreuger (83; Köpenhamns Kunst- 
museum), fru Klemming (85), Min hustru (86 ; Göteb. 
museum), målarinnan Eva Bonnier (89; National- 
museum), Gerda (95; Kristiania Nationalgalleri), 
Själf porträtt (98; Uffizierna i Florens), Olga Fåhrseus 
(99) o. fru Lisen Bonnier (1900); Slutad séance (84); 
Blomsterplockerska (84; Furstenbergs galleri); En 
hypnotisk séance (87); Vision (94); Aftonstämning 
(Varberg; 96); Riddaren o. jungfrun (97); Nordisk 
sommarkväll (99 — 1900; Fiirstenbergs galleri); Två 
kvinnor vid härden (1901) samt kolteckningarna 
Dagens död o. Sensommarnatt. I^. K. K, 85. Opp. 
85. L. K. F. 86. L. Sv. K. F. 90—95. 

Axel Rudolf Bergman. 

F. i Stockholm 187725/7. Elev vid Tekn. hög- 
skolan 94 — 98. Privat arkitekt i Sthlm. 
Gustava Elisabet (Elise) Bergman. 

F. i Södra Åkarp, Malm. län, 1842Ö/7. Elev vid 
P^ria konst. akad. 70 — 77. Teckningslär. vid 1. allm. 
lärov. i l^ddevalla 77. lyandskapsmålarinna. Bl. arbe- 
ten: Björkskogsinteriör o. Höstlandskap (76) samt 
Snöstorm o. Solnedgång i Sthlms skärgård (utst. 91). 
Selma Amanda Bergstedt. 

F. i E)ker, Örebro län, i84i'7i2. Elev vid P^ria 
konst. akad. 67 — 73; studerade i Paris 82 — 83 samt 
i Belgien o. Holland 87. Teckningslär. vid h. alhn. 
lärov. i Visby 80, Nyköping 85 — 93 samt vid 1. allm. 
lärov. i Arboga 93. Porträtt-, genre- o. landskaps- 
målarinna; akvarellist; pastellist', tafvelrestauratris. 
Bl. arl)eten: 4 porträtt i Nyköpings östra församl:s 
kyrka; Motiv fr. Qvicksund; Motiv fr. Briigge (utst. 
91); Baklexa; L,ördagsk vallen ; Skolmoster. Svenskt PorträttgaUeri XX. Tr. «/io 1901. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. Alfred Mauritz Bergström. 

F 1 btockholm 1869I71 Mei \icl Fna kowst 
akad 87 — 91, studerade 1 Franknke 94—91 Extra 
lär 1 landskapsmålning vid Fna konst akad 98 
Landskapsmålare akvarellist etsare L Fi" K- ^ 
1900 Bl arbeten Terassen 1 Meudon {95) bommar 
\id Semen (gs) Lä):^atten (95 Na tioml museum) 
Grönska o VärUSU samt Moti\ fr Seinen ak\arell 
(utst. 97) St>mmark\ill (99) Innan solen j{ir ned 
(igoo) Vintermänsken (1901) et<iiiinKari ikiatinta 
maner LKK91 L^i^KFgé Anders Wilhelm Bergström. 

F. i Stockholm 1851**/». Elev vid Fria konst, 
akad. 71 — 77. Anst. vid Sthlms stads hj-ggnadskon- 
tor 77; bitr. stadsbyggtnäst. i Sthlm igoi. Arki- 
tekt. Bl. arbeten; folkskolebyggnader ^■id Värmdö- 
gatan (85—88) o. Tjärhofsgatan (93—95), Holmberg 
& Möllers kvarn aktiebolags Saltsjökvam vid Danvi- 
ken (89—91), Luth S: Roséns elektriska elahlisse- 
meat (96—97) samt privathus, samtliga i Sthlm. Endis Ingeborg Bergström. 

F. i Nässjö, Jönk, län, iSeöii/s. Torträtt- o. land- 
skapsmålarinna. Bl. ^rheten: porträtt af presidenten 
Vult von Steyem (utst. 97). Karl Anton Berlin. 

F, i Uppsala i87[%. Elev vid Tekn. högskolan 
91—95 samt vid Fria konst, akad. 95- 9S. Arkitekt. 
Biträder vid det 98 påbörjade arbetet med en full- 
ständig uppmätning, afritning o. beskrifning af Visby 
ringmur. Red. af tidskr. Arkitektur o. dekorativ 
konst (i:sta numret utkom i febr, 1901). ARKITEKTER, BII.DHUGGARK, MÅI^ARE, M. Ft. 1 9 
Bernhard August Beskow. 

F. i Munktorp, Västm. län, 18374/4. Elev vid 
Teknol. inst. 57 — 60; arbetade 61 — 70 i niekan. verk- 
städer, stålverk, ni. m. Ritare o. materialbokhållare 
vid Carl Gustafs stads gevärsfaktori 71 — 77; fr. 78 
ståletsare o. bräunförgyllare. Bosatt i Göteborg. Bl. 
arbeten: talrika dekorativa sköldar, ätte- o. minnes- 
taflor, portföljer, juvelskrin, pokaler, albumpermar, 
fotografiramar, etc. Arbeten af B. finnas i National- 
museum, Nord. museet o. Tekn. skolan i Sthlm, Göteb. 
museum samt i Slöjdföns museum o. Oscar Fredriks 
kyrka i Göteb., Columbia-museet i Chicago o. Liibecks 
museum samt hos många ensk. personer i in- o. ut- 
landet. Opp. 85. L. K. F. några år fr. 86. 
Elsa Beskow, f. Maartman. 

F. i Stockholm 1874 1^2; gift med pred. vid Djurs- 
holm N. Beskow. Klev vid Tekn. skolan i Sthlm 
92 — 95. Tecknare. Bl. arbeten: illustrationer till 
ett flertal barnböcker, såsom »Sagan om den lilla 
lilla gumman», m. fl. 
Fredrik Natanael Beskow. 

F. i Hallingeberg, Kalm. län, i865«/3. Stud. i 
Upps. 83; elev vid Fria konst. akad. 88 — 92. Pre- 
dikant vid Djursholms villastad 96. Porträtt- o. figur- 
målare; skriftställare. Bl. arbeten: altarväggmålning 
i Djursholms kyrka: Jesusbamet tillbedes. 
Artur August Teodor Bianchini. 

P". i Stockholm 1869^^/10. Elev vid Académie 
Julien i Paris 89 — 90 o. af Richard Bergh qi ; vista- 
des pä Teneriffa 95. Landskapsmålare (särskildt stads- 
motiv). Bl. arbeten: San Domingo, Staden o. Ett 
gammalt hus (96); Där staden slutar (97); Tåget läm- 
nar stationen (98); Sommarsol o. Sandhamns kyrko- 
gård (99); Kungsholms kyrka. Den gamla fyrbåken 
o. Nybygget (1900); En slocknad fyr o. Återv^änds- 
gränden (190J). L. K. F. 97 — 1900. ABKiTEKTER. BILDHIOGABE. mAlARE, M. FL Anna Svenborg Billiiig. 

F. i Sffckholm 1841,-^ r. Elev i Sthlm af siu 
fa-ler L- Th. BilUnK- af B-.klnn.L Malmi.tr.'.ii. o. Ker- 
stin Canlrm samt i I'aris af <!. Jeaniiin. I^niL^kaps- 
o. Iilom-Stertnalarinna ; akvaitllL';!. Bl. arlieten: VaT- 
l>l'>mmor o. Bj.".rfc>.aote (utst. 91); B; Ort ar |n Ut. 97) 
o. Nj-punliuskar (9"*). L. Sr. K. F. 90. Johan Emil Billing. 

h\ i Vemanio. Jönk. 15n. 1S51 * s. Ele»- \vl Boris 
lekn. el em. -sko] a 69—72 o \i<\ Fria konst, akaii. 
~2 — 74 samt af H. Zelteirall 77 — 7S: genomj^ck 79 
Svenska statens tecknin^slärarekurs. fnderiär. rid 
Tekn. skolan i Sthlni 79 — Si: privat arkitekt i Sthlni 
79- fil. i Jönköping Si — SS samt i Göteb. SS— 9S; 
liy^-niaiUkontrollant \-iil Sofiak^-rkan i Jönköping 
S5 — "»b samt vid Oscar Fredriks kyrkan i GöteK SS 
"931 tf. stadsbyKKniäst. i Götet). 96— 9S o. onliii. 
9S: lär. virl Göteli. slöjdförenin;^ skola 93. Arkitekt. 
Bl. arbeten: folkskolthyggnad i Jönköping samt 
läroverks- o. sparbankshyggnailema i Varberg. 

Lars Theodor Billing. 

F. i Kellna. Krist, län, i8i76/ii>. Stud. i Lund 
32; elev 42 af landskapsmålaren Calmeijer samt vill 
i-'ria konst. akad. ; gjonle täta stuilieresor i Sverige 
samt 56—59 i Danmark. Tyskland. Schweiz. Belgien 
o. Frankrike. Landskapsmålare. K. målare. L- Fr. 
K. A. 72. B!, arbeten: Landskap (45: Göteb. museum): 
Flexllandskap. motiv fr. Norrland (67: Heniösands 
museumi: Öfvergifveu kvarn i Värmland (69): I par- 
ken vid Drottningholm 175; Nationalmuseum) samt 
Skogsinteriör! 77). L. K. K. t i Stockholm iS92*>/ii. 

Carl Johan Billmark. 

F. i Stockholm 1804^/1. Elev af koppatstickaren 
Chr. D. Forssell 22-27; egnade sig clärefter At lito- 
grafien ; elev någon tid af franska litografen Deroy. 
Fr. 33 bosatt i I*aris; därifrån fl. resor till Tyskland. 
Schweiz.. Italien o. hemlandet. Litograf: lanilskaps- 
tefknare; akvarellisl. K. litograf. I., Fr. K. A. 60. 
Kl. arbeten: planschverken 1'itlore.sk resetur fr. Stock- 
holm till Neaiiel (41- 5]); Sverige. .\ q varell -litografi 
o. tontrvck (53- 66); Le cliiUeau roval d'IUriksdal 
(71). l' k, k. ti Paris i nov. 1S70 under helåg- ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 2 1 

Gustaf Wilhelm Billqvist 

F. i Göteborg 1829. Elev vid Chalni. slöjdskolan 
samt vid Köpenhamns Kunstakad. o. af V. Bissen i 
Köpenhamn; stud. i Berlin på 6o-talet. Var en tid 
bleckslagaremäst. i Göteb. Lär. i modellering 54 
samt i teckning 65 vid Chalm. slöjdskolan; lär. vid 
Slöjdföreningens skola i Göteb. Bildhuggare. Bl. 
arbeten: porträttmedaljonger i Göteb. museum af 
Konung Fredrik VII af Danmark (zink), Konung 
Carl XV (sandsten), Thorvaldsen (sandsten), m. fl. 
medaljonger o. byster samt drifna arbeten i zink'. 
t i Göteborg 1893 10/4. Hugo Petersson Birger. 

F. i Stockholm 1854 12/1. Elev vid Fria konst, 
akad. 70 — 77 samt 75 i etsning af L. Lowenstam i 
Sthlm; bosatt i Paris 77 — 81; reste 81 — 82 till Spa- 
nien o. Nordafrika; därefter åter bosatt i Paris med 
besök då o. då i hemlandet. Genremålare; etsare; 
litograf. Bl. arbeten: Rue Gabrielle (79) o. Frukost 
i Granada (82; båda i Fiirstenbergs galleri, som 
äger ytterligare 6 målningar af B.); Toaletten (80); 
Skandinaviska konstnärers frukost i Café Ledoyen 
i Paris på fernissningsdagen (86; Göteb. museum, 
som äger ytterligare 2 arbeten af B.). Opp. 85. 
L. K. F. 86. L. K. K. f i Helsingborg 1887 i^/o. 

Gustaf Oscar Björck. 

F. i Stockholm i86oi5/i. Elev af Perséus 76 samt 
vid Fria konst. akad. 77 — 82; vistades längre tider 
vid Skagen 82, 83, 84 o. 88, i Paris vintern 83 — 84, 
i Milnchen vintern 84 — 85, i Italien 85 — 87 (hufvud- 
sakl. i Venedig o. Rom) samt sommaren 86 i Gréz 
i Frankrike. Fr. hösten 88 bosatt i Sthlm. Extra 
lär. vid Fria konst. akad. 89; prof. i figurteckn. o. 
målning därst. 98. Genre-, porträtt-, dekorativ- o. land- 
skapsmålare; etsare. L. Fr. K. A. 89. Bl. arbeten: 
Nödskott (84; Köpenhamns Kunstmuseum) ; Grön- 
sakstorg i Venedig (86); Susanna (86; Göteb. museum); 
Romerska smeder (87; galleri i Washington); Vene- 
tiansk saluhall (87) o. Middagsfodring i ladugården 
(90), båda i Nationalmuseum; Venus o. amoriner, 
plafond (93; Trollenäs slott); Slätt i oväder (93); 
Nymfer, satyrer o. bachuståg, 10 dekorativa målnin- 
gar i Operakällarens matsal i Sthlm (95) samt porträtt 
af Konung Oscar II (91 ; Drottningholm), B:s hustru 
(91; Göteb. museum), af dito (99), Prins Eugen (94 
— 95; Nationalmuseum), Kronprins Gustaf (1900) 
Verner von Heidenstam (1900) samt af talrika andra 
personer. L. K. K. 82. L. Sv. K. F. 90 — 98. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. Hedvig Maria Johanna Björkman. 

F. i Mönsterås, Kalm. län, iS67''/li. Konstin- 
dustriel niönsteriiterska med specialitet: dekorativa 
I bonader, målade o. sönimade, de första af denna 
I teknik i Sverige. Bl. arbeten : Konung Erik o. Drott- 
ning Filippa (ntst. 97); Kejsaren o. sibyllan (utsL 
98); Drottningar i KungahäUa. Riddare af Rosen o, 
korset o. De heliga tre konungar; (utst 1900), samt- 
liga dekorativa bonader, samt en bokhylla (ntst. 1900). Nils Otto Björkman. 

F. i Vilhelmina, Västerb. län, iSii''^/-i. Skollä- 
rareex. i Hernösand 53; elev vid Slöjdskolan i %Sthlm 
62 — 64 o. vid Fria konst akad. 64—69. Bosatt i 
Sthlm fr. 57 ; någon tid underlär. i teckning vid 
Slöjdskolan o. skollär. i Adolf Fredriks förs. o. på 
Djurgården. Till en början landskapsmålare, numera 
tecknare för vetenskapliga arbeten. Johan Zacharias Blackatadius. 

F. i Falkenberg i8i6i''/3- Elev af litografen Schul- 
tén i Sthlm o. vid Fria konst, akad.; vistades i Fin- 
land 45 — 50, i Paris {elev af Couture), Florens, Rom, 
Neapel, Schweiz o. Tyskland 50— 54 samt i England, 
Skottland, Spanien, Italien o. Frankrike 88—89. Öf- 
verlär. i teckning o. målning vid Slöjdföreii. skola 
(Tekn. skolan) i Sthlm 60 — 81. Historie-, genre-, por- 
trätt- o. land^apsmålare ; litograf. Bl. arbeten: itali- 
enska landskap; altartaflor i Finland o. Sverige; 
Kräftfiske vid bloss; Bondgossar, fasttagande Ilastar 
på bete; Badande sotargossar; Skärgårdsfolk, betrak- 
tande en strid till sjös; Biskop Sigfrid döper i Göta 
land (66). L. K. K. f ' Stockholm 1898^/2. Emma Emilia Sigrid Charlotte Blomberg. 
F. i Flisecyd. Kalm. lån. 1863 "/w- Elev vid ]"ria 
konst. akad. 89 — 98. Statybildhuggarinna. Bl. arbe- 
ten: altargrupp till Oskarshamns kyrka (98) samt 
Bebådelsen (gips 99 ; marmor 1901 i Nationalmuseum). ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 23 Regina Sofia Kylberg-Bobeck. 

F. i Tun, Skarab. län, 1843^/4; gift 87 med kyrkoh. 
K. J. Bobeck. Elev af P. D. Holm i Sthlm 74—75 o. 
77 — 78 samt af Bonnat, Gérome, Courtois o. Heilbuth 
i Paris 78 — 79; vistades i Rom 80 — 83. Akvarellist, 
företrädesvis landskap. Bl. arbeten: Park-interiör, 
sommarbild (Nationalmuseum); Vyer fr. Värmland 
(H. K. H. Kronprinsen); Gammalt magasin o. Säter- 
väg vid Gausdal i Norge (utst. 97); Björkstammar (98) 
samt Fruktblomsterfällning (1900). L. Sv. K. F. 97. 

Anna Katarina Boberg, f. Scholander. 

F. i Stockholm 18643/12; gift 88 med arkitekten 
G. F. Boberg. Landskapsmålarinna ; akvarellist; konst- 
industriel mönsterriterska; författarinna. Bl. arbeten: 
dekorativa landskapsmålningar i gobelinimitation 
(stora matsalen i Hotell Rydberg i Sthlm 92 o. Sthlms 
ensk. banks hufvudkontor 93) ; dekorativa målningar 
med amoriner, delfiner o. sjöfåglar (Hotell Saltsjö- 
baden 95); oljemålningen Midsommar (utst. 97) samt 
ritningar till keramiska o. textila föremål. 

Gustaf Ferdinand Boberg. 

F. i Stora Kopparbergs förs., Kopparb. län, 1860 ^V"*- 
Elev vid Tekn. högskolan 78 — 82, vid Fria konst, 
akad. 82 — 84 samt i etsning af M. Rodriguez i Paris 
86; företagit studieresor till England, Frankrike o. 
Spanien 88, Tyskland o. Frankrike 89, Italien 92, 
Nordamerika 93 o. Frankrike 1900. Privat arkitekt i 
Sthlm ; etsare ; konstindustriel mönsterritare. L. Fr. K. 
A. 97. Bl. arbeten : Gefle brandstation (90) ; Sthlms gas- 
verks byggnader vid Värtan (90 — 93); Sthlms elekrici- 
tetsverk (92); Skagerhults kyrka, Örebro län (96); 
Sthlms vattenlednings torn vid Mosebacke (96 — 97) ; 
industrihallens kupolbyggnad, konsthallen, Bofors', 
Meeths o. Kopparbergs Bergslags paviljonger, m. fl. 
(alla vid Sthlms-utst. 97); svenska utställningspavil- 
jongen å världsutst. i Paris 1900; huset Upplandsgatan 
I i Sthlm; nya posthusen i Sthlm o. Malmö samt 
Bondeska palatsets vid Strömgatan i Sthlm efter- 
trädare (alla under arbete) ; bl. etsningar: domkyrkorna 
i Uppsala, Chartres o. Toledo, m. fl. arkitekturmotiv, 
porträtt o. belysningseffekter; ritningar till möbler 
o. kakelugnar. L. K. K. 84. L. Sv. K. F. 94. 

Olof Victor Emanuel Bodin. 

F. i Stockholm 1860 13/8. Elev vid Tekn. hög- 
skolan 76—80. Privat arkitekt i New- York 80 — 98, 
sedermera i Sthlm. Bl. arbeten : privathus (särskildt 
landthus) i o. vid New- York samt privathus i Sthlm. 
Iv. K. K. 1900. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 

Axel Harald Boklund. 

F. i Stockholm 1868=3/3. Elev vid Tekii. hög- 
skolan 86—87 ; studerat fl. år i Tysklaud under Gri- 

, sebach, Eude, Bockniaun. ni. fl. Fr. 95 associerad 
med arkitekten Lindvall i Malmö, Privat arkitekt 

I i Malmö. Bl. arbeten: privathus i Berlin samt (till- 
samiuaas med Lindvall) apoteket Lejonet i Malmö, 
tullvisitationshuset därst. (96) o. Kon tin en talbanans 
stationshus i Trelleborg (97). 

Johan Christoffer Boklund. 

F. i AUerum. Mata. län. 18171^/7. Elev af J. L. 
Lund vid Köpenhamns Kunstakad. o. fr. 37 vid Fria 
konst akad. ; vistades i Mijnchen 46^ — 54, hvarunder 

Sydtyskland o. Italien besöktes, 54 — 53 i Paris (elev 

af Couture). Prof. i teckning vid Kria konst. akad. 
56; bildade o. förestod akad;s målarskola; intendent 
för Nation alimisei konstafd. 66; hofintendent o. före- 
ståndare för Carl XV:s ensk. tafvelsamling 67. Genre-, 
historie- o. porträttmålare. K. målare. L. Fr. K. A. 
56 o. dess direktör 66. Bl. arbeten; Bakhållet (56); 
Rådplägning, scen fr. 30-åriga kriget (56) o. Till Karl 
X Gustaf framföres en ung krigare, som tillfånga- 
tagit en polack (59 ; båda i Lunds univ. konst- 
museum); Meranerdcyttar efter målskjutning (62; 
Nationalmuseum); Faust (Göteb. museum); Tupp; 
Fruktstycken (51); porträtt af trädgårdsmästare H. 
Sehieck i Mönchen (55; Nationalmuseum), af Drott- 
ning Lovisa i maskeraddrägt (Ulriksdal), af konst- 

— jiärens fader (57 ; Fria konst, akad.) o. af Carl XV 

(80; Lunds nniv.). L. K. K. f i Stockholm iSSo^/is. Klas Vilhelm Boman. 

F. i Venjan, Kopparb. län, i866<V5- Elev vid 
Tekn. högskolan 88—92 samt vid Fria konst. akad. 
92 — 95. Stadsarkitekt i Falun 1901. Eva Fredrika Bonnier. 

F. i Stockholm i857t''/ii- Elev af Malmström 
samt 78-83 vid Fria konst, akad.; elev 83 i Paris 
af Courtois vid .\cadémie Colarossi. Porträtt-, figur- 
o. landskapsmålarinua; konstindustrien skulptris. Bl. 
arbeten: porträtt af fru M. (86) o. geologen Hj. Lund- 
bohni (utst 94); Fristnnd (utst. S6); Reflex i blått 
(utst 87); Sömmerskor o. En konvalescent (utst. 88); 
Musik (utst. 89); Hushållerskan (utst. 91); Från Sera- 
fimerlasarettet o. Berzelii park (utst. 94) samt konst- 
föremål i brons (lampa o. ljusstake, utst. 97; natt- 
lampa, utst 99) samt i silfver (toalettask o. sigill, 
utst. 99). L. K. F. 86—1901. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 25 
Axel Leonard Borg. 

F. i Ystad 184720/3. Stud. i Upps. 68; elev af 
M. E. Winge, O. Hermelin, J. Boklund, A. Malm- 
ström o. J. W. Wallander samt vid Fria konst. akad. 
71 — 75; studerade i Paris 75 — 78 o. 82 — 83. Fr. 83 
bosatt i Örebro. Djur- (särskildt elg-), genre- o. por- 
trättmålare. Bl. arbeten: I oskyldighetens tillstånd 
(78; Lunds univ. konstmuseum); 20 grader kallt o. 
En väntjänst, djurmålning (83); I kägelklubben o. 
Ett fynd (86); En gammal skoflickare (87); Elgoxe 
(88); Elgar anande fara o. AUes todt (90); Élgar i fred 
o. ro (91); Elgar på flykt för drefyet (92); Elgfamilj 
(93; Nationalmuseum); Torgdag i Örebro (94); Elgar 
i strid (97); porträtt af rektor L. J. Phragmén i Öre- 
bro, prof. Hj. Lindgren i Lund, m. fl. L. K. K. 85. 
Opp. 85. L. K. F. 86—91. L. Sv. K. F. 91. 

Jakob Martin Borgstedt. 

F. i Hallin geberg, Kalm. län, 1860^0/9, Elev vid 
Tekn. högskolan 80 — 84. Anst. på arkitektkontor i 
Sthlm 84—87; privat arkitekt i New- York 87—88 o. 
90 — 92, i San Francisco 88 — 90 samt i Sthlm fr. 93 ; 
assistent i arkitektur vid Tekn. högskolan 93 — 96; 
red. af Tekn. Tidskrifts afd. för byggnadskonst 93 
— 1900; hufvudred. för Tekn. Tidskrift fr. 94; gene- 
ralsekr. i Sv. teknologf öreningen 95. Arkitekt; 
konstindustriel mönsterritare. BL arbeten : sparbanks- 
byggnad i Mariestad samt riksbanksbyggnader i 
Gefle, Halmstad, Kristianstad, Nyköping o. Uppsala. Axel Edvard Brambeck. 

F. i Helsingborg 184322/9. Elev af ornaments- 
bildhuggaren Nerpin i Sthlm samt 72 — 74 af Bissen 
d. y. vid Köpenhamns Kunstakad. o. 74 — 76 af 
F. Kjellberg vid Fria konst, akad.; studerade i Paris 
77 — 82 (hvarifrån 2 halfårsresor till Italien) o. i Rom 
84 — 87. Bosatt i Göteb. 89 — 91 o. 92 — 98, i Florens 
91, i Sthlm 98 — 99, därefter i Köpenhamn. Staty- 
bildhuggare. Bl. arbeten: Slafvar; Kristi frestelse 
(82); Neapolitansk fiskargosse; i marmor utförda: 
dopfunten i Jakobs kyrka i Sthlm, Psyke, Offrande 
flicka. Sorg (90 — 91 ; Göteb. museum) o. Bachantinna 
(basrelief); bronsstatyen Florentinare ; de dekorativa 
friserna Amor- o. Psyke-sagan samt Putti med kon- 
sternas o. veteUvSkapernas emblem (89; Carl Wijks 
villa i Göteb.); porträttbyster: Oscar II (Marstrand), 
grefve A. G. Bielke (brons; 86; Nationalmuseum), 
skalden A. U. Bååth, m. fl. L. K. K. 76. L. Sv. 
K. F. 90. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 27 
Arthur Theodor Brattberg. 

F. i Uddevalla 18721/9. Klev af V. Åkerman o. 
P. Hasselberg samt vid Kcole natiouale des arts déco- 
ratifs o. Académie Colarossi i Paris 88 — 90 o. vid 
Konstnärsförbundets skola i Sthlni 92 — 95. Bild- 
huggare. Bl. arbeten: Snöfrid (grupp ; 96) samt por- 
trättbyster o. reliefer. 
Andreas Johan Brolin. 

F. i Västra Husby, Österg. län, 18441^/9. Elev 
vid Slöjdskolan i Sthlm 66 — 71; studerade i London 
71 — 73. Anst. 73 — 80 vid Königsbergs o. Stettins 
stadsteatrar, vid hvilka han utförde omkr. 30 nya 
pjesuppsättningar, samt vid K. operan (K. teat.) o. 
Dram. teat. i Sthlm fr. 81. Dekorationsmålare. Bl. 
arbeten : en mängd nya dekorationer till sistnämnda 
teatrar o. till privatteatrar, omkr. 35 pjesuppsättnin- 
gar, såsom till operorna Nordens Stjärna o. Mefi- 
stofeles, skådespelen Strandbybor o. Serge Panin, 
m. fl. samt dekoreringen af Sveasalen i Sthlm. 
John Leonard Brolin. 

F. i Stockholm 1867 i^ö. Klev vid Tekn. skolan 
i Sthlni 83 — 88 samt vid konstskola i Berlin 92 — 
93. Anst. å sin fader dekorationsmålaren A. J. Brolins 
atelier för teaterdekorationsmålning i Berlin, Stettin, 
Königsberg o. Sthlm 81 — 92. Dekorationsmålare i 
Sthlm. 
Carolina Maria Benedicks-Bruce. 

F. i Stockholm 185628/10; gift 88 med målaren 
W. Blair Bruce fr. Canada. Elev vid Fria konst, 
akad. 81 — 85 o. af bildhuggaren A. Falguiére samt 
etsaren M. G. Rodriguez i Paris. Bosatt i Paris. 
Bildhuggarinna; akvarellist; etsare. Bl. arbeten: 
Drömmaren (byst i marmor; utst. 91); Gåsparen 
(staty); Sista plagget o. Morgonbadet (bronssta- 
tyetter) samt porträttbyster i brons (samtliga utst. 
97); etsningarna Kungsklyftan, motiv fr. Fjellbacka, 
Motiv fr. Canada efter Blair Bruce, Fåglar bland 
persikoblom, Från Gréz o. Månsken i Canada. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÄl^ARE, M. FL. 29 


Gunnar Börjeson. 

P\ i Waabensted, Danmark, 1877 ^/s. Elev vid 
Fria konst. akad. 98. Figur- o. landskapsmålare. 
Bl. arbeten: porträtt af målaren W. Sundblad, hel- 
figur (utst. 1 901). 

Johan (John) Laurentius Helenus Börjeson. 

F. i Tölö, Hall. län, 183680/12. I ungdomen sjö- 
man, skräddarelärling, gravörelev. Blev vid F^ria 
konst. akad. 58 — 65, därunder han (61) debuterade 
som sångare (Farinelli) på E. Stjernströms teater; 
studerade i Göteb. 65 — 67, i Rom 67 — 76 o. i Paris 
76 — 79. V. prof. i teckning vid Fria konst. akad. 
82 ; prof. i figurteckning o. modellering 86. Statybild- 
huggare. K. bildhuggare. Fil. hedersdoktor 1900. 
L. Fr. K. A. 77. Bl. arbeten: Kägelspelaren (mar- 
mor; 70), Sjöjungfrur (gips; äfven utf. i marmor för 
Drottn. af Wurtemberg), Psyke o. Två hästtämjare 
(båda gips), alla 4 i Göteb. museum; Fiskaregosse 
på, Capri (75; marmor; Nationalmuseum); Fången 
viking; Kristusbild (i Sv. kyrkan i Paris); Skiss till 
Sten Sture-monument; Yngling med sköldpadda — 
»Passe-temps» (79; brons 84; Museiparken i Sthlm); 
bronsstoderna af Holberg (81; Bergen 83), E. G. 
Geijer med sockelfiguren »Geijers tanke» (Upps. 88), 
Axel Oxenstierna (Riddarhusets gård i Sthlm 90), 
Scheele (Humlegården i Sthlm 92), Nils Ericson 
(Centralplanen i Sthlm 93), Karl X Gustafs ryttar- 
stod (94; Malmö Stortorg 96), Karl XI (Karlskrona 
Stortorg 97), Magnus Stenbocks ryttarstod (Helsing- 
borg) o. John Ericsson (Nybroplanen i Sthlm), båda 
färdiga 1901, idealfiguren Simmaren (85; Glypto- 
teket i Köpenhamn), Två bröder (brons), Grubblaren 
(gips; utst. 97), Kristusgrupp, Adam o. Eva, Musiken 
(grupp; alla 3 i brons) samt byster af N. Tessin d. y. 
(87 ; västra trappuppgången i Sthlms slott), Oscar II 
(92; Nationalmuseum), V. Rydberg (96; brons; i 
Jönköping o. å Djursholm) o. G. Wennerberg (99; 
Nationalmuseum). 1,. K. K. I^. Sv. K. F. 90. 

Agneta (Agnes) Fredrika Börjesson. 

F. i Uppsala 1827^/5. Elev i Köpenhamn af Kon- 
stantin Hansen 52 — 53, sedermera i Sthlm af Bok- 
lund i 3 år o. i Diisseldorf af B. Vautier i i V2 år; 
studerade i Paris 65, i Dusseldorf 68 — 71 o. 73 — 74. 
Därefter bosatt i Italien, hvarunder dock besök gjorts 
i Miinchen, Spanien, Marocko samt hemlandet. Genre- 
(företrädesvis interiörer fr. 1600- o. 1700- tal en) o. arki- 
tekturmålarinna; har äfven utfört dekorativa arbeten 
i kon.stslöjd. K. målare. L. Fr. K. A. 72. Bl. arbe- 
ten: Gamla minnen (70; Nationalmuseum); Skrif- 
vande dam (Göteb. museum); Interiör fr. Skokloster; 
Afskedet; Musikalisk trio; Dagens nyheter; Grafgata 
i Pompeji (utst. 97). f i Alassio, Italien, 190020/1. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. Carl Reinhold Constantin Callmander. 

F. i Örebro 1840*^1*. Elev \id Tekn. skolan i 
Örebro samt 60—61 af dekorationsmälaren F. Lilje- 
blad i Sthlni; studerade 3 år i Dusseldorf, Autwer- 
pen o. Paris; elev vid Fria konst. akad. 63—64; där- 
efter 2 år elev af Van Lerius i Antwerpen o. af Liu- 
denschmidt i Miinchen 73 — 77. Fr. 77hosatti GSteb. 
Var i fl. är konservator o. sekr. rid Göteb. konst- 
förening samt lär. i teckning rid museets ritskola 
o. i omamentsmålning \id Slöjdskolan; grundade SS 
Svenska slasni ålen- aktiebolaget. Tecknare; penre-, 
dekorativ- o. glasaiålare. Bl. arbeten: karrikatyrema 
Komiska stentryck (61^63), motiv fr. Fredmans epist- 
lar o. fr. munklifvet; plafond- o. väggmålningar med 
sagomotiv, såsom Sagan om riddarna Scback o. Biljard 
(i Göteb.) samt Amor o. Psyke (Furstenbergs gal- 
leri); glasmålningar i kyrkor, såsom i Uppsala dom- 
kyrka, i Oskar Fredriks kyrka i Göteb.. i Karlstad, 
fnieä, Grenna, Varberg o. i fl. landskyrkor samt i 
Göteb. musei kvrksa! o. i privatbostäder. Opp. 85. 
h. K. F. några år fr. 86. 

j Axel Leopold Cantzler. 

I F. i Stockholni 1832 '»/o. Klev vid Fria konst, 

akad. 51 — 53; reste 53 till Miinchen o, därifrån till 
Rom, bosatt i Sverige fr. 66. Sta ty bildhuggare; 
sedan (fr. vistelsen i Rom) landskapsmålare med 
motiv dels fr. Italien dels fr. Sverige (Dalarne, 
m. fl. orter). Bl. arbeten: statyerna Kråka, Psyche 
med anioriner (grupp), Erigone (marmor; utst. 63: 
såld till London) o. Isak; målningen Italienskt land- 
skap med motiv fr. Sabinerbergen nära Rom (63; 
Nationalmuseum). L. K. K. fi Stockholm iSj^^la, 

Johan Oscar Cantzler. 

F. i Stockholm i844ä"/2. Elev i Sthlni af A. G. 
Ilafetröni, ni. fl..; studerade i Paris 82—83. Porträtt- 
o. geiireniälare. Bl. arbeten; Lutspelerska ; Om dagen 
viri mitt arbete; Vallmobloninior ; I köket (utst. 97), 
L. K. K. 84. L. Sv. K. F. 90. 

Johan Elias Cardon. 

F. i Stockholm i8o2"/io. Elev 19 af kopparstic- 
karen Chr. Forssell samt vid Fria konst, akad.; utbil- 
dade sig till litograf under studier i utlandet, särsk. 
i Paris o. Munchen, 29-34. Upprättade tillsammans 
med A. M. Spong en litogr. atelier i Sthlni. K. lito- 
, graf. L- Fr. K. A. 43. Bl. arbeten; Eu osteria i 
Rom; Spanska flyktingar; Drvckeslag (efter A. Lin- 
degren; 52) samt' porträtt af Carl XV (efter IJurck), 
Drottning Louise (efter A. Lindegren), Gabr. Bran- 
ting (efter F. Hallman ; 50), J. F. Fåhrffius (efter Troili ; 
62), A. v. Hartniansdorff (efter O. J. Södermark; 43 
i Nationalmuseum), m. fl. t ' Stockholm 18783/1. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 3 1 Christina (Kerstin) Mathilda Cardon. 

F. i Stockholm iS42>^'^/s. Elev vid Fria konst, 
akad. 64 — 71 samt af J. Boklund; studerat i Paris, 
Miinchen o. Wien. Teckningslär. vid Sthlms h. lära- 
rinnesemin. 75 — 84; innehar fr. 74 en elevskola i egen 
atelier i Sthlni. Porträttmålarinna; pastellist. Bl, 
arbeten: porträtt af svenska kungl. personer samt 
af grefve Raoul Haniilton, frih. B. A. Leijonhufvud, 
Sven Hedin (utst. 94), fru D. Thomas, f. Tömebladh, 
fabrikör A. Bjurholm (utst. 97), landskapsmålaren 
G. Rydberg, alla i olja, samt pastellporträtt af fru 
A. Boberg, friherrinnan C. Fleetwood, grefven o. 
grefvinnan Fr. von Rosen. L. Sv. K. F. 90. 

Karl Oskar Cardon. 

F. i Stockholm 181 2 20/7. Elev af kopparstickaren 
Chr. Forssell samt vid Fria konst, akad.; öfvergick 
till litografien efter föredöme af sin broder J. E. 
Cardon o. blef elev af denne. Teckningslär. i princip- 
skolan vid Fria konst. akad. 55 — 79, då densamma 
upphörde. Litograf. Bl. arbeten: porträtt af gref- 
vinnorna Cronhielm o. Sparre samt rådman Limnelius 
(samtliga originalverk) ; reproduktioner efter målnin- 
gar af Wickenberg o. J. M. Stack (stadsport i Haar- 
lem ; 50) o. efter en mängd porträtt (bl. a. de flesta i 
G. H. Mellins Sveriges store män 40 — 49); planschema 
i Byströms skulpturgalleri (49 — 52), i fl. årgångar af 
kalendern Svea, m. m. L. K. K. 57. f i Stockholm 
i899''^/.'>. 

CARL (XV) Ludvig Eugéne. 

F. i Stockholm 1^26^ jh. Hertig af Skåne s. år; 
Sveriges o. Norges kronprins 44; Sveriges o. Norges 
konung 59. Handleddes i konsten af genremålaren 
Lundqvist (i teckning), marinmålaren J. Kr. Berger (i 
akvarell) samt af J. C. Boklund, Edv. Bergh o. Alfred 
Wahlberg. Landskapsmålare; etsare. Bl. arbeten: 
Norskt landskap i morgonbelysning (63), Sommar- 
landskap, motiv fr. Värmdön (65), Norskt landskap, 
Vaagevandet i Gudbrandsdalen (66) samt ytterligare 
ett svenskt o. ett norskt landskap (samtliga i Natio- 
nalmuseum) ; Norskt landskap (Göteb. museum) ; Upp- 
sala fr. norr (Fria konst, akad.); Flodlandskap i mån- 
sken (67; Tosterup). f i Malmö 1872 18/9. 

Carl Gustaf Vilhelm Carleman. 

F. i Malmö 18210/9. Stud. i Lund 38; ex. till 
rätteg.-verk. 45; elev vid Fria konst. akad. 49 — 53; 
studerat i Dusseldorf 53 — 55. Målare; litograf; foto- 
graf. Bl. arbeten: En students missöden (45; lito- 
grafier med text af A. J. Afzelius) samt oljemålnin- 
garna Hjalmar o. Orvar Odd; Flicka bindande blå- 
klint ; Vegas ankomst på Norrström ; Tyska kyrkans 
o. Eldkvarns brand. L. K. K. L. Sv. K. F. 90. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. Wilhelmina (Mina) Carlson, f. Bredberg. 

F, i Stockholm 1857^/0; gift 95 med kanslirådet 
.GeoTg Carlson. Studerat i Paris 83—87 o. 88—90 
för J. Lefeljvre, Carolus Duran o, B. Constant; före- 
tagit studieresor till Italien 88, England fl. gånger 
åren 90—94 sauit till Holland, Belgien, Tyskland o. 
Österrike. Porträttmälarinna. Bl. arbeten: Själfpor- 
trätt (utst 8g); porträtt af doktor Fagerlin {utst. 90), 
niålarinnan Louise Breslau o, af fru Flenshiirg, f. 
Brertlierg (utst. 94). L. K. F. 90—97. L. Sv. K. F. 91. Daniel Johan Carlsson 

F Lenmh Jonk än 853 ^ E e vid Slöjd- 
sko a b 1 u 70 d Fna kons akad 74 — 77 samt 
d E o e natio a e es arts dé o a fs Paris 78— 
80 Mobe a k ek o kon dustne n oiisterritare. Fredrik Wilhelm Alexander Carlsson. 

F. i Stockholm i846'8/<. Elev vid Fria konst, 
akad. 65^71 af J. P. Molin; studerade i Rom ^2 
— 78. Bildhuggare. Bl. arbeten; Psyehe o. frisen 
Baldersbrenna (båda hos G. Heyman; Göteb.); brons- 
vas med dansande bachanter (78; Fucstenbergs galleri 
o. Nation almusen m) ; Luna (tre basreliefer)samt utka- 
stet Loke bindes af gudame (brons; Nationalnmseum). 
t i Rom i878'3/ii. Elsa Fredrika Cederborgh. 

F. i Västerå-s i87_5an/n. Elev vid Tekn. skolan i 
Sthlm g I — 97. Konstindustriel mönsterriterska ; akva- 
rellist. Bl. arbeten; inälade väggbonader (i tempera; 
uLst, 1900). ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 33 Per Wilhelm Cedergren. 

F. i Stockholm 182317/11. Elev vid Fria konst, 
akad. 44 — 45; företog resor till England, Skottland 
o. Paris 51, till södra Sverige o. Danmark 56. Verk- 
mäst. vid Mariningeniörsdepartementet 72 — 79. Ma- 
rinmålare. Bl. arbeten: Svenska krigsfartyg efter en 
drabbning (61; Nationalmuseum); Marin (Göteb. mu- 
seum). L. K. K. 57. L. Sv. K. F. 92. f i Spånga, 
Sthlnis län, 18963/10. 

Anne-Marie Cederquist, f. Lindström. 

F. i Stockholm 185431/12; gift 84 med dir. Justus 
Cederquist. Elev i 5 år af xylografen Evald Hansen, 
i 2 år af W. Meyer samt i 2 år af Trichon i Paris. 
Trägravör. Bl. arbeten: reproduktioner af illustra- 
tioner till tidn. Kasper under 4 år samt teckningar 
af V. Andrén, Carl Larsson o. Jenny Nyström. 

Friherre Gustaf Olof C eder ström. 

F. i Stockholm 1845 12/4. Underiöjtn. vid Verml. 
fältjäg.-reg. 64; afsked ur krigstj. 70. Elev vid Fria 
konst. akad. 69 samt af F. Fagerlin i Diisseldorf 67 
o. L,. Boniiat i Paris; besökte äfveii Italien. Prof. 
i figurteckning vid Fria konst. akad. 87. Historie- 
o. genremålare; tecknare (särskildt ämnen fr. Karl 
XII:s tid). K. målare. L- Fr. K. A. 78 o. dess 
direktör 99. Bl. arbeten: Epilog (74; Upps. univ. 
konstmuseum); Mörka stunder (75); Karl XII:s likfärd 
(78; eges af ryske Storfursten Konstantin; replik något 
förändrad, 84, i Nationalmuseum); Värf ningen (79); 
Nils Stures död (80; Upps. univ. konstmuseum); 
Begrafning i Alsike (83; NaBonalmuseum); P>äls- 
ningsarmén (86; Göteb. museum); Baptistdop (87); 
Magnus Stenbock i Malmö d. 27 sept. 1709 (92 ; Lands- 
tingssalen, Malmö); Likvakan i Tistedalen (95); Re- 
gementets kalk (1900; Bayerska staten); två karton- 
ger till glasmålningar i Helsingborgs rådhus: Karl 
XI nedrifver Helsingborgs befästningar o. Carl XIV 
Johans landstigning i Helsingborg, samt teckningar 
till verket »Den indelte soldaten» af A. Quennerstedt 
(87). X. K. K. 74. L. Sv. K. F. 90. 

Friherre Thure Nicolaus Cederström. 

F. i Hemmesjö, Kronob. län, 184^^^/^. I^nder- 
löjtn. vid lyif gardet till häst 68; afsked ur krigstj. 
71. Elev af H. Salmson i Paris 68 — 69, af A. Baur 
i Diisseldorf samt vid konstskolan i Weiniar 72 — 77. 
Bosatt i Miinchen fr. 77. Genremålare (företrädesvis 
motiv ur munklifvet, humoristiskt uppfattade). L. Fr. 
K. A. 89. Bl. arbeten: Färska nyheter (85; Natio- 
nalmuseum); Journal amusant (Göteb. museum); por- 
trätt af G. O. Hyltén-Cavallius (Smålands museum, 
Växjö) samt En solstråle (Städtisches Museum, Mag- 
deburg). L. Sv. K. F. 97. Svenskt Porträttgalleri XX. Tr. ^2/io 1901. ARKITEKTER, BILnHUGOARE, MÅLARE, M. FL. Emma Hilma Amalia Chadwick, f. Löw- 
städt. 
F, i Stockholm iSssio/g; gift 82 med amerikan- 
ska målaren Francis Brook Chadwick. Elev vid Fria 
konst. akad. 74 — 80; studerat i Paris. Bosatt i GreK 
i Frankrike. Genremälarinna; etsare. Bl. arbeten; 
Tvätterskor (81); Fiskarens hemkomst (Sz); Sjömän- 
nens soppa (83); Näckrosor (84); Five o'clock tea(87); 
Lektyr (91); Fandango (92); Läxan (utst. 97) samt 
etsningarna: Familjegrupp, Arbetet samt Moder med 
barn (utst, 97). Opp. 85. L. K. F. S6— 96. Georg Teodor Policron Chiewitz. 

F. i Stockholm 1815. F.lev vid Fria koiisL akad. 
Stiftade Stockholms byggnadsförening 4S; iifverflyt- 
tade till Finland 50. Arkitekt; civilingen iör. Bl. arbe- 
ten: Nya teatern (60) o. Riddarhuset (61) i Helsing- 
fors, f i Finland 1862. Isak Gustaf Clasoii. 

F, i Stora Kopparbergs förs., Kopparb. län, iSsö*',?. 
Elev vid TeknoL insL (Tekn. liögskolan) 74 — 79 (A. 
T. Gellerstedt) samt vid Fria konst. akad. 79—81 
(F. W. Scholander); vistades på studieresor i Spa- 
nien, Itahen o. Frankrike 83- 86, Arkitekt i Ötver- 
int.-ämb. 81 — 90; prof. i arkitektur vid Tekn. hög- 
skolan 90; privat arkitekt i Sthlm. fr. 86. h. Fr. 
K. Ä. 89. Bl. arbeten: i Sthlm: Thavenius' hus vid 
Strandvägen; BUnsowska huset vid dito (86 — 88); 
Östermalms salnhall (88; jämte K. Sahlin); Adel- 
swärdska fideikommisset. Drottninggatan 2 (89 — 90): 
Hallwjlska palatset vid Hamngatan (93 — 99) ; Cl. von 
Rosens hus vid Strandvägen {96— 98); Städemas alliii. 
brandstodsbolags hus (9g — 1901) samt Nordiska mu- 
seet (påbörjadt 89, ännu under arbete); i landsorten: 
Norrlands nations hus i Uppsala (89); telegrafhuset 
i Göteb. (gr); landtslotten Lejondal i Uppland (89 
—91). Kronovall i Skåne (92—94) o. Hjularöd i Skåne 
(94; jämte L. I. Wahlman), L. K. K. 81. L- Sv, 
K. F. 91. 

Anua Marie-Louise Cramér. 

F. i Hamburg 1857*"/!. Elev vid Fria konst. akad. 
75 — 82; studerat i Paris. Genremälarinna. Bl. arbe- 
ten: Prof. Malmström i sin atelier; Funderingar; 
Interiör; I kyrkan. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 35 
Carl Adrian Reinhold Prson Crispin. 

F. i Uppsala 1867 10/7. p^lev vid Chalm. tekn. 
läroanstalt (ex. 88), vid Wiens Kunstakad. 88 — 89 
samt vid Fria konst. akad. 89 — 92 ; vistades på stu- 
dieresor i Frankrike 89, i Tyskland o. Italien 91 
o. Amerika (Chicago) 93. Privat arkitekt i Borås 
93 — 96 o. i (jöteb. 96 — 99; stadsarkitekt i Karlstad 
99. Bl. arbeten: sadelmakare Lindgrens hus o. fa- 
brikör G. Håkanssons villa i Borås (94); byggmäs- 
tare Börjessons hus vid Vasaplatsen i Göteb. (97) 
samt Mellansysslets tingslags byggnad (under upp- 
förande) i Karlstad. 
Grefve Otto Sigfrid (Sigge) Cronstedt. 

F. i Kariskrona 1869 16/7. Elev vid Tekn. hög- 
skolan 90 — 92 samt vid Fria konst. akad. 92 — 95. 
Anst. vid utst. i Sthlm 97; privat arkitekt i Sthlm 
fr. s. år; arkitekt för i9:de allm. landtbruksmötet i 
Gefle 1 90 1 samt vid Gefle — Dala järnväg. 
Carl Peter Curman. 

F. i Sjögestad, Österg. län, 1833^/3. Stud. i Upps. 
53; elev vid Fria konst. akad. 56 — 60; med. lic. 64. 
Badläk. i Lysekil 59 — 72; intendent därst. 72 — 88; 
prof. i plast, anatomi vid Fria konst akad. 69; 
docent i balneologi o. klimatologi vid Karol. inst. 
i Sthlm 80 — 98. Medicinsk skriftställare; bildhuggare. 
Med. hedersdoktor i Köpenhamn 79. Hedersled. 
Fr. K. A. 84. Bl. arbeten: porträttbyster af profes- 
sorerna Retzius o. Mosander, m. fl. L. K. K. 
Elisabeth Martina Ellenore Czapek. 

F. i Göteborg 186024/3. Elev vid Académie Julian 
i Paris 84—92 o. i miniatymiålning af Renée de 
Mirmont. Miniatyrporträttmälarinna. Bl. arbeten: 
porträtt af Oscar II, Prinsessan Bernadotte, grefvin- 
nan Maria af Wisborg, direktör Jos. Czapek (Göteb. 
museum), Olof Wijk, kaptenerna F. Nauckhoff o. 
W. von H of sten. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 
Fraus Gustaf Abraham Dahl. 

F. i Stockholm iSssW/a. Elev vid Fria konst. 

ivgA akad. 51 — 64; företagit studieresor till England. 

1^^ Frankrike, Tyskland. Italien o. Spanien 64 — 69, 

~"*' Arkitekt i ÖfverinL-ämb. 59 o. i Vet. akad. 75; 

lär. i ornamentik vid Tekn. högskolan 77; v. prof. 

i byggnadskonst vid Fria konsL akad. 83; intendent 

i Öfverint-ämb. 86; första intendent o. led. därst. 

(för tekn. ärenden) 97. K. arkitekt. L. Fr. K. A. 

75. Bl. arbeten: KungL biblioteket i Sthlm (71—77); 

restaureringen af Getle radhus {71); Sofiakyrkan i 

Jönköping (84 — SS); stadshotellet i Sala; baukbyggna- 

der i Marieatad o. Vänersborg; turkiska badet i 

Göteb. I,. K. K. Svea Dahl. 

F. i Lidiugö, Stlilms län, i870«/i. Elev af fröken 
S. Giöbel. Anst. 86 hos fröken S. Giöbel, sedermera 
aktiebolaget Sveissk konstslöjd utställning i Sthlm; 
förestår träsnidenafd. därst Konstindustrialist, sär- 
skildt trSsniderska. Magnus Emil Dahlander. 

F. i Säter 18622/». Elev vid Tekn. högskolan 
83—84 o. 86—88 .samt vid Köpenhamns Kunstakad. 
84—86. Vistades i Nordamerika 88 — 96; praktiserade 
därunder i Brooklyn 91 — 96. Privat arkitekt i Sthlm. 
Bl. arbeten: S:t Mary's kyrka i Brooklyn o. villor 
invid New-York. I,. K. K. 97. Johan Herman Fredrik Dahlberg. 

F. i Stockholm i857'78. Elev vid Fria konst, 
akad. 75—81 ; företagit studieresor till Tyskland o. 
Italien 87 samt till Frankrike 1900. Anst. å arkitekt 
C. Möllers ritkontor 83—93; assistent i husbygg- 
nadskonst vid Tekn. högskolan 89—96; privat arki- 
tekt i Sthlm. Bl. arbeten: huset Valhallavägen 45 A 
o. B i Sthlm (86); administrationsbyggnaden. elek- 
tricitetsverket, central restauran ten, träd gårdsbal len, 
m. fl. byggnader vid utst. i Sthlm 97; huset Väst- 
mannagatau 4 i Sthlm (igoo). L. K. K. 84. Opp. 
85. L. K. F. 86—91. Iv. Sv. K. F. 90. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 37 
Wilhelm Stephan Dahlbom. 

P\ i Lund 18558/8. Elev vid Fria konst. akad. 
78 — 82; företagit studieresor till Frankrike, Italien 
o. Tyskland. Bosatt i Göteb. Landskapsmålare. Bl. 
arbeten: I maj o. Sommarstämning (utst. 91); Skogs- 
interiör fr. Dalsland (utst. 99); Landskap med motiv 
fr. Kullen (utst. 1901). L. K. K. 87. 


Karl Andreas Dahlström. 

F. i Stockholm 1806 22/10. En kortare tid under- 
officer vid Svea art.-reg. Studerade i Italien 28 — 
30; elev vid Fria konst. akad. 30. Genre- o. land- 
skapsmålare; litograf fr. början af 40-talet. Bl. arbe- 
ten: Carl XIV Johan i slaget vid Leipzig (Rosen- 
dals slott) samt sv.-hist. litografi-verk: Teckningar 
till Carl XIV Johans historia (44 o. 49), Trettiåriga 
krigets historia (45—47), m. fl. f i Stockholm 1869Ö/0. 

Fritz Ludvig Dardel. 

F. i Neuchätel, Schweiz, 181724/3. Underlöjtn. 
^^d Svea lifg. 37; löjtn. 44; adjut. hos Kronprinsen 
50 ; kapt. 54 ; kammarherre 56 ; major i arm. o. mili- 
tärattaché i Paris 58; adjut. hos Konungen 59; major 
vid Svea lifg. 62; öfv.-löjtn. i arm. s. år; öfverinten- 
dent o. chef för Öfverint.-ämb. 64 — 82 ; kabinettskam- 
marherre 64. Elev af L. Cogniet o. E. Lami i Paris. 
Genremålare; tecknare (särskildt karrikatyrer) ; lito- 
graf; etsare. Hedersled. Fr. K. A. 61 ; preses i samma 
akad. 64—85. L. K. K. f i Stockholm 190127/5. 

Carl Gunnar Djurberg. 

F. i Stockholm 1862 i3/i. Elev vid Tekn. skolan 
i Sthlm 81 — 84; extra elev vid Tekn. högskolan 84 
— 85; elev vid Berlins tekn. högskola 86 — 90; före- 
tagit studieresor till Danmark, Tyskland, Österrike 
o. Ungarn. Bosatt i Berlin 86 — 99, därefter i Sthlm 
som privat arkitekt. Lär. i fackritning vid Upps. 
tekn. skola 85 — 86; anst. hos framstående arkitekter 
i Berlin 90 — 92. Bl. arbeten: slottet Ramholz, tillh. 
frih. H. Stumm, Riksbankens i Berlin tillbyggnad, 
slottet Dalswick, tillh. grefve Douglas, Wasserschloss 
(hufvudrestaurant) å Berliner Gewerbeausstellung 96, 
Bayerische Hypothek- und Wechselbank i Miinchen 
o. slottet Moschen, tillh. grefve Tiele-Winkler (samt- 
liga 92 — 96); fasaden till passagen Lindenstrasse 
10 1 — 102 o. affärshuset Friedrichstrasse 12 i Berlin 
samt villor i Lichterfelde vid Berlin (96 — 98); Wohn- 
haus Stroh i Baden-Baden (99); inredningen af Odd 
Fellow-ordens klubblokal i Sthlm (1901); villor på 
sv. landsbygden. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, Victor Dorph. 

F. i Karlstad 1862^9/7. Elev vid Chalm. lekn. 

läroanstalt 83 — 86, vid Tekn. högskolan 87 samt vid 
I Fria konst. akad. 87— go. Anst å Agi Lindegrens 
I ritkontor i Sthlni 91, vid riksbyggnadema 92 samt 

vid operabyggnaden i Sthlm 93 — 95; lär. vid Tekn. 

skolan i Sthlm 99; privat arkitekt i Sthlni fr. 95. 

Bl. arbeten; Liljeholmens o. Radiators m o ntrebj'gg- 

nader å utst. i Sthlm 97. L. K. K. 93. 

Carl Henning Lutzow D'Unker. 

F. i Stockholm 1828'/^. En kort tid officer vid 
Svea lifg. ; frivillig i danslca kriget 48. Bosatt i Dus- 
seldorf fr. 50 till sin död; företog resor till Tysk- 
land, Holland, Belgien o. Paris; gjorde 65 ett kort 
besök i Sverige; elev vid Dusseldorfs Kunstakad. 

, under K. Sohn samt påverkad af schweizaren B. Van- 
tier. Titulär professor. Genremålare med ämnen ur 

I samtidens lif; tecknare. L- Fr. K. A. 60. Bl. arbe- 
ten; De försvarslöse inför poliadomaren (57; Berlins 
Nationalgallerie); Konstberidaresällskap (57; Göteb. 
museum); Pantlän ekon to ret {58; Amsterdam; replik 
59 i Nationalmuseum); Andra klassens väntsal, Tredje 
klassens väntsal (båda i Amsterdam; den senare tned 
ändringar 65 i Nationalmuseum); En spelsal i Wie.s- 
baden (64), ui, fl. i Göteb. museum, f i Diisseldorf 
1866 29/a. Carl Johan Dyfverman. 

F. i Morlanda, Göteb, o. B. län, 1844IS/3. Sjö- 
man ; snickare. Elev vid Tekn. skolan i Sthlm samt 
74 — 79 vid Fria konst. akad. Var pä senare åren 
bosatt i Sundbyberg. Bildhuggare. Bl. arbeten: 
Simsons strid med lejonet (relief); Morgon lek tion 
(grupp); dekorativa statyer å Sörensenska palatset 
å Blasieholmeu o. B ängska huset vid Stureplan i 
Sthlm; bronsportama till Lunds domkyrkas hnfvud- 
portal (88—89). L. K. K. t i Stockholm i892'0/i. 

Axel Emil Ebbe. 

F. i Hököpinge, Malin, län, l368äl/g. Stud. i 
Lund 88; elev en kort tid af Stephau Sinding i 
Köpenhamn; studerat i Berlin, Wien, London o. 
I Paris, där han är bosatt. Bildhuggare. Bl. arbeten; 
I statyerna Atlas dotter (92), Solrosen (93). Venus 
' Consolatrix (94), Martyrium humanuni (95) samt re- 
liefer i alabastergips Ödet. När våren kommer, Oriea, 
Susanna o. gubbarne, Tarantlar. Qu' on m'aime, 
Immacnlata (utst. 94) samt En trollunge, BQljemö, 
Pä lifvets stig, m. fl. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 39 

I 
w 
Fritz Herrman Wilhelm E eker t. 

F. i Stockholm 185220/4. Elev vid Fria konst, 
akad. 71 — 78; vistades på studieresa i Frankrike, 
Tyskland o. Italien 79. Arkitekt i Öfverint-ämb. 
78; lär. vid Tekn. skolan i Sthlni 80. Bl. arbeten: 
prof. Cumians villa vid Floragatan i Sthlni; Antuna 
hufvudbyggnad i Uppland; Kungl. hofstallet i Sthlni. 

Adolf Wilhelm Edelsvärd. 

F. i Östersund 182428/6. Underlöjtn. vid Dalreg. 
44 o. vid Ingen.-kåren 45; löjtn. 54; kapt. 60; afsked 
ur krigstj. med majors n. h. o. v. 64. Studerade å 
kontinenten o. i England fl. år fr. 50. Arkitekt vid 
Statens järnvägar 55 — 95; red. af afdeln. för arki- 
tektur o. konsthist. i Tidskr. för byggnadskonst 59 
— 66; arbetschef vid Nationalmuseibyggnaden 61; 
arkitekt o. byggnadschef för skand. industriutst.- 
byggnaden i Sthlni 66. K. arkitekt. Hedersled. 
L. A. 91; L. Fr. K. A. 71 o. dess v. preses 98. Bl. 
arbeten: stationsbyggnader vid Statens järnvägar, 
såsom i Göteb. (56), Uppsala o. Norrköping (65), 
Sthlms central (69), Malmö nya stationshus med ban- 
hall (93.); Wijkska huset i Göteb. (53); Hagakyrkan 
(56 — 59) o. Engelska kyrkan (56), båda i Göteb.; 
kyrkorna vid Trollhättan (61) o. Jonsered; industri- 
utst-byggnaden i Karlstad (62); Prinsessan Eugenies 
gård Fridhem å Gotland (63) ; Riddarhusgårdens om- 
byggning i Sthlm (71) samt manbyggnaderna \dd 
Ryholm o. Gåsevadholm. L. K. K. L. Sv. K. F. 98. 

Ingeborg Aurora Westfelt-Eggertz. 

F. i Stockholm 1855 ^'^/ö; gift 93 med redaktör 
A. E. Eggertz. Elev vid Fria konst. akad. 73 — 80; 
studerade i Paris 83 — 90. Förestod privat målar- 
skola i Paris 87 — 90 o. i Sthlm 90 — 93. Genre- o. 
porträttmålarinna; pastellist. Bl. arbeten : Vigvattnet, 
kyrkinteriör fr. Normandie (utst. 91); porträtt af 
öfverstelöjtnant O. v. Knorring samt af landshöfding 
G. Ryding (Riksdagens 2: dra kammare). L. Sv. K. 
F. 92. Ingrid Ehrenborg, f. I^amm. 

F. i Göteborg 18661^/12; gift 90 med löjtn. Sigurd 
Ehrenborg. Elev i Göteb. af Carl Larsson samt i 
Paris 85 — 90 af F. Barrias o. H. Gervex. Figurmå- 
larinna; pastellist. Bl. arbeten: Paresse (utst. 91); 
Slumrande kvinna (utst. 95) o. Bicycliste (utst. 97), 
pasteller. L. K. V. 95 — 97. ■RKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. Birger Ericson Ek. 

F. i .Stockholm iy493'/ii Klev vid Fria koiisL 
akad, 67 — 71; har studerat i Paris o. är fr. 71 
hasatt i Filadelfia. Genre- o. landskapsmålare. Bl. 
arbeten: Zigenarfaniilj (utst. 76); Veilhiiggerska ; 
Viuteriandskap. L. K. K. 78. Fredrik Reinhold Ekberg. 

F. i Stoekliolni iiiij"je. Elev vid Fria konst. 
akad, 53—62, Öfverlär, i bygfju^^lskonstrnktioiislära 
vid Tekn, skolan i Sthlni 63; arkitekt i Öfverint.- 
ämb, 65, L. K. K, 68. f i Stockholm iSgS"lii.2l Erik Antoii Ekblad. 

F. i S:t Nicolai, Söderni. län, i874S'/4. Klev vid 
Tekn. skolan i Sthlm 95—98, TeckiiinRslär. vid Lunds 
privata eleni, -skola 98; föreståndare för Tekn, skolan 
i Lund s. är. TrSgravör; konstindustiiel mönster- 
ritare. Bl. arbeten: potträtt af ciselören Sven Bengts- 
son, träsnitt i 3 färger (i Lucasgillets jultidning 
Finn 99). Axel Richard Ekblom, 

P. i Stockholm 185SV2, Elev vid Fria konst, 
akad, 79—86, Tecknare; kopparstickare ; litograt. 
Tecknare vid Vetenskapsakad. 76. BI. arbeten: veten- 
skapliga illustrationer vid Naturhistor. riksiiiusenni 
o, Bergielunds botan. trädgärd samt reprodnktioner 
i kopparstick o. litografi för vetenskapliga tidskrifter. 
L. K, K. 94, ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 41 
lyovisa Theresia Ekblom, f. Jansson. 

F. i Stockholm 186727/5; gift 96 med tecknaren 
A. Ekblom. Elev vid Fria konst. akad. 88 — 93; 
studerat i Köpenhanm 91. Tecknare vid Naturhist. 
riksmuseets afd. för fossila växter 93. 
Carl Axel Ekholm. 

F. i Sund, Österg. län, 18453/1. Elev vid Norr- 
köpings tekn. elem.-skola 60 — 63 samt vid Fria konst, 
akad. 64 — 68 ; företagit uti. studieresor 67 o. 86. Anst. 
å arkitektkontor 70 — 76; stadsingeniör o. byggmäst. 
i Oskarshamn 77; stadsarkitekt i Upps. 78; lär. i 
fackritning vid Tekn. yrkesskolan därst s. år; lär. 
i prakt, byggnadskonst vid Ultuna landtbruksinst. 
86 — 92; verkst. direktör i Upps. industrilotteri 96. 
Per Frithiof lyaurentius Ekman. 

F. i Gnarp, Gefleb. län, 1871I8/10. Stud. i Upps. 
90 — 92; elev vid Tekn. högskolan 92 — 97 samt vid 
Fria konst. akad. 97 — 99. Privat arkitekt i Sthlm 
i kompaniskap med G. Hagström 99. Bl. (firmans) 
arbeten: husen nr 15 o. 18 Birger Jarlsgatan (99; 
det senare med palatsartad gårdsanläggning), m. fl. 
privatbyggnader i Sthlm. 
Per Ekström. 

F. i Segerstad, Kalm. län, 184423/2. Elev vid Fria 
konst. akad. 66 — 72; vistades i Frankrike (Paris med 
omnejd o. Normandie i närheten af Grandville) 75 
— 90. Bosatt i Sverige (Öland, Sthlm o. Göteb.) fr. 
91. Landskapsmålare. Bl. arbeten: Aftonstämning 
(85); Afton (89; Kristiania Nationalgalleri) ; Solglitter 
på hafvet, motiv fr. Öland (90; Nationalmuseum); Sol 
o. snö, Sthlmsmotiv (Göteb. museum) o. Säby by, 
Ölandsmotiv (båda utst. 91); Bland bergen, motiv fr. 
yästkusten (91; Nationalmuseum); Solnedgång samt 
Öfversvämning o. Sommarlandskap (Fiirsteubergs gal- 
leri); Sommarafton (Frankrike; utst. 97) samt Vinter- 
sol öfver träsket (1901). L. K. K. 75. Opp. 85. L. K. 
F. 86. L. Sv. K. F. 90—98. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, Fredrik Magnus Konstans af Kkstrora. 

F. i Riala. Sthlnis lån. i852i*/«. Underlöjtn. vid 
Uppl. reg. 74; löjtn. 82; kapt. 94. Elev vid Fria 
konst. akad. 70, af A. Wallandec vintern 87 o. at 
G. v. Rosen i Sthlm; stud. i Paris (Gervex o. Con- 
stant) 92 — 93 o. i Munchen (Schachinger) 93 — 94, 
Porträttmålare. Bl. arbeten: porträtt af Oscar II, 
grefvame A. E. v. Rosen o. Joh. De la Gardie, 
majoren W. Unge, kapten J. A. Nisbeth, fruame Mör- 
nec o. Nordenskiöld, ni. fl. Emma Amalia Ekwall. 

F. i Saby, Jönk. län, 1838IV1. Elevvid Fria konst. 
akad. 63 — 71 ; studerade därefter i MUiichen o. i Leip- 
zig. Genreniålarinna med motiv ur hemmets o, bar- 
nens värld. Bl. arbeten: En lutspelerska (80); Flit 
o. Förtroendet (utst. 91); Hvisslaiide pojke (utåt. 94), Knut Alfred Ekwall. 

F. i Säby, Jönk. län, 18438/4. Elev vid Fria konst, 
akad. 60—67 samt af L. Knaus vid Berlins Kunst- 
akad. 77—79; vistades i Tyskland 69—83, därefter 
vexelvis i Berlin o. Sverige. Tecknare i lUustrierte 
I Zeitung, Uber Land und Meer o. Garteulawbe 70— 
77; konstnärl. ledare af Berliner Modeblatt 80 — 83. 
Porträtt-, genre- o. landskapsmålare; tecknare. Bl. 
arbeten: Det gamla paret; Moder med sitt barn före 
badet (77; Nationalmuseum). L- K. K. L. Sv. K. Carl Johan Eldh. 

F. i Film, Upps. län, iH73lo/.i. Eiev af Injalbert 
o. Rolard vid Acadénne Colarossi i Paris 97. Staty- 
bildhuggare; konstindustriel modeltör. Bl. arbeten: 
statyerna En moders sorg (99), Oskulden (utst. 1900) 
o. Linnea (ntst. 1901; bestäld ittiarmor af fröken E, 
Bonnier); porträttbystema Mille Eda (utst. 1901) o. 
O.scar II (1901); silfverskrin med relieffigurer (1901). 
L. K. F. 99. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 43 Carl Konrad Julius Elméus. 

F. i Stockholm 1868 s/l- Elev vid Byggnads- 
yrkesskolan i Sthlm (ex. 87) o. i Hamburg (ex. 88); 
vistades på studieresor i Tyskland o. Schweiz 90 — 
96 samt i Italien, Frankrike o. England 96 — 97. 
Anst. hos arkitekten C. F. Ekholni i Sthlm 87, å 
rådhusbyggnadsbyrån i Hamburg 88 — 90, hos prof. 
Chr. Hehl i Hannover 90 — 93 samt hos byggnads- 
rådet L. Muller i vStrassburg 93 — 96. Privat arki- 
tekt i Sthlm fr. 97. Bl. arbeten: ritningar, till S:t 
Johanniskyrkan i Harburg (under Hehls ledning; 
90 — 93) o. till Evangel. gamisonskyrkan i Strass- 
burg (under Mullers ledning; 93—96); Brännkyrka 
grafkapell (98 — 99) o. skolhus vid Blommensberg 
(190Q — 190 1 ). 

Carl Hugo Magnus Elmquist. 

F. i Karlshamn 18621^/10. Egnade sig åt snic- 
kareyrket 74 — 80; ornaments- o. dekorationsbildhug- 
gare 80—88. Elev vid Fria konst. akad. 88 — 92. Sta- 
tybildhuggare; konstindustriel modellör. Bl. arbe- 
ten: Réverie (kvinnostaty i marmor; utst. 97); Frid- 
lös (brons; utst. 98); Gryning (utst. 1901; i marmor i 
Nationalmuseum) samt bläckhorn, brefvåg, sigill, m. fl. 
konstindustriföremål i brons. L. Sv. K. F. 97. 

Anund (Svensson) Emanuel. 

F. i Umeåi85926/9. Sjökaptensex. i Gefle 83; elev 
vid Fria konst. akad. 89 — 95. Sjömålare med svenska 
o. holländska motiv. Bl. arbeten : Motiv fr. Sche ve- 
ningen (utst. 99); Nordan, motiv fr. Ålandshaf (utst. 
1901). L. Sv. K. F. 93. 

Rudolf Samuel Enblom. 

F. i Hilleshög, Sthlms län, 1 861 25/8. Elev vid 
Det Tekn. Selskabs Skole o. Köpenhamns Kunstakad. 
82 — 84 samt vid Tekn. högskolan 84 — 86; vistades 
på studieresor i Tyskland, Österrike, Italien o. Frank- 
rike 86 — 87, i Tyskland o. Frankrike 89, i Holland, 
Belgien o. Tyskland 96, i Norge 98, i England o. 
norra Frankrike 99 samt i Frankrike, Tyskland o. 
Schweiz 1900. Öfverlär. i byggnadskonstruktionslära 
vid Tekn. skolan i Sthlm 99; privat arkitekt i Sthlm; 
konstindustriel mönsterritare ; konstruktör af ritbord 
o. fotografiapparater. Bl. arbeten: Sthlms Tivolis kri- 
stallsaloug (92); om- o. tillbyggnad af Sthlms ensk. 
banks hus (93 — 95); Bolinderska villan (96), Villa 
Enblom (97) samt Weylandts o. Anderssons villor 
(98), samtliga å Djursholm; verkställde uppmätnin- 
gar af Alvastra klosterruiner o. Vadstena slott (94). 
L. K. K. 93. ARKITEKTER, BILDHUGGARE. MÅLARE, M. FL. Per Ludvig Hjalmar Eneroth 

F. i Hvetlalida Jonk Hn iSög"/'' Hev af xylo- 
}^afen .\uKUst Hogtl S7 Retu'icllor o etsare vid 
Justus Ceilerquists keniijrraftska atelier bS — 91 ; teck- 
nare i Nya Nisse 92 — 93 1 Kasper 94 samt äter i 
Nya Nisse fr. 95 har desöUtom utfört teckningar 
till Förr o. Nu, N\ 111 Tidning Söndags Nisse, Idun, 
m. fl. tidn. o. tidskr samt till boLker Carolina (Nina) Christina Mathilda von En- 
ge ström. 
F. i Bälinge, llpps. län, 1836^3/,,, innehade väf- 
skola i Upps. sommaren 84 — hösten 93 samt inne- 
har dylik skola i Örebro fr. våreu 94. Textil niön- 
sterriteiska; har äfven utgifiit Praktisk väfbok, till- 
egnad den idoga svenska qvinnan. Albert Laurentius Johannes Engström. 

F. i Lönnherga, Kalm. län, 18691^/.^ Stnd. i 
Upps. 89 — 91 ; elev vid Valands konstskola i Göteb. 
(under Carl Larsson) 92. Medarb. i Söndags Nisse 
94 — 96; red. o. utg. af Strix tr. 97 mars. Tecknare; 
målare; skriftställare. Bl. arbeten: karrikatyrer o. 
skämtteckniugat till Söndags Nisse o. Strix (bl. a. 
serierna Medmänniskor o. Rixdaxgubbar) ; Karri- 
katyrer (96); En gyldene book (utsL 96; utg. 97). 
L. K. K. 95, Olof Axel Ferdinand Erdmann. 

F. i Stockholm iSji^i. Klev af K. Bergh, P. 
Hasselberg, A. Zorn o. Carl I.arsson. Porträtt- o. 
genreniälare ; tecknare; etsare. Bl. arbeten: Sillfiske 
vid Kullen (såväl målning som etsning; utst. 98); 
Guldkrog o. Gatuscen (utst. 99) samt porträtt af 
mälaren A. Gerle {teckning; 99). L. K. F. 97. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 45 Elias Henrik Erdtman. 

F. i Linköping 186222/10. Elev af E. Perséus o. 
O. Törnå 82—83 samt vid Diisseldorfs Kunstakad. 
84 — 85; har studerat i Paris, Belgien, Holland o. 
Berlin. Landskapsmålare. Bl. arbeten: Vårkväll i 
skogen (utst. 97); Ung alm, sommarnatt (utst. 99); 
Vallrop i kvällen (99); Islossning (utst. 1900); Efter 
solnedgången (utst. 1901). L. K. K. 95. L. Sv. X. 
F. 97—99. L. K. F. 98. 

Anna Maria Gardell-Ericson. 

F. i Visby 1853IO/10; gift 82 med landskapsmål. 
Joh. Ericson. Elev i Sthlm af P. D. Holm; .stud. i 
Paris 79 — 84 (elev af L. Leloir o. F. Heilbuth). 
Akvarellist med landskapsmotiv (Visby o. Västkusten). 
Bl. arbeten: Förmiddagssol o. Åskväder, motiv fr. 
Fiskebäckskil (utst. 91); Afton i Marstrandsbergen 
o. Sommarnatt, Koöu (utst. 97); Månuppgång öfver 
insjö, motiv fr. Skåne (Nationalmuseum). Represen- 
terad i fl. uti. gallerier. L. Sv. K. F. 93. 

Johan Erik Ericson. 

F. i Karlshamn 18491'f/io. Elev vid Fria konst, 
akad. 72 — 78 samt af Alfr. Wahlberg i Paris 78 — 84, 
hvarunder somrarne vanl. tillbragtes i Concameau 
(Bretagne). Fr. 84 bosatt i Göteb. ; teckningslär. vid 
Chalm. tekn. läroanst. 85. Landskapsmålare med 
motiv fr. norra Frankrike, Sveriges västkust o. Visby; 
akvarellist. Bl. arbeten: Afton i Bretagne o. Sommar- 
afton i Meudon (82; akvarell) i Göteb. museum; Land- 
skap fr. Meudon (Fiirstenbergs galleri); Strandparti 
vid Vetteni (91 ; Nationalmuseum); Södra hamngatan 
i Göteb. o. Efter solnedgången, motiv fr. Norra Vram, 
Skåne (utst. 91); Svarta huset, motiv fr. Visby (utst. 
99). Opp. 85. L. Sv. K. F. 93. L. K. K. 

Johan Edvard Ericsson. 

F. i Göteborg 183623/7. Elev i Göteb. af G. Bru- 
sewitz, vid Fria konst. akad. 56 — 63 o. af J. P. Mo- 
lin o. C. G. Qvamström; stud. i Köpenhamn 60 — 61 
(i skulptur för Jerichau, medaljgravyr för Conradsen), i 
Tyskland 63 — 64, i Paris (Tasset) 64 — 68 samt i Miin- 
chen o. Italien (Rom 3 månader) 68 — 69. Bosatt i 
Sthlm fr. 69. Medalj gravör; bildhuggare. K. medal- 
jör. L. Fr. K. A. 69. Bl. arbeten: Musikaliska akad. 
medalj öfver presidenten E. G. v. Rosén; medaljen 
öfver J. Letterstedt; belöningsmedalj vid industri- 
utst. 66; Fria konst. akad. medalj öfver Carl XV 
(67); medalj öfver Lunds univ. jubelfest (68); Sv. akad. 
medalj öfver J. H. Kellgren (69); Slaf som bryter 
sina band (statyett); Tiggarpojke; Idunsskål (brons; 
68); Moder som leker med sina barn (grupp) o. 
Sven Renströms bröstbild i medaljong (Göteb. ; 70). 
L. K. K. t i Stockholm 18710/7. AHKITEKTER, BILDHUGGARE. MÅLARE, M. FL. 

Johan Oscar Erikson. 

F. i Kopparb. län 1845^3/13. Elev vid Fria konst, 
akad, 64.-73. Arkitekt i Öfverint.-äini). 73. Bl. ar- 
beten: Mellby kyrka i Skarab. län, m. fl. kyrkor i 
landsorten ; Da\-idsoDska husen i A, 1 B o. 3 A vid 
Norrmalmstorg, Danlelslta huset å Blasieholmen, 
m. fl. hus i Sthlni; hufvuilhygjjnaden å Thamstorp 
i Västergötland. L. K. K. -f i Stockholm 1887^1/2. 

Per Algot Erikson. 

F. i Stockholm i868'V-i- Elev vid Tekn. skolan 
i Sthllii 81—89 <•- 94— 9S; stud. i IJaumark, Tysk- 
land o. Frankrike 95. Forslinsiiiålare o. modellör vid 
Rörstrands fabrik S6. Keramiker, Förestår vid Rör- 
strands fabrik afd. för underglasymiälning med fly- 
tande färger i för. med relief i fältspatäkta porsliu; 
har äfven utfört keramiska föremål i päte sur pSle- 
tekniken (Nationalmuseum o. Bergens museum). 

Christiaii Eriksson. 

F. i Arvika landsföre., Värml. län, i8s8*'/o, F.lev 
vid Tekn. skolan i Sthlm 75 — 77; omameiitsbildhug- 
gare i Hamburg 77—83; elev af bilrth. Falguiére vi<l 
Ecole des Beaux-Arts i Paris 84—87. Stamiade i Frank- 
rike samt Italien till 97; bosattiSthtmgy — 1900; där- 
efter åter i Frankrike. Staty bildhuggare; konstiudu- 
striel modellör. Bl. arbeten: statyn Martyren (utst 
88); lironsvasema Tjusning (Nationalmuseum) o. Blind- 
bock (Furstenbergs galleri; utst. 89); kolossal- reliefen 

I Linné (utst. 91 ; niamior i Nationalmuseum, gips i 
Chicagos museum); bystema Bretagneska (brons; 
Nationalnmseuoi) o. Faure (vax; utst. 94) samt Jenny 
Lind (marmor; utst. 98; K. teat. foyer); bronsgnippen 
Konstforskning (97; Nationalmtisei portik); porträtt- 
reliefen Fem bröder (utst. 1900); smärre dekorativa 
koiistföreniäl; Stödet (käppknapp i gjutet silfver) o. 
L,ektyren (lampfotsfigurin i silfver), i Ludvigsbergs 
galleri; Lifvet (dekorat. fat i dritvet silfver; ntst, 94); 
sandsten medaljonger med skånska bönder å Skäne- 
bankens hus i Sthlm ; porthandtag, möbler, m, m. 
Opp. 85. L. K. F. 86. 
Peter Eskilsson. 

F. i Billeberga, Malm. län, iSaoäS/s, Underoffi- 
cer vid Göta art.-reg.; bokhållare vid Göteb. arbets- 
inrättning. Elev vid Fria konst. akad. 50^53; reste 

1 till Dusseldorf 53 (elev af A. Tidemand). Bosatt i 
Sthlm 59—71, därefter å Bermö, nära Sigtuna. Genre- 

' målare (motiv företrädesvis ur sv. allmogelitvet samt 
ur Bellmans dikter). Bl. arbeten: Köksinteriör (utst. 
53); Movits målare (utst. 66); Målare pä studieresa 
(67; Nationalmuseum); Kägelspelet hos Faggens(6S; 
~ Lunds uiiiv. konstmuseum); Episod af ett bröllop 

(70). L. K. K. få Bermö, Sthlms län, 1872S9/1. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 47 


August Didrik von Essen. 

F. i Neder-Kalix, Norrb. län, 185678. Klev vid 
Fria konst. akad. 77 — 78. Landskapsmålare med 
motiv företrädesvis fr. Lappland. Opp. 85. L. K. F. 
86—96. L. K. K. 

Eugen Napoleon Nicolaus, Hertig af 

Nerike. 

F. på Drottningholms slott 1865^8. Stud. i Kri- 
stiania 84 o. i Upps. 85 — 86. Elev af G. Saloman, af 
A. G. Hafström 80—83, af W. v. Gegerfelt 85—86 o. i 
etsning af A. Tallberg 95—96; företog en resa till 
Italien, Egypten, Syrien o. Konstantinopel 85; stu- 
derade i Paris 87 — 89 (å L. Bonnats o. H. Gervex' 
atelierer); vistades somrarne 87 o. 88, jämte H. Salm- 
son, i Dalby i Skåne, somrarne 89 o. 90 i Norge; 
har företagit studieresor till London, Paris o. Ber- 
lin 96, Italien 97—98 samt Paris o. England 1900. 
Landskapsmålare; akvarellist; pastellist; etsare ; konst- 
industriel mönsterritare. Första hedersled. Fr. K. A. 
89. Bl. arbeten: Månsken i Valders (90); Insjön (91 ; 
Kristiania Nationalgalleri) ; Skogen (92 ; Furstenbergs 
galleri); Det gamla slottet o. En sista solglimt (93) ; 
Där skogen glesnar o. De båda popplarne, pastell 
(utst. 94); Sommarnatt (tempera; 95; Nationalmu- 
seum); Molnet (tempera; 96); Elegi (utst. 97); Haga 
slott o. andra dekorativa väggmålningar med motiv 
fr. Sthlnis omgifningar (97; K. foyern i K. teat. i 
Sthlni); Mälarlandskap i sommaraftonbelysning (99; 
h. latinlärov. å Norrmalm i Sthlm); Stockholms slott 
i sommarnattbelysning (utst. 1900); silfverskål med 
rönnmotiv (utst. 97); möbelritningar; landskapsets- 
ningar. L. K. K. 89. L. Sv. K. F. 90. 

Ferdinand Julius Fagerlin. 

F. i Stockholm 1825 '72. Skeppsbyggeri-elev vid 
Stora varfvet i Sthlm 42 — 43. Underlöjtn. vid Lif- 
bevär.-reg. 50 — 54. Elev vid Fria konst. akad. 45 — 
47 o. af Sohn o. Schadow i Dusseldorf 53 — 56; vista- 
des i Paris 56 — 58 (elev af Couture 57) o. 69 i Lon- 
don; bosatt i Dusseldorf. Genremålare med motiv 
företrädesvis fr. Holland. K. målare. L. Fr. K. A. 
65. Bl. arbeten: Violbukettförsäljerska (57; Göteb. 
museum); Rökande gossar (62; Nationalniuseum) ; 
Frieriet (65); Kärleksförklaring (66); Huslig andakt 
eller Den tillfrisknande (67) o. Svartsjuka (68), båda 
i Nationalmuseum; Utan hopp (77); Ett ungt äkta 
par (83; Köpenhamns Kunstmuseum); Hemkomsten 
(85; Nationalmuseum; replik 86 i Berlins National- 
galleri); Trauliches Heim (Berlins Nationalgalleri). 
Opp. 85. 
ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. Augiist Victor Fagerström. 
I K i Stockholm 1869V1. Klev vid Tekn. högsko- 

' lan 89 — 93 Baml viri Fria konst. akad. 93 — 96. Arki- 
tekt i Sthlni. Axel Erik Valerius Fahlcrantz. 

K. i Stockholm 1851 Va. Stud. i Upps. ^2 — 74; 
elev lid Fria konst akad. 74 — 76 för att utbilda sig 
till bildhu fegare: sedermera elev af landskapsmålaren 
P. D. Holin, Landskapsmålare. Bl. arbeten: Afton- 
stämning (Si); Motala ström (95; Göteb. museum); 
Regnby o. Köpnianholnieii i månsken (utst. 97); 
Stillhet, mänskensniotiv fr. Köpmanholmen (98; Na- 
tionalmuseum); Månsken (98); Vägen till hafvet (99); 
Annalkande oväder (1901). L. K. K. Sj. Opp. 85. 
L. K. F. 86—90. L. Sv. K. F. 90, 

Carl Johan Fahlcrantz. 

F. i stora Tuna, Kopparb. län, 177429/11. Elev 
i Sthlni 90 af dekor.-niälame Bnisell, Desprez o. 
Liinnell samt vid Fria konst akad. o. af L. Belauger; 
företog många resor i Sverige samt besökte Norge 
1827 o. Köpenhamn 29. Professors n. h. o. v. 15. 
Landskapsmålare med svenska motiv, dels verkliga 
utsigter (porträtt! au dskap), dels komponerade. Hedeis- 
led. Fr. K. A. 56. Bl. arbeten: Utsigt af Djurgården 
(utåt. 07); Landskap med vattenfall o. kvarn (19), 
Landskap med ruiner o. hvalfhro samt Kalmar slott 
i månsken (35), i Nationalmuseum; två landskap i 
Göteb. museum ; Landskap, motiv fr. Sollentuna- 
holm; Edsberg; Gripsholms slott (Drottningholm); 
Rosersbergs slott; Utsigt af Rankhyttan. L. K. K. 
t i Stockholm 18611/1. 

Carl August Fahlgren. 

F. i Norrtälje iHig^/s. Handelsbiträde i Sthlm 
33—441 öppnade egen affär 44. Elev af A. Eoman- 
der 44 — 47 samt vid Fria konst, akad. 47 — 48; vista- 
des pä studieresa i Tyskland o. Frankrike 64, Land- 
skapsmålare med motiv fr. Sthlnis- o. skärgårdsnatu- 
ren. L. K. K. 66. L. Sv. K. F. 90. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 4^ 
Carl Gustaf Fahlström. 

F. i Göteborg 1854Ö/10. Elev vid Chalm. slöjd- 
skolan (ex. 74) samt vid Fria konst. akad. 75 — 78. 
Stadsbyggmäst. i Göteb. 88; stadsarkitekt därst. 97. 
Bl. arbeten: läroverksbyggnad för gossar samt för 
flickor i Majorna samt Ålderdomshemmet i Slotts- 
skogen, samtliga i Göteb. Opp. 85. L. K. F. några 
år fr. 86. 
Ida Amanda Maria Falander. 

F. i Stockholm 1842 g/ö- Elev af fru C. Weiden- 
hayn 60 o. af R. Skill 65 samt vid Fria konst. akad. 
64—66; studerade i London 78. Förestod Ny 111. 
Tidnings xylograf. atelier 74 — 77. Trägravör; har 
företrädesvis utfört porträtt samt reproduktioner efter 
målningar o. skulpturer af merendels svenska konst- 
närer. Bl. arbeten: porträtt af M. Gamier Pagés 
(70), H. M. Trolle-Wachtmeister (71), Uno Troili(75), 
Arvid Posse (80), Konung Oscar II o. G. W. Palm 
(89) samt träsnitt efter målningar af Frans Hals, J. 
B. Oudry, Egron Lundgren, Edv. Bergh, C. G. Hell- 
qvist, J. Kronberg o. A. Zom. 
Wendela Lovisa Ulrika Andersson-Falck. 

F. i Säter, Kopparb. län, 1854^/8. Elev vid Fria 
konst. akad. 75 — 82. Genre- o. porträttmålarinna. 
Hjalmar Fredrik Falk. 

F. i Mora, Kopparb. län, 1856 12/7. Blev vid Fria 
konst. akad. 78 — 84. Innehafvare af fotografiska ate- 
lierer i Karlshamn, Hoby o. Ronneby fr. 88, Land- 
skapsmålare, särskildt i akvarell. Bl. arbeten: Vin- 
terdag i Ronneby (Museet i Schwerin). L. Sv. K. F. 93. Svenskt Porträttgalleri XX. Tr. ^'ym 1901, ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÄLARE, M. FL. Fredrik Carl Christian Falkenberg. 

F. i Köpenhamn iSös»/!!. Elev vid Tekn. hög- 
skolan 85—89 samt vid I-Sia konst. akad. 89—92 ; 
I vistades pä stuilieresor i Italien, Tyskland. Spaiiieii 
o. Frankrike 98^99, Anst. hos prof. I. O. Clasoii 
såsom chef för ritkontoret tör Nordiska museets lijRK" 
nad; privat arkitekt i Sthlni. Bl. arbeten: restaure- 
ring af Fundbo kyrka i Upplaiiil (97). I.. K. K. 95. 

Ingel Fallstedt 

F. i Stockholm 1848^/10. Genomgått I^ltunalandt- 
bruksinstitut; elev vid Fria konst. akad. 72 — 74; seder- 
mera utbildad vid akad, i Munchen o. i Paris. Bosatt 
i Sverige fr. 94. Bildhuggare; har företrädesvis utfört 
porträttbyster. L- Fr, K. A. 97. Bl. arbeten; kopia 
af eu af Donatellos J ohannes-statyer {Fiirstenbergs 
I galleri); John Ericsson- stöden i Göteb. (brons; 99); 
nägra mindre genregrupper; porträttbyster af Konung 
Oscar II, Konung Christian IX, m. fl. medlemmar 
af svenska o, dan^a konungahusen, Kronprinsessan 
T.^uise af Danmark (marmor; Nationalmuseum), må- 
lame O. von Rosen, G. Cederström o. A. Hagborg, 
franska senatorn Jules Simon (79), kommendörkap- 
ten E. Ekman, August Röhss, J. Fr. Dickson med 
fru, frih. J. NoTdenfalk (96; marmor; Nationalmu- 
seum), H. Geriach, m. fl. Opp. 85. L. K. F. 86— 
qG. L. k. k. + i Köpenhamn 1899'*/^. Magnus Ferien. 

F. i Hernösand i849ä'/2. Stud. i fpps. 71. Aman. 
i Fängvärdsstyr. 82. Elev af G. von Ro.seti ; företog 
95 såsom Letterstedtsk stipendiat en studieresa till 
Paris, rorträttmålare (miniatyrportriitt på elfenben). 
I^ Sv. K. F. 97. Wilhelm (William) Josef Féron. 

F. i Stockholm 18582-1/10. Elev vid Tekn. skolan 
i Sthlm samt 77 — 80 vid Fria konst. akad. ; stude- 
rade därefter i Paris. Landskaps- o. figurmålare. 
Bl. arbeten: Normandisk bondkvinna (utst. 85); Tng 
flicka i trädgärden, motiv fr. Normandie (utst. 85; 
Malmö nmseum); FSte de Maman o. Canzonetta (utsL 
86); Tete ä tete (87); Vår (utst 87); I köksträdgår- 
den (utst. 88); Pariserboulevard (90); Marin, motiv 
fr. Frankrike, Strandmotiv fr. Visby o. Blomster- 
marknad vid Munkbron (utst. 91). h. K, K. Opp. 
85. L. K. F. 86. L, Sv. K. F, 91. f i Stockholm 
189426/0. ARKITKKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. Carl Johan Herman Feycliting. 

F. i Stockholm iSös^s/a. Elev vid Fria konst, 
akad. Sr — 84. Landskapsmålare med motiv fr. Sthlnis- 
trakteii; tecknare. Bl. arbeten; Sthlni fr. Mälaren, 
efteriiiiddagsstäiiiniiig (S6); Soniitiarlanflskap, afton- 
stämning (litat 88); teckningar för Ny 111. Tidning 
samt illustrerade tidskrifter o. verk. Opp. 85. h. K. I-. 
86—96. L. K. K. 86. t ' Stockholm igoi^i/s. 
Gustaf Ericson Fischer. 

r. 1846. Studerade dels i Stlilm, dels i Weimar. 
njur-, landskaps- o. genremålare. särsUildt svenska 
lanclskap med kreatur i arliete. Bl. arheten; Jäuit- 
länd.ik Ijoskap; En farlig kälkbacke; Sextiofvran, 
motiv fr. Lifgardets stall. L. K. K, I,. Sv. K. F. 
92. t i Stockholm i893"*/i2. Gustaf Adolf FJEcstad. 

F. i Stockholm 186822/iä. Elev vid Fria konst, 
akad. 91 — 92 samt af Bruno Liljefors o. Carl Larsson 
(den sistnämndes assistent vii\ freskomålningarna i 
Nationalmuseum 96). Landskapsmålare; akvarellist; 
tecknare; träsktilptör. Bl arbeten; Vät skog, Au- 
gusti-månsken, Björkarna o. Vintermorgon i Värm- 
land (98); Rakstahöjden (99); Snö (1900; Göteb. mu- 
seum); Rimfrost pä is o. Snödrifva ötver en gärdes- 
gård (1901); akvarellerna Kommer aldrig våren? (98), 
Uarrskogsinteriörer {1900) o. Viutematt (1901) samt 
träskulpturen Stabbestol (1900). L- K. F. 97. Kerstin Maria (Maja) Fjsestad, f. Halten. 
F. i Hörby, Malm. län, 187330/5; gift 98 med 
målaren (i. A. t^jiestad. Elev vid Konstnärsförljiin- 
dets skola 91 — 92. Genre-, porträtt- o. landakapsmå- 
I larinna; tecknare; niunsterriterska för väfnader o. 
rumsdekorationer. Bl. arbeten: oljeuiåhi ingania Vår 
kyrkogård. Berget o, I''ramför höjderna (utst. 98) 
samt Här gingo tvä guhhar i sniVden , mönster till 
gohelin (utsl. 1900). I.. K. 1-'. 97, ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. 1 Märta Livia Vilhelmina Fjetterström. 

F. i Kimstail, österg. län, 187321/0. ElevvidTeltii. 
skolan i Stlilm 90^95. Teckningslär. vid Tekii. sko- 
lan i JSnkSping 95 — 97 santt vid Stlilnts nya !^ni- 
skola 97. Koiistindustriel niöiisterriterska samt illu- 
stratör. Bl. arbeten: textila ritningar for Kultur- 
hist. föreningens för Södra Sverige konstväfveri i 
Lund ('Sven i Rosengånl-, tn. fl. väfnarter). Carl Ludvig Flodin. 

F. i S:t Lars. Österg. läu, 18572/10. 
Tekn. högskolan 80—84. Stadsarkitekt i 
ping 86. Carl Samuel Flodman. 

F. i Stockholm i863i'/i2. Elev rid Tekn. skolan, 
därefter af G. W. Palm o. O. Tömä samt 83-86 vid 
Fria konst. akad. Landskapsmålare ', tecknare ; etsare. 
Bl. arbeten: Strandbild, motiv fr. Simrishamn (S8; 
National museum): laiidskapsteckningar o. etsningar 
(i Nationalmuseum), bl. hvilka sistnämnda ; Vinterbild, 
motiv fr. Barnängen o. F,kar vid en sj5 (88). L. K. K. 
t i Stockholm i8S82''/ia Andreas Fornander. 

F. i Kalmar l82o'2/i2. Klev vid Kria kon.st. akad. 
45^50. Bildhuggare meil företrädes\-is djurfrani- 
ställningar i terraeotta o. i mindre skala; äfven lan<l- 
skapsmälare. Bl. arbeten; sknlpturerna Kolossalt 
lejon (utst. 66; Luolais malm i Finland), Kn rlalkarl 
som fångar en varg o. Stridande hundar. Anders Wilhelm Forsberg, 

F. i Karlstad 1871*1/0. Elev vid Tekn. skolan i 
Sthlm. Öfverlär. i frih andsteckning vid Tekn. skolan 
i Sthlni 96. Tecknare (bl. a. i Strix). L. K. K. 1900. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 53 Axel Viktor Forsberg. 

F. i Halmstad 1 871 0/2. Klev vid Chalm. tekn. 
läroanstalt (ex. 93) samt vid Fria konst. akad. 94 — 
97. Har varit anställd hos arkitekterna I. G. Clason, 
C. Möller, F. Boberg samt Fr. Lilljekvist; första arki- 
tekt å arkitekten Agi Lindegrens ritkontor i Sthlm 98. 

Nils Forsberg. 

F. i Riseberga, Krist, län, 1842 ^^i^. Var först 
jordbruksarbetare; kom sedan i målarelära i Helsing- 
borg o. 61 i Göteb., där han blef elev i skulptur 
vid Slöjdskolan. Bosatt i Paris fr. okt. 67; elev 
där af L. Bonnat 68. Historie-, genre- o. porträtt- 
målare. L. Fr. K. A. 89. Bl. arbeten: Akrobatfamilj 
inför cirkusdirektören (78; Göteb. museum); Le grand 
pére o. Les mauvaises nouvelles; En hjältes död (88; 
Nationalmuseum); Gustaf Adolf vid Lutzen (1900; 
Göteb. museum); porträtt af konstnären själf (72), 
Edv. Cederlund (88), öfverstinnan Aminoff, Aug. 
Röhss (1901), m. fl. Opp. 85. L. K. F. 86—90. 
L> K« K. 00. 

Gunnar Vidar Forssell. 

F. i Ullervad, Skarab. län, 185911/4. Elev vid 
Fria konst. akad. 80 — 84; studerade i Köpenhamn 
85. Träg^avör; innehar egen xylografisk atelier 
i Sthlm fr. 80. Bl. arbeten: porträtt af Konung 
Oscar II, af Kronprinsessan Victoria (89) o. af in- 
tendenten G. Upmark (1901) samt talrika reproduk- 
tioner i träsnitt efter målningar o. skulpturer af 
olika svenska konstnärer. L. K. K. 88. L. Sv. K. F. 91. 

Victor Reinhold Forssell. 

F. i Sala 184610/6. Elev af E. Bergh o. P. D. 
Holm vid Fria konst. akad. 66 — 76; företog en stu- 
dieresa till Diisseldorf, Paris, Briissel, Antwerpen o. 
London 77; besökte 78 — 79 nästan alla provinser i 
södra o. mellersta Sverige o. af tecknade gamla herre- 
säten (teckningarna, afsedda för en tidskrift, repro- 
ducerades i Tyskland medelst träsnitt) samt har be- 
sökt Danmark (Själland). Under senare åren bosatt i 
Sthlm. Landskapsmålare, företrädesvis mindre dukar 
med motiv fr. Sveriges städer o. landsbygd, särskildt 
Gotland, Östergötland, Skåne samt Sthlm o. dess 
omgifningar, äfvensom fr. Själland, hälst vinter- 
stycken. L. Fr. K. A. 87. Bl. arbeten: Allé fr. 
Bogesund, vinterstycke (utst. 76); Vårlandskap (utst. 
85; Nationalmuseum); Vinterafton (86); Tre vinter- 
landskap (midten af 90-talet); Utanför södra posteyen 
eller vallhufvudet (panna; utst. 99). L. K. K. 75. 
L. Sv. K. F. 90. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÄI.ARE, M. FL. Edvard August Forsström. 

F. i Hedemora l854"'/o. Elev vid Fria konst, 
akad. 76—83. Tecknare i Söndags Nisse So — 1901, 
i Puck fr. 1901 samt i fl. tidn. L. K. K. 85. L. 
Sv. K. F. 92. August Franzén. 

F. i Drotheni. Österg. län, 1863*/^ Elev vid Aca- 
déniie Julieu i Paris 88—91. Porträttmålare, Rosatt 
i New-York. Bl, arbeten: porträtt af poeten Enjjene 
Field (95J, målaren Alexander Harrisou (1900), W. M. 
Evarts, senator o. utrikesminister i Förenta staterna 
(igoo), m. fl. framstående personer i Amerika. L. 
K. F. 90—96, Charles Vilhelm (Friberg) Fribert, 

F. i Malmö i868i5/<. E!ev vid Slöjdföreningens 
skola i Göteb. samt 86—90 vid Fria konsl. akad.; 
studerade i Paris 91—93 (elev vid Ecole des jieaux- 
Arts o. af bildhuggaren J. .\. J. Falguiere). Bild- 
hnggare. Bosatt i Amerika. Bl. arbeten ; porträtt- 
byster at konstnärerna Per Ewert o. Carl Olsson 
(utst. 91); silfverstatyett, gäfva af svenskar i Amerika 
till Oscar II vid regeringsjubileet 97. 
Carl Lud 

F 1 Skede J. 
konst akad 73- Frid. län, iSss^n/j, Elev vid Friii 
F^ignr-, genre- o. laudskapsmå- 
Bl arbeten: På k;-rkogården, begrafningsscen 
fr landsbj gden (82); motiv fr. Emmån (utst. 85; Sthlms 
slott) Nackastolen i Emniän, nattstämning (87) samt 
altartaflor 1 landtkyrkor, säsom Kommer till mig, 
I alle (96 Otterstad, Västergötland). Kristi förklaring 
(96 Norra t nnarvd, Smaland) samt freskomälningar, 
4itf 1 luilfvet iAppnna kyrka, Östergötland (97J. 
L k k 81 ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 55 
Agnes Augusta Emilia Eleonora Frumerie, 
f. Kjellberg. 

F. i Sköfde 186920/11; gift med kapt. i Första Svea 
art.-reg., med. dokt. G. PVunierie. Elev vid Fria 
konst. akad. 86 — 90; vistades på studieresor i Tysk- 
land, Italien o. Frankrike 92 — 96. Bosatt i Paris. 
Bildhuggarinna ; keramiker; konstindustriel modellör. 
Bl. arbeten: Prinsessan, byst, o. Njutning, liggande 
figur (utst. 91), Amor o. Hymen, grupp, August 
Strindberg, byst, vinbål o. vaser (keramik), De fyra 
åldrarna (tenn), handspegel (silfver), allt å utst. 97. 


Gustaf Frumerie. 

F. i Västervik 1872 10/4. Elev vid Tekn. högskolan 
90 — 94. Anst. å ritkontor hos arkitekterna Salin & 
Lindgren 94 — 98, Arborelius 98 — 99 o. Wahlnian fr. 
99. Arkitekt. Anna Charlotta (lyOtten) Maria Aurora von 
Gegerfelt, f. von Gegerfelt. 

F. i Göteborg 183414/6; gift 62 med sjökapten 
Georg Adolf v. Gegerfelt; enka 87. Elev i Sthlm 
af J. G. Köhler samt i Göteb. af G. Saloman, G. 
Brusewitz o. F. Wohlfart. Har fr. 84 haft i Göteb. 
elevskola för målare. Genre- o. porträttmålarinna. 
Bl. arbeten: I morgonstund (81); Hvad heter han? 
(83); porträtt af grosshandl. Th. Trankell (78; på be- 
ställning af Sjömannasällskapet), kapten Palander, 
planterande korset på en klippa i Ishafvet (endast 
porträttet utfördt af v. G.; det ofri ga af Adelsköld; 
80; Göta Coldinuordens lokal i Göteb.) o. kamrer 
W. Berg (utst. 81). 

Carl Fredrik Victor von Gegerfelt. 

F. i Jönköping 1817^/5. Underlöjtn. vid Göta 
art.-reg: 35* löjtn. vid Verml. fältjäg.-reg. 43 — 44; 
afsked ur krigstj. 45. Utbildade sig till arkitekt 39 
— 41 vid Berlins Kunstakad. Ombudsman vid Göteb. 
museum 50; stadsarkitekt i Göteb. 72 — 96; lär. i hus- 
byggnadskonst vid Chalm. slöjdskolan 68 — 76. Bl. 
arbeten: Allm. o. Sahlgrenska sjukhuset (ritning 50) 
o. Chalm. slöjdskolans hus (invigdt 69), båda i Göteb; 
hospitalet å Hisingen vid Göteb. (68 — 72); samtliga 
utställningsbyggnader vid 13: de allm. landtbruks- 
niötet i Göteb. ; Arbetareföreningens hus, villor i 
nordisk stil, m. fl. byggnader i Göteb. Opp. 85. 
L. K. F. 86—91. ARKITEKTER, BILDHUGGABE, MÅLARE, Wilhelm von Gegerfelt. 

F. i Göteborg i844''/ii. Elev vid Köpenhamns 
Kunstakad. 6l — 63 o. vid Fria konst. akad. 64—67; 
vistades i Diisseldorf 67 — 72, sedan en längre tid 
bosatt i Paris lued studieresor till Frankrikes nord- 
kust, Venedig o. Sverige. Bosatt i Göteb. Landskaps- 
målare; akvarellist med sv. o. uti. motiv. Bl. arbeten: 
Utsigt fr. Hisingen o. Strandgata i Venedig (84), i 
Göteb. museum; akvarellen Stormen, motiv fr. Dalar- 
ne (Nationalmuseum; inköpt 86); Inloppet till Canale 
Grande i Venedig (utst. 87); Vinterafton o. Vinterdag, 
motiv fr, Torekow (utst. 91); Strand på Hallands 
Väderö(93; Nationalmuseum); Sommarafton o. Höst- 
afton (utst. 97); Kustlandskap fr. Skagen o, akva- 
rellen Fjellbacka (Flirstenbergs galleri) ; Vinterafton 
k Hallands Väderö (93; Göteb. museum). L. K. K. 
66. Opp. 85. L. K. F. 86. L. Sv. K. F. 91. 
Albert TUeodor Gellerstedt. 

F, i Säterbo, Västm. Itn, i836«/io. Elev vid Fria 
konst, akad, 52 — 61 ; vistades på studieresor i Dan- 
mark, Tyskland, Frankrike o. Italien 6z — 64, i Tysk- 
land o, Frankrike 85 samt har fr. 65 företagit studie- 
resor i Sverige (isynnerh. Gotland) så godt som årligen. 
E.o.konduktör vidÖfverint.-ämb. 60 — 72; fjringeniör 
64 — 77; utg. af Arkitekten, fragmenter 65; lär. i allm. 
byggnadslära vid Tekn. högskolan 74 o. prof. i arki- 
tektur 77. — 8a; red. af Mönster för konstindustri o. 
slöjd, utg. af Svenska slöjdföreningen 73 — 76; inten- 
dent i ÖfverinL-ämb. 82 o. första intendent 84; öfver- 
intendent o. chef 97. Arkitekt; akvarellist; etsare; 
skald. L. Fr. K. A. 77 o, dess sekr. 81—91 ; En af de 
18 i Sv. akad. 1901. Bl. arbeten: åtsk. husi Sthlm; en 
del fyrtorn af järn samt grafvårdar, m. m. ; åtskilliga 
hundra akvareller, bl. hvilka Den föriallna bryggan, 
atrandmotiv fr. Kabuar (74), Fiskartomet vid Visby 
(81), Dalgäng vid Lysekil (84), Sala kyrka o. Vid 
Oxelösund (861 i Nationalmuseum; en stor, &o bötjad, 
samling teckningar af gamla byggnader o. konstföre- 
mål i Sthlm (Nord. museet); en mängd etsningar pä 
koppar, zink o. i lamprök. motiv fr. Gotland, Sthlms- 
trakten. Ost- o. Västkusten, m. fl. trakter i Sverige 
äfvensom fr. Italien, Frankrike o. Tyskland, fantasi- 
landskap samt porträtt af Fr. Kjellberg (85). L. K. K. 
L. Sv. K. F. 93. 
Anton Genberg. 

F. i Östersund 1862^/6. Elev vid Fria konst, 
akad. 84 — 89. Landskapamålare med särskildt vin- 
I ter- o. vår- samt Jämtlands-motiv. Bl, arbeten: Vin- 
I terlandskap (utsL 91); Vinterdag, motiv fr. Bispgärden 
(utst 94); Sommar i Gréz (utst. 95); Vinter (utst, 97; 
Konstnärshnset); Vinter i Storlien (utst. 98); Gråstäm- 
ning, motiv fr. Ludvika {utst, 1901), L, Sv. K. F. go. 
L. K. K. s. är. ARKITKKTKR, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 57 Aron Gerle. 

F. i Ör, Älfsb. län, 1860I0/9. Elev af R. Callmander 
vid Göteb. slöjdför. skola samt i Sthlm 92 — 96 vid 
Konstnärsförbundets skola. Genre-, porträtt- o. land- 
skapsmålare ; tecknare. Bl. arbeten: Afton (utst. 97); 
I svart, Solglitter o. Vår (utst. 98) ; Sensommarafton 
(utst. 99); porträtt af målaren Nabot Törnros o. Vinter- 
kväll (1900); »Gröna Lund» o. På berget (utst. 1900); 
Interiör samt fl. landskapskolteckningar (utst. 1901); 
Tall i aftonsol, kolteckning (1901). L. K. F. 97 — 1900. 

Arvid Wilhelm (Wille) Theodor Gernandt. 

F. i Stockholm i863''/4. Blev vid Fria konst, 
akad. 84 — 91. Genre- o. landskapsmålare; tecknare 
i Kasper fr. 89. Bl. arbeten: Bland tång o. sand- 
hafre, aftonstämning fr. Sydskåne (87); När solen 
dalar, motiv fr. Grennatrakten (89); I ekskogen (95); 
Marskväll vid Riddarholmskanalen (98) samt porträtt 
af' skulptören Gust. Lindberg (93). 

Sofia Gisberg. 

F. i Sundsvall 1854I0/11. Elev vid Tekn. skolan 
i Sthlm 77 — 86. Öfverlär. i välskrifning o. textning 
vid Tekn. skolan i Sthlm 90. Konstindustriel mön- 
sterriterska; textare. Bl. arbeten: illuminerade adres- 
ser o. titelblad (till Konung Oscar II, Drottningen 
af Rumänien, Danska kronprinsparet, hofrådet J. v. 
Falke, fru Anna Wallenberg, m. fl.); teckningar till 
en fontän i Sundsvall, till en sköld i etsadt o. för- 
gyldt stål för Nordiska museet; textil- alster för före- 
ningen Handarbetets Vänner samt ritningar till prakt- 
band, hvilka utgått fr. F. Beck & Sons atelier fr. 86. Ida Emma Charlotta Gisiko-Spärck. 

F. i Stockholm 185918/11; gift 94 med amtsfor- 
valter Alb. Spärck i Danmark. Målarinna. Bl. ar- 
beten: Trädgårdsmotiv o. Stämning (utst. 91). 
Carl Axel Goés. 

F. i Frustuna, Söderm. län, 1873 0/1. Dekorations- 
målare i Amerika 87—94. Elev vid Tekn. skolan i 
Sthlm 94 — 99. Anst såsom tecknare å W. Zachris- 
sons boktryckeri i Göteb. 99. Tecknare; bokillu- 
stratör. ARKITEKTER, BILDHUGGAEE, MÅLARE, M. FL. 

Carl Ludvig Grabow. 

F. i Stockholm 1847*0/12, Elev vid Fria konst, 
akad. 61 — 63 samt i Berlin af C. o. P. Gropius; var 
anst. i sina tyska lärares ateller till 73. Dekorations- 
målare i Sthlm fr. 73; anst. vid Drani. teat. därst. 
fr, 90. Bl. arbeten: dekorationerna till balletten Me- 
lusina, Köpmannen i Venedig, Valkyrian (K, teat.); 
Vasantasena, Mäster Olof, Madame Sans-Géne, För 
kronan jDram. teat.); Faust, Julius Csesar, Brand, 
Boccaccio, Stella o. Lyckopers resa (Nya teat,); En 
vintersaga, Midnattssol, Ljungby horn (Vasa teat.) 
samt dek oration smålnin gar i Blanchs kafé, Berns 
salonger o. i en mängd privathus i Sthlm. Opp. 85. 
L. K. F, 86—96. L- K. K. 

Paul Edmund Graf. 

F. i Stockholm r866"/fl. Elev vid Fria konst. 

akad. 85 — 86; vistades pä studieresa i Tyskland, Frank- 
I rike o. Amerika 86 — 95 o. var därunder elev af I.. 

Bonnat vid Ecole des Beaux-Arts i Paris 87 — 91. 
I Genre- o, landskapsmålare. Bl. arbeten: Vid bad- 

ningen (utst. 97); I skymningen o. Mormodem (utst. 

99); På spärsnö (igoo) o. Vintersöndag i Dalame 

(utst. 1900). L. K. F. 90—92. L. Sv. K. F. 91. L. 

K. K. s. är. Jonas Olof Grafström. 

F. i Attniar, Västemorrl. län, 185511/7. Elevvid 
Fria kon.st. akad. 76—81; stnd. sommaren 80 i Tor- 
neä lappmark o. i Luleä 81. Emigrerade till l''ör- 
enta statenia 84 eller 85. Landskapsmålare med 
bl. a. motiv fr. Lappland. Bl. arbeten; Motiv fr. 
Torne träsk (Ho). Inga Thyra Carola Grafström, f. Boklund. 
F. i Stockholm 18641/11; gift med operasångaren 
J. Grafström. Anst hos föreningen Handarbetets 
Vänner i Sthlm 82—97 ; förestod 97— gS egen textil- 
affär, hvilken 9S öfverflyttadea till K. M. Lundbergs 
handelsaffär i Sthlm. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 59 

Johan Rudolf Granberg. 

F. i vStockholm i828i«/i(). Klev vid Fria konst, 
akad. 50—61. Genre-, porträtt- o. landskapsmålare. 
L* -i^. -K.» Sven Gratz. 

F. i Lomma, Malm. län, i864»/ii- Klev vid Tekn. 
elem. -skolan i Malmö 79 — 82 o. vid Prakt, slöjdskolan 
därst. 86 — 87; företagit studieresor till Tyskland 89, 
91 o. 94. Anst. å O. o. C. I. Nylanders ritkontor 
i Linköping 84 — 85; privat arkitekt i Halmstad 87 
— 90; stadsarkitekt därst. 91. Bl. arbeten: Harp- 
linge o. Trönninge kyrkor i Halland; Sandviks kyrka 
i Småland; grafkapell å Halmstads västra kyrkogård ; 
Halmstads elektricitetsverks samt arbets- o. fattig- 
inrättnings byggnader äfvensom Odd Fellowlogens 
hus, m. fl. privathus i Halmstad (samtliga 87 — 91); 
byggnader på halländska landsbygden. 

Alfred Fredrik Elias Grenander. 

F. i Sköfde 186326/6. Elev vid Tekn. skolan i 
Sthlm samt vid Tekn. högskolan. Fr. 85 bosatt i 
Berlin; elev vid Tekn. högskolan därstädes 85 — 87; 
var därefter anst. hos arkitekterna Heim, Mårtens 
o. prof. Messel; vistades på studieresor i Italien (6 
månader) o. i Sydtyskland (sommaren 89); fr. 90 anst. 
hos prof. P. Wallot vid arbetet å tyska riksdags- 
huset (90 — 95) samt andra byggnader i Berlin. Lär. 
vid Kunstgewerbemuseum i Berlin 97 o. prof. 1901 ; 
är dessutom fr. 90 privat arkitekt i Berlin i kompani 
med tyska arkitekten O. Spalding; är äfven konst- 
industriel mönsterritare (specialitet: metallbeslag). 
Bl. firmans arbeten: Villa Richter i Berlin; Dr. Per- 
nicés klinik o. boningshus i Frankfurt an der Öder; 
riksgrefve Fritz von Hochbergs slott vid Florens; 
fl. grafmonument å familj egraf var i Tyskland. 

Fredrik Otto Gripensvärd. 

F. i Stockholm 1847 i«/2. Underlöjtn. vid Uppl. 
reg. 73; löjtn. 78 o. i reg. reserv 84; kapt. i reg. 
reserv 92; afsked ur krigstj. 97. Godsägare. Land- 
skapsmålare; etsare. Bl. arbeten: Landskap med 
björkar (etsning i akvatinta 1901 ; Nationalmuseum). ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. Claes Axel Amos Grundström. 

F. i Hacksta, Upps. län, iSuViS- Elev vid Teknol. 
inst 64 — 66 o >id Fria konst, akart. 68 — 74; vistades 
på studieresor i Tyskland, Frankrike o. Italien 75 — 
81 Arkitekt 1 0£veriiit.-änib. 75—84; prof. i bygg- 
nadskonst \id Fria konst. akad. 83. Arkitekt; akva- 
rellist K arkitekt. I,. Fr. K. A. 83. Bl, arbeten: 
Ärstad. m fl landskyrkor; restaurering af Vadstena, 
Sigtuna ni fl kyrkor o. biskopshuset i Strängnäs; 
akvareller ofverläninade af provinsen Östergötland 
till Konung Oscar II o. Drottning Sofia vid deras 
silfverbröUop 82 L. K. K. 76. L. Sv. K. F. go. Torben Andreas Grut. 

F. i Tun, Skarab. län, 18712/9. Elev vid Tekn. 
högskolan 90 — 94 samt vid Fria konst. akad. 95 — 
98, Var anst. 93 o. 96 hos prof. I. G. Clason, 94 
I ^95 hos prof. Hans Holm vid ritningania till Vallo 
' slott i Danmark (o. samtidigt elev vid Köpenhamns 
Kunstakad, antik- o. mälai^ola) samt 98 — 99 hos 
F. Boberg. Förestår Statens ritbyrå för nytt post- 
hus i Sthlm fr. 9g, Bl. arbeten: Villa Faxe vid Mull- 
sjön (99) o. Tennispaviljongen i Sthlm (rgoo). Per Gummeson. 

F. i Borrby, Krist län, 185825/3. Elev vid Fria 
konst. akad. 83—86. Landskaps- o. porträttniälare. 
Bl, arbeten: Vinterdag o. Landskap med dimma, 
moriv fr. Skåne (utst. 91); Gård i norra Skåne (utst. 
93); Motiv fr. Skäralid (utst. 95); Gråstämning (utst. 
99), L. K. K. 92. L, Sv. K. F. 96. Gustaf Goltlieb Engelbrecht Gustafsson. 
F. i .Stockholm 185220/j. Anst. vid Gen.-staben.s 
litogr, anstalt i Sthlm 71 — 75; sedan 25 år bosatt i 
Paris. Etsare (reproducerande); gravör; idkar äfvem 
fotogravyr. Bl. arbeten: Etude, efter J. van Beers; 
Le somnieil, efter J. J. Henner; Spelande dam, etter 
Alb. Edelfelt (utst, 88); Brunett, efter Edelfelt (8g); 
porträtt af franska ministern Dufaure. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 6 1 
Jean Gustaf Haagen. 

F. i Lund 1868^/2. Klev vid Fria konst. akad. 
93 — 99- Porträttmålare. 
Carl Johan Ernst Haegglund. 

F. i Stockholm 18518/3. F^ev vid Tekn. skolan 
i Sthlm samt vid Fria konst. akad. 75 — 80. Anst. 
hos arkitekterna B. Jacobsson o. M. Isieus somrarne 
78—80 o. hela året 81; privat arkitekt i Sthlm fr. 
82 ; assistent vid Tekn. högskolan 86 — 90. Bl. arbe- 
ten: i Södertälje: Stadshus, varmbadinrättning samt 
fl. privathus; i Sthlm: folkskolebyggnader i Maria 
(90 — 92), Östenualms (96—98 o. 98 — 1901) o. Kungs- 
holms (98 — 1900) församlingar; Birger Jarls bazar 
(87—88); husen n:r 16 o. 12 Birger Jarlsgatan (88— 
92) samt cirkusbyggnaden å Djurgården (92 — 93). 
Axel Gillis Hafström. 

F. i Göteborg 184 18/1. Blev vid Chalm. slöjd- 
skolan samt 61 — 65 vid Fria konst, akad.; vistades 
på studieresor i Tyskland (Diisseldorf) o. Holland 70 
— 75 samt i Paris 77 — 78. Teckningslär. vid Upps. 
h. allni. lärov. 67—68; sekr. o. konservator i Sthlnis 
konstförening 83 ; konservator i Sveriges alliri. konst- 
förening 87; intendent därst. 96. Genre- o. land- 
skapsmålare; tafvelrestaurator. Bl. arbeten: Smugg- 
lare inför tullinspektören (76; Nationalmuseum); Nöd- 
skott; En passant; Skeppsklareraren; motiv fr. Lands- 
ort o. Oxelösund. L. K. K. 66. L. Sv. K. F, 91. 
Wilhelm Nikolaus August Hagborg. 

F. i Göteborg 185226/5. Blev vid Fria konst. akad. 
72 — 74. Bosatt i Paris fr. okt. 75; företager stun- 
dom studieresor till Sverige. Genre-, porträtt- o. 
landskapsmålare (vanligen figurer i landskap) med 
företrädesvis franska motiv (fr. Normandies kuster 
o. s. v.) men äfven svenska (fr. Skåne, Dalarö o. Da- 
lame). Bl. arbeten: Gavroche (fransk gatpojke; 76; 
Konungens samling); Väntan (77); Lågvatten i La 
Manche (79; Luxembourg-museet i Paris); Invig- 
ningen af en fiskarbåt (81); Potatisplockare i Isle 
de France (82); Kyrkogården i Tourville (83; Göteb. 
museum); Brådska, skånskt kustmotiv (84); Morgon 
i Cayeux (86; Nationalmuseum); Kom (88); Begraf- 
ning i Normandie, Till fisket o. Landskap fr. Bretagne 
(utst. 97). L. K. K. 84. Opp. 85. L. K. F. 86—1901. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. Otto Josias Engelbrekt Hagborg. 

F. i Götehorg 1854 »i/s. Fil. kaml. Bosatt i Lon- 
don. Geureniälare. Bl. arheten: Genre, motiv fr. 
Nomiandie o. sRn vrå bland bergen», motiv fr. Hol- 
land {utst. 91). Opp. 85. L. K. F. S6— 1900. Robert Liidvig Haglund. 

F. i Stockholm 1844'yii. Klev af Fr, Ahlnrensson 
61 — 65 samt vid Fria konst akad, 64—69; härföre- 
tagit studieresor till Ryssland 70, Norge 69 o. 72, 
Wien 73, Paris 78, Wien 84 (var där elev i etsning 
af W. 1'iiger) samt Tyskland o. Italien 1900. Tea- 
terdekoratioiismälare i Åbo 65 — 66; tecknare i Ny 
IlL Tidn. några är tr. 67, i Le Monde Illustre 74—96, 
m. fl. uti. tidn, ; red. af Konstnärsklubbens jultidn. 
Jul fr. 88; extra lär. i frihandsteckning vid Tekn. 
högskolan 96. Etsare; tecknare; akvarellist. Bl. ar- 
beten: etsningarna Kornhamn (87). Trolleholni {99); 
talrika reproducerande etsningar efter äldre o. yngre 
konstverk samt teckningar o. etsningar till G. Up- 
marks Sv. riddarhuset (91) o. H. Hildebrands Visby 
(93). I,. K. K. 82. L. Sv. K. F. 90. 

Georg Theodor Hagstrom 

I 1 I I(,hult Kronoh län 1865W i_ Fle\ Md 
Tekii högskolan 8 — 91 samt Md tria konst aka I 
91 — 94. I n\at arkitekt 1 Sthlm fr 99 1 f(>renin)> 
med F lekman Bl arbeten husen nr ii o 34 
kommendorsgatan (9 ) 22 Karla\agen IgS) o 1 sam 
arl ete me! Fkman 15 o 18 Birger Jarlsgatan (99 
det >!enare med paHtsarta 1 j,är lsanll),gniug) lii fl 
pn\atl \ggnaier 1 Sthlm L K K 95 Clara Hilma Maria Hahr. 

F. i IJingtuna, Västiii. län, i87i*/a. Elev vid 
Tekn. skolan i Sthlm 92—95; studerade vid Soutli- 
Kensington-niuse«t i London 96 samt modem konst- 
I industri i England 96-97. Konstindustriel möiister- 
riterska. Rl. arbeten; mönster för tapeter, utförda 
at engelska firmor o. {98 — 99) af svenska firman 
KålierR & C:o samt mönster för väfiiader, utförda 
iit John r.ennings väf.skola i Norrköping (1900), ARKITEKTER, BII^DHUGGARE, MÅI.ARE, M. Fl,. 63 
Erik Maurits Hahr. 

F. i Dingtuiia, Västm. län, i869i'/i2. Elev vid 
Tekii. skolan i Sthlni 88—91; vistades på studieresa 
i Tyskland, Frankrike o. Italien 92 — 94. Anst. hos 
arkitekterna Agi Lindegren o. Fr. Lilljekvist 94 — 97. 
Privat arkitekt i Sthlm fr. 97. Bl. arbeten: brand- 
o. polisstation o. Folkets hus i Västerås samt restau- 
rering af Dingtuna o. Helgarö kyrkor samt Målham- 
mars slott. 
Richard Hall. 

F. i Björneborg, Finland, 1860^^/4. Elev vid Fria 
konst. akad. 75 — 81. Bosatt i Frankrike fr. 81. Genre- 
o. porträttmålare med hufvudsakligen franska inte- 
riör-motiv. Bl. arbeten: Interiör fr. Bretagne (88; 
Nationalmuseum); Flickskolan (90; museet i Rennes, 
Frankrike); Barnlek i solljus o. Kvällsj^sslor (utst. 91). 
Iv. Sv. K. F. 94. 
Carl Svante Hallbeck. 

F. i Göteborg 182614/4. Handelsbiträde till 46. 
Elev vid Köpenhamns Kunstakad. 46 — 51. Bosatt 
i vSverige 51 — 88, hvarunder han ss. tecknare före- 
tagit talrika resor inom landet, samt i Amerika fr. 88. 
Tecknare; trägravör; litograf; akvarellist; skriftstäl- 
lare. Bl. arbeten: teckningar, litografier o. träsnitt 
för fl. planschverk, såsom Sverige, framstäldt i taflor, 
Blommérs taflor (55), Carléns Bellmansupplaga (56 — 
61), för tidn. Svenska arbetaren o. kalendern Svea 
(56 — 68), Ny 111. Tidn. (65), Svenska Familj-Journalen 
(slutet af 6o-talet — 87), Hofbergs Genom Sveriges 
bygder (82). L. K. K. f i Everett, Mäss, Nord- 
amerika, i897i''/i2. 
Gerdt Rudolf Hallberg. 

F. i Hjertum, Göteb. o. B. län, i86i2«/o. Elev 
vid Chalm. slöjdskolan 78 — 83 o. vid Fria kgnst. akad. 
83 — 86. Anst. å Upps. stadsarkitektkontor samt lär. 
vid Upps. tekn. skola 86 — 93; anst. å ritbyrån för 
riksdagshusbyggnaden i Sthlm 93 — 98; stadsarkitekt 
i Eskilstuna 98. L,. K. K. 93. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 

Carl Emil Georg Hallgren. 

F. i Stockholm 1839V11 Flev vill Fria konst 
akad. 57—60 o. 63 — 66. faekr o koiiservatori Sthlms 
konstförening 70 — 82; tf kansllsekr 1 Landtfora* 
dep. 81 o, onlin. 85. Målare 3k\arellist tecknare 
Bl. arbeten: landskap i ak\arell med företräd es\ii> 
motiv fr. Sthlms oiiigifmngar kamkatj rteck 11111 gar 
(under signaturen Kskil) L K K f 1 Stockholm 

I89420/H. 

Per Olof Hallman. 

F. i Ödeshög, Österg. län, 1869 »»/r,. Elev vid Tekii. 
högskolan 87 — 90 o. vid Fria konst. akad. 90 — 93: 
vistades på studieresor i Sverige o. Danmark 90 samt 
i Frankrike, Belgien, Tyskland, ni. fl. länder 94. K. o. 
tjänsteman i Sthlms stads byggnadsnänmd 94 o. anian. 
därst, 98; e. o. tjänsteman i Sthlms stads brandför- 
säkringskontor 95; bitr. hos Sthlms stads byggnads- 
kommitté 93 — 95; sekr. i Sthlms hyggnadsförening 
96; docent i stadsan läggningskon stens formlära vid . 
Tekn. högskolan 97. Arkitekt; specialist i estetisk 
stadsanläggningskonst. Bl. arbeten: stadsplaner för 
Luossavaara, Kirunavaara, Haparanda, Boden, Kro- 
— kom, Fahiu, Södertälje, Västeräs, Norrköping, Boras, 

Särö, Klippan, Helsingborg, Helsingfors, m. fl. orter 
99 — 1901 ; har ätven utgifvit skrifter samt hällit före- 
drag ötver stadsbyggnadskonst : bl. byggnader: Odd 
Fellow-ordens hua i Sthlm (färdigt 1900). L. K. K. 97. 

Eduard Konstantin Hallquistli. 

F. i Stockholm 1662^/% Elev vid Tekn. skolan 
i Sthlm 79—83. .\list. å A. R. Melanders arkitekt- 
kontor 88—89. Privat arkitekt i Sthlm tillsamman 
med F. L. Ullrich (firma lUlrich & Hallqnisth) fr. 
Hg. Bl. firmans arbeten; privathusen Hamngatan 
n;r 2, Birger Jarlsgatan n:r i, 6 o. 13 samt Sv. Dag- 
bladets hus o. Folkets hus, alla i Sthlm; sparhanks- 
byggnader i Ystad, Örebro, Uppsala, Nyköping, Hel- 
singborg o. Hernösand; Visby apotek; Hernösands 
stadshotell; privathus i Linköping, Norrköping, Öre- 
bro, m. fl. städer. 

Abraham Knut Ludvig Hallstedt. 

F. i Stockholm iSjg"/^' Elev vid Fria konst, 
akad. 57 — 62. Kartograf 61 — 78, Har sedermera 
idkat konststudier i Dusseldorf o. Paris. Stilieben- 
o. genreniålare; ingeiiiör. Bl. arbeten: Objudna gä- 
ster, stilleben (utst. 95); Stilleben {utst 97), L. K. 
K. 86. L. Sv. K. F. 95. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARK, M. FL. 65 
Gunnar August Hallström. 

F. i Stockholm 18752/r,. Elev vid Fria konst, 
akad. 93 — 97. Figur- o. landskapsmålare; akvarellist; 
tecknare; konstindustriel mönsterritare; etsare. Bl. 
arbeten: Utdrifvandet ur paradiset (utst. 99); Ultima 
Thule, förslag i akvarell till dekorativ målning eller 
väfnad (utst. 99); I gyllene skogen (99) o. Vinterdag, 
motiv fr. Björkö (utst. 1900); teckningar till Rune- 
bergs Elgskyttarne (1900). 
Hedvig Eleonora Hamilton. 

F. i Lund 1870^/12. Teckningslär.-ex. vid Tegne- 
og Kunstindustriskolen for Kvinder i Köpenhamn 
97. Figur- (företrädesvis porträtt-) målarinna. 

Carl Elias Hammar. 

F. i Karlskrona 1853 12/3. Elev vid Fria konst, 
akad. 77 — 78. Bosatt i utlandet (Miinchen, Rom o. 
Paris) 78 — 1900, sedermera i Sthlm. Statybildhug- 
gare. Bl. arbeten: Skeppsbruten viking (utst. 81); I 
kampen för tillvaron (95; Paris); Ixion (96; Paris) 
samt porträttbyst af förf. Anne Charlotte Leffler- 
Cajanello. L. K. K. 82. 

Evald Valdemar Han sen. 

F. i Tårnby på Själland, Danmark, i84oi4/ii- Blev 
af xylografen A. C. F. Flinch 53, af Henneberg & 
Rosenstand samt vid Kunstakad. i Köpenhamn 56; 
arbetat hos Kamne & Hansen i Leipzig samt Bren- 
damour i Dusseldorf. Öfverflyttade 64 till Sthlm 
såsom xylograf för den 65 började Ny 111. Tidning; 
arbetade för denna tidning till 86; uppsatte egen 
xylograf isk atelier 71. Trägravör. Bl. arbeten: trä- 
snitt för Ny 111. Tidning, Svenska Familj -Journalen 
o. Svalan; illustrerade arbeten, bl. a. arkeologiska 
(O. Montelius' La Civilisation primitive en Italie, 
m. fl.); porträtt af Drottning Louise af Sverige o. 
öfverbibl. G. E. Klemming samt talrika reproduk- 
tioner efter konstverk. Svetiskt Porträttgalleri XX. Tr. i«/io 1901. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 

Karl Peter (Per) Åkesson Hasselberg. 

F. I Hasselstad vid Ronneby 1850I/1. Snickare- 
gesäll i Karlshamn 69 samt i Sthlui s. år; anst. i 
Sthlni hos omanieiitshildhuggaren Nerpin; var sam- 
tidigt elev vid Slöjdskolan o. ett par månader vid 
priiictpskolau i Fria konst, akad.; vistailes i Paris 
76 — 91 ; elev 77 vid Ecole des Beaux-Arts (F. Jouffrovs 
atelier). Bosatt iSthlmfr. 91. Staty bildhuggare. Bl. 
arbeten; Le Charme(8o;brons;I.udvigsbergs galleri); 
Suöklockan (Si; i marmor i Nationalmuseum, Flir- 
stenbergs galleri, Köpenhamns Glyptotek; i brons 
1901 å Adolf Fredriks torg i Sthlni); fontän i Göteb. 
brunnspark (brons; 83}; Ångan, Elektriciteten, Mag- 
netismen, Dynamiten, Fotografien o. Telefonen {84 
I — 85; dekorativa takgrupper i Fflrstenhergs galleri); 
Farfadern (86; grupp; i brons 96 i Humlegården 
i Sthlm; i marmor, ntt. af Chr. Eriksson, I Göteb. 
museum); Uppfinnaren (86); Vågens tjusning (88); 
Grodan (90; marmor; Furstenbergs galleri); Näck- 
rosen {93; marmor; i mindre format tillh. J. Gäs- 
par; i originalets storlek, utf. af Chr. Eriksson, FUr- 
stenbergs galleri); porträttbyster af Ernst Josephson 
{83; brons; Nation alnmsenm), P. Fiirstenberg o. fm 
(marmor), S. A. Hedlund (brons; Göteb. museum). 
Prins Eugen (brons), L, De Geer (94) o. V. Rydberg 
(marmor; den sistnämnda utf. 96 af Chr. Eriksson), 
båda i Nationalmuseum; porträttreliefer (i gips) af 
målame A. Borg (83) o. C. Skänberg (87; National- 
museum); statyettec af V. Rydberg, P. Fiirstenberg 
o. O. Wijk. Opp. 85. L. K. F. 36. L. K. K. f i 
Stockholm 1894^5/7. 

Erik Gustaf Hasselhuhn. 

F. iSäbrä. Västemorrl. län, i8ss2»/8. Ex. fr.Tekn. 
elem.-skolan i Örebro 79. Ritare vid Hemösands 
I mekan. verkstad 80 — 82; anst. såsom konstruktör vid 
Nordeufelts etablisseuient i London 83 — 88 o. såsom 
ingenior vid Nordenfelt Guns and ammunition C:y 
i Erith, England, fr. 88. Ingeniör; etsare. Bl. arbe- 
_ ten; etsningarna Fiskarflicka o. Åsna i snöblåst. Alexis Sven Theodor Hasselquist. 

F. i Nöbbele, Kronob. län, iSse^i/g. UnderiÖjlii. 
vid Jönk. reg. 79; tjänstgörande vid Geiieralst. top. 
afd. 84 — 97; löjtn. 89; kapt. 98. Studerade konst 
i Paris o. Wien. Disponent för Berlingska boktrj'c- 
keri- o. stil gjuteri aktiebolaget i Lund. Landskaps- 
målare; etsare. Bl. arbeten; Skånskt landskap (K3), 
Fiskläge (83) o. Höst (84), samtliga målningar, samt 
etsningarna I Stadsgårdshamuen, Marin, Byväg, m. fl. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 67 
John Adolf Haverman. 

F. i Karlskrona 18 12 28/3. Elev vid Fria konst, 
akad. Lär. i byggnadskonst vid Fria konst. akad. 
37 — 771 v. prof. därst. 47; första arkitekt i Öfverint.- 
ämb. 48 — 79. K. arkitekt. L. Fr. K. A. 47. Bl. ar- 
beten: Manilla döfstuminstitut a Djurgården vid 
Sthlm. L. K. K. f i Stockholm 188531/2^- 
John August Hedaeus. 

F. i Västra Tunheni, Älfsb. län, 187221/2. Elev 
vid Tekn. elem.-skolan i Borås (ex. 93) o. vid Tekn. 
skolan i Sthlm (ex. 96). Teckningslär. vid Tekn. 
elem.-skolan i Borås o. vid 1. allni. lärov. därst. 97. 
Målare; tecknare; modellör. Bl. arbeten: Näckrosor 
(oljemålning; 99). 
Bengt Erland Hedberg. 

F. i Stockholm 1868 "^/i. Elev vid Fria konst. akad. 
89 — 96. Landskapsmålare. Bl. arbeten: Skärgårds- 
bild (utst. 98); Månsken o. Ovädersmoln (utst. 99); 
Sommarnatt (99); Skymning, motiv fr. Jönköping 
(1900). L. K. K. 99. L. K. F. några månader 1900. 
Erik Hedberg. 

F. i Järbo, Gefleb. län, 186824/5. Landskaps- o. 
genremålare; tecknare. Bl. arbeten: Timmerflottare 
o. Efter regn (utst. 97); Caprifiskare (98); September- 
kväll (utst. 99); Gånglåten (utst. 1900). L. K. K. 95. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL, C-arl Axel Hedelin. 

F. i Borås i86ii*/3. Klev vid Fria konst. akad. 
80 — 86. Landskaps- o. gen rem ål are; akvarellist; teck- 
nare. Bl. arbeten: BygaU, motiv fr. Skåne o. Gub- 
ben o. katten {utst 91); Interiör (akvarell; utst. 93); 
Vid Vreta klosters kyrka o. Vinterafton (utst. 94); 
SjSlfporträtt (teckning; Nation al ni nseum) samt teck- 
ningar till Ny 111. Tidning, ni. fl. tidn. L- K. K. 
L. Sv. K. F. 92. t i Paris i aug. 1894. Abraham Ludvig Hedin. 

F. i Stockholm 1826"'/». F.lev -s-id Fria konst, 
akad. 42 — n<). Konduktör i Fäugvärdsstyr. 49 — 51; 
arkitekt i Ofverint.-ämb. 49 — 93; värderingsman i 
Sthlnis stads braudföisäkr.-kontor 55^94; arkitekt 
i Drätselkouitnissionen i Stblni 55; stadsarkitekt i 
Sthim 63—98. h. K. K. Erik Alfred Hedin. 

F. i Torshälla landsförs., Söderm. län, i8s2'Vlo. 
Elev vid Fria konst. akad. 70—77. Stadsarkitekt i 
Gefle 78. Hans Fredrik Hedlund. 

F. i Ekerö, Sthlms län, i8552'/4. Elev vid Chalm. 
slöjdskolan 71—75 samt vid Fria konst. akad. 75 — 
79 (elev af F. \V. Scholander). Privat arkitekt i 
Göteb. fr. 81 ; lär. <lärst vid Slöjdföreningens skola 
till 86; lår. vid Chalm. tekn. läroanstalt s. är; lektor 
i bj-ggnadskonst o. omameutsritning därst. 99. Bl. 
arbeten: realläroverket o. försäkringsbolaget Sveas 
hus i Goteb. o. stadsbiblioteket däist, (98—1900) 
samt (i förening med Y. Rasmussen) grafkapellet 
öfver John Ericsson på Filipstads nya kyrkogård 
(invigdt 95). Opp. 85. L- K, F. 86—90. L. Sv, K. 
F. 91-96. 

Per Erik Hedman. 

F. i Stora Tuna, Kopparb. län. 1861^/1, Elev 
vid Tekn. skolan i Sthlm 78 samt vid Fria konst, 
akad. 81 — 86; studerade i Holland, Belgien. Mtinchen 
o. Paris 87^90. Tecknare i Svenska Familj-Jour- 
nalen 82-83. i Ny 111. Tidning 8r, 84 o. 93—95, i 
Lycko-Per 85—87, i Dagens Nslieter 94, i Afton- 
bladet 95 samt i Aftonbladets Veckoupplag^a fr. 97, 
m. fl. tidn. o. kalendrar. L. K. K. 94. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 69 


Sven Victor Helander. 

F". i Göteborg 1839I2/8. Elev vid Köpenhamns 
Kunstakad. 57, vid Fria konst. akad. 57 — 61 samt 
af B. Vautier i Diisseldorf. Svensk-norsk konsul i 
Diisseldorf 78. Genre- o. porträttmålare. Bl. arbe- 
ten (af h vilka åtskilliga kommit till Amerika, men 
flertalet stannat i Tyskland): Afsked af utvandrare 
(inköpt af Enkedrottning Josefina), f i Diisseldorf 

1 90 1 179» 

Josef Alfred Hellerström. 

F. i Stockholm 1863I9/3. Elev vid Tekn. skolan 
i Sthlni (ex. 83), vid Tekn. högskolan 83—85 samt 
vid Fria konst. akad. 85 — 88. Lär. vid Helsingborgs 
tekn. skola 92; privat arkitekt i Helsingborg. Bl. 
arbeten: frimurarelogen (89), en folkskolebyggnad 
(90), rådhuset (91), restaurering af Kärnan (94) samt 
elementarläroverket (95) i Helsingborg; katedralsko- 
lan, stadshotell, posthus samt Lunds sparbanks hus 
(98 — 1900) i Lund. L. K. K. 90. 

Carl Gustaf Hellqvist. 

F. i Kung Kari, Västm. län, 1851I5/12. Elev af 
Fr. Ahlgrensson o. vid Fria konst. akad. 67 — 75 ; stu- 
derade i Paris 75 — 76; vistades i Miinchen 77 — 82, 
hvarifråu utflykter företogos till Italien, Belgien, 
Österrike, Tyskland o. Paris 78; vistades åter i Paris 
83 — 84. V. prof. i teckning vid Fria konst. akad. 
85 — 90; prof. vid Berlins Kunstakad. 86 — 88. Hi- 
storie-, genre-, porträtt- o. landskapsmålare; akva- 
rellist; tecknare. K. målare. L. Fr. K. A. 83. Bl. 
arbeten: Gustaf Vasa anklagar Peder Sunnanväder 
inför Domkapitlet i Västerås (75; Sthlms slott); Lud- 
vig XI i sin lustgård (76; Göteb. museum); Peder 
Sunn an väders o. Mäster Knuts skymfliga intåg i 
Sthlm 1526 (79; Metropolitan mitseum i New- York); 
Sten Sture d. y:s död (80), Valdemar Atterdag brand- 
skattar Visby (82) o. Religionssamtal mellan Olaus 
Petri o. Peder Galle (83), alla tre i Nationalmuseum; 
Förskjuten (84; Nationalgalleriet i Berlin); Gustaf 
Adolfs lik inskeppas i Wolgast (85; Sthlms slott); 
Hus' vandring till bålet (87) ; Munk såsom trädgårds- 
mästare (84 ; Göteb. museum), I fastan. Munkar i träd- 
gården, m. fl. dels humoristiska, dels allvarliga bilder 
ur munkames lif; Själfporträtt (88; Uffiziemas gal- 
leri i Florens); porträtt af konstnärens svärfar, prof. 
L. Thiersch samt af hans hustru o. barn; akvarel- 
lerna Tarasp i Engadin (Schweiz; 85), Interiör fr. 
Eppan vid Bozen (86) o. Torget i Berchtesgaden (88), 
i Nationalmuseum, samt Landskap (Furstenbergs gal- 
leri); teckningar till Wallins Dödens engel samt till 
ill. tidn., tidskr. o. kalendrar. L. K. K. f i Miin- 
chen 1890I0/11. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÄLAEE, Pehr Fredrik Carl Hellström. 

F. i Stockholm 1841 i-i/a. Stud. i l'pps. 61. L'ii- 
(lerlöjtli. vid (Första) Svea art.-reg. 62; löjtn. 
kapt. 78; afsked 92; kapt. i reg. reserv 94. 
kade konststudier i Diisseldorf (elev af Fageriiii) tid- 
tals under åren ^i — 79. Geiiremålare; karrikaty 
tecknare. Bl. arbeten: humoristiska genrebilder; ui 
litara figurmälningar i Sthhns Tattersall. L. K. K. 74. Gisela Henckel. 

F. i Helsingborg 1873 '8/4. Studerat \-id privata 
111 ålareskolor i Sthlni o. Köpenhamn. Landskaps, 
o. djumiålariuna; tecknare. Bl. arbeten: PlÖjhästar 
(97); En enslig stig (1900) samt teckningar till illu- 
strerade barnböcker. Carl Gustaf (Gösta) Albert vou Hennigs. 
F. i Rogslösa, Österg. läu, iS66i'>/4. Elev af A. 
Zom, R. Bergh o. I'. Hasselberg. Porträtt- o. genre- 
målare. Bl. arbeten; Droskstation (utst. 98); P,^ gatan 
(1900); Mjölksurror (utst. 1900). L. K. F, 98-1900. Sven Herliii. 

F. i Skåne 1815. Utbildad i Sthlm dels under 
ledning af J. E. Cardon dels genom själfstudiuni. 

I En af stiftarena af Föreningen för nord. konst o. 

I konservator därst. under många år till 82; tecknings- 
lär. i Sthlm vid fl. läroverk. I,andskapsmälare; 
tecknare. Bl. arbeten: landskap med svenska motiv, 
t i Stockholm i886äi/io. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 7 1 

Per Frans Gustaf Hermansson. 

F. i Stockholm i864»/io. Elev vid Tekn. hög- 
skolan 82 — 85 samt vid Fria konst. akad. 85 — 88. 
Stadsarkitekt i Sundsvall 96; arkitekt i Öfverint- 
ämb. 97. Bl. arbeten: kyrkor i Sundsvall (89 — 93), 
Asmundtorp (89—90), Helsingborg (90 — 93) o. O viken 
(93); folkskolan, flickskolan, sjömanskapellet, präst- 
gården, sparbanken, tullpaviljongen samt åtskilliga 
privathus i Sundsvall; folkskola i Örnsköldsvik 95. 
L. K. K. 89. L. Sv. K. F. 91. 

Friherre Olof Hermelin. 

F. i Säby, Jönk. län, 1827^2. Stud. i Upps. 46. 
Underlöjtn. vid Västgötadals reg. 48; löjtn. 50; afsked 
ur krigstj. 51. Elev någon tid vid Fria konst. akad. 
samt vintern 48 af L. T. Billing; företagit studie- 
resor till Köpenhamn, Diisseldorf, Paris, Belgien o. 
Holland 70, till Diisseldorf, Paris o. London 73, till 
Amerika 76, till Norge o. s. v. Landskapsmålare 
med sv. motiv, i synnerhet fr. Mälarelandskapen ; 
fornforskare; vitter författare. Korresp. L. H. A. 72. 
Bl. arbeten: Solig vårdag i Södermanland o. Vid 
Kolbäcks å (utst. 85); Allé vid Strömsholm (85) o. 
Kustlandskap (Fiirstenbergs galleri); På kvarnbäcken, 
motiv fr. Södermanland (utst. 86); Strandparti vid 
Mälaren (utst. 87); I beteshagen (utst. 88); Vårbild, 
motiv fr. Dalarne (91; Nationalmuseum); Vy af Mar- 
strand fr. Koön (utst. 91); Strandparti vid Östersjön 
o. Vårdimma (utst. 97) ; En smal väg (99). L, K. K. 
57. Opp. 85. L. K. F. 86—90. L. Sv. K. F. 90. 

Friherre Olof Trygve Hermelin. 

F. i Råby-Rekarne, Söderm. län, 1856^/8. Stud. 
i Upps. 76; kansliex. 81; elev vid Fria konst. akad. 
81 — 86. E. o. anian. i Landtförsv.-dep. 8i o. ordin. 
94. Landskapsmålare i akvarell; etsare. Bl. arbeten: 
Sörmlandslandskap o. Inloppet till Sthlm fr. Biskops- 
udden (utst. 91); Höststämning vid Brunnsviken (utst. 
93) samt etsningarna Granar, Ekskog, Busksnår i 
Fontainebleauskogen, Motiv fr. Barbizon, Vinter- 
landskap, Granar i aftonbelysning, m. fl. L. K. K. 87. 

Carl Ferdinand Hernlund. 

F. i Eksjö 183717/8. Elev af P. D. Holm; stu- 
derat i Diisseldorf 64 — 65, Karlsruhe 65 — 66 o. Mun- 
chen 74 — 75; vistats på studieresor i Oberbayern o. 
Wien 65, Italien våren 75 samt Frankrike (särskildt 
Paris) 83. Bosatt i Sthlm 69—88, i Linköping 88 
— 98 samt åter i Sthlm fr. 98. Landskapsmålare; 
akvarellist; pastellist; tecknare. L. Fr. K. A. 87. Bl. 
arbeten: Kalmar slott o. Borgholms slott (gåfvor af 
Kalm. län till Konung Oscar II o. Drottning Sofia vid 
silfverbröllopet 82); Kvarn vid Valdemarsvik (utst. 85); 
Slättlandskap fr. Östergötland (utst. 87); Skogsinteriör 
fr. Kolmården (utst. 94); Landskap med kreatur fr. 
Östergötland (95); Bellmans byst på Djurgården (i 901); 
teckningar till H of bergs Svenska Folksägner (82) o. 
Fahlcrantz' Vårt Land (88). L. K. K. 81. L. Sv. K. F. 91. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, mAlARE, M. FL. 

Axel Gustaf Hertzberg. 

F. i Jåmtland 1832^1^8. Egnade sig först åt por- 
_ trätteckniiig o. litografi. Klev vid Fria konst. akad. 

49—60; gjorde en resa till Fiulaiul, där han stan- 
nade i 2 år; vistades därefter några år i Paris, hvar- 
efter han var bosatt i Dusseldorf; besökte Sverige 
I sommaren 73. Genremålare med motiv dels fr. sam- 
I tiden, dels fr. 1600-talet. Bl. arbeten: Sista skvätten, 
I 1600- tals- motiv (59: Nationalmuseum); Enfant pro- 
digue, krogscen (utst. 63); Bön; Rafael i sin atelier; 
Spåkvinna; Skål; Den sjuka gossen; Fn blesserad; 
En välbekant melodi; Kärleksförklaring; Konfirmand, 
scen fr. Rhenprovinsen eller Westfalen (72; National- 
museum); Dam spelande luta {76; Göteb. museum); 
En svensk krigares död i en klosterkyrka, motiv fr. 
30-äriga kriget. L. K. K. f > Uusseldorf 18782/0. 

Johan Otto Hesselbom. 
- F. i Äniniskog, Älfsb län, 1848 13/j. Elev vid 

Slöjdskolan i Stblm samt Missionsskolan vid Johan- 
nisberg; extra elev vid Fria konst. akad. 88 — 95. 
Yrkesniälare 66—73; i Evangel. fosterlandsstiftelsens 
tjänst 76 — 79, men slutade idels på grund af olika 
lärouppfattning dels af hälsoskäl >, Landskapsmålare. 
' Bl. arbeten: Julafton vid grafven o. Motiv fr. Dals- 
land (utst. 97); Den gamla eken, Allé i höstskmd, 
motiv fr. Hustegaholm, o. Utsigt fr. Dalsland vid 
solnedgången (utst. 98); Allé i månsken (1900); Vid- 
sträckt utsigt fr. Dalsland (1900); Utsigt öfver sjö, 
motiv fr, Dalsland (utst. 1901), L. Sv. K. F. 99—1901. 
h. K. K. 1900. Nils Erland Heurlin. 

F. i Stockholm 1865^0/8. Elev vid Tekn. hög- 
skolan 84— 87 o. vid Fria konst, akad. 07^90. 
Tecknare i tidskr. Svea 87 samt i Svenska Familj- 
Journalen Hemvännen, Förr o. Nu, Ny 111. Tidning, 
m. fl. tidn. o. tidskr. Arkitekt; tecknare. L. K. K. 94. Adolf Hirsch. 

F. i Stockholm iMi6'/ii. Köpman. Studerade i 
Sthlm o. Paris. Landskapsmålare. Bl. arbeten: 
motiv fr. Sthlmstrakteu, särskildt höststänui ingår. 
L. K. K. t i Stockholm i886i»/ä. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 73 
Axel Olof Fredrik Hjelm. 

F. i Stockholm 1868 12/0. Elev vid Fria konst, 
akad. 88 — 93 o. 94 — 95. Landskaps- o. figurmålare; 
tecknare. Bl. arbeten: Fiskarhamn vid Vettern o. 
Drifvande moln (utst. 99); Aftonskyar (utst. 1901). 
L. Sv. K. F. 1900. 
Fanny Elisabeth Wilhelmina Hjelm. 

F. i Lindesberg 1858Ö/11. Elev vid Fria konst, 
akad. 78 — 84. Miniatyrmålarinna. Bl. arbeten: tal- 
rika miniatyrporträtt på elfenben, bl. hvilka af Kron- 
prinsessan Victoria (92 ; gåfva af Kronprinsessan till 
Enke-khedivan af Egypten), J. Nordenfalk (utst. 93), 
f. d. generaltuUdirektör Bennich o. fru, kapten o. 
fru Odelberg, professorskan E. Malmsten, m. fl. (utst. 
95). L. Sv. K, F. 96. 
Gustaf Rudolf Fredrik Bernhard Hjort. 

F. i Rödinge, Malm. län, 1872 ^8/4. Elev i deko- 
rativ bildhuggarekonst af prof. G. Riegelmann, m. 
fl. i Berlin samt vid handtverks- o. konstskola därst. 
95. Bosatt i Göteb. 98 o. innehar där bildhuggare- 
o. stuckatur-atelier fr. 1900. Örnamen tsbildhuggare. 
Bl. arbeten: dekorativa skulpturverk för offentliga 
o. privata byggnader i Göteb. samt skizzer till kan- 
delabrar för nya Kungsportsbron dänst. 
Gustaf Olof (Olle) Hjortzberg. 

F. i Stockholm 1872^^11. Elev vid Fria konst, 
akad. 92 — 96. Biträdde vid dekoreringen af Upps. 
domkyrka (tafloma i Hornska kapellet) samt af S:t 
Katarina kyrka i Sthlni (de flesta figurframställnin- 
garna i hvalfven); vistas fr. våren 98 på utländsk 
studieresa, hvarvid han besökt Paris o. Normandie 
(till okt. 98), Italien samt våren 1900 Grekland, Sy- 
rien o. Palestina. Figur- o. dekorativmålare; akva- 
rellist. Bl. arbeten: Riddare (utst. 99); De dödas 
dag (Roma) o. Atropos (utst. 1900); Kristus o. Mag- 
dalena, altartafla (1901). ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. Maria Chrestina Hoffler. 

F. i Östraby, Malm. län, l84o'-'>. Elev vid Fria 
konst. akad. 66^71 ; studerat några år i Paris. Geiire- 
niålarinna. Bl. arbeten: Själfpröfiiing (utst 91); En 
ostyrig tiiodell (utst. 94). Anders Hol. 

F. i Mora, Kopparb. län, 1867^/11. Elev vid Fria 
konst. akad. 90—95. Genre- o. djurmålare. Bl. arbe- 
ten: Gossen o. grisen; Bakning i en morastuga; Mor- 
mor (utst. 99) samt taflor med getter. Helene Hanna Beata Holck. 

F. i Lund 186381/»- Elev i Dresden af Höppiier 
(porsliusniälniDg)79— 8osam( vidTeku. skolan i Sthlni 
81 — 87; gjorde en studieresa till London 95. Lär. i 
porslinsmälning, läderplastik, te:!ftning, ui. fl. konst- 
industrigrenar i Göteb. 87—92 o. i Sthlm tr 92. Pors- 
lins- o. gla-smålariiina : miniatymiälariuna; textare 
samt konstindustriel mönsterriterska. Ingeborg Maria Comelia Holck. 

F. i Lund 186221/1. giev ,.i,i prja konst. akad. 
83—87; studerat i Paris, Dresden o. London. Akva- 
rellist; textil mönsterriterska; gobelin -målarinna 
fr. 91. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 75 


Per Daniel Holm. 

F. i Malingsbo, Kopparb. län, 1835II/9. Klev vid 
Teknol. inst. (ex. 55); maskinritare vid Köping — 
Hults järnväg 56; ritare vid Veteuskapsakad. zoo- 
log, museum; elev af N. Anderson o. vid Fria konst, 
akad. 58 — 63 ; gjorde härunder studieresor till Värm- 
land, Jämtland, Lappland o. Norge; studerade i 
Dtisseldorf, Miinchen, Karlsruhe o. Paris 64 — 67, m. fl. 
orter. V. prof. i landskapsmålning vid Fria konst, 
akad. 73 o. prof. 81 — 1900; tf. konservator vid Natio- 
nalmusei konstafd. 81. Landskapsmålare med svenska 
motiv, särskildt fr. Bergslagerna o. Lappland; teck- 
nare. K. målare. L. Fr. K. A. 71. Bl. arbeten: Ut- 
sigt vid Qvickjock (69 ; Uppsala univ. museum) ; Saggat 
träsk i Lappland; IJtsigt i Nora bergslag (69) o. 
Svenskt skogslandskap, motiv fr. Nora bergslag (70), 
båda i Nationalmuseum; Björkhage (69; Göteb. mu- 
seum); teckningar till färgtryck i C. A. Petterssons 
Lappland (64 — 66) samt till träsnitt. L. K. K. 

Carl Gustaf Holmgren. 

^ F. i Abild, Hall. län, 1835 18/7. Elev af G. Bruse- 
witz i Göteb. samt vid Köpenhamns Kunstakad. 57 
— 60 o. vid Fria konst. akad. 61 — 66; studerade där- 
efter i Tyskland. Teckningslär. vid Halmstads h. 
allm. lärov. 67 o. vid Upps. h. allm. lärov. 74; rit- 
mäst. vid Upps. univ. 77. Genre- o. porträttmålare; 
tecknare. Bl. arbeten: tvenne altartaflor; porträtt 
af biskop Anjou, professorerna Sundevall, Uppström 
o. Glas, m. fl. 

Herman Teodor Holmgren. 

F. i Östad, Älfsb. län, 184231/3. Elev vid Tekn. 
elem.-skolan i Borås (ex. 61) o. vid Fria konst. akad. 
63 — 711 vistades på studieresor i Tyskland, Frank- 
rike o. Italien 71 — 74. Arkitekt i Öfverint.-ämb. 71; 
intendent (för Kronans hus i Sthlm) därst. 97. L. Fr. 
K. A. 87. Bl. arbeten: universitetshuset i Uppsala 
(78 — 87); Sundsvalls ensk. banks byggnad; lands- 
höfdingeresidenset i Jönköping; landsstatshusen i 
Falun o. Luleå samt döfstumskolomas byggnader 
i Hemösand, Gefle o. Växjö. L. K. K. 75. L. Sv. 
K. F. 90. 
Josefina Holmlund. 

F. i Stockholm 182721/2. Elev af L. T» Billing 
o. Edv. Bergh samt, i Dusseldorf, af N. Björnson 
Möller. Landskapsmålarinna med svenska o. norska 
motiv. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M, FL- Otto Alexis Holmström. Johan Gustaf von Holst. 

F. i Stockholm 1841 '^3- fnderlöjtii. vid Lif- 
jjardet t. h. 61; löjtn. 64; ord.-off. hos Hertigen af 
Dalame 69; kanimarheTre 73; ryttiuäst. 75; major i 
arm. 91; afeked s, år. Elev af Nils Anderson 65 
samt vid Fria konst akad. 67^68; elev 71 af J. 
Stevens i Brössel, 73 af Gussow i Weiniar o. 74 af 
Charles Verlat därst. Djurmålare (töreträdesvTS hun- 
dar). Bl. arbeten: Råtthund pä lur (68); Lurad räf 
(75); En forskare (80); Stackars anka! (utst 91). L. 
K. K. 74. L. Sv. K. F. 91—96. Alma Helena Holsteinson, 

F. i Norberg. Västni. län, iH^g^ju Elev vid Fria 
konst. akad. 78 — -84. Porträttmålarinna; pastellist. 
L. Sv. K. F. 98. Bruno Christian Hoppe, 

F. i Ystad 1859^/11. Elev vid Fria konst, akad. 
81—86; idkade studier i Köpenhamn 88 o. i Paris 
89 — 90. Porträttmålare. Bl.arheten: Kopia af Kristian 
III:s stamträd å Gripsholm (Museet å Fredriksborgs 
slott. Danmark). Carl Oscar Hullgren. 

F. i Mälilla. Kalm. län, i869'«/«. Elev vid Fria 

konst. akad. 88 — -93 o. 94—96; vistades på studieresa 
I i London (elev af Herkomer) o. i Paris 93 — 94. Land- 
I skapsmålare; etsare (motiv särskildt fr. Romholin 
( o. KristiansÖ). Bl. arbeten: Hatvet (utst. gg); Afton, 

motiv fr. Bomholm o. Det gamla tornet, motiv fr. 

KristiansÖ (utst. 1900); De gamla bastionerna, motiv 

fr. Krisdansö, o. Afton på hafvet (utst. 1901). L. Sv. 

K. F. 1900, ARKITEKTER, BII^DHUGGARE, MÅI^ARE, M. BL. 77 
Hildur Hult. 

F. i Helsingfors 18722/1. Klev vid Fria konst, 
akad. i Sthlm 95 — 1900. Porträtt- o. genremålarinna. 
Bl. arbeten; Agitation (99). 
Carl Hyllengren. 

F. i Stockholm 1858 12/10. Elev vid Fria konst, 
akad. 79 — 84. Bildhuggare (företrädesvis omamen- 
tala o. dekorativa arbeten samt porträtt). Bl. ar- 
beten: portalfigur å huset Birger Jarlsgatan 6 samt 
figurer till Centralpalatsets västra portal i Sthlm; 
lejon grupp med riksvapnet å riksbankshuset i Öre- 
bro; C. J. Dyfvermans porträttmedaljong å Solna 
kyrkogård. L. K. K. 1900. 
Axel Herman Hägg. 

F. i Östergam, Gotl. län, 1835 lO/n. Blev vid Karls- 
kröna skeppsbyggeri-instit. 50 — 56; därefter anst. i 3 
år vid skeppsvarf i Port Glasgow vid Clyde. Klev 
i Ivondon af fl. arkitekter; företog i början af 70- 
talet studieresor till Italien, Frankrike, Tyskland o. 
Belgien. Bosatt i England, men har gjort flerfaldiga 
resor, hvarvid Sverige ofta besökts. Arkitekt; etsare 
(vanligen i liniemanér) med arkitektur- o. genre- 
motiv; akvarellist; tecknare; litograf. L. Fr. K. A. 82. 
Bl. arbeten: Vesperklockan o. S:t Pierre i Caen (79); 
Den stilla timmen o. Festdagens morgon (80); exteri- 
örer o. interiörer af katedralen i Chartres (80 — 82); 
En framtidsbild, motiv fr. Upps. domkyrka (81); Mont 
vS:t Michel o. Darwins arbetsrum (82); En gata i 
Sevilla (83); katedralerna i Peterborough (83), Sevilla 
(84), Toledo (akvatinta; 89), Rheims (92), Aniiens, 
Barcelona, m. fl. ; I Toledo o. Upps. domkyrkas kor- 
omgång (84); Återkomsten fr. marknaden i Pampluna 
o. Visby, en nutidsbild (87); Ett flytande torg i 
Sthlm o. I ottesången (akvatinta; 88); I Pyrenéerna 
(89); S. Marco i Venedig (97 o. 98), Notre-Dame i 
Paris, exteriör (1900); litografierna Kvinna som nystar 
garn. Dam läsande vid lampan, m. fl. ; ombyggnad 
af Flöda kyrka i Södermanland ; restaurering af Visby 
domkyrka (under utförande). Rikt representerad som 
etsare o. litograf i Nationalmuseum. L. K. K. 85. 
Opp. 85. L. K. F. 86—92. I,. Sv. K. F. 92. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, M A LARE, Jacob (Jacques) Hägg. 

F. i Östergarn, Gotl. län. 183922/7. Sekundlöjtn. 
vid FlotUn 63; löjtn. 66; lär. vid Sjökrigsskolan 78 
—89; kapL 79; ^änstgörande i Flottans stab SS— 90; 
konini.-kapt. af a:a gr, 89 o. af i;a gr. 92; chef för 
Sjökrigsskolan 90 — 95; koniniendör 95; varfschef vid 
Flottans stat. i Sthlui 95 — 99 ; konteramiral 99 ; befälh. 
amiral o. stationsbefäl h. vid Flottans stat. i Karls- 
krona 1900. L. Kr. V. A. 93; Hedersled. Ö. S. 99. 
Marinmålare; akvarellist; etsare. Bl. arbeten: etsnin- 
garna Onsala kyrka (84), Spanska båtar, motiv fr. 
Cadiz, o. Svenska bankfiskare (88), Skolfartygen i 
Karlskrona varf o. Fransk loggert (89). I,. K. K, 75. Johan Fredrik Höckert. 

F. i Jönköping 1826^/8. Elev vid Fria Itonst. 
akad. 44 — 45 samt af Ringdahl o. Boklund; reste 
46 till Munchen o. dröjde där 3 år; gjorde efter hem- 
komsten en resa till Lappland; studerade i Paris 51 
— 57, i Belgien, Holland o. England samt 61 — 62 i 
Spanien, Tunis, Italien o. I-ondou. V. prof. för teck- 
ning vid Fria konst. akad. 57 o. prof. 64. Genre- 
o. historiemålare. L. Fr. K. A. 56. Bl, arbeten; 
I Drottning Kristina o. Monaldeschi (53; Göteb. mu- 
I seum): Guds^änst i ett kapell i Lappland (55; Mu- 
seet i Lille, Frankrike); Huslig scen i en lappkåta 
fSS) o. Brudfärd på Homavan (58), båda i National- 
museum; Kulla vid spiseln (60; Flirstenbergs galleri); 
Gustaf Vasa räddas af Tomt Matts Larssons hustru 
(60; Utmelandsmouumentet); Bellman i Sergels 
atelier (64); Gudmors besök (66); Sthlms slotts 
brand 1697 (63 — 66; Nationalmuseum) samt porträtt 
af Cari XV i frimurardrägt (61 ; llriksdal) o. Beyen 
af Tunis (62 ; Gripsholm). L. K. K. f i Göteborg 1866IS/9, Anton Hugo Hörlin. 

F. i Marstrand 1851 so/t. Elev vid Chalm. slöjd- 
skolan samt vid Fria konst. akad. 73 — 78 (stiftade 
därunder 77 den s. k. Akadeniiklubben); vistades fl. 
gånger på studieresor i utlandet Öfverlär. i konst- 
industriel fackteckning vid Tekn. skolan i Sthlm 79; 
konstnärlig rädgifvare vid Rörstrands porslinsfabrik. 
Arkitekt; konstindustriel mönsterritare; skriftställare. 
L. K. K. Opp. 85. L. K. V. 86—91. L. Sv. K. F, 
90. f genoni drunkningiSödertömsskärgänl 18941^/7. ARKITKKTE^R, BILDHUGGARK, MÄl^ARK, M. Fl,. 79 


Per Magnus Reinhold Isaeus. 

F. i Veckholm, Upps. län, i84i''/6. Elev vid Fria 
konst. akad. 59 — 64; vistades på studieresa i Tysk- 
land, Frankrike o. England 73 — 74. E. o. slottsar- 
kitekt 68 ; dessinatör vid Gustafsbergs porslinsfabrik s. 
år; arkitekt vid svenska afdelningarna å världsutställ- 
ningarna i Wien 73 o. Filadelf ia . 76 ; tf. lektor vid 
Tekn. högskolan 77 — 81 ; prof. i arkitektur därst. 82; 
privat arkitekt i Sthlni (fr. 83 i kompani med C. 
Sandahl); konstindustriel mönsterritare. K. arkitekt. 
L. Fr. K. A. 86. Bl. arbeten : Hotell W. 6. (numera 
Continental), Davidsonska huset vid Hamn- o. Träd- 
gårdsgatorna, badhuset vid Stureplan (84; i förening 
med Sandahl o. G. Wickman), Skandias hus vid Mynt- 
torget (86; i förening med Sandahl) o. K. boktryc- 
keriet å Riddarholmen (87), samtliga i Sthlni; Stads- 
huset i Vasa, Finland; teckningar till möbler, pors- 
linsföremål, silfverpjeser, bokband, m. m. ly. K. K. 
t i Stockholm 189024/5. 

Ernst Abraham Jacobsson. 

F. i Stockholm 1839 i^/s. Stud. i Upps. 60. Elev 
vid Fria konst. akad. 54 — 64; gjorde studieresor till 
Frankrike, England, Tyskland o. Italien. Arkitekt 
i Öfverint.-ämb. 62 — 94; tf. lär. vid Fria konst, akad, 
68 — 78; slottsintendent vid Sthlms slott 76; led. i 
Styr. för Tekn. skolan i Sthlm 79 ; professors n. h. o. v. 
83; intendent i Öfverint-ämb. (för Kronans hus i 
landsorterna) 94. K. arkitekt; skriftställare. L. Fr. 
K. A. 75. Bl. arbeten: Svea art.-reg. kasern (73 — 75), 
Centraltryckeriet (74), Nya teatern (75), Hasselbac- 
kens restaurant, Inteckningsgarantiaktiebolagets hus 
(75 — 76) o. Skandinaviska kreditaktiebolagets hus (76), 
alla i Sthlm; leder (jämte H. G. Sandels) restaure- 
ringen af Sthlms slott (påbörjad 94 o. afsedd att afslu- 
tas 1902); rådhus i Söderhamn o. Karlstad; bankhus 
i Gefle o. Hudiksvall; Falu lasarett; fl. kyrkor i lands- 
orten, ly. K. K. 

Carl Wilhelm Jaensson. 

F. i Tjällmo, Österg. län, 1853 18/3. Elev af P. D. 
Holm vid Fria konst. akad. 77 — 81; studerat i Paris 
83—84. Teckningslär. vid Katarina folkskola i Sthlm 
75 — 85, vid Tekn. skolan därst. fr. 82, vid Högre 
lärarinnesemin. därst. fr. 84, vid Reallärov. därst. 91 
— 96, vid f. d. Beskowska skolan därst. fr. 91 o. vid 
Tekn. högskolan fr. 96; tafvelrestaurator vid Natio- 
nalmuseum 1 90 1. lyandskapsmålare ; tecknare. Bl. 
arbeten: Vårdag, motiv fr. Skarpneck, o. Sommar- 
landskap med kor, motiv fr. Nämdö (utst. 91); Afton- 
stämning vid hafvet, motiv fr. Oxelösund (97; Natio- 
nalmuseum) ; Aftonstämning vid Landsortsskären (utst. 
98); teckningar till Fahlcrantz' Vårt Land (88). L. 
K. K. 82. L. Sv. K. F. 90. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 

Kugéne Fredrik Jansson. 

F. i Stockholm i862«/a. Elev af E. Perséus o. 
vid Fria konst. akad. 81 — 82, men hufvudsakl. utbil- 
dad genom själfstudium ; företog 1901 en studieresa 
till Tyskland o. Italien. Böriade som stillebenmålare, 
sedermera landskapsmålare, pastellist o. akvarellist 
med motiv tr. Sthlm o. dess omnäjd (i synnerhet 
morgon-, afton-, natt- o. mänskensstämningar). Bl. 
arbeten: Klarnande aftou efter regn (Konung Oscar 
II); Månsken vid islossningstid; Söder Mälarstrand 
efter solnedgång o. Morgonstämning öfver staden 
(Ludvigsbergs galleri); Majnatt; Mångärd; April- 
kväll {Prins Eugen); Februariafton; Riddarfjärden 
(pastell; Göteb, niu.seum); Rosenlundsgatan (pastell): 
Marskväll i Tantobergen samt 2 andra landskap, 
hvaraf ett i akvarell (Furstenbergs galleri); Novem- 
bersol, motiv fr. Rackarbergen (ntst. g8); Riddar- 
fjärden, sen höstkväll (98; Nationalmuseum); Noc- 
tume (utst. 1900; Göteb. museum); Genvägar o, 
själfporträttet »Jag» (utst 1901). Opp. 85. L. K. 
F. 86. Jv. Sv. K. F. 90—98. L. K. K, 91. 

Johan Christian Jansson. 

K. i Stockholm 1845^/10. Elev af Roberg 58 o. 
af Ahlgrenssou 59 samt vid Fria konst. akad. 60—69. 
Dekorationsmålare vid K. teat. fr, 68. Bl. arbeten: 
dekocationema till Den hergtagna, Tannhäuser, Car- 
men, Aida, Lakmé, Othello. Harald Viking, Antigone, 
Neaga, Paul o. Virginie samt akt. I. o. IV af Mefi- 
stofeles. ■f ä Kasby nära Stockholm iSgg'''/!. 

Thorolf Christian Jansson. 

F. i Stockholm 18778/a. Elev af dekorations- 
målaren J. C. Jansson ; studerat vid tyska scener samt 
i Wien 98. Dekorationsmålare vid K. teat. i Sthlm 
fr. 99. Bl. arbeten: dekorationer till Valdemarsskat- 
ten, Trollflöjten (akt. I o. IV), Hugenottema samt 
Gildet på Sol h au g. 

Nils Gustaf Janzon. 

F. i Stockholm 1850^8/4. stud. i Tipps. 68—73; 
elev vid Fria konst akad. 74 — 78. Lär. vid Inst. 
för blinda i Tomteboda 79^92. Genre- o. porträtt- 
målare; akvarellist; tecknare. Bl. arbeten; akva- 
rellerna De fader- o. moderlösa (82), Modersglädje 
(85) o. fl. porträtt; oljemålningarna Läsande blind 
(87), Vid sjöboden o. Duett (89), Kvartett o. Aftonro 
I93), Ensam (94), Vildrosor (95), tvenne genremålnin- 
gar med porträtt {96); teckningar till Kko (75 — 76) 
o. Nv 111. Tidning (77—78), m. fl. tidn. o. ill. arbeten. 
L. K. K. 83. L. Sv, K. F. 90. ARKITEKTER, BII^DHUGGARE, MÅl^ARE, M. Ft. 8 1 August Jernberg. 

F. i Gefle 1826 16/9. Elev i Sthlm af J. A. Wet- 
terbergh o. P. Berggren samt ett par år vid Fria 
konst. akad. ; vistades i Paris 47 — 54 (elev där af 
Couture 1 1/2 år). Bosatt i Diisseldorf fr. 54 ; företog 
därifrån resor i Tyskland samt till Paris o. Sverige. 
Började som historiemålare; fr. början af 60-talet 
uteslutande genre- o. stillebenmålare. K. målare. 
L. Fr. K. A. 65. Bl. arbeten : Kristus utdrifver vex- 
larena ur templet (57; Göteb. museum); Westfalisk 
kemiess (63); Barn lekande med en kattunge, Den 
sönderslagna pipan. Björndans samt Fruktstycke 
(samtliga i Nationalmuseum); En gryende talang, 
lyånesökanden o. Stilleben (Göteb. museum); Torg- 
dag i Diisseldorf (73 ; Heleneborgs galleri). L. K. K. 
84. Opp. 85. I,. K. F. 86—92. ly. Sv. K. F. 91. 
t i Diisseldorf 189622/6. 

Olof August Anders Jernberg. 

F. i Diisseldorf, Tyskland, 185523/5. Elev af E. 
G. Diicker vid Dusseldorfs Kunstakad. ; studerade där- 
efter i Paris. Underlär. i landskapsmålning vid Diis- 
seldorfs Kunstakad. I^andskaps- o. sjömålare; etsare. 
Bl. arbeten: Marin (utst. 85); Ångbåtsstation i Göteb. 
skärgård (utst. 86); Skogsbryn i mars (utst. 87); Mor- 
gonstämning i Blekinge (utst. 88); På fälten (Nya 
Pinakotheket i Miinchen); Flickor som återvända fr. 
dynerna (90); Marin fr. Västkusten (utst. 91); Skogsväg 
på vintern ; etsningen Hamnmotiv. Är representerad 
äfven i Berlins Nationalmuseum o. Diisseldorfs Städt. 
Gallerie. Opp. 85. L. K. F. 86—98. L. Sv. K. F. 91. 

Aron Jerndahl. 

F. i Enköping 1858 1/1. Elev vid Kunstakad. i 
Köpenhamn 86 samt vid Kröyers målarskola 88 — 
91. Bildhuggare; dekorativkonstnär; målare. Bl. 
arbeten: Öfverförandet af S:t Eriks skrin fr. Gamla 
till Nya Uppsala, kragstensrelief i Uppsala domkyrkas 
inre korrund (91); Mansporträtt (1900) o. spisel- 
dekoration med 2 figurer (utst. 1901), båda i gips, 
samt Sippor, brefpress i brons (utst 1900). 

Arvid Claes William Johanson. 

F. i Stockholm 186220/5. Studerat i Sthlm o. i 
Diisseldorf. Är sedan 82 bosatt i Paris; »Peintre 
du Ministére de la marine» därst. Sjömålare; tecknare. 
Bl. arbeten: talrika taflor med motiv fr. den franska 
örlogsflottan, af hvilka många ägas af Franska staten 
(Brest, S:t Brieuc, Boulogne, Marinministeriet); de- 
korativ panna öfver stora trappan till Frankrikes 
paviljong för skog, fiske o. jagt å världsutst. 1900; 
teckningar till Le Monde illustre, Le Journal, m. fl. 
franska tidn. Opp. 85. L. K. F. 86—96. Svefiskt PoriräitgaUeri XX. Tr. 21/10 1901. ARKITEKTER, BILDHCGGARE, MÅLARE, M. FL. _ 

Aron Johansson. 

F. i Rj-ssbv, Kronob. lä», i86o"/l- Ele\- v-idChalm. 
slöjdskolan 76 — 80 o. vid Fria koiisL akail. Si — 84; 
vi.starles pä studieresor i Tyskland. Frankrike. Spa- 
nien o. Italien 84—89. Arkitekt i Öfverint-änih. 84; 
arkitekt vid riksbyggnadema å Helgeandsholmen i 
Sthlm fr. 90. Bl. arbeten nk^nlaRS- o. riksbanks- 
byggnaderna å Helgeandsholmen (under uppförande 
efter Johanssons 92 uppgjorda o nåjfot furändrade 
förelag); Sthlnis stads sparbank (96) sparbanksbygg- 
nad i Gefle; byggnader för Riksbankens afdelnings- 
kontor i Karlstad o. Örebro (färdigt 99) L. K, K 90. 
L. Sv. K. F. 91. 

Carl August Johansson. 

F. i Hemösand 1863",». Elev vid Fria konst. akad. 
82 — 85; företagit studieresor till Frankrike. Teiieriffa 
o. Italien. landskapsmålare med nioliv i synnerhet 
fr. Norrland. Bl. arbeten: I april (utst. S6); Höstdag 
I (utst. 87); Sommarnatt i Helsingland (utst SS): Solig 
I vinterdag (utst 90); Nyfallen snö (utst. 93!: nio land- 
skapsmålningar i en ram, motiv fr. Teneriffa (utst. 
94); Mot aftonen (utst. 95I; Soinmamatt i Norrland o. 
Franskt landskap (utst 97): Kvällsol (Bohuslän); Vin- 
terkväll, motiv fr. Ljungans ådal (utst. 98); Vinterdag 
i Norrland (utst 99): Afton på lieden. Septembematt 
motiv fr, Skåne, o. Söder fr. Klara strand (utst 1900); 
Sommarafton i Norrland (Nordingrä; 1900). L. K. 
F. 86—90. L. Sv. K. F. 90. L. K. K. 91. 

August Johnson. 

F. i Lund 1873-i/a. Elev vid Köpenhamns Kunst- 
akad. 93 — 94 o. \-id Fria konst akad. 94 — gS. Bo- 
satt i Lund fr. 99; reste till Spanien våren 1900. 
Landskaps- o. djurmålare; akvarellist; tecknare; trä- 
gravör. Bl. arbeten : skymningsstycken ; skånska 
landskap; tuschteck ningen Det var en gång (99) o. 
träsnittet Snö (1900), ni. fl. illustrationer till Lunds 
Lucasgilles jultidning Finn 1900. + i Lund igoo"/'*- 

Helena (Ellen) Maria Jolin. 

F. i Stockholm 1854I8/6. Elev af F. W. Scho- 
länder 75— 7S samt vid Fria konst akad. 77—82; 

I studerat en kortare tid i Paris på Atelier Julian; 
har företagit studieresor i Frankrike. Italien 89 — 90, 
England, Spanien o. Orienten. Akvarellist med före- 
trädesvis arkitekturmotiv fr. olika länder; pastellist 
Bl. arbeten: 1'orträttgenre {pastell; utst. gi); Inre 
port i Burgos kateflra! o. En gård i Alhanilira (utst, 
97) samt fl. motiv fr. Rothenbiirg an der Tauber i 
Bayern. L- Sv. K. F. 91. ARKITEKTER, BIIvDHUGGARE, MÅLARE, M. El,. 83 

Erika Jonn. 

F. i Stora Råby, Malm. län, 18650/7. Har stu- 
derat vid Académie Colarossi i Paris. Landskaps- 
o. geiiremålarinna. Bl. arbeten: Framför elden (96); 
Från Dalby kyrka (97); De dödas stad o. Gammal 
fiskarstuga i Arildsläge (1900). 

Ernst Abraham Josephson. 

F. i Stockholm 1851I6/4. Elev vid Fria konst, 
akad. 68 — 76; vistats på studieresor i Holland o. Paris 
77 — 78, i Italien 79 — 80, i Paris 80 — 81, i Spanien 
82 samt i Marocko, Belgien, Tyskland o. Norge. Bo- 
satt i Sthlm. Figur- o. porträttmålare; vitter förfat- 
tare. Bl. arbeten: Sten Sture d. ä. befriar Drottning 
Kristina af Danmark ur Vadstena klosterfängelse 
(76; tillhör Drottning Sofia); David o. Saul (78); 
Spanska cigarettmakerskor o. Minnen fr. Spanien (82 ; 
Furstenbergs galleri); Spanska smeder (82; Kristiania 
Nationalgalleri); Spinnande gumma vid brasan (Göteb. 
museum); Den i4:de juli (83); Strömkarlen (84; till- 
hör Prins Eugen); Skogsinteriör o. Vid telefonen, 
porträttgenre (utst. 85); Byskvaller, Höstsol o. Svalka 
(86); Familjen på Bréhat (87); Faun o. bachant; por- 
trätt af artisterna C. Skånberg (80; Göteb. museum) 
samt af A. Österlind (80) o. kungl. sekr. G. Renholm 
(80), båda i Nationalmuseum, af fruarna af Geijerstam 
(82) o. Marcus samt af herr o. fru P. Fiirstenberg (85; 
de båda senare i Fiirstenbergs galleri) samt af konst- 
närens farmor (86) o. fru Rubenson (87). L. K. K. 
Opp. 85. L. K. F. 86—87. 
Erik Semmy Josephson. 

F. i Stockholm 18647/3. Elev vid Tekn. högskolan 
81—85 O- vid Fria konst. akad. 85—88; vistades på 
studieresa i Tyskland, Frankrike, Belgien o. Italien 
88 — 89. Arkitekt i Öfverint.-ämb. 88; anst. i Armé- 
förvaltningen 91. Privat arkitekt i Sthlm; möbel- 
ritare. Bl. arbeten: Industribankens hus vid Munk- 
bron i Sthlm o. Saltsjöbadens hotell o. restaurant 
(93); artillerikasernema i Östersund o. Göteb. (95), 
Jönköping (97) o. Uppsala; Lifgardets till häst ka- 
sern i Sthlm (97) o. dragonkasernen i Umeå; Heil- 
borns villa å Djursholm o. C. R. Lamms tafvelgalleri 
å Ludvigsberg i Sthlm (95); Arméns o. flottans bygg- 
nad vid utställningen i Sthlm 97; K. M. Lundbergs 
affärshus vid Stureplan; Lifförsäkr.-bolaget Nord- 
stjärnans hus; huset Birger Jarlsgatan 20 (färdigt 
1900), Mälarprov. ensk. banks hus. Skeppsbron 8 
(färdigt 1 901), m. fl. privathus i Sthlm. I^. Sv. K. F. 
90. L. K. K. s. år. AREITBKTEIt, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 

Axel Adolf Harald Jungstedt. 

F. i Norrköping iSsgi^/s. Elev \id Fria konsL 
akad, 78—83 samt af E. Peiséus; dstades pä stu- 
dieresor i Frankrike (elev af \V. A. Bouguereau 

i Paris), Italien, Tyskland o. Schweii 84— 88. Extra 
lär. vid Fria konst. akad. 89. Genre-, porträtt- o. 
lanitskapsniålare (figurer i landskap); haräfren utfört 
plafond målningar. L. Fr. K. A. 89. Bl. arbeten: 
En sommardag i sandgropen (83); Sbördescen {84); 
I stenbrottet (86; Nationalmuseum) o. Stenarbetare 
(88 ; Köpenhamns Kunstmuseum), båda motiv fr. 
Schweiz; Strömmingsfiskare i Sthlms skärgärd (33; 
Göteb. museum); Vid Dannemora gmfvor (90; Kri- 
stiania Nationalgalleri); plafondmälningar i S:t Olai 
kyrka i Norrköping (93), i privathus i Sthlm samt 
i K. teat. vestibul (97); porträtt af konstnärens fru 
(88), Konung Oscar II (i K. teat. foyer), Själ^orträtt 
{97; Fria konst akad.), fru A. Retiius, t A. stats- 
rådet P. von Ehrenheim (1901; Sv. Slöjdföreningen, 
Sthlm). m, n. L. K. K. 83. L. Sv. K. F. 92. Anders Hansson Kallenberg. 

F. i Burlöf, Malm. län, 18342-710. Elev i-id Fria 
konst akad. 61 — 66; studerade sedermera under längre 
tid i Dusseldorf (elev af A, Aehenbach) o. fr. 74 i 
Berlin; besökte äfven Paris, London, Brössel o. Hol- 
land. Bosatt i Sthlm. Tf. lär. i landskapsmålning 
vid Fria konst akad. 80—81. Landskapsmålare; djur- 
målare (kor, hästar o, får); tecknare. K. målare, 
Iv. Fr. K. A. 86. Bl. arbeten: Ryggåsstuga i Blekinge 
(6a); Barrskog med skogs^äm (68; Lunds univ. koiist- 
mnseum); På väg till marknaden; Hästar i oväder; 
Skånsk bondgård (75; Nationalmuseum); Får i sko- 
gen (81); Kor pä vägen (89); Kor i skogen (Natio- 
nalmuseum) o. Kor i ladan (1900); teckningar till 
Halländska herregärdar (5 häften; 69—71). L. K. K. Gerda Maria Kallsteuius, f, Roosval. 

F. i Kalmar i864W/2; gift med målaren G, S. N. 
Kallstenius. Elevvid Fria konst akad. 85— 91. Genre-, 
porträtt- o. landskapsmålarinna. Bl, arbeten; Tvätter- 
skor, motiv fr. Nybroviken, o. I bÖnlandet (utst. 91); 
Från Bretagne (utst. 93); Svenskt landskap, dekora- 
tiv fris (utst. 97). L. Sv. K. F. 96. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 85 
Gottfrid Samuel Nikolaus Kallstenius. 

F. i Västervik 1 861 13/7. Elev af B. Perséus 83 
o. vid Fria konst. akad. 84 — 88; vistades på studie- 
resor i Frankrike (elev där af R. Collin) o. Italien 
(företrädesvis Rom, Pompeji o. Siena) 91 — 94. Bosatt 
i Sthlm fr. 94. Landskaps-, figur- o. dekorativmå- 
lare. L. Fr. K. A. 1900. Bl. arbeten: Lindar, motiv 
fr. Sladö (90); Kyrkogård (91; Köpenhamns Kunst- 
museum); Tvätterskor vid ån, motiv fr. Gréz (93); 
Förvildad trädgård (95; Nationalmuseum); Sommar- 
dag i björkhagen (Göteb. museum). Sommarnatt o. 
Utsigt fr. Villa d'Este (96); Afton efter åskväder (uts t. 
97); Skogssjön, landskap i aftonsol (98) o. Månskens- 
natt på Gotland, motiv fr. Klinte (1900), i National- 
museum; Sen afton vid hafvet, motiv fr. Klinte- 
hamn (1900); Augustiafton (1901); förebilder till tre 
i Italien utförda allegoriska figurmosaiker (Arkitek- 
tur, Skulptur o. Måleri) å Konstnärshusets fasad i 
Sthlm (1900). L. K. K. 89. L. Sv. K. F. 90. 
Elsa Kantzow. 

F. i Stockholm 1870^/3. Porträttmålarinna. Bl. 
arbeten: Själfporträtt (1900). 
Anna Clara Maria Johanson K ar lin, f. For- 
sell. 

F. i Växjö 186928^2; gift med intendenten G. Kar- 
lin. Föreståndarinna, lär. o. mönsterriterska vid Kul- 
turhistor. föreningens i Lund fackskola för konstväf- 
nad 96. Särskild t utbildad som gobelinväfverska. 
t i Honnef, Tyskland, 189827/3. ^ 
Georg Fredrik Johanson Karlin. 

F. i Norra Åkarp, Krist, län, 185923/4. Stud. i Lund 
79. Stiftare af Kulturhistor. museet för södra Sve- 
rige i Lund 82 ; dess föreståndare 82 — 92 samt inten- 
dent 93; föreståndare för Kulturhistor. föreningens 
i Lund konstslöj danstal t 86 samt lär. o. mönster- 
ritare vid föreningens fackskolor 95. Skriftställare. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, mAlARE, M. FL. Axel Magnus Valfrid Karlson. 

F. i Stockholm iSss^s/j, Elev vid Fria konst, 
akad. 75 — 79. Assistent vid Tekn. högskolan 85; 
öfverlär. vid Tekn, skolan i Sthlni 87; lektor i bygg- 
nadskonst vid Tekn. eleni.-skolau i Borås 96. Bl. 
arbeten: husen nr 10 David Bagares gata (S4) o. ur 
6 Bellmansgatan (91) samt kapellet å Södra liegraf- 
ningsplatsen (95). alla i Sthlni, samt varmbadhus {98) 
o. brandstation (99), i Borås. 

Oscar Carl Fredrik Herman Keen. 

F. i Stockholm 1867I8/10. Elev vid Fria konst, 
akad. 86—91 samt af O. Tömå o. G. Hafström; vistats 
på studieresa i Tyskland 1900. Genre-, porträtt- o. 
landskapsmålare; har äfven utfört stilleben; tecknare. 
Bl. arbeten: Sirishof (tillh. Drottning Sofia); Pä 
, köksbordet o. Landskap fr. Norrbotten (utst. 95); 
I Stilleben (utst. 97); Östermur; Det gamla fätjeriet, 
f motiv fr. Norrbotten; Från S:t Karins torg i Visby ; 
Förr o. nu (Niimberg; 1900); porträtt af operasån- 
garen Oscar Lejdström o. af konstnärens broder; 
teckningar till Hemvännen (84), Ny 111. Tidning (85), 
Sv. Familj-Journalen (85), Förr o. Nu, Svea (86), 
julkalendrarna Svea, Nornan o. Polstjeman, Konst- 
närsklubbens jultidning Jul (92), Ord o. Bild (94) o. 
Värt Folk. L. K. K. 95, L. Sv. K, F. 96. Ebba Amalia Kellmodin, 

F. i Göteborg 1838I/4. Elev vid Slöjdskolan i 
Sthlm samt af L. T. Billing o. P. D. Holm. Bosatt i 
Lappland (Wittangi) 82 — 86. Landskapsniålarinna 
med motiv särskildt fr. Lappland. Bl. arbeten: Norr- 
sken med rimfrost, När solen är borta o. Ljns natt 
(alla motiv fr. Lappland; utst. 91). Kerstin Maria Elisabeth Key. 

F. i Korsberga, Jönk. län, 18718/4. Elev vid Tekn. 
skolan i Sthlni 88 — 91 samt vid Nääs slöjdlära re.se- 
min. 94 — 95 ; stnderat konstslöjd i Danmark o. Tysk- 
land (specielt intarsiaarbeten i Hamburg, Vierlanden) 
sommaren 97 samt i Italien (specielt metallarbeteu i 
Venedig) 98. Förestått arbetsstuga i Sthlm 91—1900 
o. innehar fr. 95 skola för slöjd o. konstslöjd i Sthlm. 
Konstindustrialist. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 87 


i 
Hilda Elisabeth Keyser. 

F. i Stockholm 1 851 22/1. Blev vid Fria konst, 
akad. 74 — 78; vistades hufvudsakhgen i Paris 78 — 
89 (elev af L. Bonnat); gjorde studieresor till Got- 
land 83, Dalarne 87 o. Kullen fl. år samt besökte 
S:t Petersburg 98. Hade elevskola i Sthlni 90 — 96. 
Porträtt-, genre- o. landskapsmålarinna; pastelhst. 
Bl. arbeten: Yvonne (86); Klosterskolan i Meudon 
o. I kyrkan (88); Tiggaren, pastell (89); porträtt 
af konstnärinnans moder, förf. H. Keyser (89), prof. 
Odenius (94; Patologiska institutionen i Lund), kap- 
ten C. E. Casparsson (95 ; Upps. läns landsting), råd- 
man A. Hård af Segerstad (utst. 97); Själfporträtt 
(97; Nationalmuseum), h. Sv. K. F. 91. Opp. 85. 
L. K. F. 86—92. t i Stockholm 1898I6/12. 

Carl August K i hl b er g. 

F. i Lidköping 18391^/9. Elev i Göteb. vid Chalni. 
slöjdskolan samt 64 — 69 vid Fria konst, akad.; har 
företagit studieresor i Europa o. Orienten samt 69 
till Buenos-Aires. Privat arkitekt, fr. 89 åter i 
Buenos-Aires. Bl. arbeten: posthus, telegrafstation, 
fl. kyrkor, m. fl. byggnader i Buenos-Aires; Lunds 
lasarett, Skånes ensk. banks hus i Malmö samt 
anatomi- o. hospitalsbyggnader i Uppsala. L. K. K. 

Johan Axel Kindberg. 

F. i Linköping 186228/8. Underlöjtn. vid Verml. 
fältjäg.-kår 83; löjtn. 90. Möbelritare. Innehar fr. 
95 (med löjtn. vid Svea trängbat. E. B:son Lilliehöök) 
,A. Kindberg & C:is möbelarkitektbyrå i Sthlm. Bl. 
arbeten: rökrumsmöbler till Drottningholm; möbler 
till biljard o. bar å Grand hotell i Sthlm ; möbler till 
landshöfdingeresidenset i Karlstad. 

Johan (John) Ludvig Kind b or g. 

F. i Stockholm i86i30/i. Elev af E. Perséus o. 
O. Tömå samt vid Fria konst. akad. 79 — 82; gjorde 
86 en studieresa till Paris o. London; har besökt 
Wien o. Munchen o. företagit sommarutflykter till 
Värmland, Småland o. andra landskap. Bosatt i 
Sigtuna. Landskapsmålare med svenska motiv; akva- 
rellist. Bl. arbeten: Porträttvy vid Svindersvik (utst. 
85); Barrskog (utst. 87); Sommarmotiv fr. Margrete- 
lund (utst. 88); Porträttlandskap fr. Kaggeholm o. 
Vinterstämning fr. Danviken (utst. 90); Utsigt af Sthlm 
fr. Söder, vinterbild (92; Nationalmuseum); Sthlnis 
slott, Haga, Ulriksdal (2 bilder) o. Gripsholm (silfver- 
bröllopspresenter åt danska kronprinsparet); Sthlms 
slott, Gripsholm o. Hohenzollem på Strömmen (95; 
tillh. Kejsar Wilhelm II); Kall vinterkväll i Södra 
bergen (95); Vinterskymning (utst. 95); I skumrasket 
(utst. 1900); Ett sommarhem (utst. 1901). L. K. K. 
83. Opp. 85. L. K. F. 86—90. L. Sv. K. F. 90. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. Carl Fredrik Kiörboe. 

F. i Kristian sf eld, Schleswig, i799Ve. Handelselev 
i Holland, Hamburg o. Altona; kom vid unga år 
till Sverige. Ryttmäst. i Jämtl. hästjäg.-kår 37. Be- 
sökte Berlin o. bosatte sig därefter i Paris (elev af 
holländaren Henning); besökte Sverige 63. Djnr- o. 
rj'ttarporträttmålare ; litograf, K. hofmålare. L. Fr. 

1 K.A.58. Bl. arbeten: Räfo,Bulldogg(utst,43);Hjort- 
jagt(utst. 44); ryttarporträtt af Carl Johan {44; Drott- 

' ningholm); Räf fången i snaran (46}; Öfversvämningen 
(utst. 50; inköpt af Franska staten; fl. repliker finnas); 
Två tartariska hundar (58 ; Örebro museum) ; Två hun- 
dar anfalla en räf (utsL 63; Malmö museum); Cari XV 
tiU häst (utst 63) o, Klappjagt å räf (63), båda i Natio- 
nalmuseum; Hjort anfallen af vargar o. Ryttare 
(GÖteb.museum); litografiverket Portraitsdesehevaux 
k Strömsholm (2 häften; 29 o. 31). L. K. K. f i 
Dijon 18762/1- 
Astrid Mathilda Kjellberg. 

F. i Oskarshamn 18771^/7. Elev vid Tekn. skolan 
i Sthlm (ex. 97) samt vid Fria konst. akad. 96 — 1900; 
stud. i Italien, Tyrolen o. Tyskland 99, Holland o. 
Belgien 1900 samt Paris 1900 — 1901. Genre- o. por- 
trättmålarinna. BL arbeten; Korgosse (99); En blick 
tillbaka (1900); Blinda (1901); porträtt af sångerskan fru 
Dagmar Möller (99) o. af Gunnar Wennerberg (1900). 

Johannes Frithiof Kjellberg. 

F. i Jönköping iSi6^/% Elev vid Fria konst akad. 
54—59 o. af J. P. Molin; stud, i Köpenhamn o. Berlin 
60 — våren 61, i Paris rill hösten 62. slutl. i Rom till 
sensommaren 68. V. prof. vid Fria konst akad. 71; 
prof. i figurteckning o. modellering 73. Statybild- 
huggare. L. Fr. K. A. 68. Bl. arbeten: Akilles sårad i 
balen, Starkodder bortröfvar Alfhild (grupp) o. Gosse, 
som håller en spjärnande hund (alla utst 59); Hercules 
förande Alkestis fr. underjorden (grupp); Den sårade 
fadern (grupp) samt frisen Gossar, som hoppa bock 
{61 — 62); Faun lekande med sin yngre broder (grupp; 
I påbörjad i Rom; marmor i Nadonalmuseum); Jäm- 
handteringens historia (fris i cement å Järnkontorets 
hus i Sthlm); relieferna Amor o. Dödens genius 
Lammet pä korset (marmor) o. Kristus mellan S:t 
Lars o. S:t Knut (lunettbild, sandsten, i Lnnds dom- 
kyrkas hufvudportal) ; statyetter i lera: Tiggande 
barn, Gosse i strid med en katt, Gossar med en vagn, 
Ingeborg, Perseus, m. fl.; Linné (staty i brons) med 
4 alleg. kvinnogestalter (aftäckt 85; Humlegården i 
Sthlm; replik i Chicago); byster af A. Blanche (68), 
L- J. Hierta {69), N. Ericson (i Nationalmuseum; de 
förra i gips, den senare i marmor), A. Posse, J. A. 
Hazelius, I, Nobel, Carl XV; porträttmedaljonger. 
L- K. K. t i Stockholm i885»/i2. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 89 
Carl Axel Eugéne Kjellin. 

F. i Avesta, Kopparb. län, 1862*^/1. Elev vid Kria 
konst. akad. 81—86; vistades på studieresa i Holland 
o. Tyskland 88—89. Genre-, porträtt- o. landskaps- 
målare med motiv fr. Bergslagen. Bl. arbeten: Kväll- 
sol i milskogen (utst. 91); Husmanskost (utst. 95); 
I skymningen vid kolkojan (utst. 97); Stångjärns- 
smedj.a (99); Kolargossen (utst. 1901); porträtt af 
konstnärens hustru (utst. 99). L. K. K. 89. L. Sv. 
K. F. 90. 
Esther Emilia Léontine Kjerner. 

F. i Stockholm 187320/10. Elev vid Fria konst, 
akad. 90 — 95 ; studerat i Rom o. Paris 96 — 98. Land- 
skapsmålarinna. Bl. arbeten: Gråväder i skogen o. 
Regnstämning (utst. 1900). 
Hildur Inez Gertrud Kjerner. 

F. i Stockholm 187611/0- Målarinna. Bl. arbeten: 
Interiör (utst. 1900). 
Tyra Kleen. 

F. i Stockholm 187420/3. Elev vid konstskolor 
i Dresden, Karlsruhe, Miinchen o. Paris 90—97. Må- 
larinna; illustratör. ARKITEKTER, BILDHUGGAR: Peter Caspar William Klein. 

F. i Köpenhaiiiu 1822^/i. Elev vid Köpenhamos 
K un stakad. Lär. vid Tekn. eIetii..sko1aii i Malmö 
53—63 o. vid h. allra, lärov. däråt. 59—96; stadsarki- 
tekt i Malmö 62—92. F. i Solna, Sthlms län. jS622«/io. Elev vid Fria 
konst, akad. 82 — 88. Målarinna. Bl. arbeten ; Hamn- 
moliv fr. Sthlm (utst. 91). Isabella Hedvig Frances Vilhelmina von 
Koch. 
F. i Berlin 1862 V^. Elev af Kerstin Cardon, Aug. 
Malmström o. Cari Larsson samt i Paris af G. Fer- 
rier, T. Robert-Fleurv o. L. Doucet. Pastellist; akva- 
rellist (porträttj. Friherre Anders Gustaf Koskull. 

F. i Stockholm 1831^/11. Elev i Diisseldorf 52 
— ^60 af W. Sohn o. af Tidemand samt i Paris af 
Couture; gjorde en studieresa i Tyskland 61. Bosatt 
i Sverige fr. 60. Geiiremålare med motiv särskildt 
ur barnens värld. K. målare. L. Fr. K. A. 68. Bl. 
arbeten: Kj-rkstötens kollekt (66); Morgonen etter 
balen; Tiggare familj ; Bönestund i kyrkan; Hushålls- 
bestyr (68; Nationalmuseum); Fiskare pä isen; Savo- 
jard i fängelse; Den lille positivspelaren; Flicka i 
fara för vargar; Vid kyrkdörren. L- K. K. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 91 
Christian Fredrik Krebs. 

F. i Reinbeck, Lauenburg, 18452^/8. Elev vid 
danska Kunstakad. 64 samt af professorerna, niarin- 
målaren Anton Melbye o. Gust. Hetsch i Köpenhamn. 
Lär. i teckning vid Tekn. skolan o. Döfstuminstitutet 
i Lund 82. Figur- o. porträttmålare; tecknare. Bl. 
arbeten: Christus Consolator, altartafla i Mellan- 
Grefvie kyrka i Skåne samt 19 andra altartaflor i 
Skåne; genrebilden Hon bor icke här (1901); porträtt 
af professor Chr. V. Blomstrand (Akad. föreningen 
i Lund) o. handlande Olin i Lund samt porträtt i 
Danmark o. Hamburg; teckningen Paris' dom (Lunds 
Lucasgilles jultidn. Finn 1899). 
Carl Gustaf (Gösta) Severin Krehl. 

F. i Stockholm 1860^/10. Elev vid Fria konst, 
akad. 81 — 89. Figurmålare; tecknare. Innehaft en 
elevskola i Sthlm. Bl. arbeten: Efter orgien (utst. 
91). f i Stockholm 189931/12. 
Nils Edvard Kreuger. 

F. i Kalmar 1858IV10. Elev af E. Perséus 76— 
80 samt några månader 78 vid Fria konst, akad.; 
studerade i Frankrike 81 — 87 (besökte i Paris en kort 
tid Atelier Colarossi); tillbringade somrarne i Sve- 
rige utom 82. då han vistades i Gréz o. Concarneau 
samt 83 i Holland; vistades hösten 88 — hösten 89 i 
Paris, men var eljest 87 — 96 bosatt i Varberg. Bosatt 
i Sthlm fr. 96. Landskaps- o. djurmålare; tecknare; 
konstindustriel mönsterritare. Bl. arbeten: På väg 
till stenbrottet (utst. 83); Vårplöjning (84), Gårdinte- 
riör, Landskap med häst (94) o. H vilande hästar 
(96), alla i Fiirstenbergs galleri; Kor i vatten (85); I 
regnväder, motiv fr. Paris (86); I december, motiv 
fr. Frankrike (utst. 87); Gatumotiv fr. Varberg (utst. 
88); Efter dagsverket (89); skymnings- o. månskens- 
stycken fr. Varberg, såsom Månsken (91), Skymning, 
Junikväll o. Vinterafton (92), Varbergs kyrka i mån- 
sken (96), m. fl.; Tångkörare vid hall. kusten (98; 
Göteb. museum); På Götgatan (utst. 98); På väg till 
spårvagnsstationen (utst. 99); Fattigmans ko. Strand- 
bete (Göteb. museum) o. Marsafton (Nationalmuseum), 
alla 1900; pannåer utf. i olja o. pennteckning, såsom 
Vår i Halland (94 ; Nationalmuseum) jämte talrika 
djurstycken med kor o. hästar (särskildt fr. Öland); 
möbelritningar; bokillustrationer; karrikatyrer. Opp. 
85. L. K. F. 86. L. K. K. 97. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 

Johan Julius Ferdinand Kronberg. 

F. i Karlskrona iSso^^n. Elev vid Fria konst, 
akad, 65^72; vistades i Köpenhamn, Diisseldorf o. 
Paris 73 — 74, i MUnchen 74—77 o. var bosatt 1 Rom 
77 — 89, därunder resor företogos till Egypten o. Tunis 
78^79 samt fl, gånger (ill SveriKe; företog 94 en 
studieresa till Berlin, Wiirzburg, Venedig, Madrid 
o. Paris. V. prof. i teckning vid Fria konst akad. 
85 ; prof. i figurteckning o. målning 95— 9S. Historie-, 
figur- o. allegorimålare (med särskild betoning af 
det dekorativa elementet); porträttmålare; akvarellist; 
tecknare; etsare; konstindustrialist. K. målare. L. Fr. 
K. A. 81. Bl. arbeten: Jagtnymf (75; Nationalmu- 
seum); Våren (76; ommålad 82); Amorin (78; Natio- 
nalmuseum); Bachanttåget (utst. Si); Sommaren o. 
Hösten {81— 8j); Kleopatras död (83); Drömmen (83); 
David o. Saul(84 — 85; Nationalmuseum); Drottningen 
af Saba (86—88); HypaUa (89); Svea (90—91), Aurora 
(92) samt Själen o. skyddsängeln (93^94), plafonder 
i Sthlms slotts västra trappuppgång; Friluftskonsert 
(98; plafond i Hallwylska palatset i Stblm); Konun- 
gamas tillbedjan, Kristi dop, Kristi lekamen, Upp- 
ståndelsen (96 — 1900; al secco i tempera o. olja i 
Adolf Fredriks kyrkas kupol i Sthlm); porträtt (olja, 
tempera eller vanl. tempera med retuschering i olja) 
af H. Ibsen (77), familjen Wacbtmeister på Tistad 
(grupp af 5 personer; 91), familjen Hallwyls med- 
lemmar (5 porträtt; 95—96), prof. N. P. Hamberg 
(96 — 97), konsul O. Ekman (utsL 99), m. fl.; akva- 
rellerna Bachant {82; Fiirstenbergs galleri), Maria 
med Jesusbamet (89) o. Hvilande danserslca (90); 
miniatjrer; etsningar (S:t Cecilia; 93); teckningar o. 
modeller till konstföremål; graffitofris äThaveniibus 
1 Sthlm (S6), m. m. L. K. K. L. Sv, K. F. 90. 

Carl Bror Albert Kronstraud. 

F 1 Mariestad i875'^/3. Elev vid Fria konst akad. 
9'; — 1900; studerat i Paris rgoo — igoi. Figur- o. 
porträttmålare; etsare. Bl. arbeten: Karl XII pä 
hemfärden fr. Straisund (1900). L. K. K. 1901. 

Johan Fredrik Krouthén. 

F. i Linköping 18582/11. Elev \id Fria konst, 
akad. 78—81 o. af E. Perséus. Har fr. 83 mestadels 
vistats i sin hembygd, hvarifrån han gjort utflykter 
till Västkusten, Skåne o. Skagen samt korta besök 
i Paris, andra orter på kontinenten o. i London. 
1 Landskaps- o. porträttmålare; akvarellist Bl. arbeten: 
Stenigt landskap fr. Bohuslän (83); Pä ängen, sommar- 
bild fr. Skagen (84; Göteb. museum); Vattenvegeta- 
tion (85; Nationalmuseum); Vär i trädgärden (S6); 
Mellan regnskurarne (95); porträtt af bibliotekarien 
E, H. Segersteen (Linköpings stiftsbibliotek) samt 
Själfporträtt {Norrköpings konstförening). L.K. K. 84. 
Opp. 85. L. K. F. nägra är fr. 86. 
ARKITEKTER, BII.DHXJGGARB, MÄl^ARE, M. Vt. 93 
Carl Olof Theodor Krumlinde. 

F. i Engelholm 1856 31/3. Elev vid Fria konst, 
akad. 76 — 80; studerade i Diisseldorf o. Paris 81 — 
83. I^andskapsmålare. Bl. arbeten: Kustlandskap 
i storm (79); Svensk bokskogsinteriör (utst. 82); Höst- 
landskap med vattenfall (utst. 88); Stormig höstafton 
vid Kullen (utst. 98; tillhör Prins Kristian af Dan- 
mark). Opp. 85. Iv. K. F. 86—97. 
Henrik Axel Kulle. 

F. i Lund 184622/3. Var först målarelärling. Elev 
vid Fria konst. akad. 65 — 72; studerat i Dusseldorf 
75 — 80 (elev där af F. J. Fagerlin) samt i Paris 80 
— 83. L,är. i antikritning vid Fria konst akad. 91. 
Genre- o. porträttmålare. Iv. Fr. K. A. 87, Bl. arbe- 
ten: Kyrkoråd, motiv fr. norra Tyskland (77; Natio- 
nalmuseum); Rivalerna o. Underskriften (79); Den 
förlorade sonen (81); Killespelarne; Strykerska; Båt- 
byggare; Små hemligheter. I,. K. K. 85. I,. Sv. 
K. F. 90. 
Nils Jakob Kulle. 

F. i Lund 18386/7. Elev vid Fria konst. akad. 
64 — 72. Genremålare med motiv ur skånska allmo- 
gens lif, återgifna med etnografisk trohet; konstvät- 
Upprättade en textilvaruaffär vid Drottning- vare. gatan i Sthlm. Bl. arbeten: Hos kloka gumman (75); 
Brudstass o. En samvetsfråga (76); Dagen efter gillet 
(77); Linskäktning (83); Kardegille. L. K. K. 74. 
L. Sv. K. F. 91. t i Stockholm 18980/4. 
Sven Servatius Kulle. 

F. i Lund 1860I3/5. Elev vid Tekn. skolan i Sthlm 
samt af prof. Adolf Lindberg 76—87 o. i Paris vid 
Ecole nationale des arts décoratifs af P. Tasset o. 
Gauthier 87 — 92. Bosatt i Paris. Medaljgravör. 
Bl. arbeten: S:t Genoveva (90); Ars longa, vita brevis 
(92); Sport vélocipédique (93); Vinutställuingen i 
Bordeaux (95); Société Philomatique de Bordeaux 
fondée 1805 (95)5 porträttmedaljer af A. le Grand 
ainé (95) o. herr o. fru P. Fiirstenberg; mynt (för 
Monaco, Abessinien, Guatemala, franska kolonier). 
L. Sv. K. F. 97. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 

Sigrid Hellewi Kullman. 

F. i Göteborg 18672^/1. Elev i Göteh. af Carl 
Larsson samt i Paris i Diålning af Gervex o. Roll, 
i skulptur af Puedi. Porträtt- o. genremälarinna ; 
akvarellist ; pastellist. Bl. arheten; porträtt at konst- 
närimians fader (utsL 96), generalmajoren grefve John 
Hamilton (Göta artillerireg. kasern å Qviberg), justi- 
tieborgmästaren F. M. Colliander; Själfportratt {utst. 
97) samt Fiskare pä utkik (utst. 99). 

Axel Frithiof Kumlien. 

F. i Härlunda, Skarab. län, 1833W/4. Elev vid 
Chalm. slöjdskolan 54 — 57 samt Teku. hyggnadssko- 
laii i Holzmflnden, Braunschweig. 58 — 60. Anst. vid 
Statensjäruvägarsarkitektkontor 60— 72; privat arki- 
tekt i Sthlm fr. 72; arkitekt i Serafimerordenagillet 74 

I — 77; tf. arkitekt i Medidnalstyr. 77; hotintendent 
87. Bl. arbeten: Grand hotel i Sthlm (före onibygg- 

I nåden 98 — 1900) o. Järnkontoret därst; Rydaholm 
i Västergötland o. Stora Torp vid Göteb. samt (i sam- 
arbete fr. 72 med brodern Knut Hjalmar Kumlien) 
Malmö h. allm. läroverk; tull- o. packhuset därst.; 
Bergslagemas järnvägs stationshus i Göteb.; liftörsäk- 
ringsaktiebolaget Nordstjärnans hus i Sthlm; Sthlms 
stads bad- o. sim in rättning, m. fl. byggnader i Sthlm 
o. landsorten. 

Knut Hjalmar Kumlien. 

F 1 Härlunda, Skarab. län, 1837"/»- Elev vid 
Chalm slöjdskolan samt 58—60 vid Tekn, byggnads- 
skolan 1 Holzmiiiiden, Braunschweig. Privat arki- 
I tekt 1 Sthlm fr. 72. Bl. arbeten (i samarbete med 
brodern A^^el Fr. Kumlien): Malmö h. allm. läro- 
verk tull o packhuset därsL; Bergslagemas järn- 
vägs stationshus i Göteb. ; lifförsäk ringsaktiebolaget 
Nordstjärnans hus i Sthlm; Sthlms stads bad- o. sim- 
inraltning m fl. byggnader i Sthlm o. landsorten. 
f 1 Stockholm 1897I2/10, J „ Ernst Nickolaus Kusel. 

«. A. 4i£ ^ 1 Nacka sthlms län, i873SV->- Klev vid Konst- 
er 3f _'^ njrsforbundets skola 92 — 95. Figur- o. djurmålare; 
3 '""* 'jSi " tecknare etsare. Bl. arbeten: Far (1900); Skogs- 
i_ - JST intenor (utst 1901); teckning till affisch med skiil- 
^^ .if^ löpare for Nordiska Spelen^ (1901) samt Ensam 
^^-^-tT-iB^fb fkolteckning utst. 1901). L. K. F. 98—1900. ARKITEKTER, BII^DHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 95 
Johan Gustaf Köhler. 

F. i Södertälje 1806 ''^/4. Elev vid Fria konst. akad. 
samt af F. Westin ; studerade äfven i Tyskland. Teck- 
ningslär. vid Nya elem.-skolan i Sthlm 30 — 77; tf. 
lär. vid Fria konst. akad. elem.-skola 57 — 78. Teck- 
nare; har äfven utfört historie-, porträtt- o. interiör- 
målningar samt utgifvit en Ritkurs i fl. upplagor. 
L. K. K. t i Stockholm i88i«/6. 
Hedvig Gustafva (Ava) Lagercrantz. 

F. i Karlskrona 1862 7/9. Elev i Sthlm af Ker- 
stin Cardon samt i Paris 85 — 89 o. 93 af G. Bou- 
langer, J. Lefebvre, T. Robert- Fleury o. B. Constant. 
Porträtt- o. blomstermålarinna; miniatyrmålarinna. 
Bl. arbeten: Själfporträtt (89); porträtt af konstnär- 
innans fader, amiral Lagercrantz (90), densamme i 2 
repliker (91 ; i Frimurarelogen »Den Nordiska Första >^ 
o. Neptuniorden), Konung Oscar II (96; Göta Col- 
dinu orden i Göteb.); Vallmo (utst. 98); Vallmo o. 
Heliantus (utst. 1900). L. Sv. K. F. 93. 
Wilhelmina Katarina Lagerholm. 

F. i Örebro 182625/3. Elev i Sthlm af J. J. Ring- 
dahl 50 — 51, i Paris 56 — 59 af A. Tissier o. T. Cou- 
ture samt i Dusseldorf af F. Fagerlin 64 — 66 o. W. 
Sohn 69 — 71. Genre- o. porträttmålarinna med äm- 
nen företrädesvis fr. 1500-talet; pastellist. Bl. ar- 
beten: En gammal historia (76; Nationalmuseum; 
replik åtminstone 3 gånger, senast 82); En slottsfru 
fr. medeltiden; »Kung Märta» o. Malin Sture (utst. 
98); porträtt af prof. Mesterton (Medicinska fakul- 
teten i Upps.), biskop Strömberg (Strängnäs dom- 
kapitel), generaldirektör Bennich o. friherrinnan Palm- 
stjerna, m. fl. 
Victor Emanuel Lagerström. 

F. i Västerås 186428/0. Skeppsgosse vid Flottan 
80 — 82. Elev vid Fria konst. akad. 87 — 91 o. 94 — 
95. Figur- o. porträttmålare; tecknare (i Sv. Dag- 
bladet, Stockh. Dagblad, m. fl. tidn. o. tidskr. fr. 97). ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. Fl,. 

Erik Julius Lallerstedt. 

F. i Skå, Sthlms län, 1864W/4. Elev virt Tekn. 
högskolan 82—86 o. vid Fria konst. akad. 86—89; 
vistats på studieresor i Frankrike, Italien, Spanien, 
Nordafrika o. Tyskland 96 o. 97. Arkitekt i Öf- 
verinL-äml). 93; tt. prof. i arkitektur vid Fria konst. 
akad. läsåret 97—98 ; privat arkitekt i Sthlni. BI. 
arbeten: nybyggnad af Fria konst. akad. hus i 
Sthlm (90^96); konsul Broms hus vid Narvavlgen 
därst. (1900); husen Birger Jarlsgatan 3 o. 5 därst, 
(1900; bärla i samarbete med Ludv. Peterson); sta- 
tionsbyggnader vid En gelsberg— Vansbro järnväg 
{delvis färdiga 1900); metodistkyrka o. därmed sani- 
'~~ bygflt privathus \i<\ Upplandsgatan i Sthlm {1901); 

Kungsholmens kommunalhus o. Adolf Fredriks ka- 
pellbyggnad i Sthlm; Vaxholms hotell o. bankbygg- 
nad i Sala (under arbete 1901). L. K, K. 91. 

Emil Viktor Laoglet. 

F. i Boras iSl^^/i. Elev vid Chalm. slöjdskolan 
38 — 41, vid Fria konst. akad. 46—51 o. vid Ecole 
des Beaux-Arts i Paris 51 — 53; vistades på studie- 
resor i Italien 53—56. Konduktör vid Sthlms stads 
bygguadskontor 48; arkitekt i Öfverint.-ämb. 66; 
eittra lär. vid Teknol, inst. 75—76; vik. lär. vid Fria 
konst. akad. byggnadsskola 76; ledde 84 — 86 arbetet 
med bevaringsätgärdema vid Visby ruiner; bygg- 
I nadschef vid Uppsala domkyrkas restaurering 86— 
931 privat arkitekt i Sthlm; skriftställare. K.-arki- 
tekt L, Fr, K. A. 58; Korresp. L. H. A. 85, Bl. 
arbeten: Stortingshuset i Kristiania {61 — 66); börs 
o. teater i Drammen; rådbus i Fredrikstad samt fl. 
privata byggnader i Norge ; hnfvudbyggnad vid Norr- 
tuua, Skeuäs. Fägelsta, m. fl. egendomar i Söder- 
manland; 12 kyrkor efter centralsystem.et (Caroli o. 
Pauli kyrkor i Malmö, Sätvare kyrka i Skara stift, 
m. H). L- K. K. få Spetebyhall i Lerbo, SÖderni. 
län, 1898IO/3. Ivar Alexander Langlet. 

F. i Stockholm 1870'*/*. Elev vid Fria konst, 
akad. 87 — 91 o. 95 samt vid Académie Julian i Paris 
91—92; anst. hos bröderna Nobel i S:t Petersburg 
(för målning af panorama öfver Baku) vintern 95 — 
96; vistades på studieresa i Italien o. andra länder 
1 96. Målare; tecknare. L, K. K. 98, ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 97 
Nils Alfred lyarson. 

F. i Tanuni,. Oöteb. o. B. län, 1872 ''/a. Klev vid 
Fria konst. akad. 91 — 96. Porträtt- o. landskaps- 
målare; tecknare. Bl. arbeten: I skogen (utst. 98); 
porträtt af konstnärens moder (99). L. Sv. K. F. 1900. 
Simeon Marcus Larson. 

F. i trakten af Åtvidaberg, Österg. län, 1825 'Vi. 
Sadelmakaregesäll i Sthlm. Elev \^d Fria konst, 
akad. 46 — 51. Blef i Köpenhamn bekant med ma- 
rinmålaren A. Melbye; medföljde korvetten Lager- 
bjelke på en Nordsjöfärd 50 samt besökte Norge; 
vistades i Diisseldorf (beröring med A. Achenbach) 
52 — 55 o. i Paris 55 — 58, i Sverige 58 — 60, i Finland 
o. S:t Petersburg 60 — 62; därefter i London. Land- 
.skaps- o. sjömålare (särskildt vattenfall, storm o. eld- 
skenseffekter). K. hofmålare. L. Fr. K. A. 57. Bl. 
arbeten: Färd till julotta i Småland (55; figurerna 
målade af K. Zoll); Vattenfall i Småland (56); Vatten- 
fall (56; Göteb. museum); Vattenfall (56; Fiirsten- 
bergs galleri); Kronborgs slott i månsken (56; Malmö 
museum); Norskt fjäll-landskap med vattenfall (56), 
Storm vid Bohuslänska kusten (57) o. Brinnande 
ångbåt (58), samtliga i Nationalmuseum; Kustland- 
skap (60; Göteb. museum). L. K. K. f i London 
i8642'7i. 
Albert Lorenz Larsson. 

F. i Malmö 18694/11. Elev af P. S. Kröyer o. 
Kunstakad. i Köpenhamn 88 — 1900. Landskaps- 
målare med motiv fr. Skåne, särskildt skymnings- 
o. månskensstycken; litograf. Bl. arbeten: Solned- 
gång öfver grandungen (utst. 94); Månuppgång i 
parken; Aftonstämning öfver skogen (utst. T900). Svenskt PoriräligaUeri XX. Tr. sS/io 1901. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. Carl Olof Larsson. 

F. i Stockholm 1853^/6. Elev vid Fria konst, 
akad, 69 — 76 samt i etsning af L. Lowenstani 75 o. 
A. TalHierg 95—96 i Sthlm; vistailes i Frankrike 
(isynnerhet i Gréz)83— 85, i Sthlm 85 o. i Cöteh., där 
han förestod Miisei tecknings- o. målarskola, Sä —91 ; 
bosatt i Sthlm 91 — 1901 samt i Snndborn, Dalarne. 
fr. 1901; gjorde 94 en resa i utlandet, såtskildt i 
Italien, för studerande af väggniålniugstekiiikens 
olika arter. Fresko-. plafond-, genre-, porträtt- o. 
landskap.iniålare; akvarellist; pastellist; tecknare; et- 
sare; titograf; skriftställare. Bl. arbeten: väggmål- 
ningar: Renässans, Rococo o. Nutidskonst (triptyk 
i olja 88 — 89; Förstenbergs galleri), Svenska kvin- 
nan under olika lidehvarf (al secco. Keitnska miiie- 
ralfärger samt olja 91 ; Göteb. elem.-lärov. för flickor), 
Sex scener ur Sveriges konsthistoria (fresker 96; Na- 

I tionalmuseum), Skolgossames korum (fresk 1901; h. 

I latinlärov. å Norrmalm i Sthlm); plafonden Ryktet 
o, genier samt 6 lunetter med historiska ämnen (olja 
98: K. teaterns foyer); akvareller: 2 motiv fr. GrÉi (83; 
Nationalmuseum), Vinet (84), Keramik (86; Luitem- 
bonrgnmseet i Paris), Mor (93) o. serien »Ett hem» 
{97; i Nationalmuseum), Karin (93; Prins Eugen), 
Själfporträtt med Brita (95), m. fl. (Fuistenberg.s 
galleri). Lisbetta som prinsessan i Fågel Blå (1900; 
Köpenhamns Kunstmuseum); oljemålningar: Sisla 
solglimten (91), De mina (92), Själfporträtt (Fiirsten- 
bergs galleri), porträtt af fru E. Thiel o, Johanna 
Dybvad (alla 1900); pasteller: Atelieridyll (85; Natio- 
nalmuseum); teckningar: porträtt af August Strind- 
berg (99; Nationalmuseum) samt illustrationer till 
A. M, Lenngrens (S4) o. Sehlstedts dikter (93). V. 
Rydbergs Singoalla (94; Göteb. museum), m. m. ; 
etsningar: Lisbeth, Empire, m. m.; litografier: S:t 
Göran o, prinsessan (96). L. K. K. 77. Opp. 85. 
I.-. K. F. 86—92. L. Sv. K. F, 10 månader 91. 

Karin Larsson, f. Bergöö. 

F. i Örebro i859'/io; gift 83 med målaren Carl 
Larsson. Elev vid Fria konst. akad. 77 — Si; stu- 
derade därefter i Paris. Mälarinna.| Ola Larsson. 

F. i Västra Vemmenhög, Malm. län. 1863^^/1. 
Elev vid Cöteh. slöjdtörs skola, vid Köpenhamns 
Kunstakad. 92 — 93 samt vid Fria kon.st. akad. 93 — 97. 
Porträtt- o. genremålare med motiv nr skånska 
folklifvet. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 99 
Virginia Ivarsson. 

F. i Ljungby, Kalm. län, 1844^/10. Elev vid Fria 
konst. akad. 65 — 69 o. af Edv. Bergh o. Egr. Lund- 
gren; studerade i Frankrike o. Italien (vistades fl. 
år i Rom); återkom till Sverige 75. Akvarellist med 
landskaps- o. genremotiv. Bl. arbeten: akvarellerna 
Kameval i Venedig o. Riva San Gregorio (utst. 91). 
t i Stockholm 189320/1. 
Lars Johan Laurentz. 

F. i Kristinehamn 1 851 22/0. Elev vid Tekn. skolan 
i Örebro 67 — 68, vid Ecole nationale des arts déco- 
ratifs i Paris 82 — 84 samt vid Konstakad. i Wien 
84—86. Privat arkitekt i Sthlm. Bl. arbeten: K. F. 
U. M:s byggnad (98), Separators nya fabrik o. dess 
kontorsbyggnad (97 o. 1900), alla i Sthlm; J. Setter- 
valls villa Finntorp vid Saltsjöbadsbanan (97); kontors- 
byggnaden vid Gustafsbergs porslinsfabrik (97); fl. 
privathus i Sthlm o. Sundsvall samt restaurering af 
kyrkorna i Riala (93), Närtuna (95) o. Ytter-Jerna 
(96). -|- å Djursholm i^oi^ji. 
Lars Johan Wilhelm Lehming. 

F. i Lund 1 871 22/1. Blev vid Tekn. högskolan 
92 — 96 samt vid Fria konst. akad. 96 — 99. Arkitekt. 81987 5 lOO ARKITEKTER. BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. Charlotte Caroline Wilhelmine Marianne 
Lewenhaupt. 
F. i Stockholm 1855 •»/i. Akvarellist. Bl. arbeten : 
Värlanilskap (utst. 91). Bruno Andreas Liljefors. 

F. i Uppsala 1860"/.'^ Klev i Upps. en teniiiii 
af ritmästare C. G. Holmgren samt 79—82 vkl Fria 
konst. akad. ; företog 82 — 83 en studieresa till Diis- 
seldorf (elev i 2 månader at prof. C. F. Dej*lier), 
Bayern, Italien o. Frankrike. Sedermera bosatt ä 
Sveriges landsbygd, först i Qvambo nära Upps., nu- 
mera å Ängsholnien, Mörkö. Djur- o. landskaps- 
niälare; tecknare. Bl. arbeten: Räf o. stöfvare (85); 
Kalt pä fägeljagt o. Fem djurbilder i en rani (85; 
Fiirsteubergs galleri); Raf-familj (86; Nationalnin- 
seum); Hökbo (utst. 86; Fiirstenbergs galleri); Tjä- 

I derlek (88; Göteh. museum); Tjäderspel (Miinchens 
Pinakotek) o. Tjäderskytt (tillh. Prins Karl; utst. 89); 

f Räf som tagit en hare (Dresdens galleri); Kråkor 
(91), Tjäderlek o. Ufven djupt inne i skogen (båda 95), 
alla i Furstenbergs galleri; £j(lrar(94; Nationalniu- 
seum); Vårnatt (96); Hafsömar (Nationalmuseum) o. 
Svanor (båda 97); Hafstrutar (Köpenhamns Kunst- 
ninseum), Rastande vildgäss o. Vinterafton i skogen 
(utsL 98); Sträckande svanor (1900; h. latinlärov. å 
Norrmalm i Sthlni); På vårsidan o. Gamla gudungar 
(utst. 19CX)); Sträckande ejderfägel (utst. 1901); teck- 
ningar till planschverket I skog o. mark o. till P. 
Rosenius' Naturstycken (97) samt karrikatyrer o. 
skänitteckningar till tidn. o. kalendrar. L. K. K. 
84. Opp. 85, L. K, F. 86. Eric Bertilson Lilliehöök. 

F. i Karlskrona aniiral.-förs. 1870^/r.. Underlöjtll. 
vid Vendes art.-reg. 94; löjtn. vid Svea trängbat. 95. 
Elev vid Tekn. skolan i Sthlm 95—96 samt vid Tekn. 
högskolan (i arkitekturafd.) 98 — 1900; studerat mö- 
bel tillverkning i Tyskland o. Belgien 1900. Möbel- 
I ritare i titnian A. Kindbergs möbelarkitektbyrå fr. 
96; delägare i samma firma 1900. Bl. firmans arbeten: 
möbler till Norra sk. inf.-reg. officersmess (97), till 
Norrl. trängbat. o. Gefle stads sparbank (98), till 
biljard o, bar å Grand hotel i Sthlm (99 — 1900) samt 
till Karlstads landshöfdingeresidens (1900), m, fl. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. lOI 


Johan Fredrik lyilljekvist. 

F. i Stockholm 18638/10. Elev vid Tekn. hög- 
skolan 80 — 84 o. vid Fria konst. akad. 84 — 87; stud. 
i Italien, Tyskland o. Frankrike 87 — 88; stud. gam- 
mal svensk arkitektur i Sverige o. Östersjöprovinserna 
96 samt särskildt utställningsarkitektur vid utst. i 
Bologna o. Barcelona 88, i Paris 89 o. 1900, i Amster- 
dam, Briissel, Antwerpen 95 o. Berlin 96; gjorde somma- 
ren 1 901 på uppdrag en resa för studier till ny Dram. 
teat. i Sthlm. Arkitekt i Öfverint.-ämb. 87; slotts- 
arkitekt vid Gripsholm 95. Privat arkitekt i Sthlm; 
skriftställare. Korresp. L. H. A. 98; L. Fr. K. A. 
1900. Bl. arbeten: restaureringar af Gripsholms slott 
(92, 93, 95—96 o. 98), Kobergs herresäte i Väster- 
götland (färdigt 1900) o. Strängnäs domkyrka (delvis 
verkställd 92 o. 96); anläggningen »Gamla Stock- 
holm», K. paviljongen o. Turistföns paviljong samt 
(jämte F. Boberg) industrihallen å Sthlmsutst. 97; 
huset n:r 15 Stureplan i Sthlm (97); ombyggnad af 
Braheska huset V. Trädgårdsgatan 11 i Sthlm (99 — 
1900); villan Samsö samt kyrkan å Djursholm; 
Sveriges järn- o. metallurgiafdelningar m. m. vid 
Paris-utst. 1900; lungsotssanatoriet Österåsen i Ånger- 
manland (98 — 1901); Diskontobanken vid Regerings- 
gatan i Sthlm (i 901). L. K. K. 88. L. Sv. K. F. 90. 

Gustaf Adolf lyindberg. 

F. i Stockholm 186524/3. Elev vid Tekn. skolan 
i Sthlm 81 — 84 samt Tekn. högskolan 86 — 87; stud. 
i Tyskland 92. Privat arkitekt i Sundsvall 91 — 92; 
anst. hos tyska arkitekter 92 — 98; privat arkitekt i Fin- 
land. Bl. arbeten: rådhuset i Karlshamn (96 — 1900). 

Johan Adolf lyindberg. 

F. i Stockholm 18394/9. Elev af Q varuström o. 
Lea Ahlborn vid Fria konst. akad. 59—67 samt i 
Paris 77 af P. Tasset o. Oudiné. V. prof. i teck- 
ning vid Fria konst. akad. 92; myntgravör 97. K. 
medaljgravör. L. Fr. K. A. 85. Bl. arbeten: me- 
daljer öfver Uppsala univ:s jubelfest (77); Konst- 
utställningen i Göteb. (81); K. teatenis jubelfest (82); 
Oscar II:s matemat. pris o. Orientalistkongressen (89); 
Oscar II:s officersjubileum (95); Numismat. förs 
minnesmedaljer samt medaljongporträtt af Egron 
Lundgren o. Elise Hwasser (76), frih. C. J. Bonde (88), 
Jenny Lind o. Gunnar Wennerberg (91), Louis Pasteur 
o. F. Dardel (92), H. Zettervall (94), A. E. Norden- 
skiöld (95), A. N. Sundberg o. A. Retzius (96), Robert 
Nobel (1900), Ernst Westerlund, m. fl. berömda o. 
framstående personer. 12 af Lindbergs medaljong- 
porträtt ägas af Nationalmuseum o. 4 af Göteb. 
museum. L. K. K. 75. L. Sv. K. P\ 90. lOZ ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 

Johan Erik Lindberg. 

F. i Stockholm 187331/12. Elev vid Fria konst. 
akad. 93 — 99; studerat i Paris (elev där aF Cliaplain 

I o. Roty) o. i Rom 99 — 1901, Medaljgravör; bild- 
huggare. Bl. arbeten: Varpakastare, statyett {97); 

' medaljer o. plaquetter för Föreuingen för .skidlöpnin- 
gens främjande (99) samt öfver Viktor Rydberg (1900}, 
Finska deputationen till Zaren 1S99 (1900) samt por- 
trätt af målaren Nils Forsberg (1900; National- 
ni). L. K. K, 98. Johan Oskar Lindberg. 

F. i Kalmar 1852»/». Stud. i Upps. 71—72; elev- 
vid Teknol. inst. 72 — 73 o. vid Fria konst, akad. 73 
— 77. Aust. som ritbiträde hos arkitekten M. Isseus 
77 — 80; ötverlär. i konstindustri el fackteckning vid 
Tekn. skolan i Sthlin 83. Arkitekt, men har fr. 
81 nästan uteslutande verkat såsom konstindustriel 
; (speciaUtet: möbler). L. K. K. 81. Ten gel Leonard Ervin Garibaldi Lindberg. 

F. i Kloster, Söderm. län. iH63'*/3. Elev vid 

Tekn. skolan i Stlilm samt 86 — 94 vid Fria konsL 

akad.; studerat i MUnchen 95^96 samt 96—97, i 

I Italien sommaren 96 o. i Spanien sommaren 97. 

I Landskaps- o. figurmälare; akvarellist; pastellist; 
tecknare. Bl. arbeten: Hösten (temperaniålning; 96 
— 97); I vårbrytningen (temperamåining) ; akvarel- 
lerna Keataur o. nymf samt Skogstjärn; kolteck- 
ningarna S;t Antonii frestelse. Eremit o. Skogsnymf 
(ulst. 98). 

Vilhelm Maurits Gustaf (Gusten) Lindberg. 
F. i Stockholm 1852^5/4. Arbetade först hos orna- 
mentsbildhuggaren Nerpin; elev af F. Kjellberg o. 
vid Fria konst, akad.; vistades i Paris 81—89, aani- 
manträffade där med P. Hasselberg o. tog starkt 
intn-ck af Barrias. Staty bildhnggare. Bl. arbeten: 
Brutna bojor (82); Gosse som badat (84); Vägen (85, 
i marmor igoo; Nationalmuseum); Dimman (85); 
Johannes DQparen, bronsstatyett till dopfunten i 
Johannes kyrka i Sthlm (90); kandelaberfigurema 
Morgonen (manlig) o. Aftonen 0cvinlig), fontän- 
gruppen Neptun i brons (96), k aniinöf verstyck et 
Prometlieus stjälande elden o. dörrö tverst vek ena 
Dikt, Musik o. Bildande konst i marmor (97—98), 
samtliga för Hallwylska palatset i Sthlm; porträttbyst 
af sångerskan G. Torpadie- Lindblom (97). Upp. 85. 
L. K. F. 86—98. L. K. K. 89. L- Sv. K. F. 98. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. IO3 


Gustaf Hjalmar Amandus J:son Lin de. 

F. i Stockholm 186426/10. Blev vid Fria konst, 
akad. 85 — 88. Landskapsmålare. Bl. arbeten: Vår- 
sol (utst. 91); Vinterkväll o. Månsken (utst. 97); Mars- 
kväll o. Sommarafton (utst. 99). L. K. K. 92. L. 
Sv. K. F. 93—98. L. K. F. 97. 

Amalia Lindegren. 

F. i Stockholm 18 14 22/5. Elev vid Fria konst. akad. 
49; stud. i Paris 50 — 54 (A. Tissier o. L. Cogniet), 
Miinchen 54, Rom 54 — 55 o. åter i Paris 55 — 56. 
Bosatt i Sverige fr. 56; besökte Dalarne 57 samt Paris 
59 o. Dusseldorf 61. Genre- o. porträttmålarinna. K. 
målare. L. Fr. K. A. 56. Bl. arbeten: Dryckesscen 
(51); Pilgrim; De fader- o. moderlösa (53); Flicka med 
en apelsin (55; Nationalmuseum); Blind gubbe med 
sina barnbarn; Frukosten (55 — 56 o. 66; Örebro mu- 
seum); folkbilder fr. Dalarne (fr. 57), ss. Lillans sista 
bädd, Mormors öga, Söndagsafton i en dalstuga (60; 
Nationalmuseum), Mors lilla hjälpreda o. Marknads- 
fröjd i en dalstuga; porträtt af bildhuggaren C. G. 
Qvarnström, H. Reuterdahl (56), Carl XV, Drottning 
Lovisa (59; Nationalmuseum), A.Tidemand (61; Göteb. 
museum). Kronprinsessan Lovisa (69; Nationalmu- 
seum) o. A. Fryxell. f ^ Stockholm 189127/12. 

August (Agi) Lindegren. 

F. i Hudiksvall 185820/12. Elev vid Tekn. hög- 
skolan 77 — 82 o. vid Fria konst. akad. 82 — 85; stud. i 
Frankrike o. Italien 85 — 86, i Tyskland o. Italien (för 
väggmålningsteknik) 88, i Tyskland o. Italien (för 
Uppsala domkyrka) 90 samt i Tyskland o. Frankrike 
(för Västerås domkyrka) 96. Arkitekt i Öfverint.-ämb. 
85; slottsarkitekt vid Drottningholm 94. Arkitekt; 
tecknare ; textare ; etsare. L. Sk. S. 98 ; L. Fr. K. A. 99. 
Bl. arbeten: Gransäters villa vid Baggensfjärden (86 
o. 97); Biologiska museet i Sthlm (93); Villa Skoga å 
Kolmården (94) ; Nordiska museets provisor. tillbygg- 
nad vid Sthlmsutst. 97 ; Villa å Portudden vid Grips- 
holm (97); Folkets hus vid Grängesberg (98); Gustaf 
Vasakyrkan i Sthlm (under arbete); dekoreringar i 
Johannes (89 — 90), Katarina (92), Jakobs (92 — 93), 
Östermalms o. Gustaf Adolfs (94) o. Adolf Fredriks 
(95) kyrkor i Sthlm, domkyrkorna i Uppsala (90 — 
93), Västerås (95 — 96) o. Hernösand (95) samt kyr- 
korna i Hudiksvall (88), Nacka (91) samt Olai (91) o. 
Hedvig (94) i Norrköping; illustrationer till Hasse 
W. Tullbergs Les maisons souveraines de T Europé 
(98 — 99), m. fl. böcker samt de fl. sv. adresserna 
vid Oscar II:s regeringsjubileum 97; etsningar (ex- 
libris, karrikatyrer, porträtt af M. Sondén). L. K. K. 
87. L. Sv. K. F. 94. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. Axel Johan Lindegren. 

F. i Göteborg 1860^/7. Elev vid Tekii. högskolan 
81^85 o. vid Fria konst. akad. 85—88; vistades pä 
studieresa i Tyskland, Italien, Frankrike, Spanien, 
Algier o. Tuuis 90 — 94. Arkitekt i Otverint.-änib. 
B8; bitr. arkitekt vid K. teaterns bj-ggnad i .Sthlni 
94—98 samt vid riksbyggnadema ä Helgeandshol- 
men fr. 98; möbelritare. L. K. K. 88. 

Gustaf Axel Herman I,indgren. 

F. i Stockholm 1863V11. Elev vid Tekn. hög- 
skolan 81 — 85 o. vid Fria konst. akad. 85^87; vis- 
tades pä studieresa i Tyskland, Italien o. Frankrike 
88— Hg. Arkitekt i Öfverint.-änib. 87 o. i Fängvärds- 
styr. 90; hotintendeut 99; sekr. i Föreningen ffir 
svensk hemslöjd 1900. Arkitekt; skriftställare; teck- 
nare; möbelritare. Bl. arbeten; husen n:r 8 Bell- 
mansgatan (87), 4 Lilljansplan (88), baptistkapellet 
I Tabernaklet (90), n:r 11 Strandvägen, länsfängelset 
ä Östermalm (95 — 98), nir 8 Arsenalsgatan (96) o. 
Tattersall (97 — 99), samtliga i Sthlm; Blackeberg i 
Uppland (92 — 93); Ahlbomska huset i Motala (96); 
Villa Bemström, Saltsjöbaden (97 — g8); HernÖsands 
ensk. banks hus i Örnsköldsvik (99); ombyggnad af 
Västgöta nations hus i Uppsala (1900); ritningar till 
möbler, utf. af Föreningen fÖr svensk hemslöjd ; teck- 
ningar till den af konstnären författade boken F^tt 
år i Italien (96). L. K. K. 90. L. Sv. K. F. 90. Harald Emanuel (Emil) Lindgren. 

F, i Stockholm i8662/«. Elev vid Tekti. skolan 
i Sthlm 87—90 o, lid Fria konst. akad. 9i-:-96. 
Genre- o. porträttmålare; etsare. L. Sv. K. F. 1900. Hilda Octavia Charlotta Lindgren. 

F. i Göteborg 1833^/4. Elev af Amalia Linde- 
gren i Sthlm samt i Paris af J. B. A. Tissier. l'or- 
trättmälarinna. Bl. arbeten: portratt af rektor C. ]■■. 
Winkrans (utst. 91 ; elem.-lärov. för flickor i Majoma, 
Götéb.). ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅI^ARE, M. FL. I05 
Nils Ivan Thord Lindhé. 

F. i Norrköping 18751^/6. Underlöjtii. vid Vax- 
holms art.-kår 95 o. vid Första lifgren.-reg. 96; löjtn. 
1900. Elev vid Fria konst. akad. fr. 98. Porträtt- 
målare; akvarellist. 
Berndt Adolf lyindholm. 

F. i Lovisa, Finland, 1 841 20/8. Elev af R. V. Ek- 
man vid Åbo konstförenings skola, vid Diisseldorfs 
målarakad. 63 — 64 samt af F. Roth i Bayern 64 — 65, 
af H. Gude vid Karlsruhe akad. 65 — 66 o. af L. 
Bonnat i Paris 67. Bosatt i Paris 68 — 70 o, 73 — 76, 
i Göteb. fr. 76. Intendent för Göteb. musei konst- 
afd. 77. Landskaps- o. sjömålare med motiv fr. södra 
Finlands skärgård, Bohusläns skärgård o. Dalsland. 
L. Fr. K. A. 81. Bl. arbeten: Novemberafton vid 
Hisingsvassen (76), Strandparti fr. Västkusten o. Skogs- 
parti fr. Särö (82), alla i Göteb. museum; Strandböljor 
utanför Torekov o. Utsigt vid Kattegatt i hög sjö 
(90) samt Dyningar, motiv fr. Kullen (99), alla i Natio- 
nalmuseum. L. K. K. 
Charles August Teodor Lindholm. 

F. i Göteborg 1 87021/8. Elev vid Chalm. tekn. 
läroanstalt (ex. 91) o. vid Fria konst. akad. 91 — 94. 
Arkitekt. L. K. K. 95. 
Ingemar Waldemar Lindholm. 

F. i Linköping 1872 ^'/s. Stud. vid lärov. i Neu- 
chåtel 84 — 86; elev vid Fria konst. akad. 92 — 96. 
Grafiker; målare. Bl. arbeten: Studiehufvud (niez- 
zotint; 97); Afton (akvatint; 98— 99) samt Rembrandts 
Kökspiga efter målning i Nationalmuseum (mezzo- 
tint; 99—1900). -|- i Stockholm 190022/3. I06 ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. Carl Olof Erik Llndin. 

F. i FelHiigsbro, Örebro län, 186915/0. Elev af 
P. Laurens. B. Coiistant o, Amaii Jean i Paris 93 
— 96, Bosatt i Chicago g8 — gg. Landskaps- o. tigur- 
målare. Bl. arbeten: Månskenseffekt (utst. 97); Lisa 
o. Place Belfort i nattstäniniog (utst. igoi). Knut Axel Lindman. 

F. i Gefle i848»/ia. Elev vid Fria konst, akail. 
72 — 75; studerat 75 — 79 i Paris samt i olika delar 
af Frankrike o. i Italien (Rivieran); besökte Italien 
ånyo 91—92. Sjömälare. L- Fr. K. A. 97. Bl. ar- 
beten: Motiv tr. Visby (82; Furstenbergs galleri); 
Östra inloppet till Sthlm (85 ; Nationalmuseum) ; 
Sthlms ström (utst 86); Motiv fr. Sthlm o. Motiv 
fr. Sandhamn (utst. 88) ; Stormvägen, För sakta 
maskin o. Båtar vid brygga i Sandhamn (utst. 90); 
Capritafloma Båtar i gråväder o. Sciroccostorm (Prins 
Karl); Stiltje o, Amalfi(gi); Motiv fr. Positano (97); 
Natt på hafvet o. I nedan, motiv fr. Visby (97). 
L. K. K. 80, Opp. 85. L. K. F. 86—96, L. Sv. 
K. F. go. 

Axel Hjalmar Lindqvist. 

F. i Stockholm iSjs^o/t. Elev vid Fria konst, 
akad. 58 — 65; företagit studieresor till Köpenhanm 
o. Tyskland 77 o. till Paris 82. Teckningslär. vid 
Lunds h, allm. lärov. 65 o. vid Lunds folkskole- 
läraresemin. 72; ritmäst. vid Lunds univ. 65; led. 
af kommittén för ordnande af teckningsund ervis- 
niugen vid Rikets allm. lärov. 77, Landskapsmå- 
lare med motiv företrädesvis fr. Ringsjö trakten (bok- 
skogar). Herman Axel Fritiof Lindqvist. 

F. i Stockholm i868iV. Elev vid Fria konst, 
akad. 88 — 93. Landskapsmålare. Bl, arbeten: Höst- 
dag, skåusk bokskog (utst. 97); Mot aftonen (utst 
98); Gamla väderkvarnar utanför Visby (gg); Gamla 
frökens gård (Visby ; 1900). L. K. K. 96. L. Sv. K, F. 96. ARKITEKTER, BIIvDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. I07 
Frans Christian Lindskog. 

F. i Tåby, Österg. län, 184325/3. Elev vid Norr- 
köpings tekn. elem. -skola 60—63 o* vid Fria konst, 
akad. 64 — 69. Privat arkitekt i Sthlni ; verkst. di- 
rektör o. arkitekt vid aktiebolaget Ekmans mek. 
snickerifabrik i Sthlm 73 — 90 (konstruktör af bo- 
lagets bekanta flyttbara trävillor i fornnordisk stil). 
Bl. arbeten: AUm. hypoteksbankens hus i Växjö; 
Väddö kyrka (72); sv. utst. annexet vid världsutst. 
78; restaurering af Solna (84), Borrby (94) samt 
Värmdö o. Länna (94 — 95) kyrkor; AUm. 16: de sv. 
landtbruksmötets byggnader (86) ; Åre turisthotell (96). 
Arvid Mauritz Lindström. 

F. i Björksta, Västm. län, 184926/4. Elev vid Fria 
konst. akad. 69 — 72 samt vidare utbildad i Munchen 
(på 70-talet) o. i Paris. Bosatt i London i början 
af 80- talet, i Sverige fr. 89. Landskapsmålare med 
svenska o. uti. motiv, särskildt höstbilder. Bl. ar- 
beten: Höstlandskap i aftonstänining (75) o. Skottskt 
landskap (utst. 85), i Nationalmuseum; Vinter o. Höst 
(utst. 91). Opp. 85. L. K. F. 86—91. L. Sv. K. F. 
några år fr. 91. 
August Fredrik Lindström. 

F. i Västerås 18654/1. Elev vid Fria konst. akad. 
86 — 91 o. 98 — 1900; vistades i Amerika 91 — 98 (Chi- 
cago 91 — 93 o. i New- York 93 — 98) samt J900 — 1901 
(Buffalo); besökte 98 England, Skottland, Irland, 
Frankrike o. Norge. Bosatt i Sthlm fr. 1901. Staty- 
bildhuggare. Bl. arbeten: Ödlan (staty) o. porträtt- 
byst af Robert IngersoU (utst. 99). 
Axel Waldemar Lindström. 

F. i Stockholm 187528/10. Elev vid Tekn. skolan 
i Sthlm 91 — 97. Keramiker. Anst. å Rörstrands 
fabrik i Sthlm 97. Bl. arbeten: vaser (utst. 1900). ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, Fredrik Olaus Lindström. 

F. i Stockholm 184781/3. Elev vid Fria konst, 
akad. 65 — 73; studerat i Tysklaud, Frankrike o. 
Italien 74—76. Arkitekt i StWm 76— 88; stadsarki- 
tekt i Umeä 88— 93; arkitekt! Gefle 93— 97; numera 
i Sthlni. Bl. arbeten: Reinholdska huset, Asylen för 
Pauvres Honteux o. Beck-Friiska huset n;r 15 A 
Karlavägen, alla 3 i Sthlm (sistnämnda i samarbete 
med K. A. Smith); Östergötlands ensk. bank i Lin- 
köping; rådhuset, kyrkan o. folkskolan i Umeå; folk- 
skolan i Luleå; Degerfors kyrka; riksbanks byggnader 
i Luleä, Umeå. Falun o, Linköping. L. K. K. 76. 

Fritz Lindström. 

F. i Stockholm i874*/7. Elev af Richard Bergh 
vid Konstnärsförbundets skola i Sthlm 92 — 94 o. 
95—96 samt af Carl Larsson 94; studerat i Köpeu- 
hamti 96 — 97 o. i Frankrike 97 — 99; har besökt London 
98, Italien o. Paris 1900 samt fl. gånger Tyskland. 
Bosatt i Sverige fr, hösten igoo. Porträtt- o. land- 
skapsmålare. Bl, arbeten: Mimmi, damporträtt {utst. 
96); Motiv fr, Visby {utst. 96; FUtstenbergs galleri); 
Skymning, motiv fr. Bretagne {98); Kamratporträtt 
{1901). L. K. F. 97—1900. 

Maria Elisabeth Eleonora Lindström, f. 
Hen nig. 
F. i Stockholm 185212/1,,; gift 77 med arkitekten 
F. O. Lindström". Elev vid Fria konst. akad. 70 — 
77. Porträtt- o. figurmålarinua. Bl. arbeten; por- 
trätt af arkitekten F. O. Lindström o. kyrkoherden 
A, W. Staaff (95); majoren A. Bemdes (99); dekora- 
tiva målningar med motiv ur Bouchers »Galateas 
triumf» {97; Hallwylska palatset i Sthlm); kopior 
efter Rubens (Bachanal i Nationalmuseum), Hliren- 
strahl, M. Mytens d. ä., Scheffel, Lemke. m. fl, äldre Sven Liiinborg. 

F. i LiUherdal, Jämtl. län, 1857^/K, p;iev vid 
Acadéniie Julien i Paris 86 — 87 samt af Chr. Zahrt- 
mann o. 1'. S. Kröyer i Köpenhamn 88—89. Har 
de sista 10 aren vistats i England o. Amerika samt 
' haft anställning som tecknare i engelska faktorier. 
Målare; tecknare. Bl. arbeten: Midnattssol, motiv 
fr. Norrbottens gruffält o. En påskafton utanför Je- 
rusalem, dioranior å Gefleutst. 1901. arkite:kter, bildhuggare, mål ark, m. fl. 109 
David Wilhelm Ljungdahl. 

F. i Motala 1870 '712. Klev vid Fria konst. akad. 
89 — 92 o. 94 — 95. Etsare; tecknare; akvarellist. Bl. 
arbeten : etsningarna (xubbe klippande gräslök, Stora 
Hoparegränd (Sthlm), I köksspiseln, I skördetid, Mo- 
tiv fr. Ålands haf, Bondkvarter i Visby (utst. 97), Vin- 
terlandvskap o. reproduktion efter porträtt af Drott- 
ning Elisabeth å Gripsholni (utst. 1901); tecknin- 
garna Tre bilder fr. en masugn (utst. 1900) o. åtta 
illustrationer till Björneaet af Carit Etlar (utst. 1901, 
hvaraf 2 i Nationalmuseum); akvarellerna Gård i 
Visby o. Cjamla väderkvarnar utanför Visby (99). 
L. K. K. 92. ly. Sv. K. F. 1900. 
Ernst Adolf Ljungh. 

F. i Broby, Krist, län, 18542/0. Elev vid Fria 
konst. akad. 73 — 81. Bildhuggare; silhuettklippare. 
Bl. arbeten: Loke täljande mistelten (staty; 81); I 
drömmar (porträttstatyett; 85); silhuetter: skånska 
typer (humoristiska genrebilder) samt talrika por- 
trätt. L. K. K. t i Lund 18926/0. 
GUvStaf Henrik Ljungman. 

F. i Frisla, Älfsb. län, 1870 17/2. Klev vid Chalm. 
tekn. läroanstalt (ex. 93) samt vid Fria konst. akad. 
95 — 98. Privat arkitekt i utlandet 93 — 94 (hufvud- 
sakl. i New- York); anst. hos arkitekten prof. G. Ny- 
ström i Helsingfors 98. 
Ernst Robert Ljungquist. 

F. i Fägred, Skarab. län, i857«/o. Elev af Cari 
Larsson vid (yöteb. musei målarskola 87 o. 91. Land- 
skapsmålare. ARKITRKTER, BILDHUGGARE, MÄLARE, M, FL. Ellen Emilie Lundberg, f. Nj'bIom. 

F. i Uppsala 1869 '-^J; gift 93 med statybild- 
huggaren T. Lundberg. Blomstermålarinna ; konst- 
iudustriel mönsterriterska; författariuna. Johan Teodor Lundberg. 

F. i Stockholm 1852*1/8. Elev ett par är af Lea 
Ahlbotn samt vid Fria konst. akad. 68—77 ; vistats på 
studieresor i Frankrike (elev i Paris af Falguiére 82 — 
84) samt i Italien 84—88 o. 99. Extra lär. vid Fria 
konst akad. 8g. Staty bildhuggare. L. Fr. K. A. 89. 
Bl. arbeten: Loke täljande niistelteu (81); Vid badet 
o. Narren (8»); Hatet (83); Torso af en yngling (84; 
Fria konst, akad,); Per Svinaherde (statyett i brons; 
Konung Oscar II) o. Liggande Caprigosse (statyett), 
bada 85; Första vapnet (86); Gosse som kastar smör- 
gås (87) o. Fosterbröderna (87 — 88; grupp i National- 
musei park o. Köpenhamns Kunstmusei vestibul), båda 
i brons; Fiskaren (90); åtskilliga reliefer o. statyer 
för Uppsala domkyrkas 3 portaler (92—94); S:t Georg 
o. Våren (95— 96; marmor; Arffurstens palats i Sthlm); 
Konstslöjd (96—97; grupp i brons; Nationalmusei 
portik); Vägen o. stranden (97; marmor; K. slottet!; 
Sorg (97; marmor; Nationalnmseum); Olaus Petri 
(98; brons; vid Storkyrkan i Sthlm); Ikaros (1900); 
porträtthyster af arkitekt I. G. Clason, arkitekt U. 
Wickman (g»), m. fl.; porträttmedaljonger af arki- 
tekt Härieman (93 ; Fria konst akad.), pastor pri- 
marius Fehr (97; för hans grafvArd), m. fl. L- K. K. 
81. L. Sv. K. F. 90. 

Karl Robert Lundberg. 

F. i Stockholm 1861 '^/a. Elev af xylografen Eng- 
berg vid Tekn. skolan i Sthlm samt vid Fria konst, 
akad. S3 — 87; vistades 88—90 i Finland, Marocko 
(3 månader], Spanien o. Paris (8 månader). Bosatt 
i England en kortare tid fr. hösten 97; därefter i 
I i Davos, Schweiz, o. Mörsil, Jämtland. Genre-, por- 
trätt- o. landskapsmålare; akvarellist. Bl. arbeten: 
Vid högvakten (88; Nationalmuseum); Marockanska 
murare (90); Första december (91); Höstafton i Grau- 
btinden (99); Själf porträtt, genreporträtt samt histo- 
rierade bröstbilder af medlemmame i kommittén för 
»Gamla Stockholm» (utsL 97). L- K. F. 88—93. 
L. K. K. 88. L. Sv. K. F. ga ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅI^ARE, M. Fl.. III Justus Evald Lundegård. 

F. i Västra Sallerup, Malm. län, 1860 5/4. Elev af 
Perséus 78 — 81 samt vid Fria konst. akad. 80 — 84; 
studerat i Munchen 85 — 86 samt 91 — 92 i Paris (Aca- 
démie Colarossi); har äf ven besökt Norge. Innehade 
målarskola i Malmö 87 — 89. Landskapsmålare. Bl. 
arbeten: Motiv fr. Oberbayern o. Motiv fr. Tyrolen 
(utst. 85); När båtarne kommit (86; Drottning Sofia); 
Lugn o. I löffällningen (utst. 86); Middagsro (86); 
Oktoberdag vid Ringsjön (88); Morgonlif vid hamnen 
o. Höstlandskap (utst. 91); Snöeffekt (utst. 92); Brän- 
ningar vid Kullen (utst. 97); Vid Tånga hallar, Sol 
i skog (Skåne) o. Oktobersnö, motiv fr. Norge (utst. 
1900). L. K. K. 85. Opp. 85. L. K. F. 86—90. 

Egron Sellif Lundgren. 

F. i Stockholm 181 51^/12. Elev vid Teknol. inst. 
samt 35 — 39 vid Fria konst, akad.; vistades i Paris 
(elev där af L. Cogniet) 39 — 41, Italien 41 — 49 (södra 
Tyskland 45), Spanien 49 — 51, England 51 — 67, In- 
dien 58 — 59, Sverige 60, Norge 61, Egypten 61 — 62, 
Spanien 63 o. Italien 65; bosatt i Sverige fr. 67, 
men reste till Spanien 67, England 68 — 69 samt till 
England, Egypten o. Italien 71 — 73. Genre-, inte- 
riör-, porträtt- o. landskapsmålare; fr. 50 nästan ute- 
slutande akvarellist; tecknare; etsare; reseskildrare. 
L. Fr. K. A. 50. Bl. arbeten: Neapolitanska fiskare 
(43); Knäböjande pilgrim (45) o. Corpus-D omini-festen 
i Rom (47), i Nationalmuseum ; Ung romarinna med 
sitt barn (48); porträtt af konstnären själf (41) o. 
af J. M. Stack (46), i Fria konst. akad. samt af J. 
A. Josephson (46); akvareller med folklifs-, landskaps- 
o. arkitekturmotiv fr. alla de länder han berest, hvar- 
af en stor o. utvald samling i Nationalmuseum ; teck- 
ningar till engelska reseskildringar, Hyltén-Cavallius' 
o. Stephens' Svenska folksagor (75), m. fl. verk. L. 
K. K. ti Stockholm 1875I6/12. 

Willgodt Egfrid Lundgren. 

F. i Stockholm 1849I8/10. Elev af E. Perséus o. 
Hans Heyerdahl; studerat i Frankrike. Landskaps- 
målare med svenska o. franska motiv. Bl. arbeten: 
Vid Baggensfjärden o. Motiv fr. Värmdön (utst. 91). 
L. K. K. 85. 

Henrik Theodor Lundh. 

F. i Stockholm 18128/10. Elev af F. Westin samt 
fr. 29 vid Fria konst, akad.; vistades i Paris 43 — 48. 
Konduktör vid K. museum 37; anst. därst. 51 — 58. 
Var först historiemålare, men öfvergick i Paris till 
genre- o. djurmålning; taf velrestaurator ; litograf; 
målaremästare; fotograf. Bl. arbeten: Gustaf I:s in- 
tåg 1523; Gustaf II Adolfs landstigning 1630 (39); 
Dalgossar, Blomsterflicka i Paris, Liggande ko, Ank- 
bonde o. Döda fåglar (utst. 50); Skjutna kramsfåglar 
(94; Vänersborgs museum), f i Stockholm 189620/3. ARKITEKTER, BII.DHUGGAHB, MÅLARE, M. FL. 
Johanna Wilhelmina Lundmark. 

F. i Stockholm 1815W/13. Elev af sin fader, taf- 
velrenovatöreii A. Lundmark. Tafvelrenovatris fr. 
34, fortfarande verksam. Bosatt i Sthlm. Ernst Andreas Johannes Lundström. 

F. i Stockholm iSssI^/b. Klev vid Fria konst 
akad. 77 — 79; vistades pä studieresa i Tyskland, Bel- 
gien, Frankrike o. Italien 79 — 32 samt i Frankrike 
85; sedermera bosatt i Sthlm. Landskapsmålare med 
svenska, franska o< italienska motiv; har (le senaste 
åren hufvudsakligen ägnat sig ät konstindustri (gyl- 
leuläderstill verkning). Bl. arbeten; Motiv fr. Berzelii 
park (88 — -89); Hytta i månsken, Vid ballasthryggan 
o. Motiv fr. Västmanland (90); Sthlms slröm i mån- 
sken (92); Sommarafton (utst 97); gyllenläderstöre- 
mål o. (i samarbete med N. Kreuger) ett skäp (utst. 
97). L. K. K. 83. Opp. 85. I„ K. F. 86—1900. 
L. Sv. K. F. 90—98. Nils Emil Lundström. 

F. i Byske, Västerb. län, 1865^/1. Stud. i Upps. 
84; studerade i Dusseldorf 85 — 89; elev vid Fria 
konst. akad. 89 — 92; studerade i Berlin 92^94. Por- 
slinsmälare vid Rörstrands fabrik i Sthlm 96; textil 
möbelritare. Clara Fredrika Löfgren 

F. i Stockholm 1843^/e Ele\ \id Fria konst, 
akad. 70 — 75. Porträttmålanuna Bl arbeten; por- 
trätt af Prinsessan Engenie (tillh Konung Oscar II), 
' Kronprins Gustaf (Kronprinsens husarreg , Malmö), 
Prins O. Bernadotte (Visby h allm lärov.), biskop 
Strömberg (S:t Nicolai kyrka 1 Sthlm), fru Elma 
Billing, f. Ström (utst. 96), prof Fnthiof Holmgren 
(Östergötlands nation i Upps.). L. Sv. K. F. gt. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. II 3 
Johanna Maria Emilia lyönblad. 

F. i Kristianstad 186520/3. Elev vid Tekn. skolan 
i Sthlm 88 — 89 samt af EHsab. Keyser somrame 
90 — 92; studerade i Paris 93 — 95 (elev där af Louise 
Breslau, Roll o. L. Bonnat) o. 97. Teckningslär. vid, 
h. allm. lärov. i Kristianstad 90 samt vid elem.-skolan 
för flickor o. Tekn. aftonskolan därst. 90 — 93. Genre-; 
o. porträttmålarinna. Bl. arbeten: På fiske; Bland 
blommor; Maria i Rosengård; Saga; Sorg; I ham- 
nen; porträtt af konstnärinnans moder, af grefve 
Trolle-Wachtmeister å Trolle- Ljungby o. af öfverste 
F. Leth med fru. 
Helena Mathilda lyönegren, f. Milide. 

F. i Stockholm i836''^77 5 S^^^ med sjökapten I^öne- 
gren. Elev vid Fria konst. akad. 64 — 67. Genre- 
målarinna. Bl. arbeten: Musiklektionen, f i Stock- 
holm 1 90 1 9/4. 
Frida Mathilda Lönngren. 

F. i Stockholm 18698/11. Elev vid Tekn. skolan 
i Sthlm 87 — 92. Anst. hos S. Giöbels Svenska konst- 
slöjdutställning (numera aktiebolaget Svensk konst- 
slöjdutställning) fr. 93. Konstindustriel mönsterri- 
terska. 
Arvid Fredrik Lönnroth. 

F. i Göteborg 18232^/8. Löjtn. vid Elfsb. reg. 50; 
kapt. 64; afsked som major 79. Elev vid Fria konst, 
akad. samt 52 — 56 af K. F. Staaf ; studerade i Diissel- 
dorf (företrädesvis elev af Camphausen) 56 — 59 samt 
i Berlin o. Dresden 62. Djurmålare (särskildt hästar). 
Bl. arbeten: Ridknekt med två handhästar (59); 
Hästar i ett stall (61; Sthlms slott); Fågeljakt; Rid- 
knekt med två jagthästar (Nationalmuseum); Hästar 
skrämda af vargar; Efter jagten; Hästar återvän- 
dande fr. bete; Eldsvåda i ett stall. L. K. K. f å 
Söderkulla vid Borås 1880 13/3. Svenskt PorträtigaUeri XX. Tr. 25/^0 1901, 8 ARKITEKTKR, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. Frans Gustaf Malmberg. 

F. i Växjö i844»/8. Elev vidFria konaL akad. 
62 — ^65; studerat i Paris 69 — 70, Öfverlär. i drifuing, 
ciselering o. ^avering vid Tekn. skolan i Sthlm 79; 
ritare o. modellör \-id Guldsmedsaktiel)olat;et i Stlillii 
81. Ciselör. Bl. arbeten: handspegel, drifveli o. 
ciselerad (79; Göteb. slöjdskolas museum); hufvud- 
parten af eiseleringen å den K. familjens silfver- 
bröllopspresent till Konung Oscar II o. Drottning 
Sofia (82); ett par ljusstakar af oxideradt, drifvet o. 
ciseleradt silfver i gustavinnsk stil (97 ; National- 
m). Per (Pelle) Richard Malmborg. 

F. i Jönköping 18691^/8. Elev vid Fria konst, 
akad, 88 — 92 o. 95—96; företog en studieresa till 
Paris 93 — 94. Figur- o. landskapsmålare; tecknare, 
L, K. K. 96, Axel Petter Malmgren. 

F. i Lund 1857^/fi, Elev vid Fria konst. akad. 
79—83 samt i tafvelrestaurering af prof. A. Hauser 
i Mlinchen 87—89. Teckningslär. vid Katarina folk- 
akola i Sthlm 83—87 o. fr. 89. Tafvelrestaurator vid 
Nationalmuseum fr. 89; e. o. anian. vid National- 
musei konstafd. 97. Genre- o. interiörmälare. L. 
K. K. 87. t i Enköpint; 190121/1. Kniit Gustaf Emil Malmquist. 

F. i Stockholm 186512/8. Elev vid Fria konst, 
akad. 89—93; vistats pä studieresa fr. 97, för närva- 
rande i Italien. Staty bildhuggare. Bl. arbeten: por- 
trättbyst af Curry Treffenherg (95); Guds dom (grupp; 
97); Döende yngling (gS); Tröst (grupp; 1900). L. 
K. K. 93. ARKITEKTER, BII^DHUGGARE, MÅLARE, M. FL. II5 


Carl Edvard Malmström. 

F. i Stockholm 186325/5. Klev vid Tekn. skolan i 
Sthlm 79 — 82, vid Tekn. högskolan 84 — 91 samt vid 
Fria konst. akad. 91 — 94. Privat arkitekt i Sthlm. 
Bl. arbeten: Gamlegårdens hufvudbyggnad vid Vins- 
arpsjön i Västergötland (99); huset n:r 63 Odengatan 
(1900) o. hotellet n:r 37 Klarabergsgatan (1901), båda 
i Sthlm, m. fl. byggnader i Sthlm o. landsorten. 

Johan August Malmström. 

F. i Västra Ny, Österg. län, 1829I4/10. Elev vid 
Fria konst. akad. 50 — 56; vistades på studieresor i 
Diisseldorf 56 — 57, Paris (elev där af Couture) 57 — 
59, Italien o. Paris 59 — 63. Prof. i figurteckning o. 
målning vid Fria konst. akad. 67 — 94; direktör därst. 
87 — 93. Historie-, genre (humoristiska bilder ur 
barnlifvet)- o. landskapsmålare; akvarellist; tecknare. 
K. målare. L. Fr. K. A. 64. Bl. arbeten: Kung 
Heimer o. Aslög samt Ragnar Lodbroks söner mot- 
taga underrättelsen om sin faders död (57); Ingeborg 
mottager budskapet om Hjalmars död (59; National- 
museum); Kung Sverres tåg till Norge med birke- 
bejnarne, Elfvalek (Nationalmuseum) o. Sista paret ut 
(alla 66); Korthuset (68); Herrns o. fruns marknads- 
resa samt Tiggare o. tjuf (70); Trollskrinet (73); Vill 
frun köpa?; Grindslanten; Skvallerbyttan (utst. 92; 
Nationalmuseum); Lillans födelsedag (Göteb. mu- 
seum); fem små svenska landskap i akvarell (Natio- 
nalmuseum); teckningar till Tegnérs Frithiofs Saga 
(68 o. 85), Gödeckes Ragnar Lodbrok (80), Runebergs 
Fänrik Ståls sägner (83), Grafven i Perrho (i olja o. 
tusch; h. reallärov. i Sthlm) samt Nialasagan (utst. 
1 90 i). L. k. k. L. Sv. k. F. 90. f i Stockholm 1901 i^/io. 

Nils Månsson Mandelgren. 

F. i Väsby, Malm. län, 18131^7. Elev vid Fria 
konst. akad. 33 — 38, af von Scheele (i litografi) o. 
vid Köpenhamns Kunstakad. 38 — 42; elev i Köpen- 
hamn äfven af konsthistorikern Höyen samt där 
utbildad till tafvelrestaurator; vistades i Italien (Rom) 
o. Frankrike (Paris) 42 — 43; hemkom i dec. 43. 
Stiftade (i förening med Ahlbom o. Berlien) Slöjd- 
skolan i Sthlm (ur hvilken Tekn. skolan utvecklats) 
samt Konstnärsgillet 45 — 54 o. Artistemas o. littera- 
törernas pensionsfond 47. Gjorde 46 — 51 samt fr. 63 
resor i Sverige för studerande o. aftecknande af medel- 
tida konstverk; besökte Paris 54 samt 67, då han ord- 
nade den sv. utställningen ; gaf 69 initiativet till Sv. 
fornminnesföns bildande. Tecknare; litograf; tafvel- 
restaurator; kultur- o. konsthistorisk samlare o. skrift- 
ställare. Bl. arbeten: teckningar o. litografier till 
Mandelgrens eget verk Monuments scandinaves du 
moyen-äge (55 — 62). Hedersled. K. K. Opp. 85. 
L. K. F. 86—91. L. Sv. K. F. 91. f i Stockholm 1899 1/4. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÄLARE, M. FL. 
Otto August Mankell. 

F. i Göteborg 1838^/7. Elev vid Chabii. slöjd- 
skolan o. 58^63 vid Fria konst, akad.; vistades pä 
studieresa i Danmark, Tyskland o. Ryssland 72. 
Arkitekt i Öfverint.-änib. 63; tt. lär. vid Fria konst, 
akad. 67; ordin. lär. i perspektiv- o. skugglära därst. 
78. Tecknare (säiskildt vyer af städer); arkitekt. 
Bl. arbeten: tre stora utsiktei i fågelperspektiv af 
Göteborg (70), Stockholm (71) o. Visby (72), utgifna 
i litogr. färgtryck; Stockholm, akvarell-litografier 
(6 häften; 73—75); fyra planscher öfver sv, fältslag 
(74); Göteborg (joakvarell-litografier; 84); teckningar 
till Ny 111. Tidning, Sv. Fajnilj -Journalen, ni. 111. 
L. K. K. fä Gängsätra pä Lidingön iSSs^/e, Alfred Leonard Matsson. 

P i Stockholm i847«'/b. Elev vid Tekn. skolan 
'»»tiL 1 Sthlm samt 58 — 6a vid Fria konst, akad, Konst- 
fi^H handlare i Sthlm fr. 78; möbelritare. Anlade fabrik 
' ' ' " för tillverkning af konstniöbler go. Ida Elisabeth Matton. 

F. i Gefle 1863^/2, Elev vid Teku. skolan i Sthlm 
82—86 o. af H. Chapu, m. fl. i Paris fr. 87. Bosatt 
i Paris, Statybildhuggarinna; koiistiudustriel niodel- 
lör. Bl. arbeten: Förgät mig ej[ (staty; utst, 91); 
Loke (staty; utst. 97); Dolce far niente (staty); I 
vågor (byst i marmor; utst, 97); Jorden, borduppsats 
i förgyld brons (utst, 99); Brelagneska, bronsrelief 
(utst, 1900); grafmonument öfver L. A. Matton (Gefle 
kyrkogärd 1901); porlrätthyster af pastor Moro (utst. 
igoi) o. prof. N. Söderblom. Anders Fredrik Edvard Medén. 

F. i Stockholm 1825^3/7. Elev vid Fiia konst, 
akad. ; vistades pä studieresor i Spanien, Frankrike 
o. Tyskland 52—54. Privat arkitekt i Sthlni. Bl. 
arbeten : pontonierkasemeii ä Kungsholmen i Sthlm ; 
sparbanken i Västervik; Ströms herresäte vid Lilla 
Edet samt (i förening med arkitekten C. E. StSlil 
55 — 66) synagogan i Norrköping, stadshuset i Suiiils- 
vall o. Hotell du Nord i Sthliii. Har som öfver- 
vakande arkitekt ledt en mängd större byggnads- 
företag i Sthlm, ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. II7 Johan Mauritz Meijer. 

F. i Stockholm 1833 1/7. Elev vid Fria konst, 
akad. 54. Xylograf; anst. som sådan i Söndags 
Nisse 68 — 83; har utom träsnitt för Söndags Nisse 
utfört en mängd dylika till industriela o. litterära 
arbeten, f i Stockholm 190120/2. Adolf Emil Melander. 

F. i Stockholm 184528/2. Elev vid Slöjdskolan i 
Sthlm 64 — 65; vistades på studieresor i England, 
Skottland o. Nordamerika 66 — 75 samt här dessutom 
gjort vidsträckta studieresor i Europa o. Amerika. 
Privat arkitekt i Sthlm. Bl. arbeten: Åtvids kyrka 
i Östergötland (79); Sörensenska huset å Blasiehol- 
men (tillsammans med H. Zettervall; 82), Bångska 
huset n:r 2 Stureplan (83), Hamburger Börs' moriska 
kafé o. Spårvägsaktiebolagets hus vid Tegnérgatan 
(85), alla i Sthlm; Katedralkyrkan i Helsingfors (85); 
Torreby hufvudbyggnad, Bohuslän (86); Luleå nya 
kyrka o. bolaget Sveas hus i Göteb. (87); konsul 
G. Wikströms hus i Sundsvall (91); Folkbankens 
hus i Sundsvall (92); Mäuttä hufvudbyggnad, Fin- 
land (93); Västerviks nya kyrka (95); invändiga 
dekorationer af Östermalms ö. Kungsholms kyrkor 
i Sthlm. Gustava Cecilia Vilhelmina Meukow. 

F. i Visby i866i5/i. Elev vid Tekn. skolan i 
Sthlm 82 — 89; vistades på studieresa i Tyskland o. 
Frankrike 93. Lär. vid Åhlinska flickskolan i Sthlm 
fr. 89. Konstindustriel mönsterriterska o. • konst- 
industrialist. Bl. arbeten: föremål i läderplastik, 
gyllenläder, gobelinmålning; kopior i akvarell af de 
flesta medeltida glasmålningar i Gotlands kyrkor 
(Historiska museet, Sthlm). Carl Fredrik Philip Meyer. 

F. i Bremen 183920/12. Elev vid Fria konst. akad. 
55 — 59 samt af sin fader, litografen J. F. Meyer; 
vistades på studieresor för utbildning till litograf i 
Tyskland (elev därst. vid Berlins Kunstakad.) o. Frank- 
rike 59 — 64. Bosatt i Sverige 64 — 71, därefter i 
Ryssland (Moskwa). K. svensk hoflitograf 83. Bl. 
arbeten: litografier (företrädesvis porträtt o. arkitek- 
turbilder), utförda dels med nål, dels med penna. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. Johan Friedrich Meyer. 

F. i Havelberg, Brandenburg, 1806^/1, Elev i 
Berlin vid Kunstakad. 24—28 samt af dekorations- 

i niälareu K. GropiuB. Ägnade sig sedermera åt lito- 
grafi. Bosatt i Sthlm fr, 42; grundade där ett sten - 

' tryckeri, sedermera äfven ett boktryckeri samt utgaf 
i förening med P. E. Svedbom o. Aug. Blanche 
Illustrerad Tidning (55—67) samt Illustrerad Familj- 
Journal (55—56)- t ' Stockholm 1893IV12. Otto Johan Fredrik Meyer. 

F. i Stockholm 1852^/1. Elev i principskolan 
vid Fria konst, akad, 66^69 samt vid Slöjdskolan; 
elev hos staty gjutaref innan Lem Heroldt i Sthlm 
68 — 70; konstfomiare hos samma firma i dess hufvud- 
I affär i Numberg 70—73; praktiserade i det Kejserl. 
gjuteriet i Wien 73, hos prof. Pelargus i Stuttgart 
73~74 O' lios prof. Papi i Florens 74. Innehar eget 
konstgjuteri i Sthlm fr. 74. Konstgjutare; ciselör. 
Bl. arbeten: giutningen af Linn émonumeii tet till 
Chicago samt af Nils Ericson- o. Scheele-statyema 
i Sthlm. 

Wilhelm Fredrik Meyer. 

F. i Stockholm l844'/s. Elev i pnncipskolan 
vid Fria konst akad. 61 — 63 samt, i xjlografi af 
J. F, Meyer; studerat utomlands under Obermaiin 
Haase o. Wecke o. hade anställningar i Kopenhanni 
Leipzig o. Stuttgart 64—71. Innehar egen xylogra 
fisk atelier i Sthlm fr. 72. Trägravör. Bl arbeten 
träsnitt efter äldre o. nyare {i synnerhet svenska) 
konstnärers målningar (Svenska målares taflor, 75, 
o. Nordiska målares taflor, 77, m. m.) samt efter 
svenska konstnärers teckningar till Sagan om Ragnar 
Lodbrok {80), till Vegas färd kring Asien o. Europa 
(80—81), Fänrik Stals sägner (83), Fahlcranti Vårt 
Land (88), Frithiofs saga (88), Moutelius' La civilisa- 
tion primitive en Italie (95), m. m. L. K. K. 88. 
L. Sv. K. F. 91. Knut Gottlieb Michaelson. 

F. i Stockholm 1841 1/4. Stud. i Upps. 59. Dispo- 
nent å Schebo bruk 64. Elev i Sthlm af F. W. 
Scholander o, J. W. Wallaiider. Dramatisk för- 
fattare ; genremålare. Bl. arbeten ; Pä promenad ; 
Morgoatoaletten. ARKITEKTER, BII.DHUGGARE, MÅLARE, M. FL. II9 
Ruth Anna Maria Anderson Milles. 

F. i Vallentuna, Sthlms län, 1873 174. Hlev vid 
Tekn. skolan i Sthlni 92 — 93 samt vid Fria konst, 
akad. 94 — 98. Bosatt i Paris fr. 98. Bildhuggarinna ; 
tecknare. 
Vilhelm Carl Emil Anderson Milles. 

F. i Lägga, Sthlms län, 187523/6. Elev i Paris 
under 4 år vid Ecole des Beaux-Arts (Injalbert, 
Rollard, Fremiet, m. fl.). Bosatt i Paris. Statybild- 
huggare. Bl. arbeten: Ung flicka (utst. 1900); Under 
strejken (grupp, half figurer) samt fontänerna Grod- 
ungar o. Sjökonungens döttrar (brons; Ludvigsbergs 
galleri), samtliga 1900; Premiére frisson samt staty- 
etterna Dansös (brons) o. Salome (förgyld brons), 
båda utst. 1901. 
Ida l/ovisa Wilhelmina Ericson- Mol ar d. 

F. i Stockholm 1853^3/2; gift 91 med redaktören 
vid Franska åkerbruksministeriet William Fran9ois 
Molard. Elev vid Fria konst akad. 72 — 80. Bosatt 
i Paris. Statybildhuggarinna. Bl. arbeten: statyerna 
Simson o. Delila (83), Judith (84), Salome (85) o. 
Sittande barnfigur (87); lågrelief erna En vaggvisa 
o. Min dotter (93), Collaboratörer (94), Brodererskor 
(98), Schackspelare o. Modren (99) samt Hemlands- 
toner (1900). 
Carl Hjalmar Valentin Molin. 

F. i Stockholm 186823/2. Elev vid Tekn. hög- 
skolan 88 — 92 o. vid Fria konst. akad. 92 — 95; vista- 
des på studieresor 95 — 1900 i Tyskland, Italien, 
Spanien, Portugal, Frankrike, Turkiet o. Grekland. 
Arkitekt i Sthlm. L. K. K. 1900. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. Elin Emma Johanna MoHd 

F. i Stockholm iSsjls/i Elev i .Sthlm af Wil- 
helmina Lagerholm o. J A Mahiislröm snllit vidare 
utbildad i Paris. Genre samt frukt- o. blomster- 
målarinna. Bl. arbeten: Fruktat) eke (utst. 97). 

Johan Peter Molin. 

F. i Göteborg iSui^/a. Elev ett hälft år i antik- 
skolan vid Fria konst. akad. 34. Handlande; bagare 
i Göteb. Studerade i Köpenhamn (under Bissen o. 
medalj gravören Christensen) 43 — 45 ; vistades därefter 
en månad j Paris samt 45—53 i Rom. Bosatt i 
Sthlm fr. 53; besökte 59 Paris o. Rom. V. prof, för 
teckning vid Fria konst akad. 53; prof, 55. K. staty- 
bildhuggare. L. Fr. K. A. 53. ' Bl. arbeten: Amor 
(niarnior); Herdegosse på en klippa; Ingeborg (48); 
Sofvande bachant (49; marmor; Nationalmuseum); 
I Auioriner (50) o. David med slungan (51), båda i 
marmor; Neapolitansk fiskaregosse (56); Bältespäu- 
name (59; brons; Nationalmusei park); Molinska 
fontänen {gips; Sthlnisutst. 66; brons i Kungsträd- 
gården i Sthlm 73); Necken (marmor; 70); Nornorna 
(70; borduppsats i silfver; bröllopsgåfva åt Kronprin- 
sessan Lovisa); statyerna Oscar I (marmor; 51 ; Göteb, 
börs) o. Karl XII (brons; Kungsträdgården i Sthlm; 
af täckt 68); byster af Thorwaldsen (skizzen i Natio- 
nalmuseum), A. Retzius, I. Hwasser, Wadman, gretve 
TroUe-Bonde, Fr. Schartau o. Gunnar Wennerberg 
(53; Nationalmuseum), f ä Ekudden vid Vaxholm 
1873^/T. Sofia Gerda Amalia Molin. 

F. i Stockholm iSöoio/iä. Elev i Sthlm af J. A. 
Malmström samt vidare utbildad i Paris o. London. 
Porträttmålarinna. Bl. arbeten: Zigenerska fr, Gra- 
nada (utst. 99). 

Anders Olsson Montan. 

F. i Västra Ingelstad, Malm. län, i84sl»/2. Elev- 
vid Köpenhamns Kunstakad. 64 — 68 samt vid Fria 
konst akad. 69 — 71; därefter utbildad i Dusseldorf, 
där han fortfarande är bosatt. Genre- o. interiör- 
målare (specialitet: eldskensstycken såsom smedjor, 
etc). Bl. arbeten: I månsken, gatu motiv fr. Diissel- 
dorf (86); Vinprofvet (utst 87); Hammarsmedja i 
Westfalen o. Smedja (utst 91); Söndagsmorgon o. 
I käUarhvalfvet (utst, 94); Kopparsmedja (utst. 1900). 
Har ofta varierat sanmia motiv. Opp. 85. L. K. 
F. 86—91. L. Sv. K. F. 91. ARKITEKTER, BII.DHUGGARE, MÅLARE, M. Fl,. 121 
Carl Filip Månsson. 

F. i Sventorp, Skarab. län, 18640/3. Elev vid 
Fria konst. akad. 87 — 91 o. 95 — 96; dessutom ut- 
bildad på resor. Figur- o. landskapsmålare; har 
äfven sysslat med dekorativ målning. Bl. arbeten: 
Afton (utst. 97). 
Jöns Mårtensson. 

F. i Smedstorp, Krist, län, 18558/0. Målaregesäll 
i Malmö 75; hade anställning som sådan i Sthlm 
76 — 87. Elev vid Fria -konst. akad. 79 — 81; vistades 
på studieresa i södra Tyskland o. Italien 93. Målare- 
niäst. i Helsingborg 87 — 93; bosatt i I/und fr. 93; 
lär; i modellering vid Tekn. yrkesskolan därst. 95. 
Bildhuggare; träsnidare; keramiker; tecknare; akva- 
rellist ; konstindustriel mönsterritare. Bl. arbeten : 
teckningar, träsnitt o. vignetter till Lucasgillets i 
Lund jultidning Finn (99 o. 1900); Tre ark ur 
Salomos höga visa (i akvarell o. pennteckning; 
utst. 1901), m. fl. liknande blad med bibliska ämnen; 
keramiska föremål (tallriken En skåning, m. m.); 
träskulpterade föremål; teckningar till textila alster. 
Carl Oskar Möller. 

F. i Malmö 1857 20/4. Elev vid Slöjdskolan i 
Sthlm 70 — 73 o. vid Fria konst. akad. 73 — 79; före- 
tagit studieresor till Tyskland, Frankrike, England, 
Italien o. Österrike 79 — 81 (elev 79 — 80 i Paris vid 
Ecole des Beaux-Arts, atelier Guadet), hvarjämte 
kortare studieresor företagits 82, 84 (Paris), 86, 87 
(Miinchen), 89 (Paris), 92, 94 (Paris), 96 (Budapest), 
97 o. 1900 (Paris). Arkitekt i Öfverint.-ämb. 81; 
byggnadschef vid Sthlmsutst. 97. Arkitekt. L. Fr. 
K. A. 90. Bl. arbeten: Johannes kyrka (82 — 90) o. 
folkskola (90), Katarina kyrkas reparering(9i), Gustaf 
Adolfs kyrka (92), Arbetareinstitutet o. Jakobs kyrkas 
reparering (93), ordnandet af Djurgårdsentrén (98), 
Wicanders villa å Djurgården (1900), allt i Sthlm ; 
ett 40-tal kyrkor o. kyrkoreparationer i landsorten 
jämte en del skolor. L. K. K. 81. Opp. 85. Iv. K. 
F. 86—91. I,. Sv. K. F. 90. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 

Johan Olof Gudmund Sager-Nelsou. 

F. i By, Värml. län, i868"/»- Skrifbiträde ä härads- 
skrifvarekontor i är. Elev vid Chalm. tekn. läro- 
anstalt 2 år för att blifva arkitekt o. vid Göteb. inusei 
rit- o. mälarskola (B. Liljefors, J. Ericsou o. Anna 
Gardell-Ericson) fr. hösten 88 t. o. m. 89. Mönster- 
ritare vid Nässjö tapet- o. rullgardinsfabrik 91 — 92; 
vistades i Paris 93 — 95; tillbringade sommaren 941 
Antwerpen, Briissel o. Briägge; vistades 95 någon tid 
i Ostende o. Ardennema samt pä hösten i Ajaccio, 
slutligen i Biskra. Landskaps- o. porträttmålare; 
tecknare. Bl. arbeten: Vinterlandskap fr. Byelfdalen 
(Furstenbergs galleri) o. sjöstycken fr. Marstrand (93); 
Blomsterstycke, Fiolspelare o. Gata i Briigge (Fiiraten- 
bergs galleri) samt Madeleine, Fosterbröder o. Själf- 
porträtt (utst. 94) ; E" ung poet (Fiiratenbergs galleri); 
porträtt af en ung målare o. af bildhuggaren Stocken- 
ström samt Landskap fr. Meudon {utst. 95); Själfpor- 
trätt (teckning; Nationalmuseum). + i Biskra iSgö"/-"- 

Henrik Nerpin. 

F. i Stockholm 1834^1/8. Elev af C, Ablbom o. 

L vid Tekn. skolan i Sthlm samt 56 vid Kejserliga 
teckningsskolan i Paris. Öfverlär. i omamentmodel- 

' leriug vid Sthlms slöjdskola (Tekn. skolan) 58; lär. 
i modellering vid Tekn. högskolan 77. Ornaments- 
bildhuggare ; -konstindustrialist. Bl. arbeten: Vig- 
vattenskärl; handspegel med figurer (för Kejsarinnan 
Eugenie); pendyl (fÖr Konung Carl XV). L. K, K. 86. 

August Herman Neujd. 

F. i Adelöf, Jönk. län, 1873'/". Elev vid Teku. 
skolan i Sthlm 92—95, vid Acadéniie Colarossi i 
Paris (under Injalbert, Rollard o. Collin) 95—96 
samt vid Fria konst. akad. 98. Bildhuggare; kera- 
miker; etsare. Bl. arbeten: Tjusning, dekorativt fat 
(brons; 96); Potatisplockerska (staty i gips; utst. 1901); 
Stina (byst i pordin; 1901; Nationalmuseum) samt 
keraniiska föremål, utförda vid Gustafsbergs pors- 
linsfabrik till utst. 97 (några af dem i NationaJmn- 
seum o. i Budapests museum) o. till Parisutst. 1900. 

Johau Severin Nilson. 

F. i Asige, Hall. Un, 1846"/!, Elev vid Fria 
konst. akad. 65—71 samt af L. Bonnat i Paris. Genre- 
o. landskapsmålare; pastellist. Bl. arbeten: Tråd- 

I gärdsinteriör (utst. 86); I morfars trädgård (utst. 87); 

I Vid gamla äppelträdet, motiv fr. Halland, o. Mån- 
sken vid Rydboholm (utst 91); Gammal ryggässtuga 
fr. Oktoip i Halland (utst. 95); Byigt bergnings- 
väder, motiv fr. Halland (utst 98). L. K. K. 75. 
Opp. 85. L. K. F. 86—92. L. Sv. K. F. 90. 
ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 1 23 Axel Rudolf Nilsson. 

F. i Kellstorp, Malm. län, 187211/8- Stud. i Lund 
91; fil. kand. 1900. Aman. vid Kvilturhist museet 
i Lund 93; har fr. 95 gjort årliga resor för konst- 
o. kulturhist. undersökningar på uppdrag af Dansk 
Folkemuseuni o. af Vitt-, hist.- o. an t- akad.; gjort 
resor i Skåne på enskildt uppdrag för studerande 
af Skånes herrgårdar o. kyrkor samt vistades som- 
maren 99 på Gotland för studerande af medeltidsarki- 
tektur; var 98 verksam som restaurator af Lunds univ. 
konstsamlingar; ordnat o. katalogiserat Hallands 
musei samlingar 1900 — 1901. Tecknare; konstindu- 
striel mönsterritare; skriftställare. 
Carl Johan Nilsson. 

F. i Hel. Trefaldighets förs., Upps. län, 18676/1. 
Elev vid Fria konst. akad. 91 — 96 o. af bildhugga- 
ren Oscar Berg. Bildhuggare. Bl. arbeten: por- 
trätt: panoptikonbilder 92 — 96; medhjälpare 96 — 97 
vid O. Bergs Bibliska galleri (utst. 97). 
Georg Alfred Nilsson. 

, F. i Malmö 18710/10. Elev vid Tekn. högskolan 
91 — 95 samt vid Fria konst. akad. 95 — 98. Privat 
arkitekt i Sthlm. Bl. arbeten: folkskolebyggnad i 
Adolf Fredriks förs. i Sthlm (1900). 
Maria Wilhelmina Nilsson. 

F. i Göteborg 1869I3/12. Elev i Paris af Gervex 
91 — 93 samt i Sthlm af G. Pauli o. Hanna Hirsch- 
Pauli. Porträttmålarinna. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. Josefina Gunilla Chriatiua Nisbetb. 

F. i Malmö i84on/fl. Elev vid Fria koiist. akad. Karl Adolf Nissen. 

F. i Rendsburg, Schleswig- Holsteiii, lyöil"/^. Elev 
i Köpenhaniii vid Kunstakad. o. vid Det Tekn. 
Selskabs Skole 8i samt vid Dresdens teku. högskola 
87; företog en studieresa i Tyskland o. Italien 8H. 
I Lär. i b}'gguadsritning vid Göteb. tekn. privatskola 
89 — 93; privat arkitekt i Göteb. 90 — 96 samt fr. 96 
i Örebro; skriftställare. Bl. arbeten: prot Blix' villa 
i Lund (91); huset Kyrkogatan 60 i Göteb. {94); folk- 
skolebyggnad i Örebro (1900); Adoltsbergs brunns 
hotellbyggnader (1900^^; Sällskapet 
eux' vänners byggnad i Örebro (1901). Hildegard Cbristiua Norberg. 

F. i Stockholm 18446/7. Elev vid Fria konst, 
akad. 72—77; har dessutom studerat i Paris. Porträtt- 
o. genremälarinna. L. Fr. K. A. 8g. Bl. porträtt: 
I Prinses-san Eugenie (87; Eugeniahemmet), rektor 
J. Selggren (88; Gefle rådhus), presidenten J. Berg 
{89; Svea hoträtt), konsul R. Rettig {90; Gefle råd- 
hus), professor Lindhagen (91 ; Vetensk. akad.), 
grosshandl. J. H. Scharp (92; Nationahiiuseuni), 
major C. Adelsköld (1900). L. Sv. K. F. 93. Märta Carolina Norberg-Lundgren. 

F, i Stockholm 1871 "/ll; gift 1901 med lektor 
C O. Lundgren i Östersund. Elev vid Fria konst, 
akad. 90 — 94. Porträtt målarinna. Bl. arbeten: Själt- 
porträtt (utst 99). L. Sv. K. F. 1901. ARKITKKTER, BII.DHUGGARK, MÅLARE, M. TU 1 25 


Allan Torsten Norblad. 

F. i Uppsala 187222/12. Rlev vid Tekn. skolan i 
Sthlm 91 — 94; studerade i Berlin o. Mtinchen 94 — 
97. Konstnärlijf dekorationsmålare i Sthlm. Anst. 
hos arkitekt F. Lilljekvist 93, hos prof. H. Thiersch i 
Miinchen (freskomålningania i Justitiepalatset) 96 
samt hos arkitekt Agi Lindegren i Sthlm 98 — 99. Bl. 
arbeten: tak- o. väggdekorationer å Holma o. vSundby 
egendomar samt i Karlshamns rådhus. 

Bengt Nordenberg. 

F. i Jämshög, Blek. län, 182222/4. Målaregesäll 
i Sölvesborg 41 samt i Sthlm 43 — 46. Elev vid Fria 
konst. akad. 44—51 samt vid Kunstakad. i Dussel- 
dorf (elev af Hildebrandt o. A. Tideniand) 51; bosatt 
i Diisseldorf fr. 51; har därifrån företagit studieresor 
i Sverige i sällskap med Tideniand 53, i Värmland 
o. Dalarne samt 57 — 59 till Paris (elev där af Couture), 
Rom o. Neapel. Genremålare med motiv i synner- 
het ur svenska allmogelifvet i Blekinge, Skåne o. 
Dalarne; har äfven målat någ-ra altartaflor; akvarellist. 
K. målare. L. Fr. K. A. 66. Bl. arbeten: Det ihjäl- 
bitna fåret (Nationalmuseum) o. Midsommarfest i 
Leksand (56); På orgelläktaren (60; Göteb. museum); 
Dalbarn till Säters (61) o. Tiondemöte i Skåne (65), i 
Nationalmuseum ; En läsare stör fröjden i en gillestuga 
(66) ; Brunnssällskap i Småland (69) ; Bröllop i Värend 
(73; Växjö museum); Den sista färden, motiv fr. 
Dalarne; Säterstuga o. Det gamla silfverspännet 
(Göteb. museum); Nattvardsgång i en svensk lands- 
kyrka (Kristiania museum); Der fröhliche Jäger 
(Diisseldorfs museum); Själfporträtt (93; Kulturhist. 
museet i Ltind). Opp. 85. 

Carl Henrik Nordenberg. 

F. i Asarum, Blek. län, 185710/5. Elev vid Dussel- 
dorfs Kunstakad. 73 — 84. Bosatt i Diisseldorf. Genre- 
o. interiörmålare; etsare. Bl. arbeten: Blomster- 
sköterska (85); I förbigående (utst. 87); Oviss utgång 
(utst. 90); Interiör (utst. 97); etsningarna Flicka med 
kattunge, Kurtis o. Fönsterträdgården. Opp. 85. 
L. K. F. 86—98. L. Sv. K. F. 91. 
Georg Gustaf Nordensvan. 

F. i Stockholm 18558/12. Stud. i Upps. 74; elev 
vid Tekn. skolan i Sthlm, vid Fria konst. akad. 79 
—82 samt af H. Perséus 78—80. Målare; skrift- 
ställare. L. K. K. 83. Opp. 85. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 

Anua Christina Nordgren. 

F. i Mariestad i847i''/5. Elev vid Fria konst 
akad. 67 — -74; vistades för studier o. såsom utöfvande 
konstnär omkring 8 år i Frankrike (elev i Paris af 
T. Robert-Fleury) o. 16 år i England. Porträtt- o. 
geiiremålarinna (motiv fr. Dalarue. Bretagne, Eng- 
land o. Irland); akvarellist; pastellist Bl. arbeten: 
I Dalame; En moder; Pä väg till skolan (Iriand); 
Ensam (Bretagne; utst 1901); porträtt af en iriändsk 
dam (87; pastell); fru John Weslien; akvarellerna 
Solnedgång vid hafvet (Bretagne), I bondstugan o. 
Irländsk interiör. Anna Lovisa Eugenia (Jenny) Nordgren. 
F. i Stockholm 1^51^/1. Studerat viil Göteb. 
niusei rit- o. målarskola; elev af Emma Sparre. Carl 
Larsson, Bruno Liljetors, Johan Ericson o. Hilda 
Lindgren. Porträttmålarinna. Axel Wilhelm Nordgren. 

F. i Stockholm i828'yi2. Elev vid Fria konst 
akad. (enl, uppgift). Bosatt i Dflsseldorf fr. 51, där 
han var elev af H. F. Gude; gjorde talrika studie- 
resor rill Norge o. Sverige (ofta i sällskap med 
Gude). Landskapsmålare uied i synnerhet nordiska 
motiv (vattenfall, kustlandskap, masken). K. målare. 

, L. Fr. K. A. 68. Bl. arbeten: Landskap i Westfalen 
(56; Vänersborgs museum); Norskt kustlandskap 

I (66), Kustlandskap med stugor o. Svenskt skogs- 
landskap, höstmorgon (70), samtliga i Nationalmu- 
seum; Kustlandskap (Fflistenbergs galleri); Vinter- 
landskap i skymning {Dresdens museum); Skärgärds- 
landskap (Diisseldorfs Kunsthalle); Parti fr. Jöringe- 
tjord; Vinterlandskap i aftonstämning; Vattenfall i 
Romsdalen ; En sommardag vid kusten, f i J>tissel- 
dori i888i2/ä 

Alice Maria Nordin. 

F. i Stockholm 1871 */». Elev Md Tekn skolan 1 
Sthlm 86 — 90 samt vid Fria konst akad 90—96 
företog 98 en studieresa till Paris o Italien Stat\ 
bildhuggarinna; konstindustriel modellör Bl ar 
beten; statyerna Skj-mning (95) o Vårdröm (97) 
porträttbyster i marmor af Ludv. Norman o Joh Aug 
Söderman (97; K. teat. foyer); konstslöjd föremål i 
brons, såsom Fjärilslek (1900; skylt för elektrisk 
ringledning), askkoppar, m. m. L. Sv. K. F. 99. ARKITEKTER, BII.DHUGGARE, MÅlvARE, M. Fl,. 1 27 

Adolf Fredrik Nordlin g. 

F. i Karlskrona 1840 2^/8. Skeppsgosse i Karls- 
krona. Elev vid Fria konst. akad. 66 — 71 o. af 
Sörensen i Köpenhamn 72 — 73; studerade en kortare 
tid i Dusseldorf. Sjömålare. Bl. arbeten: En efter- 
middag vid ön Hven (80; Nationalmuseum);- Sjö- 
stycke (83) o. Vid hamnen (84) i Furstenbergs galleri. 
L. K. K. Opp. 85. L. K. F. 86. f i Stockholm i8882V/i. 

Karl Fredrik Nordström. 

F. i Stenkyrka, Göteb. o. B. län, 1855II/7. Elev 
vid Fria konst. akad. principskola 75 samt af E. 
Perséus 76 — 78; företog en studieresa öf ver Belgien 
till Frankrike (Paris, Normandie, Gréz) 80—82 samt 
ånyo till Frankrike 84 — 86. Bosatt i Sverige fr. 86, i 
Sthlm 88 — 92 o. fr. 95, i Varberg tillsammans med R. 
Bergh o. N. Kreuger (»Varbergs-skolan») 93 — 95. 
Landskapsmålare; pastellist; tecknare. Bl. arbeten: 
Min hustru, pastell (85 ; Fiirstenbergs galleri) ; Skogs- 
dunge fr. Gréz (utst. 86); Marskväll på Skansen, Natt- 
stämning på Sthlms ström (Prins Eugen), Utsikt öfver 
Fåfängan (nattstämning) o. I vinterhamn (91); Det 
gula huset (Göteb. museum) o. Bellmansbilden Temp- 
let (Kristiania nationalgalleri) 92; Påskeld o. Oväders- 
moln (92 — 93); Varbergs fäste (Fiirstenbergs galleri), 
Skymning i Varberg (Nationalmuseum) o. Natt, alla 
94 ; Granngårdarna i Äppelvik o. Solglitter på hafvet 
(94 — 95); Borreberg på Tjörn (95; Prins Eugen); Vår- 
afton vid Roslagstull o. Månuppgång i Bellevue park 
(96), båda i Ludvigsbergs galleri; Vinterafton vid 
Roslagstull (97 — 1900; Göteb. museum); Hartippen 
på Tjörn (Furstenbergs galleri) o. Höga dal på Tjörn 
(Nationalmuseum) 97 — 98 ; Berget (99 ; Köpenhamns 
Kunstmuseum) ; Midsommarvaka under oväder (1900); 
Ett fiskläge i Bohuslän (1901); Vinterdag vid Uggle- 
viken (1900 — 1 90 i) samt talrika kolteckningar (stun- 
dom med färger) med motiv fr. Tjörn, Halland o. 
Sthlms omgifningar. Opp. 85. L. K. F. 86. L. K. K. 89. 
Tekla Nordström, f. lyindeström. 

F. i Stockholm 1856^1/2; gift 86 med landskaps- 
målaren Karl Nordström. Elev i Sthlm vid Tekn. 
skolan samt af Meyer o. Engberg; studerade i Frank- 
rike 78 — 86 (elev där af Trichon). Trägravör. Bl. 
arbeten: träsnitt efter teckningar af Carl Larsson 
(till Erik Böghs Sanningens Vallfärd 83, A. M. Lenn- 
grens Skaldeförsök 84, m. m.), B. Liljefors, m. fl. konst- 
närer samt efter målningar af K. Nordström, E. 
Jansson (Riddarfjärden en sommarnatt; 99), Prins 
Eugen, A. Wahlberg (Maj i Nizza; 1900), R. Bergh, 
m. fl. svenska äfvensom utländska konstnärer. L. 
K. F. 90 — 99. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÄl,ARE, M. FL 

Ernst Norlind. 

F. i Hvellinge, Malm. län, i877ä'/4. Stud. i Lund 
95; fil. kand. 98; elev af Hölzel i Dachau, Bayern, 
98—99. Landskaps- o. djurmålare (motiv fr. Skåne); 
litograt; etsare; tecknare. Bl. arbeten: Nytäudning 
o. Martall, litografier (Lukasgillets i Lund jultidning 
Finn igoo); Råkor (1900) o. Skator, kolteckningar 
(utst. 1901); illustrationer (i litografi) till Fem dikter 
af Ossian Nilsson. 

Herman Norrman. 

F. i Säby, Jönk, län, i864''>/8. Elev vid Fria konst, 
akad. o. samtidigt af Carl Larsson 85 — 86; vistades 
i New- York o. Paris 87—90; därefter bosatt i Tranås. 
Landskapsmålare, särskildt belysnings- o. molneffek- 
ter. Bl. arbeten; Vinterstudie {ulst. 97); Solnedgång 
(utst. 98); Vid åkanten (FUrsteii bergs galleri; 98); 
Skuggdrag af molnen {utst. 99); Vinterafton, Sol- 
nedgång o. Tranåsbild (utst. 1900); Soluedgång, 
MolnskTiggor, Månuppgåiig o. Höstafton (utst. 1901). 
L. K. F, 88. 

Carl Hjalmar Norrström. 

F. i Eskilstuna 1853^/7. Elev vid Fria konst, 
akad. 69 o. i Paris vid Ecole nationale des arts 
décoratifs 77^80; vistades på studieresa i Frankrike 
o. Italien 95. Stäleteare; bildhuggare; porträtt- 
målare; konstindustri el mSnsterritare. Bl. arbeten: 
två sköldar, gåfvor af Konung Oscar II till Portugals 
I o. Sachseus konungar; ett skåp med stälinläggningar, 
silfverbrollopsgåfva af Kouung Oscar till Storherti- 
gen af Sachsen-Weimar; Vas (Nationalmuseum); 
skrin skänkt af Sthlms stad till f, d. öfverståth ål låren 
frih. af Ugglas; en sköld: Valkyrior förande de aflidne 
hjältarae till Valhall (utst. 86); eldskärmar, portföljer, 
m. m., allt i ståletsning; porträtt i olja o. skulptur; 
Skördaren o. Flicka med räfsa (statyetter i brons); 
dekorativa friser; konstindustriela ritningar. Opp. 
85. L. K. F. 86—91. L. K. K. 86. L- Sv. K. F. 90. 

Anna Katarina Fredrika Norstedt, f. Munthe. 
F. i Döderhult, Kalm. län, 1854^/7; gift 75 med 
landskapsmålaren J. R. Norstedt. Elev i Sthlm vid 
Slöjdskolan samt af M. E. Winge; studerade 78 i 
I Paris (elev af H. Salmson o. A. Slevens). Fr. 81 
bosatt i Sthlm. Stilleben- o. blomstermålarinna; har 
äfven utfört djurtaflor, porträtt o. smärre figurtaflor. 
Bl. arbeten: Stilleben med grönsaker o. kopparflaska 
(gs) o. Stilleben, fruktstycke (99), i Nationalmuseum; 
Tulpaner o. narcisser (utst. 97); Äppelblommor o. 
Snödroppar (utst. 1900); Frukter på teiiutaOrik (utst. 
1901). L. Sv. K. F. 92. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 1 29 Johan Reinhold Norstedt. 

F. i Västra Vingåker, Söderm. län, 1843V7. Ut- 
bildade sig först i Sthlm, därefter i Paris 67 — 70, 
75 o. 78 — 81 (elev i målning af Harpignies, i etsning 
78 — 81 af A. Masson); rönte i Paris inflytande af 
Corot, Dupré o. DaubiJ^ny (»le paysage intime»). 
Fr. 81 bosatt i Sthlm. Landskapsmålare, med björkar 
o. motiv särskildt fr. Vingåker; etsare. L. Fr. K. A, 
94. Bl. arbeten: Höstlandskap, motiv fr. Djurgården 
(91; Nationalmuseum); Vinternatt (93; Göteb. mu- 
seum); Vingåkerslandskapen Fors bland alar, Mån- 
uppgång o. Höstafton (utst. 97) ; I hagen (98 ; Natio- 
nalmuseum); Vinternatt på Söder, Sthlm (99; Göteb. 
museum); Månuppgång i augusti, Drottningholms 
allé o. Juninatt, Vingåkersmotiv (1900); etsningarna 
Landskap efter Corot (83), Holländsk stad på dynen 
efter J. Ruysdaels målning i Nationalmuseum (85), fl. 
motiv fr. Vingåker (83, 85, 86, 89), Höstkväll (87), 
Månsken (89), m. fl. L. K. K. 74. L. Sv. K. F. 92. 

Ivar Gustaf Julius Nyberg. 

F. i Vänersborg 185525/12. Elev vid Fria konst, 
akad. 78 — 81, af E. Perséus samt i Paris af L. Bonnat 
o. af Gerome vid Ecole des Beaux-Arts 81 — 83. . I 
Sverige fr. 84. Porträtt-, genre- o. landskapsmålare; 
akvarellist; pastellist. L. Fr. K. A. 91. Bl. arbeten: 
En tecknare (V. Andrén ; 84) o. En hemlighet (pastell ; 
90), i Nationalmuseum; Framtiden (pastell; utst. 91); 
I sorg (pastell) o. Byskräddare (utst. 97); Hos Stor 
Olles o. Vårdag, motiv fr. Leksand (1900); porträtt af 
prof. Aug. Malmström (95 ; Fria konst, akad.), lands- 
höfding Bergström, fru Christersén samt af konst- 
närens moder (utst. 1900). L. K. K. 84. L- Sv. K. 
F. 90. 

Olga Maria Nyblom, f. Lundberg. 

F. i Göteborg iS'j2^'^/&; gift med artisten Lennart 
Nyblom. Elev af Carl Larsson vid Göteb. musei 
rit- o. målarskola 91 — 92 o. af G. Pauli 93 — 94; 
studerat i Paris o. vid franska kusten 96 samt i 
Florens 97. Porträtt- o. figurmålarinna. Bl. arbeten: 
porträtt af grefvinnan Gustaf Hamilton samt Annie, 
flickporträtt (1900). 

Ture Lennart Nyblom. 

F. i Uppsala 1872 i^/ö. Elev af Carl Larsson vid 
Göteb. musei rit- o. målarskola 91 — 92 samt vid 
Fria konst. akad. 92 — 98; har besökt Italien. Land- 
skapsmålare. Bosatt i Alingsås. Bl. arbeten: två 
landskapstaflor i Jagelloniska koret o. fyra konunga- 
porträtt i transeptet i Upps. domkyrka; Santa Maria 
della Salute, Venedig (utst. 98) ; Ensamma vägen o. 
Barvinter (99). Svenskt Porlrätigalleri XX. Tr. 28/10 1901. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. Fl,. Arvid Fredrik Nyholm. 

F. i Stockliolm i866'-J/7. Elev vid Tekn. hög- 
skolan 86 — 87 sanit vid Fria konst. akad. 89 — 91. 
Bosatt i New- York fr. 92. Landskaps- o. porträtt- 
målare; akvarellist. Johan Adolf Ottar Nyholm. 

F. i Fomåsa, Österg. län, 1829^'/'- FAev vid Fria 
konst. akad. 59 — 65. Anst. som ornamentsbildhug- 
gare vid nationalniuseibyggnaden 53^66; konduktör 
vid Nationalmuseum ; öfvereldare därsL 87. Bild- 
huggare; tafvelrestaurator. Bl. arbeten: Bachant; 
Faun; Tvä brottande anioriner; stuckorueringar etc. 
ä Nationalmuseum, K. biblioteket. Grand hotell. 
Frimurarelogen, K. teatern, m. fl. byggnader i Sthlm. 
f i Stockholm i899"/ii. Hilding Elof Nyman. 

F. i Göteborg i87o*'/3. Porträtt- o. gen remål are; 
akvarellist; tecknare. Bl. arbeten: porträtt af fru 
Fjffistad (1900); skämtteckningar i Strix. L. K. F. 
99 — 1900. Axel Fredrik Nyström. 

F. i Stockholm 1833'O/a. Elev vid Fria konst, 
akad. 49 — 56. Slottsarkitekt vid Drottningholms slott 
64; hofintendent 75; andra arkitekt i Öfverint.-ämh. 
s. år; intendent därst 86. K. arkitekt L. Fr. K. 
A. 83. Bl. arbeten: Sjökrigsskolan, brandstationen 
vid Johannes' plan, saluhalten å Hötorget i Sthlm; 
Stora teat. i Gefle. L. K. K. f S. Bergviks kvarn 
189428/6. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 13I Gustaf Alfred Nyström. 

F. i Västra Ny, Österg. län, i844"/3. Elev vid 
Fria konst. akad. 67 — 72; vistades i Miinchen 72 — 
75, i Rom 75—84, i Danmark 84—85. Bosatt i Sve- 
rige fr. 85. Bildhuggare. L. Fr. K. A. 89. Bl. arbe- 
ten: Bellmans staty (bronserad zink; 72; Hasselbac- 
ken i Sthlm); Hvilande Adonis (75); Idyll (marmor; 
80); Våren (marmor; 81); J. O. Wallins staty (gips) 
o. Fiskarflickan fr. Amalfi (statyett i marmor; 83); 
Hagar o. Ismael (marmor; 84); Svea eller På vakt 
för fosterlandet (91). L. K. K. 85. 1,. Sv. K. F. 93. 
f å Djursholm 189710^2. 

Johan Waldemar Albin Nyströra. 

F. i Stockholm 18641/3. Elev vid Fria konst. akad. 
86 — 91; vistades på studieresa i Frankrike, Italien, 
Spanien, Tyskland, Turkiet, Schweiz o. Belgien 92 — 
93. L/andskapsmålare ; tecknare. Bl. arbeten: Vak- 
sala; Gripsholm, vinterbild; I tallskogen, sommar- 
bild; Höst; En bakgata; GuUmarsfjorden (1900). 

Per Axel Nyström. 

F. i Stockholm 179323/2. Elev vid Fria konst, 
akad. 1807; vistades på studieresa i Paris (elev där 
af Konstakad. o. H. I^ebas) 19 — 21 o. Italien 21 — 
25. Gesäll i mumiästareämb. 1 1 ; konduktör i Öfver- 
int-ämb. 12; hof arkitekt 18; slottsarkitekt vid Drott- 
ningholms slott 26 — 47 ; v. prof. vid Fria konst. akad. 
32; arkitekt i Öfverint-ämb. 36 o. intendent därst. 
48 — 62; prof. i byggnadskonst vid Fria konst. akad. 
36 — 48; arkitekt vid K. slottet 36 — 51; stadsarkitekt 
i Sthlm 38 — 63. Stiftade 32 tillsamman med M. G. 
Anckarsvärd o. A. G. Bielke Sthlms konstförening 
o. var länge dess sekr. K. arkitekt. ly. Fr. K. A. 
25 o. dess sekr. 44 — 68. Bl. arbeten: ombyggnad 
af lycjonbacken vid K. slottet (25 — 34); Steninge (33) 
o. Rånäs slott i Uppland (34 — 43); Brunkebergs hotell 
i Sthlm (37 — 41) o. bazaren å Norrbro därst. (38 — 39); 
biskopshuset i I^und (39); dekorering af »Hvita hafvet» 
i Sthlms slott. L. K. K. f i Stockholm i8683i/i2. 

Frans Wilhelm Odelmark. 

F. i Västervik 1849^/2. Elev vid Fria konst. akad. 
66—68; studerade i Diisseldorf 70 — 75; därefter i 
Munchen, hvarifrån studieresor företogos till Öster- 
rike o. Italien ; vistades i Sverige 78, därefter i Spa- 
nien (särskildt Granada) samt 82 — 84 åter i Munchen ; 
sedermera mest bosatt i hemlandet (Södertälje o. 
Sthlm). Arkitekturmålare; akvarellist. Bl. arbeten: 
Det inre af St. Lorenzkyrkan i Niimberg (78 ; Natio- 
nalmuseum); akvarellerna Bazargata i Kairo o. Bar- 
berare i Kairo (utst. 91), Portal vid Canale Grande i 
Venedig (utst. 97). L. K. K. 77. L. Sv. K. F. 91 — 96. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. Paulina Odeuius, f. Brink. 

Lund 1846'Wl; gitt 67 med prof. M. Carl Vilhelm Olinder. 

F. i Jönköping 18641/6- Elev vid Tekn. högsko- 

1 lorna i Sthlm 83 — 84, i Hannover 84 — 86 samt i 

I Berlin 86—88; gjorde en studieresa till Chicago-utst. 

93. Arkitekt vid aktiebolaget Ekmans snickeii- 

tebrik i Sthltn 90 — 94; innehafvare af Svenska rit- 

byrån fdr landtmannabyggnader i Sthlm fr. 94. Carl Waldemar Olson. 

F. i Göteborg 1864^/B. Elev vid Göteb. musei 
rit- o. målarskola af Carl Larsson 86 — 89, af B. Lilje- 
fors samt i Paris af Ferrier, Flameng o. Bonnat 
Landskaps- o. genremälare. Bl. arbeten; Ett kritiskt 
ögonblick, Passetemps o. Vår i ttldgärden, motiv 
fr. Gréz (ntst. 91); Från Quinta dos Bonecas, motiv 
fr. Portngal (utst. gj); Sensorn maraf ton (utst. 97); 
Natt (utst. 99); Etter åskbyn, motiv fr. Montigny 
(utst. 1901), L. Sv. K. F. 97. ilbert Julius Olsson. 

F. i London 1864 l/a. Elev vid Örebro tekn. elem.- 
ikola ett år. Bosatt i S:t Ives, Comwall, Eugland. 
Landskaps- o. sjömålare. Bl. arbeten: Sjostycken 
utsL 97); Vikingar o. sirener sanit Vinterlandskap 
utst. 1900). L. K. K. 99. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 1 33 Jonas Helmer Osslund. 

F. i Tuna, Västemorrl. län, 186622/0. Arbetade 
å mekan. verkstäder i Amerika 86 — 87. Elev vid 
Tekn. skolan i Sthhn 87 — 89; vistades på studieresor 
i Paris 89, Köpenhamn, Tyskland o. England 91 samt 
i Paris, södra Tyskland, Holland, Skottland o. London 
94 — 96 ; elev en kort tid af R. Bergh vid Konstnärsför- 
bundets skola. Dekoratör vid Gustafsbergs porslins- 
fabrik 89; bosatt i Höganäs 96 — 97; har därefter vistats 
ömsevis i Sthlm o. i Norrland. Figur- o. landskaps- 
målare ; keramiker. Bl. arbeten : keramiska föremål, 
utförda vid Gustafsberg (90 — 91) o. Höganäs (96 — 97). 

Jenny Wilhelmina Emilia Österman. 

F. i Lund 1866 1»/4. Elev i Lund af F. Krebs 
82 — 93. Blomstermålarinna; tecknare; textare; konst- 
industrialist Bl. arbeten: målningarna Syrener, Rosor 
o. Stilleben samt illustrationer till Torups historia. 

Anna Sofia Palm-deRosa. 

F. i Stockholm 185920/12; gift 1901 med italienska 
officeren Alfredo de Rosa. Elev i Sthlm af G. W. 
Palm o. P. D. Holm samt i Antwerpen af marin- 
målaren R. Steppe. Akvarellist (hufvudsakligen arki- 
tektur- o. vedutabilder). Bl. arbeten: af delningsskärm 
(tillh. Konung Oscar II); Skärgårdsmotiv; Sthlmsvy 
(tillh. Hertigen af York). Opp. 85. 

Gustaf Wilhelm Palm. 

F. å Herrelöf vid Kristianstad i8ioi*/3. Elev vid 
Fria konst. akad. 28; gjorde 33 en studieresa till 
Norge ; reste 37 till Berlin ; vistades 38 i Steiermark 
o. Tyrolen, 39 i Ungam, hösten s. år i Venedig o. 
norra Italien, sommaren 40 — hösten 51 i Rom, hvari- 
från Neapel o. Sicilien fl, gånger besöktes, samt (via 
Spanien) 51 — 52 i Paris; 49 soldat i Garibaldis 
mobilgarde; bosatt i Sthlm fr. 52; gjorde studieresor 
54 till Värmland o. Norge, 55 till Paris q. London; 
har äfven besökt Dalame o. Gotland. Tf. lär. vid 
Fria konst. akad. principskola 59 ; v. prof. i landskaps- 
teckning vid Fria konst. akad. 81. Landskaps- o. 
arkitekturmålare med italienska o. svenska motiv; 
tecknare; litograf. K. målare. L. Fr. K. A. 52. Bl. 
arbeten: Utsigt vid Civita Castellana (46); I parken 
vid Genzano (48), Utsigt vid Tivoli o. Villa d*Este 
(båda 51), alla 3 i Fria konst, akad.; Utsigt af Canale 
Gran de i Venedig (60) o. Utsigt af staden Ariccia i afton- 
sol (64), i Nationalmuseum ; Östergatan o. domkyrkan 
i Lund 1827 (68; Lunds univ. konstmuseum); Utsigt 
vid Riddarholmskanalen i Sthlm 1835 (80; National- 
museum; fl. repliker); S:t Hansgatan i Visby; två itali- 
enska landskap o. Utsigt öfver Riddarholmen i Sthlm 
(75), i Göteb. museum; litografiverket Croquier efter 
naturen (2 häften; 37). L. K. K. t i Stockholm 1890 20/9. 134 ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 

Georg Wilhelm Pauli. 

F. i Jönköping 1855^/7. Elev vid Fria konst. akad. 
72—75 o. 78—79; studerade i Paris 75—78 o. Sj- 86, 
i Rom 79 — 82 o. 87 — 88 samt ånyo i Italien 97^98. 
Föreståndare för Götel). musei rit- o. målarskola 93 
— 97. Fresko-, dekorativ-, landskaps- o. gen rem å- 
lare; akvarellist; tecknare. Bl. arbeten: freskoniål- 
ningar i Göteb. niusei trapphus (96), i Östra be- 
grafniligsplatsens bisättniugskapell, Göteb. (99) samt 
i Södermalms h. allm, lärov. i Sthlm (»Midsommar», 

I 1900; en något förändrad replik i olja, 1901); vägg- 
målningar i Hotell Rydberg i Sthlm {91); plafonder 
i K. teatern (98); oljetafloma Väntan (78), Requiem 
(81), Aftonlektyr {84; Helsingfors museum), Vid sjuk- 
bädden (85) Skördefolkets frukost (utst. 85); Rui- 
nerna (85 FUrstenbergs galleri), Konfirmand (utst. 
86J Somma^k^ällen {utst 87) Romerska ammor (88; 
Goteb museum) Vinterafton på Söder, Sthlmsniotiv 
(utst 90 Furstenbergs gillen) Legend (91) o. Mid- 
sommanaka (92) L K K 79. Opp. 85. L. K. 
F 86—91 L Si K F 90—98. 
Hanna Pauli, f. Hirsch. 

F. i Stockholm i864'3/i; gift 87 med målaren G. 
Pauli. Elev vid Fria konst. akad. 81—85; studerade i 
Paris 85—87, i Rom 87 — 88 samt 97 — 98 ånyo i lulien. 
Genre-, porträtt- o. landskapsmålarinna. Bl. arbeten: 

I Familjegrupp vid lampan {85); Ladugården (88; 

I Furstenbergs galleri); Gubben o. gumman (utst. 90); 

' Visby stadsmur o. Prinsessan (Kristiania National- 
galleri), båda 96 ; landskapen Kongelf {97) o. Herrgär- 
den (98) samt ■Finsltansi porträtt (86) o. porträtt af 
Abraham Hirsch (94), Verner v. Heidenstam som 
Hans Alienus (96), Ellen Key {99) o. generalkonsul 
I. W. Smitt. L. K. F. 86—91. L. Sv. K. F. 90-98. 
Edvard Perséus. 

F. i Lund 1841^/iä. Elev i Lund af akademirit- 
mäst. KQmer; målaregesäll; elev vid Fria konst akad. 
61 — 67; vistades på studieresor i Diisseldorf 67 — 6g, 
i Munchen 69 — 72 (elev af Piloty), i Italien o. Paris 
72 — 74, åter i DQsseldorf 74 — 75 samt i Paris vintern 
85—86. Bosatt i Sthlm fr. 75. Föreståndare under 
några år för Konung Oscar II:s konstsamlingar; hoi- 

I intendent 82; hade privat målarskola fr, 76, Histo- 

' rie-, genre- o. porträttmålare. Bl. arbeten: Katarina 
Månsdotter besöker Erik XIV i fängelset (69); Kata- 
rina Månsdotter på gamla dagar på Liuksiala kungs- 
gärd; Läsande gubbe; Parisisk tjänstflicka; porträtt af 
konstnärens hustru (73), bildhuggaren Fr. Kjellberg 
(Nationalmuseum o. Östergötlands museum i Lin- 
köping), målaren J. Chr. Boklund (Nationalmuseum), 
Konung Oscar II (fl. exemplar, hvaraf ett i helfigur ä 
Fredriksborg i Danmark; 87). L. K. K. Opp. 85. 
L. K. F. 86. t i Stockholm i89o''/io. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅI.ARE, M. Fl,. 1 35 Peter Adolf Persson. 

F. i Qvistofta, Malm. län, 186225/9. Elev vid Fria 
konst. akad. 82 — 86. Landskapsmålare med motiv 
företrädesvis fr. skånska slätten. Bl. arbeten: Vid ån, 
motiv fr. Vallåkra (utst. 94); Vinterlandskap (utst. 
95); Tidig vår (utst. 97); Månsken o. På ättehögen 
(utst. 99); Höst samt Sommarmorgon, motiv fr. Sthlms 
skärgård o. Vintermorgon, motiv fr. Vallåkradalen 
(utst. 1900). L. K. K. 92. L. Sv. K. F. 97. 

Carl Axel Edvard Peter. 

F. i Mönsterås, Kalm. län, 1863 8O/7. Blev vid Fria 
konst. akad. 81 — 82 samt under fl. år af E. Perséus; 
studerade i Paris 93 samt ett par månader 99. Por- 
trätt- o. landskapsmålare. Bl. arbeten: porträtt af 
konstnärens moder (92), grefvinnan Ankarcrona, f. 
Bielke (97), Konung Oscar II (åtskilliga gånger), 
Björn Halidén (i 901); Ekbacken, landskap fr. Sthlms- 
trakten futst. 97). Opp. 85. L. K. F. 86. U K. 
K. 91. L. Sv. K. F. 92—98. 

Adrian Crispin Peterson. 

F. i Grafva, Värml. län, 18352/9. Elev vid Fria 
konst. akad. 61—66. Arkitekt i Öfverint.-ämb. 66; 
privat arkitekt i Göteb. fr. 72. Bl. arbeten: fl. kyr- 
kor i landsorten, såsom Balingsta i Uppland samt 
Lysekils kyrka (färdig I90i);byggnader i Göteb., såsom 
Handelsinstitutet, Stiftelsen förpauvreslionteux(Edv. 
Magnus' minne), m. fl.; Helsingborgs teater. Opp. 
85. L. K. F. 86—91. 

Johan Ludvig Peterson. 

F. i Frinnaryd, Jönk. län, 18538O/6. Elev i Sthlm 
vid Slöjdskolan 71 — 72 samt vid Fria konst. akad. 
73 — 80; vistades på studieresor i Frankrike, Spanien, 
Italien, Österrike o. Tyskland 81—83. Arkitekt i Öf- 
verint-ämb. 80; bitr. lär. i husbyggnadskonst vid 
Tekn. högskolan 84 — 86 ; Statens kontrollant vid K. 
teat. byggnad i Sthlm 91—98; privat arkitekt i Sthlm. 
L. Fr. K. A. 97. Bl. arbeten: Sveasalen (86 — 88; ned- 
brunnen), husen n:r 8 Humlegårdsgatan (87), n:r 16 
Sibyllegatan, 15 Malmskilnadsgatan o. Höganäsma- 
gasinet vid Norra Blasieholmshamnen (88 — 89), Vasa- 
teatern (91), husen n:r 2 o. 4 Birger Jarlsgatan (92 
— 94), Konstnärshuset vid Smålandsgatan (97 — 98) 
samt (i förening med T. Stenberg) Passage Birger 
Jarl vid Smålands- o. Birger Jarlsgatorna o. (i före- 
ning med E. Lallerstedt) huset n:r 3 o. 5 Birger 
Jarlsgatan, samtliga i Sthlm; Lommaryds kyrka (90 
— 92); W. Wahrens kontors- o. magasinsbyggnad i 
Norrköping (91); kyrkan vid Guldsmedshyttan (93 
—95); Tekn. elem.-skolan i Örebro (97 — 98). L- K. K. 
83. Opp. 85. L. K. F. 86—91. L. Sv. K. F. 90. 136 ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 

Justus Peterson. 

F. i Malmbäck, Jöuk. län, 18608/7. Elev £r. 78 af 
xylograten J. Engberg i Sthlm o. af Trichon i Paris ; 
studerade därjämte i Dässeldorf, TrägravÖr, Bl. arbe- 
ten; porträtt af Kronprins Gustaf o. A. T. Geller- 
stedt (utst. 88); I bruddrägt efter Cari Larsson (utst. 
87); J. F. Höckerts Lappbröllop; O. Björcks Nödskott 
samt talrika audra reproduktioner efter svenska må- 
lares arbeten, hvaribland en del landskapsteckningar 
för Fahkrantz' Värt Land (88). L. K. K. 88. f i 
Stockholm 1889»/!. 

Per Albert Petri. 

F. i Kalmar 1869^/8. Elev vid Tekn. skolan i 

I Stfalm samt 91 — 96 vid Konstnärsförbundets skola. 

I Landskaps- o, porträttmålare. Bl. arbeten: Afton- 
stämning fr. Ärstaviien (99). L- K. F. 97 — 1901. 

Gustaf Emil Nicolaus Petterson. 

F. i Visby landsförs., Gotl. län, 1855*3/6. Elev 
vid Tekn. högskolan 76 — 80, vid Fria konst. akad. 
80—82 o. af Fr. v. Scimidt i specialskolan för me- 
deltidsarkitektuc vid Wiens Kunstakad. 82 — 83; vista- 
des på studieresa i Italien 83. Arkitekt i Öfverint.- 
ämb. 82; bitr. arkitekt i Domänstyr. 86; kontrollant 
! o. arkitekt för restaureringen af Vadstena kloster- 
' kyrka fr. 52; värdena gsman i Sthlms stads brand- 
föcsäkr.-kontor 94. Bl. arbeten: tillbyggnad af kyr- 
kor i Hörby o. Arjeploug; restaurering af Vists kyrka, 
Värnhems klosterkyrka. Stora Kopparbergs kyrka i 
Falun, Kils kyrka, Visby domkyrka o. Ejsta kyrka; 
kyrkor i Västra Sönnaislöf, Hellestad, Boxholm o. 
Tärna. L. K. K. 85. L. Sv. K. F. 90. 
Carl Gustaf Plagemann. 

F. i Södertälje 1805^/4. Provisor i Kristianstad. 
Elev af F. Wesdn samt vid Fria konst. akad. 27; 
vistades i Italien 31 — 52 o. i Madrid 52 — 54; sergeant 
i Garibaldis mobilgarde 49; bosatt i Sthlm fr. 54; 
återvände i okt. 67 till Italien. Upprättade i Sthlm ett 
institut för målning o. teckning; teckningslär. vid 
Karlbergs krigsskola 60 — 67 o. vid Sthlms gymnasium 
63 — 67. FigTirmälare med företrädesvis bibliska o. 
mytologiska ämnen; porträttmålare; tafvelcestaurator. 
K. målare. L- Fr. K. A, 56. Bl. arbeten: S:ta Agnese, 
Leda med svanen o, Herdames tillbedjan (Florens; 
31—33); Judas ånger (38) o. Själfporträtt som ung, i 
Fria konst akad.; Utsigt vid Subiaco; porträtt af 
konstnärens fader, assessor Plagemann (58); Nea- 
politansk fruktförsäljerska (61); Bachantinnor hålla 
en ung satyr (61) o. Natten i Betlehem (62), i Natio- 
nalmuseum; attartafloma Kristus välsignar barnen 
(66; Lofö kyrka) o. Nattvarden (Säfvars kyrka); por- 
trätt af B. E. Fogelberg; Grekiska flyktingar o. Nunna 
i sin cell (Göteb. museum). L. K. K. fi Rom iö68^/ä. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÄTARE, M. FL. I37 
Carl Axel Printzensköld. 

F. i Stockholm 186426/1. Elev vid Miinchens 
Kunstakad. 83. Genre-, porträtt- o. landskapsmålare. 
Bl. arbeten: Hos skomakaren (utst. 91); Aftonsol, 
motiv fr. Klara sjö (utst. 98). L. K. F. 86—91. L. 
K. K. 94. L. Sv. K. F. 97. 
Olof August Prytz. 

F. i Göteborg 187226/2. Elev vid Konstnärsför- 
bundets målarskola 90 — 92 samt i Paris af Aman- 
Jean 92 — 94. Landskapsmålare. Bl. arbeten: Efter 
solnedgången (utst. 94); På fältet vid solnedgången 
o. Den gamla båten (utst. 1900). 

Maria Lovisa Charlotta Amalia (Amelie) 
Quiding. 

F. i Malmö 18578/5. Målarinna (företrädesvis 
blommor); akvarellist; tecknare, f å Mjönäs, Krist, 
län, 1 90 1 28/7. 

Carl Gustaf Qvarnström. 

F. i Stockholm 18 1028/3. Blev vid Fria konst, 
akad., först i målning (G. E. Hasselgren o. F. Wes- 
tin) sedan fr. 29 i skulptur (J. N. Byström); vistades 
i Rom 36—42 o. 54 — 55 o. i Paris 50—52. V. prof. 
för teckning vid Fria konst. akad. 43; prof. 52; 
direktör för akad. lärov. 53. K. statybildhuggare. 
L. Fr. K. A. 42. Bl. arbeten: relieferna Årstiderna 
(Sthlms slotts norra hvalf samt i Nationalmuseum), 
Nattens o. Dagens stunder, alla liemsända 39 samt 
De 4 elementen (utst. 58) o. Natten o. Dagen (60); 
statyerna UUer (41; Akad. föreningen, Lund), Idun 
(h. lärarinnesemin. i Sthlm), Hvilan i öknen (grupp ; 
51), Neapolitansk fiskargosse (52; marmor; National- 
museum); grupperna Flicka öfverraskad i badet (55) 
Idun bortröfvad af jätten Tjasse i örnhamn (utst. 
56 ; Göteb. museum) samt Loke o. Höder (63 ; Natio- 
nalmuseum); bronsstatyerna Esaias Tegnér (50 — 53; 
Lund), J. Berzelius (53—58 ; Berzelii park, Sthlm) samt 
Engelbrekt (62 — 65; Örebro); byster af K. A. Agardh 
(59; grafvård i Lund), Gustaf Vasa (63; Västerås 
stadspark) samt Gustaf II Adolf (Riddarhussalen, 
Sthlm), Fredrika Bremer (gips) o. T. Rudenschöld 
(marmor), båda i Nationalmuseum; staty etter af Sten 
Sture, Karl XII (48), Linné, m. fl.; allegor. från- 
sidor å 13 medaljer. L. K. K. ti Stockholm 18670/3. ARKITEKTER, , MÅLARE, M. Fl,. Alida Christina Rabe. 

F, i Fors, Alfsb. län. iS25l8/iä. Elev i Sthl: 
J. G, Köhler o. O. J, Söaemiark samt i Paris 55- 
58 af A. Tissier o. A. Scheffer; vistades äter i 1'ans 
fr. 63 en längre tid. Historie- o. porträttmälarinna. 
Bl. arbeten: Paulus i fängelset (utst 58); Oidipos o, 
Antigone; Abrahams offer (66; Göteb. museum). 
t i Stockholm i870*/7. af 
Yngve Sigurd Isidor Rasmussen. 

F. i Göteborg iS6o"/iä. Elev vid Tekn. hög- 
skolan Si — 86 o. vid Fria konst akad. 86 — 87. Lär. 
■•*r vid Slöjdföreningens skola i G5teb, 88; privat arki- 
.V tekt i Göteb. Bl. arbeten; Nobels bostadshus i Baku; 
John Hricssons grafmonument i Filipstad; postament 
I, till John Ericssons- monumentet i Göteb.; ombygg- 
" nad af Göteb. museum (94—96). Henry Reuterdahl. 

F. i Malmö 18701^/8. Elev vid Tekn. skolan i 
Sthim 86—87. Afreste till Amerika som veckotid- 
ningen Sveas korrespondent; bosatte sig först i Chi- 
1 cago o. var där tecknare tör tidn. Graphic; fr. g6 
I bosatt i New- York. Tecknare för Harpers, Mc Clu- 
res o. Century Magazine, London Graphic o. fr. 98 
marin tecknare för Colliers Weekly; deltog soiii krigs- 
korrespondent i det spansk-amerikanska kriget. Teck- 
nare; sjömålare; niarinskriftställare (»The navies of 
tlie world'- ; 1901). Hilda Louise Carolina Emma Adelheid Re- F. i Gudmuntorpi Malm. län, 1847"/: 
grefi-inna. Studerat i Dresden o. Köpenliai 
trätt- o. genremälarinna ; pastellist. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 1 39 
Sofia Amalia Ribbing. 

F. i Adelöf, Jönk. län, 18356/3. Studerat i Sthlni, 
Diisseldorf, Paris o. Briissel. Geiireiiiålarinna. Bl. 
arbeten: Tiggarbarn i Neapel; Trädgårdsmästarens 
dotter; Ritande gossar (Göteb. museum), -j- i Kristi- 
ania i894'^/i2. 
Otto I/udvig Richarde. 

F. i Göteborg 18623/6. Utbildades i Sthlni 79— 
82 o. i Köpenhamn 84 — 87; har sedermera mesta- 
dels vistats i Göteb. Sjö- o. landskapsmålare; teck- 
nare. Bl. arbeten : Episod ur sjöslaget vid Högland 
1788 (utst. 91); Aftonstämning, skärgårdsmotiv o. 
Holländsk koff (utst. 96); Nattstämning (utst 97); 
Motiv fr. Brännö i Göteb. skärgård (utst. 1900), m. 
fl. motiv fr. Västkusten. L. Sv. K. F. 97. 

Henrik Engelbert van Rijswijk. 

F. i Löt, Upps. län, 184928/11. Blev vid Fria 
konst. akad. 64 — 65 samt vid Tekn. skolan i Sthlm 
65 — 72; tapetserareelev i Sthlm 65 — 69; studerade 
i Wien, Frankfurt am Maiu, Berlin, London o. Ham- 
burg 72 — 74. Tapetserare o. dekoratör i Sthlm med 
egen firma 74 — 88 samt såsom chef för firman Myr- 
stedt o. Sterns möbleringsaffär fr. 88. Konstindus- 
triel mönsterritare (möbler o. textilvaror). Bl. ar- 
beten : offentliga dekoreringar vid Kronprins Gustafs 
förmälning, Konung Oscars o. Drottning Sofias silf- 
verbröllop, Kejsar Wilhelms mottagande i Sthlm, 
utställningen i Köpenhamn 88, Gefleutställningen 
1901 ; en mängd våningsinredningar i Sthlm; möbel- 
ritningar. Harald Sörensen-Ringi. 

'• F. i Skön, Västemorrl. län, 18723/3. Elev vid 
Konstnärsförbundets skola 93 — 96. Bosatt i Paris. 
Bildhuggare. Bl. arbeten: statyerna La nuit (mar- 
mor; utst. 99) o. Vågen (gips; utst. 1900); porträtt- 
bysten En ung målare (gips; utst. 99) samt brons- 
vasen Afund (utst. 1900). L. K. F. 97. ARKITEKTEH, BILDHUGGARE, MÄI.ABE, M. FL. Carl Enoch Ringnér. 

F. i Askersund 1870^/s. Elev vid Konstnärsför- 
bundets skola 92^96. Figurmälare ; tecknare. Bl. 
arbeten : Bång- Anders o. Fämäskulla, daltyper (utst. 
98); Framför spisen (kolteckning; utst. 1900) samt 
teckningar till Strix fr, 1900. Georg Robert Ringström. 

F. i Filipstad 1862^/7. Elev vid Tekn. högskolan 
Bx — 86 o. vid Fria konst. akad. 86—88; vistades på 
studieresor i Tyskland, Frankrike, Spanien o. Ita- 
1 lien 9? — 93 samt i Tyskland o, Italien gg. Anst. 
i Stilms stads byggnadakontor 1900; privat arki- 
tekt i Sthbn. Bl. arbeten: diverse inrednings- o. 
dekorationsarbeten vid K. teat i Sthlm (95 — 98;; 
restaurering af Ramens kyrka (98 — 99). L. K. K. 
89. L. Sv. K. F. gr. Gustaf Adolf Romin. 

F. i Visby 1863IV11. Elev i Diisseldorf af H. 
Gude en kortare tid 92; bosatt fr. 92 företrädesvis 
i Berlin; företagit studieresor till Amerika 92 — 93, 
Holland, London o. Sverige 93 samt till Miinclieii 
o. Paris gö, Landskaps- o. figurmälare; akvarellist. 
Bl. arbeten: Gotländsk strand (90); Kalmar slott (go 
— gi); Gotländsk strand (91); Svenskt kustlandskap 
o. En hafvets arbetare (gi); Solstrålar (93); Klippor 
vid hafvet (93 — 96); Kristus Salvator (96; National- 
musei förråd); Vinternatt o. Ovädersstämning (98). ARKITEKTER, BII^DHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 141 


Karl Alfred Romin. 

F. i Visby 185820/12. Stud. i Upps. 82; elev vid 
Diisseldorfs Kunstakad. 84 — 85 samt vid Tekn. skolan 
i Sthlm 86. Vik. teckningslär. vid Visby tekn. skola 
91—93; föreståndare för o. lär. vid samma skola 95. 
Konstindustriel mönsterritare. Bl. arbeten: restau- 
rering af väggmålningarna fr. slutet af 1600-talet i 
Burmeisterska huset i Visby. 

Grefve Johan Georg Otto von Rosen. 

F. i Paris 1 843 13/2, Elev vid Fria konst. akad. 
57 — 64; studerade utomlands under Portaels, Leys 
o. Karl Werner; besökte London 62 o. Antwerpen 
63; företog 64 en studieresa till Egypten, Palestina, 
Syrien, Turkiet o. Grekland; vistades 66 — 71 i Ita- 
lien, Antwerpen, Briissel o. Miinchen samt företog 
1 901 ånyo en studiefärd till Orienten. V, prof. i 
teckning vid Fria konst. akad. 74 o. prof. i figur- 
teckning o. målning fr. 80; direktör därst 80 — 87 
o. 93 — 99; kammarherre 79. Historie- o. porträtt- 
målare; akvarellist; pastellist; etsare; skriftställare. 
Fil. hedersdoktor 1900. L. Fr. K. A. 72. Bl. arbeten: 
Erik XIV (71) o. Den förlorade sonen (85), båda i 
Nationalmuseum; Katharina Månsdotter (81; Kunst- 
museet i Köpenhamn); Drottning Dagmars upp- 
väckelse (99; Fredriksborg, Danmark); porträtt af 
konstnärens fader (68) o. af A. E. Nordenskiöld (86), 
båda i Nationalmuseum; Själf porträtt (69; Fria konst, 
akad.) o. ett dylikt (77; Uffiziema, Florens); porträtt 
af G. W. Palm (90; Fria konst, akad.) o. Pontus 
Wikner (96; Göteb. nation, Upps.); akvarellerna Vig- 
sel i ett sv. smedsgilles kapell på 1500-talet (64), 
Blomstermarknad i Brabant, Brudefärd (utst 69), 
Födelsedagen, Julmarknaden (72) o. Drottn. Marga- 
retha beedigar unionen i Kalmar (97); etsningarna 
Göran Persson betraktar Nils Stures intåg (68), Ture 
Jönsson återvänder fr. riksdagen i Västerås (69), Slags- 
målet (70) o. Dopet (74). L. K. K. L. Sv. K. F. 98. 

Axel Edward Johan Rosenberg. 

F. i Stockholm 1858 V*. Stud. i Upps. 77; elev af 
E. Perséus 78 samt vid Fria konst. akad. 79 — 82 (P. D. 
Holm); studerat i Paris o. Normandie 82 — 84; har 
därefter vistats oafbrutet i Sverige (Sthlm, Småland o. 
Södermanland). Landskapsmålare med motiv sär- 
skildt fr. Sthlms omgifning. L. Fr. K. A. 1901. Bl. 
arbeten: Vårvinter (86); Höstmorgon i soldis, motiv 
fr. Södermanland (89; Nationalmuseum); Sommarafton 
i Sthlms skärgård; Vinternatt; Vårlandskap, motiv fr. 
Södermanland (utst. 91); Sommarkväll med månupp- 
gång öfver hafvet; Vid kvamrännan (95 ; Heleneborgs 
galleri) ; I ro, Hafsvik, I talldungen vid hafvet, Dyning 
(utst 98); Marskväll (90 — 1901; Nationalmuseum); 
Stjämenatt (utst. 1901). L. K. K. 84. L. Sv. K. F. 90. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 

Ludvig Ruben. 

F. i Karlskrona iSiS^^/a. Elev i teckning af L. 
Lehniann i Hamburg samt 34 vid Köpenhamns 
Kunstakad.; studerade målning i MQnchen o. DUs- 
I seldorf o. skulptur i Rom; blef elev af kopparstic- 
I karne Ballin (dansk) i Paris samt af Mandel i Berlin; 
studerade 65 i Madrid o. 67 i Paris. Bosatt i Sthlm 
fr. 68. Kopparstickare (»Sveriges siste»). K. kop- 
parstickare. L. Fr. K. A. 60. Bl. arbeten: Skatte- 
penningen etter Tizian (58); Själfporträtt (59; Na- 
tionalmuseum; här reproducetadt); Judith efter Chr. 
AUori 164; Nationalmuseum); Madonna della Sedia 
efter Rafael (ofullbordad; 68). L. K. K. t ■ Stock- 
holm 1875*1/8. 

Friherre Oskar Ture Gustaf Alexander 
Fredrik Rudbeck. 
F. i Stafby, Upps. län, 182921/1. Stud. i Upps, 
48; studerat i Sthlm, Dusseldorf 53—58 o. Paris 
58 — 60. Genre- o. tigurmålare. Bl. arbeten: Kristus 
o. äktenskapsbryterskan (altartafla i Grödinge); Toa- 
letten; Bondfolk i en kyrka; Klicka i Normandie. Sveu Otto Henrik Rydbeck. 

F. i Lund 187225/8. gtud. i Lund 90; fil. kand. 
99. Ombud för Vitt.-, hist.- o. ant.-akad. vid under- 
sökning af kyrkliga minnesmärken i Skåne. Bild- 
huggare; tecknare. B!, arbeten; byst af Otto Lind- 
blad (1900); reliefer, dels porträtt dels genre, samt 
teckningar för vetenskapl. ändamål. 

Gustaf Fredrik Rydberg. 

F. i Malmö 18351^/». Elev vid Köpenhamns K unst- 
akad. 52 o. vid Fria konst. akad. 57—59; 'este 59 till 
Dtisseldorf, stannade där 5 år (elev af H. Gude); bo- 
satt i Sverige fr. 64, men har företagit studieresor 
till Norge 68 o. 69, Diisseldorf 73, Paris, Belgien o. 
Holland 75 samt äfven besökt Italien. Landskaps- 
målare med företrädesvis skånska motiv o. vinter- 
landskap. K. målare. L- Fr. K. A. 71. Bl. arbeten: 
Skånsk torpstuga (67) o. Skånskt vårlandskap (68), i 
Nationalmuseum; Somni arian dskap, motiv fr. Mör- 
rum, Blekinge (68; Lunds univ. konstmuseum); Vin- 
terlandskap med månuppgäng (68) o. andra taflor i 
Malmö museum; Norskt landskap (Furstenbergs gal- 
leri); Vattenkvarn i Skåne, vinterland-skap i dimma 
(utst. 85); Vinter i solnedgång o. Landskap med pilar, 
motiv fr. Hö], Skåne (utst 91); Dimmig morgon i 
Arildsläge (utst. 93); Ålfiske vid Ringsjön {utst 94); 
Fiskläge i Skåne (utst. 99); Skånskt fiskläge o. Dim- 
mig morgon vid Lomma bukt (utst, 1901). L- K. K. 
L. Sv, K. F, 90. ARKITEKTER, BII^DHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 1 43 
Friherre Claes Erik E:son Rålamb. 

F. i Västra Ryd, Upps. län, 1868II/6. Elev vid 
Fria konst. akad. 86 — 89; studerade i Frankrike, Ita- 
lien, Algier o. Tunis 89 — 95; elev af Bonnat, Connon 
o. Fr. Flameng i Paris. Kammarherre hos Kron- 
prinsessan 99. Djurmålare (förnämligast hästar); djur- 
skulptör. Bl. arbeten: Slutadt arbete o. På hemväg 
(utst. 91); Nocturne, motiv fr. Frankrike (utst. 95); 
Dam till häst (utst. 98) samt skulpturerna Elgko 
med kalf o. Klgoxe (utst. 97). ly. K. K. 94. h. Sv. 
K. F. 97. 
Maria Kristina Röhl. 

F. i Brännkyrka, Sthlms län, 1 801 26/7. Elev fr. 
23 af kopparstickaren Chr. Forssell; studerade i Paris 
49, i London o. Liverpool 51 — 52, åter i Paris 53 — 56. 
K. hof målare. Porträttör i svartkrita o. pastell. L. Fr. 
K. A. 43. Bl. arbeten: porträtt af Franzén, Wallin, 
Tegnér o. Geijer, m. fl. t i Stockholm 18753^/6. 
Charlotta (Lotten) Sofia Rönquist. 

F. i Uddevalla 1864 1/7. Elev vid Fria konst. akad. 
84 — 90; studerat i Frankrike o. Italien. Landskaps- 
o. genremålarinna. Bl. arbeten: Kanalen i Hernö- 
sand o. Palazzo Canale, Capri (utst. 97); Sensommar 
(utst 98); Interiör fr. Rättvik (99); Gammal gård i 
Sthlm (utst. 1901). L. Sv. K. F. 97. 
Bror Axel Salilström. 

F. i Fryksände, Värml. län, 18691^/4. Elev vid 
Tekn. skolan i Sthlm 90 — 94 o. vid Académie Cola- 
rossi i Paris 94 — 96; har dessutom studerat i Wien. 
Anst. hos ornamentsbildhuggaren Ernst Westphal i 
Berlin 93 — 94 samt hos bildhuggaren Chr. Eriksson 
94 — 971 lär. vid Kulturhistor. föreningens i Lund 
fackskolor fr. 1900. Konstindustriel mönsterritare 
o. bildhuggare. 144 ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. Nicky Sahlström. 

F. i Grafva, Värml. län, iSjs^/is. Elev vid Slöjd- 
skolan i Sthlm 71 — 72; sedermera utbildad i S:t 
Petersburg o. Berlin. Sjö-, landskaps- o. porträtt- 
målare; glasmälare; pastellist; akvarellist; tecknare. 
Har haft målarskola i Hamburg o. Gefle, m. fl. ställen. 
Bl. arbeten: Motiv fr. Gerangerfjord i Norge (iitst. 95). Kasper Erik Salin. 

F. i Örebro 185618/11. Klev vidTeknol. inst, (Tekn. 
högskolan) 75—79. Privat arkitekt i Sthlm 81 — 97; 
stadsarkitekt därst. g8. 

Hugo Fredrik Salmson. 

F. i Stockholm 1843VT. Elev vid Fria konsL 
akad. 61—67; reste 68 till Paris, där han sedennera 
var bosatt; elev där i 2 är af Ch. Comte. Genre- 
niälare med franska o. svenska (särskildt skånska) 
motiv: porträttmålare; pastellist. K. målare. L. Fr. 
K. A. 80. Bl. arbeten: Midsommarfest i Dalame (74); 
Hvitbetsrensare i Picardie (78; Göteb. museum); Arre- 
stering i Picardie (79), Konfirmander i Picardie (82) 
o. Vid grinden i Dalby (84) tiUh. Franska staten ; En 
repetition af Tartnffe (81); Den lilla asplockerskan 
(84; Nationalmuseum); Vid spinnrocken (85; Fursten- 
bergs galleri); Besöket hos mormor, Axplockeiskoma 
o. Vid äppelträdet (utst. 85); pastellerna En skånsk 
hnshällerska (utst. 86) o, portr. af fru Aakarcrona (utst 
90). Opp.85. I,.K.F.86. I,.K.K. tiLundi894V8- 
Geskel Saloman. 

F. i Tönder, Nord-Schleswig. i82iV<. Elev vid 
Köpenhamns Kunstakad. 37 — 44; besökt Lunds o. 
Eckersbergs målarskolor; elev i Paris af Couture 34 
— 55. Reste 50 till Göteb.; besökte Algier 61 o. 62; 
upprättade o. förestod (till 71) Göteb. musei ritskola; 
fr. 71 bosatt i Sthlm. V. prof. i teckning vid Fria 
konst. akad. 74. Genre- o. porträttmålare; litograf; 
skriftställare i konstarkeologi. K. målare. L. Fr. 
K. A. 68. Bl, arbeten; I väfstoleu (57) o. Flicka med 
ett bref i handen (71), båda i Nationalmuseum; 
Smedja, Syatelier o. Dalstuga (70), i Furstenbergs 
galleri ; porträtt af Edv. Bergh (75 ; Fria konst, akad.) ; 
Segrames hemkomst (82; K. slottet); Själfporträtt 
(85; Fria konst akad.); Marsk Stigs döttrar (93; 
Kunstmuseet i Köpenhamn); porträtt af Knut Alm- 
löf (utst 95); Själfporträtt (99; Göteb. museum); 
målningar med judiska ämnen, såsom Sabbatsljusens 
invigning (porträtt af konstnärens moder), m, fL 
L- K. K. L. Sv. K. F. 90. ARKITEKTER, BII.DHUGGARE, MÅl^ARE, M. Fl,. 1 45 
Friherre Carl Fredrik von Saltza. 

F. i Örtomta, Österg. län, 185820/10. Elev vid Fria 
konst. akad. 78 — 82 samt vid Brussels konstakad. o. 
af ensk. lärare i Paris. Lär. i figurmålning o. teck- 
ning vid Konstskolan i S:t Louis, Missouri, 92 — 98 
o. vid Chicago Art Institute vintern 98 — 99 samt vid 
Columbia University i New-York" 99. Porträtt- o. 
genremålare; akvarellist; pastellist. Bl. arbeten: 
pastellerna Herrporträtt o. Augusti månsken samt 
akvarellen En politiker (utst. 85); 2 porträtt i akvarell 
(utst. 90); porträtt af en liten flicka o. Mora (utst. 
97). L. K. K. 83. Opp. 85. Iv. K. F. 86—1900. 
Carl lyconard Sandahl. 

F. i Stockholm 184021/11. Elev vid Fria konst, 
akad. 57 — 67. Extra lär. i husbyggnadskonst vid 
Tekn. högskolan 83. Arkitekt; hade arkitektbyrå i 
Sthlm ,i förening med M. Isseus. f i Stockholm 
189024/2. 
Bror Erik Hjalmar Sandberg. 

F. i Stockholm 1847 'Ve. Utbildad i Sthlm o. Paris. 
Konservator vid Föreningen för nord. konst under 
några år. Landskapsmålare; tafvelrestaurator. L. 
K. K. ti Stockholm 1888 12/4. 
Hjalmar Gottfried San dels. 

F. i Stockholm 1843^8. Elev vid Slöjdskolan i 
Sthlm 58 o. vid Fria konst. akad. 63 — 71. Bitr. lär. 
vid Tekn. skolan i Sthlm 67 ; - bitr. stadsarkitekt i 
Gefle 69; slottsarkitekt i Sthlm 73; redogörare för 
slottsbyggnadsmedlen 92. Svenskt Porlräligalleri XX. Tr. ^o/io 1901. 10 146 ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. Ture Gabriel Schaar. 

F. i GötehorK i8641'';b. Elev virt Chalm. tekn. 
läroanstalt 84—87, vid Tekii. högskolan 87 — 8S o. vitl 
Kria konst, akail. SN-gl. Arkilekt i Sthlm. !,. K. 
K. 92. Hulda Maria Helena Schenson. 

F. i Uppsala 1847^1/7. Elev vid Fria konst akart. 
74 — 80. o. af Carolus Diiran o. Henner i Paris 82 
—85; studerat i Italien, Holland o. Belgien. Por- 
trättmälarinna; akvarellist. Bl. arbeten; porträtt af 
Chr. J. Boström o. Elias Fries (Upps. universitet) 
samt af H. L. Rydin o. TI1. Fries (Smålands nation 
i tipps.). 

Fredrik Wilhelm Scholander. 

F. i Stockholm iSiöS»,'». Elev i-id Fria konst, 
akad. 31. Konduktör i Öfverint.-ämb. 44; prof i 
byggnadskonst vid Fria kortsL akad. 48: intendent i 
Öfverint,-änib. 64 ; aibetschef vid nationalniusei- 
byggnaden 64^ — 66. Arkitekt; akvarellist; tecknare; 
koustindustriel niönsterritare; vitter författare. Fil, 
hedersdoktor i Upps. 77. h. Fr. K. A. 46 o. dess 
sekr, fr. 68; L. H. A. 71; L. V. V. S. 78. Bl. arbe- 
ten: kyrkobyggnader: Bemadotteska grafkoret vid 
Riddarholmskyrkan (58 — 60), Ostennalinskyrkans i 
Sthlm kupol (66—68), Synagogan i Sthlm {67—70) 
samt landtkyrkor; profana byggnader; ombyggnad 
af Malmö länsresidens fasad {50) o. af slotten Ekhol- 
men o. Vijk i Uppland {57), Sörby i Östergötland (58) 
o. Vinas i Smaland (6[); resUurering af Erik XIVis 
gemak å Kalmar slott (52); Vasanionumentet i Utme- 
land (59); Tekniska högskolans hus (63) samt privat- 
hus i Sthlm; akvareller med arkitektoniska motiv 
(Nationalmuseum) samt pennteckningar till hans egna 
dikter o. sagor, såsom Fjolners saga (66; National- 
museum), ni. n. L. K. K. ti Stockholm i88i"/5. 
Siri Wilhelmina Schotte. 

F. i Nyköping 1867^/». Elev i Sthlm af P. D. 
Holm 87—88, vid Tekn. skolan 87 — 90 samt (i deko- 
rativ konst) af fröknarna Nordberg o. Petterson; stu- 
derar i Paris fr. 96 dekorativ konst o. landskaps- 
I målning (elev af L. A. Japy 97—98 o. af Fuchs 1900 
— 1901) samt \iå Acadéniie Julien o. atelier R. Collin. 
Landskapsmälaiinna ; konNtindiistrialist (gobelinmål* 
ning o, glödritning). Bl. arbeten; Motiv fr. Seine, 
Motiv fr. Kullen o. fr. Södermanland (utst. 99); Motiv 
fr. Etaples o. Fruktträd i blom, Normaudie (utst. 1900); 
Vinter i Uppland, Klippor vid Kullen o. Aftonstäm- 
ning i Norrland (utst. 1901). ARKITEKTER, BII,DirDGGARE, MÅLARE, M. FL. Anshelni Leonard Schultzberg. 

F. i Falun iSöaäs/g. Elev af Perséus 8i o. vid Fria 
konst. akad. 82 — S6; studerade i Paris, Gréz o. Etap- 
les uti Frankrike Sg—go, i Italien 91 — 92 samt i 
Tyskland, norra Italien, Belgien o. Holland 95. Land- 
skapsmålare. L- Fr. K. A. 1900. Bl. arbeten: Skogs- 
väg i höststämning o. Ekbacke (hSda i Göteb ) 
Vinterdag i Dalame (SS; Kunstmuseet 1 Köpenhamn), 
Vintermorgon i Dalame (93; Nationalmuseiim) Mor 
gonfrost (tenipera; utst. 94) \mterniorgon bland 
hergen (97); Valliorgsmässoafton 1 Bergslagen (97 
Nationalmuseuml; Majnatt vid Odekam (utst 98) o 
■ 1 (1900), L. K. K 86 L Sv K P 95 Ida Eleonora Davida von Schulzenheim. 
F. i Västra Skedvi, Västm. län, 18598/1. Elev 
vid Fria konst. akad. 78 — 84 o. af J. Lefebvre, B. Con- 
stant o. J. Dupré i Paris 88 — 89, 90 — 91 o. 92^93. 
Pjurinålarinna. Bl. arbeten: Vindthundar (utst. 91). Carl Georg Sehlberg. 

F. i Gefle 1864 ^»/j. Vistats på studieresor i Tysk- 
land o. Frankrike 84 — 91. Landskapsmålare. Bl. 
arbeten; Vinterstämning (utst. 93); Islossning o. På 
kvällsidan (utst. 97). Nils Johan Theodor Selander. 

F. i Stockholm i8452*/fl. Underlöjtn. vid Verml. 
reg. 64; löjtn. 69; kapt. vid Generalst. 79; lär vid 
Krigshögskolan 85 — 94; major vid Hels. reg. 87; öfv.- 
löjtn. vid Västgötadals reg. 94; öfverste i arm. 98; 
öfverste o. chef för Västemorrl. reg. 99. Elev vid 
Fria konsL akad. 58 — 39 o. 67 — 68. Landskapsmå- 
lare; kompositör; kartograf. I,. K. K. 74. 148 ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. Nils Johan (John) Martin Settergren. 

F. i Norra Härene, Skarab. län, i868's/is. Elev 
vid Tekn. skolan i Sthlin 87—90, vid Tekii. Iiög- 
skolan 90 — 92 salut vid Fria konst, akad. 92 — 95. 
Anst. i Sthlm hos arkitekterna I. G. Clason 89—92 
o. Fr. Liilljekvist 93—96 samt ä Grahn, Hedman o. 
Wasastjemas arkitekturhyrå i Helsingfors 96—98. 
Privat arkitekt i Helsingfors (i kompaniskap med 
G. EsUander) fr. 98. Amanda Carolina Sidvall. 

F. i Stockholm 18442^/7. Elev \-id Fria konst, 
akad. 64 — 71 ; vidare utbildad i Paris. Genre- o. por- 
trättmålarinna. Bl. arbeten: Barn som bygga kort- 
hus; Intressant lektyr; Första lektionen; Blomster- 
försaljerska o. Lappflicka (tillh. Franska staten). L. 
Sv. K. F. 91. t ' Stockholm 1892 '"/i. Herman Gustaf af Sillen. 

F. i Stockholm 1657^/1^ Företagit studieresor 
till Paris o. Beriin (elev där af H, Gude). Komm.- 
kapt. af 2;dra gr. vid Flottan 97; chef för Exercis- o. 
underbefälsskoloma i Karlskrona 1900. Marinmå- 
lare. Bl. arbeten; Flottparad i Kiel vid Kejsar 
Wilhelmskanalens invigning (95; K, slottet i Berlin); 
Sthlms ström (Konungen af Rumänien) samt For- 
cera! o. Bilder fr. Västkusten (Konung Oscar II). 
L. K. K. 91. Johan Jacob Silvén. 

F. i Sillerud, Värtnl, län. 185181/8- Elev vid Fria 
konst, akad, 71—79. Ritlär, vid Slöjdskolan i Sthlni 
71 — 78. vid Tekn, skolan därst. 79 — 80, vid h, allui, 
lärov, i Karlskrona 83 samt vid Slöjdskolan därst. 
Landskaps- o, figurmålare. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 1 49 
Karl Konrad Simonsson. 

F. i vSkärkind, Österg. län, 184320/5. Elev vid 
Fria konst. akad. 67 — 73; berCvSte 73 — 74 Värmland, 
Dalsland ö. Norge, sedermera det öfriga Sverige, 
särskildt Gotland. Haft målarskola, som förberedde 
till inträde vid Fria konst. akad. Landskapsmålare. 
Bl. arbeten: Vinterbild fr. Stubbsund o. Vårbild fr. 
Djurgården (utst. 91). 


Gustaf Erik Sjöberg. > - 

F. i Stockholm 182,7 ^^/i. Elev vid Fria konst, 
akad. 57 — 63 o. 66 — 67 ; företog studieresor till Eng- 
land, Frankrike o. Tyskland. Privat arkitekt i Sthlm. 
Bl. arbeten: Blasieholmskyrkan, Immanuelskyrkan 
o. lärarinneseminariets byggnad i Sthlm; lärarinne- 
seminarierna i Hernösalid o. Geflé; hufvudbyggna- 
derna å Lagmansö i Södermanland o. Esplunda i 
Nerike. f i Stockholm 18972/2. " Johan Axel Sjöberg. 

F. i Stockholm 1 866 6/1 j. Elev vid Fria konst, 
akad. 85 — 91. I^andskaps-, djur- .0, genremålare med 
motiv fr. Sthlms skärgård; akvarellist; tecknare. Bl. 
arbeten: Tjufskytte (utst. 97); Skärgårdsbild, dans, o. 
Kväll, arbetsfolk (utst. 98); Månsken (akvarell; 98); 
Ejdrar o. Fiskare (utst. 99); På utterkobben (99); 
Snö o. öppet vatten (akvarell; 99); Vårnatt (utst. 1900); 
I hamn o. Skärkarl (1900); Soldis (akvarell; 1900); 
Jordbruk i hafsbandet o. Gudungame skockas (utst. 
1901); teckningar till det af konstnären utgifna ar- 
betet Bland kobbar o. skär (1900). L. K. K. 92. Carl Arthur Sjögren. 

F. i Stockholm 18742/10. Elev vid Konstnärs- 
förbundets målarskola. lyandskaps- o. figurmålare; 
akvarellist; tecknare; konstindustriel mönsterritare. 
BL arbeten: Eftermiddagssol (utst. 95); Tre kär'ngar 
i en backe (akvarell; 96); Oväder (kolteckning; utst. 
98); teckningar till Ord o. Bild, m. fl. publikationer; 
tapetmönster. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, Ä1A1.ARE, M. FL. Axel Henrik Sjöström. 

F. i Lund 1856 '»/la. Elev af Helgo Zettervall 
74—81. Arkitekt i Lund. Utfört kyrkobyggnader 
i Skåne, såsom restaureringen af Petri kyrkas tom 
i Malmö. m. m. Johan Alfred Sjöström. 

F. i Arsuiida, Gefleb. län, 1843 '■*/«. Elev \-id Fria 
konst. akad. 64 — 68 o. samtidigt af myntgravören 
Lea Ahlborn. Öfverlär. vid Teku. skolan i Sthlni 
67 ; ritlår, vid fl. skolor i Sthlm samt vid Tekn. hög- 
skolan 77. Skulptör; medaljgravör; utgifvare af 
handböcker o. planschserier för teckningsundervis- 
nmgen. L. K. K. 85. f i Stockholm 1896^/8. Maria Sjöström. 

F. i Raus, Malm. län, i868«/a. Elev vid Tekn. 
skolan i Sthlm (ex. 92); företagit studieresor till 
Paris o. Londou 96 samt till Italien 1900. Anst, 
som konstnärligt biträde o. mönsteniterska vid före- 
ningen Handarbetets Vänner i Sthlm fr. 93. Hedvig Frideborg Paulina Skarstedt. 

F. i Lund 1869^'/^. Elev vid privata målarskolor 
i Sthlm o. Köpenhamn go— 95. Porträtt- o. land- 
akapsmälarinna. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 151 
Edward Skill. 

F. vid London 1 831 23/6. Kom till Sverige 65 o. 
förestod Ny Illustrerad Tidnings xylografiska atelier 
65 — 70; reste till Nordamerika 70, men återkom till 
Sverige o. nämnda atelier 72. Trägravör. L. K. K. 
t i Stockholm 18730/5. 
Lydia Matilda- Petronella Skottsberg. 

F. i Karlshamn 1877 l^/s. Blev vid Tekn. skolan 
i Stlilm 96 — 99 samt vid Fria konst. akad. fr. 1900. 
Landskapsmålarinna; tecknare; mönsterriterska. Bl. 
arbeten: Oktoberkväll (utst. 1900); bokomslag; vig- 
netter, m. m. 
Karl Emmerik Skånberg. 

F. .i Norrköping 1850^2/0 Blev vid Fria konst, 
akad. 71 — 75; vistades på studieresor fr. 75 i Frank- 
rike, Holland o. Italien. Landskaps- o. sjömålare. 
Bl. arbeten: Sjöstycke fr. Venedig o. Hamnen i 
Dordrecht (80), i Furstenbergs galleri; Strandparti 
fr. Dalarö, Kanal i Venedig o. Trädgård utanför Rom 
(de båda senare 82), i Göteb. museum; Canale Grande 
i Venedig (85 ; Nationalmuseum) ; Santa Maria Salute ; 
Från Taormina ; Fiskarbåtar vid Venedig ; Från Roms 
utkanter. L. K. K. f i Stockholm 188324/1. 
Johan (John) Smedberg. 

F. i Stockholm 1851 i^/s. Klev vid Fria konst. akad. 
68 — 75; elev i Paris vid Ecole des Beaux-Arts samt 
af Ch. Gamier, Questel o. Pascal 75 — 77; studerade 
i ItaHen 77 — 78. Lektor i byggnadskonst vid Tekn. 
elem.-skolan i Malmö 78; föreståndare för Tekn. 
yrkesskolan därst. 83. Arkitekt. Bl. arbeten: Tek- 
niska skolan samt museibyggnaden (1900 — 1901), 
båda i Malmö. t ARKITEKTER. BILDHUGGARE, mXläRE, M. FL. Karl August Smith. 

F. i Stockholm iM52"*/i. Elev vid Fria konst, 
akail. 6S~75; vistades på utläniisk studieresa S!. 
.\]ist, hus arkitekterna .Ax. o, Hj. KumlieD 71 — 7S: 
privat arkitekt i Stblm 75— S8 (fr. 83 i kotupaniskap 
med F. U, Undström); stadsarkitekt i Luleå 88. Bl. 
arbeten: elektricitetsverk, brandstation samt stads- 
hotell i Luleå. L. K. K. 3i. Wilhelm Smith. 

F. i Karlshamn 1867^/1. Elev vid Fria konsL 
akad. 86 — 89 "■ ' Faris lid .Académie Julien o. af 
L. Bonnat; studerat i Italien o. Tyskland 91—92. i 
Holland o. Beljfien (BrflgRe) samt 1900 — 1901 i Tunis 
o. Paris. tJenre- o. landskapsmålare. Bl. arlwten: 
Lek (utst. 93); Vinterafton (utst 94); KvSUstämning 
o. Kolkörare i Bergslagen (utst. 97); Italienska smeder 
(98) o. Vinterdag i Dalame (99). båda i National- 

tn; Lazzaron o. I Briigge (båda 98), i Göteb. 

m ; Grönsakstorget i Briigge (utst. 1900). L- K. 
L. Sv. K. F. 97. Friherre Carl Axel Ambjörn Sparre. 

F. i Västra Ed, Ka|m, län, 1839W/S- Underlöjtn. 
vid Första lifgren.-reg. 61 o. vid Andra lifg. 62; löjtn. 
67; afsked fr. reg. o. kapL i arm. 75. Elev vid Fria 
konst. akad. 66, i DiisseldorE af Fagerlin 67 o. af 
I 1'iper, Sohn m. fl. 76—78 samt i Paris af atelier 
Julien o. Courtois 78 — 79. Historie-. genre- o. por- 
trättmålare. Bl. arbeten: Liten Karin (utst 81); por- 
trätt at fru Bratt, gretve C. G. Sparre o. fröken A. 
Nordenfalk. L. K. K. Hr i herrinnan Emma Josefa Sparre, f. Munk- 
tell. 
F. i Stora Kopparbergs förs., Kopparb.iän, 1851^/(1; 
gift 70 med geuremälaren frih. C. .\, A. Sparre. Elev i 
1'aris af Courtois o. D agnan- Bouveret. Genre- o. por- 
trättniålariiina. Bl. arbeten: genrem älu in garna I ro 
(82) o. Modlös (90): InteriSrstudie fr. Gripsholm (88); 
porträtt af konstnärinnans moder (85), af franska förf. 
Ilugiies Le Roux (95), af grefliga familjen Wacht- 
nieister till Johannishus (96) o. af gref\e Trolle- 
Boiide (99). ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 1 53 

Grefve Pehr lyouis Sparre. 

F. i Gravellona, Italien, 18633/8. Elev vid Acadé- 
mie Julien i Paris 86 — 90. Bosatt i Finland fr. 91 ; 
grundade 97 i Borgå aktiebolaget Iris för konstin- 
dustriela tillverkningar o. är bolagets verkställande 
direktör. Porträtt-, figur- o. landskapsmålare (spe- 
cialitet: motiv ur finskt allmogelif); akvarellist; 
etsare; konstindustrialist. Bl. arbeten: altartafla 
i Vasa kyrka; Finsk bondflicka (Fiirstenbergs gal- 
leri) ; Middagen ; Skidlöpare ; Skogsbäcken samt por- 
trätt af violinisten H. Marteau (utst. 95), grefve P. 
A. Sparre, fröken Eva Cronstedt (båda utst. 97), 
frih. W. M. v. Bom, fru A. Ramsay, öfverste A. v. 
Willebrand o. hans fru, grefve C. M. Creutz o. ärke- 
biskop T. T. Renvall. L. K. F. 90—98. Gertrud (Gerda) Linéa Sprinchoru. 

F. i Skerike, Västni. län, 187129/4. Elev vid Tekn. 
skolan i Sthlm 90 — 93 o. vid Fria konst. akad. 93 — 
1900. Statybildhuggarinna. Bl. arbeten: statyerna 
Peri vid paradisets port (99) o. Kleopatra (1900); 
basrelieferna I drömmar (1900) samt Singoalla o. 
En sjökadett. 
Carl Theodor Staaff. 

F. i Lillherdal, Jämtl. län, i8i628/6. Elev vid 
Fria konst. akad. 31. Porträtt- o. genremålare. K. 
målare. L. Fr. K. A. 56. Bl. arbeten: porträtt af 
Oscar I (56; Drottningholm) o. Carl XV; Fiskare 
i månsken (70). L. K. K. f i Stockholm 1880^/5. 
Knut Viktor Abraham Stan genberg. 

F. i Vassunda, Sthlms län, 187 1 13/7. Stud. i Upps. 
90 ; elev vid Konstnärsförbundets målarskola 92. Med- 
arbetare i Söndags Nisse 96 — 1900 o. i Strix fr. 1900. 
Tecknare; karrikatyrritare. Bl. arbeten: karrikatyrer 
af samtida svenska skådespelare, m. fl. 154 ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. Magnus Steendorff. 

f; i Köpenhanm 1855^/11. El evvid Köpenhamns 
Kunstakad. 76 — 78. Bosatt i Sverige fr. 87; sv. med- 
borgare go. Arkitekt i Sköfde. Bl. arbeteu: Unde- 
näs kyrka i Västergötland; Skaraborgsbaiikens hus 
i Sköfde; Johaiinesborgs idiotanstalt vid Mariestad; 
KoBgslenamonumentet o. officerspaviljongen ä Ax- 
valla hed. Axel Julius Stenberg. 

F. i Lund 1866I8/9. I murarelära 81; anst. hos 
arkitekten H. Sjöström i Lund 84— 86, hos arki- 
tekten Aug. Strehlenert i Karlskrona 87 — 88, vid skola 
i Sthlni 89 — 91 samt vid riksbauksbyggnaden i Ber- 
I lin under Bauinspector Max Haaak 9a ; elev vid Tekn. 
skolan i Sthlm 92—93. Privat arkitekt i Malmö fr. 
93. Bl. arbeten: nybyggnader för 1, allm. lärov. i 
Landskrona; folkhögskolebyggnader i Svalöf o. Sku- 
rup samt privathus i Malmö. 

Isak Johan Emerik Gustaf Stenberg. 

F. i Stockholm 1873V1- Elev vid Fria konst 
akad. 91—96; vistades pä studieresor i Tyskland, 
Holland, Belgien o. Frankrike 98 samt i Tyskland 
1900 o. 1901. Porträtt- o. genremälare (med sär- 
skildt interiörer fr. Dalarue). Bl. arbeten: Likvaka 
I i Leksand (97; Göteb, museum); I skymningstim- 
I man, motiv fr. Åkerö by, Leksand (99; National- 
museum) ; Anders o. Anna, motiv fr. Ullvi. Lek- 
sand (1900; Köpenhamns Kunstforening) ; Nises- 
Maria sömmar band, Leksand {1901); porträtt af 
Conny Burman, kommendanten grefve E. Tanbe, 
»korporal Blom» o. konstnärens fader. L. Sv. K. F. 
97. L. K. K. s. år. 

Ture Johan Axel Stenberg. 

F. i Norrköping 1863^/1. Elev vid Tekn. hög- 
skolan 83 — 87; vistades pä studieresor i England, 
Amerika o. Tyskland 87—93. Privat arkitekt i Nord- 
amerika 88—93 o. i Sthlm fr. 94. Bl. arbete»): Pas- 
sage Birger Jarl (i samarbete med Ludv. Peterson); 
Grand hotels i Sthlm ombyggnad (98 — 1900); Grand 
hotel i Gefle (99 — 1901); Hernösandsbankens hus vid 
Kungsträdgården, Sthlm (färdigt 190J); konsul Lil- 
jewalchs hus i Sthlm (1900 — 1901); Kemiska institu- 
tionens i Upps. byggnad (1901). L. K. K. 95. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 155 
Ernst Vilhelm Emanuel Stenhammar. 

F. i Stockholm 185926/3. Elev vid Tekn. hög- 
skolan 77 — 82 o. vid Fria konst. akad. 82 — 84; före- 
tog utländska studieresor 81 o. 89. Lektor i hus- 
byggnadskonst vid Tekn. högskolan 98. Arkitekt 
i Sthlm. Bl. arbeten: i Sthlm: huset Malniskilnads- 
gatan 60 (87) o. Centralpalatset (95 — 98); i lands- 
orten: H. v. Kochs (96) o. Kallings (97) villor å 
Djursholm, konstnärens egen villa å Ingarö (98) o. 
Göta kanalbolags hus i Motala. L. K. K. 87. 
Per Ulrik Stenhammar. 

F. i Tömvalla, Österg. län, i8292"/2. Elev vid 
Teknol. inst. 43 o. vid Fria konst. akad. Tf. lär. 
vid Fria konst. akad. 66; tf. arkitekt i Serafimer- 
ordensgillet 74; arkitekt i Öfverint.-ämb. s. år. 
Tonsättare. L. M. A. 68. Bl. arbeten: Ersta kapell 
o. stiftelsen Konung Oscar I:s minne i Sthlm. f i 
Stockholm 18758/2. 
Frans Oscar Stenvall. 

F. i Göteborg 185690/3. Elev vid Fria konst. akad. 
79—83; studerat i Miinchen 83 — 85 o. i Paris 85 — 
87. Genreniålare. Bl. arbeten: Glasblåsare (utst. 91). 
Sophie Louise Stjernstedt. 

F. i Ullerud, Värml. län, 184510/8. Har studerat i 
Köpenhamn (F. Rodhe), Berlin (prof. H. Gude), Paris 
(Dardoize o. Simon) samt i Rom. Har haft målar- 
skola i Lund i 3 år samt 90 — 1901 i södra Frank- 
rike. Landskapsmålarinna med företrädesvis utländ- 
ska motiv. Bl. arbeten: Motiv fr. Savoyen (utst. 91); 
Solnedgång vid Tibern i Rom o. På Monte Pala- 
tino i Rom (utst. 94). 156 ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. Albert Reiahold von Stockenström. 

F. i Heriiösand 1S67 11/11. Elev vid Fria koust. 
akad. 89 — 94, Bildhuggare, Bl. arbeten: tyra sta- 
tyer i brons å Helsingborgs rådhus fasad; Badande 
pojkar (relief). Jeuuy Nyström-Stoopendaal. 

F. i Kalmar 1857I8/0; gift 87 med Dr. D. Stoo- 
pendaal. Elev vid Fria konst. akad. 73 — 81 ; stu- 
derade i Paris 82 — 86. Genre- o. porträttmålarinna; 
akvarellist; pastellist; tecknare. Bl. arbeten: Dolce 
far niente (akvarell; 83); Sjukbesöket o. Själfporträtt 
I (utst 84); porträtt af grefve Alb. Ebrensvärd (utrikes- 
niinisterhotellet i Sthlm); teckningar till Barnkam- 
marens bok (82)1 Svenska barnboken (86 — 87), Lanra 
Fitinghoffs Bibliotek för barn o. ungdom (I, 86). C. 
D. af Wirséns Vid jnletid (87) o. I Ufvets vår (88), Th. 
Strömbergs Den heliga striden (88), Ang. Blanches 
romaner o. Starbäcks r.,maner. Opp. 85. L. K. F. 
86-96. Hedvig Sofia Strandberg. 

F. i Stigtonita, Söderm. län, 184^^/10 Ele\ af 
A. Malmström i. Sthlm samt af Lolhn Conrtois o. 
Ponsans i Paris 79 — 82 o. 87. Landskapsmalannna; 
akvarellist. Bl. arbeten; motiv fr. Franknke Norge 
o. Sverige. L. Sv. K. F. 90. Otto Waldemar Strandman. 

F. i Göteborg iSji^lii. Elev vid Fria konst, 
akad. gi — 95; \'istades pä studieresor i Tyskland o. 
Italien 99 — 1901. Bildhuggare; konstindustrialist. 
Bl, arbeten; Gerhard Meyers minnesvärd o. Våren, 
bronsstatyett (95); Kyssen (grupp; 96); Längtan, 
siltverpokal med drifven basrelief (Nationalmuseum) 
o. tontängrupp i Operakaféet i Sthlm (samtliga 98); 
notställare i skulpterad valnöt (Florens; 1901 ; Lud- 
vigsbergs galleri); ljusstakar; bretpressar; dörrlås, etc. 
L. Sv. K. F. 98. ARKITEKTER, BII^DHUGGARE, . MÄlvARK, M. Fl,. 1 57 
Georg Evert Strokirk. 

F. i Örebro 1 861 4/3. Klev vid Tekn. högskolan 
80 o. vid Tekn. högskolan i Stuttgart 81 — 84; anst. 
vid riksdagshusbyggnaden i Berlin å P. Wallots 
atelier 84—88. Arkitekt. Fr. 88 delägare i gross- 
handelsfimian G. Rosendal & C: o i Sthlm. ly. K. 
K. 94. 
Julia Charlotta Mortana Strömberg. 

F. i Lund 1 85 1 24/2. Elev vid Fria konst. akad. 
72 — 80. Landskapsmålarinna. Bl. arbeten: Pilar vid 
vassbevuxen strand (81; Kronprins Gustaf); motiv 
fr. Sthlmstrakten o. Västkusten. Opp. 85. L. K. 
F. 86—96. 
Joseph Magnus Stack. 

F. i Lund 181 2 4/4. Stud. i Lund 29; elev vid 
Fria konst. akad. 39 — 42 ; vistades på studieresor 42 
— 48 i Miinchen, Rom, Paris o. Holland. Prof. vid 
Fria konst. akad. 52. Landskapsmålare. K. hof må- 
lare. L. Fr. K. A. 48. Bl. arbeten: Sjöstycke i mån- 
sken (47; Nationalmuseum); Stadsport vid Haarlem 
(48; Lunds univ. konstmuseum); Italienskt landskap 
(60; Nationalmuseum); Utsikt af Tivoli (Sthlms slott); 
Landskap, Stadsporten i Boppart o. Holländsk hamn, 
alla i Göteb. museum. L.' K. K. f i Stockholm 
186821/2. 
Christine Margaretha Sundberg. 

F. i Kalmar 1837 '72. Elev vid Fria konst. akad. 
64 — 67; studerade därefter i Dusseldorf samt under 
många år i Paris. Porträtt-, genre- o. stillebenmå- 
larinna ; taf velrestauratris (elev af fransmannen Brioté). 
Bl. arbeten: Jeanne Bonnemére, cantiniére ä Tarmée 
fran9aise, porträtthufvud (utst, 91). f i Paris 189220/1. 158 ARKITEKTBH, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. Arvid Werner Sundblad. F. i l'ppsala i877i*/7. F.lev i-id Tekn. skolan i 
l'pp.s. 93—95. vid Tekn, skolan i SOilni 95 — 97 samt 
vid Fria konst, akad, 97^1901. Landskapsmålare. 
Bl. arbeten: Harffisen, Helsingland (1901; utst. s, är). Johan Fredrik Sundbärg. 

F. i Leksand, Kopparb, län, i86o"/2. Elev vid 
Tekn. högskolan 78—83 o, vid Fria konst. akad. 84 
—87. Stadsarkitekt i Jönköping 91. Arkitekt; skrift- 
ställare. Bl, arbeten; herrgärds- m. fl, byggnader 
i Huskvarna; Jönköpings brandstation. Harriet Sundström. 

F. i Stockholm 187223/13, Elev i Munchen vid 
olika privata konstskolor samt i Sthlni vid Konst- 
närsförbundets skola; vistats på studieresor i Bayern 
o, Norge. Landskaps- o, djurmålarinna. Björn Harald Svensson. 
I F. i Stockholm 187227-,, Elev vid Tekn, hög- 

skolan 92 — 96 samt vid Fria konst, akad. 96 — 99, 
Arkitekt, ARKITEKTER, BII^DHUGGARK, MÅLARK, M. FL. 1 59 
Per (Pelle) Adolf Swedlund. 

F. i Gefle 18656/10. Stud. i Upps. 85—86; elev 
vid Fria konst. akad. 89 — 92; studerat i Frankrike 
92 — 95; vistades i Briigge 98 — 99. Landskapsmålare 
med motiv bl. annat fr. Briigge. Bl. arbeten: Vin- 
terkväll, motiv fr. Bretagne (utst. 97); Sommarnatt 
på högfjället samt Briiggemotiven : Efter Vespern, 
Det öde huset (Göteb. museum) o. Sommarkväll, 
kanalmotiv (Nationalmuseum), samtliga 98; Till 
aftonmässan. Det gula huset o. Kväll, likaledes 
Briiggemotiv (99). L. K. K. 99. L- Sv. K. F. 1900. 
Christian Fredrik Swensson. 

F. i Stockholm 1834 13/3. Underlöjtn. i Flottans 
reserv. Elev i Sthlm af J. Hägg samt i Köpenhamn 
af prof. C. F. Söreusen. Sjömålare. Bl. arbeten: 
Holländska fiskarbåtar i Nordsjön; Motiv fr. Öster- 
sjön o. Krigsfartyg till ankars, motiv fr. Sthlms skär- 
gård (utst. 91); Motiv fr. Themsen (utst. 94); Sol- 
nedgång (utst. 96); Korvetten Saga (utst. 97); Motiv 
fr. Öresund (utst. 98). L. K. K. 77. L. Sv. K. F. 90. 
Joseph Swensson. 

F. i Malmö 1856I0/12. Stud. i Lund 75. Snic- 
karegesäll 78. Vistades på studieresor i Paris, Wien 
o. Berlin 78 — 80 samt i Chicago 93. Styrelseled. i 
Malmö industriförening 93 o. i Malmö industrilot- 
teri s. år; ledare af aktiebolaget A. Swenssons mö- 
bleringsaffär i Malmö fr. 92. Möbelritare. 
Erik Albin Anton Sääf. 

F. i Norrköping 185616/2- Blev vid Tekn. elem.- 
skolan i Norrköping 71 — 74, vid Tekn. högskolan 
74 — 77 samt vid Fria konst. akad. 80 — 84; vistades 
på studieresor i Tyskland (Miinchen), Österrike o. 
Italien 84 — 88; är bosatt i Frankrike fr. 90. Land- 
skapsmålare. Bl. arbeten: Aftonstämning (85); Som- 
marlandskap (utst. 85); Bygata i Diessen, Bayern 
(utst 86); Motiv fr. Tjust (utst. 88); Från Rethondes 
(Oise, Frankrike) o. Parkinteriör (utst. 97); Månsken 
o. Solnedgång (utst. 1900). Opp. 85. L. K. F. 86— 
1901. L. K. K. 88. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÄLARE, M. 1 Gustaf Söderberg. 

P. i Norrköping ijgg"/-!. Företog resor till Frank- 
rike (elev af Michalon) o. Italien. Öfvetste i armén. 
Öfverintendent 58—64. I.andskapsiiiålare; litograf. 
Hcflenileil. Fr. K. A. 41 o. .less preses 58—64; h. Kr. 
V. A. 43. Bl. litografier: Svenska laniiskap (29 — 30) 
o. K. Rvenska o. norska annéns uniEormer, I,. K, K. 
t i Stockholm 18753/11. Per Gustaf Ossian Söderbom. 

F. i Ekeberga, Kronob. län, i876«/ii. Studerade 
t Böhmen o. Österrike 96 — 98 o. i Paris 1900. Anst. 
som föreståndare för den artistiska afd, vid Kosta 
glasbruk 98. Glasmålare (specialitet: reliefomamen- 
tik o. vapen). Johanna Sophie Augusta Södergren. 

F. i Stockholm i847Ȋ/s. Studerat i Paris o. Rom. 
landskaps-, genre- o. blomstermälarinna. Bl. arbeten: 
Landskap, motiv fr. Visbv (utst. 91); Rosor (utst. 
1900). L. Sv. K. F. 90. Carl Gustaf Söderlund. 

F. i Stockholm i86o"/i. Elev i Paris af C. L. 
Coiirtrj- o. Cornioii. Bosatt i Paris. Etsare (repro- 
ducerande). Bl. arbeten: Hästjägare, efter E. De- 
taille samt Spadassin o. Odalisk, efter L. I.eloir (utst, 
' 91): Tlieodora, efter B. Constant (utst. 93); UAttente, 
efter Meis.'ionnier (utst, 95); Hertiginnan af Devonshire 
med sill dotter på. armen, efter J. Reynolds; Filosofen, 
efter Rembrandt (i Louvce; 1900). ARKITEKTER, BII^DHUGGARE, MÅI^ARE, M. Fl,. l6l 
Johan Erik Söderlund. 

F. i Hälsingland 182623/5. Elev vid Fria konst, 
akad. ; företog en studieresa till Italien. Slottsarki- 
tekt vid Sthlms slott 50; andra arkitekt i Öfverint- 
ämb. 66; tf. hofintendent 73. Arkitekt. Bl. arbeten: 
Alhambra å Djurgården (68); belvederen Bredablick 
å Djurgården (76). Iv. K. K. f i Stockholm 18753/8. 
Maria (Maja) Sofia Emilia Söderlund. 

F. i Uppsala 1877 l^/n. Elev vid Fria konst. akad. 
fr. 97. Målarinna. Bl. arbeten: Kvällsdags (utst. 
1901). 
Carl August Söderman. 

F. i Örebro 183526/8. Elev vid Fria konst. akad. 
56 — 64; studerade fr. 67 någon tid utomlands. Öf- 
verlär. i figurmodellering vid Tekn. skolan i Sthlm 
75. Bildhuggare. Bl. arbeten: Bilbouquetspelare; Den 
öfverraskade Amor; Leda med svanen; byster af Ko- 
nungarne Carl XV o. Oscar II samt af Drottning 
Sofia; dekorativa arbeten å Svenska teat i Sthlm, 
m. fl. byggnader. L. K. K. 
Johan Per Södermark. 

F. å Mossebo vid Karlsborg, Skarab. län, 18223/6. 
Underlöjtu. 43 ; af sked 48. Blev vid Fria konst. akad. ; 
vistades på studieresa 45 — 48 i Rom ; återvände öfver 
Frankrike hem; elev vid Diisseldorfs Kunstakad. 52 
— 55 o. af Couture i Paris 55 — 56. Sedermera hufvud- 
sakligen bosatt i Sthlm. Porträtt-, genre- o. land- 
skapsmålare; litograf. K. målare. L. Fr. K. A. 74. 
Bl. arbeten: porträtt af frih. Claes R. Rudbeck (65) 
o. af kabinettskammarherren F. L. Dardel (78; Fria 
konst, akad.), m. fl. h. K. K. f i Stockholm 188926/11. Svenskt PorträUgalleri XX. Tr. ^i/io 1901. II ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. Salomon Eberhard Sörensen. 

F. i r^und 1856*0/4. Elev vid Köpenhamns Kunat- 
akad. 74—80 samt vid Fria konst. akad. So— 82; vis- 
tades på studieresa i Tyskland, Italien o. Frankrike 
82—83. Privat arkitekt i Malmö fr, 84; stadsarki- 
tekt därst. 94. Carl Olof Efraim Sörling. 

F. i Stockholm 18521/8- Elev vid Fria konst, 
akad. 69 — 75, Företagit arkeolog, studieresor i Dan- 
mark 72, 73, 76, 91, 92 o. 93; studerat konst i Tysk- 
land o. Österrike 73 samt har besökt nästan alla 
delar af Sverige 74 — 93 för att afteckna fomlämnin- 
gar. Teckningslär. vid Södermalms h. allm. lärov. 

i i Sthim 82; Vitt.-, hist.- o. ant.-akad. tecknare 9U. 
Tecknare dll tidn., tidskr. samt arkeolog, o. etno- 

' graf. verk. Korresp. L. H. A. 94. Bl. arbeten; teck- 
ningar till Hildehrands Sveriges medeltid (79—85), 
Nordenskiölds Vegas färd (81), Haielins' Bidrag till 
vår odlings häfder (81 — 85) o. Afbildningar af före- 
mål i Nord. museet (38 o. 90), Förr o. Nu, Ny 111. 
Tidii. samt till O. Montelius' La civilisation primitive 
en Itahe I (95). L. K. K. 82. L. Sv. K. F. 91. 

Axel Tallberg. 

F. i Gefle i86oSa/9. Elev vid Fria konst. akad. 
79 — 82; tdstades i England, Spanien, Tunis, Algier, 
Marocko, Italien, Tyskland o. Holland 82—85 samt 
i England 86 — 95, hvarifrån resor företogos till Skott- 
land, Irland, Holland, Belgien, Frankrike. Italien o. 
Spanien. Förestod 95^96 etsarskolan vid Fria konsL 
akad. ; red. en tid veckotidningen Förgät-mig-ej. 
Etsare; målare; skriftställare. BI. arbeten: Begraf- 
I ningståg å romerska campaguan (84); Prestnibble 
(86); Dorney (South-Kensington-musenm i London); 
Engelsk landtkyrka (88); porträtt af etsaren A. H. 
Hägg (89); Afton (92); Ölprotvet (93); Ett sockenråd. 
Isenglass (akvatint) o. porträtt af Hertiginnan af Vork 
(mezzotint) 94; porträtt af Oscar II (mezzotint) o. 
C F. Adelcrantz 97, Topehus, Tolstoi, Bellmaii o. 
Ihsen (1901). Opp. 85. L. K. F. 86—96. L. Sv. 
K. F. 94. I,. K. K. 95. ARKITEKTER, BII^DHUGGARE, MÄTARE, M. FL. 1 63 

Robert Thegerström. 

F. i London 1857^/1. Klev vid Fria konst. akad. 
76 — 80; vistades i Frankrike 80 — 92 o. var i Paris 
elev af Boulanger o. Lefebvre. Figur- o. landskaps- 
målare i olja, tempera o. pastell; grafiker. Bl. ar- 
beten: I örtagården (94; Malmö museum); Sommar- 
afton (Göteb. museum); Stiltje; Skymning; Rågfältet; 
porträtt af konstnärens hustru (95 o. 97), Tor Aulin 
(utst. 97), Vilhelm Stenhammar (1900; National- 
museum), Hugo Alfvén (1900) o. bankdirektör H. 
Palme (1901); Chrysanthemum o. pastellen vSkymning 
(Furstenbergs galleri); mezzotintgravyrer såsom Da- 
larö skans i åskväder, m. fl. Opp. 85. L. K. F. 86. 
L. K. K. 87. L. Sv. K. F. 92—98. 

Carl August Tholander. 

F. i Kristianstad 1829IÖ/7. Sergeant vid Skånska 
dragonreg. 49. Elev vid Fria konst. akad. 48 — 50 
samt vid Köpenhamns Kunstakad. Porträtt- tecknare 
i Göteb. 54 — 56, i Diisseldorf 56 — 57 o. därefter i 
Åbo o. Moskwa, där han under 32 år var lär. i teck- 
ning o. målning vid Tyska kvinliga gymnasiet; afsked 
med pension 97. Målare; tecknare; skriftställare. 

Eugen Jacobi Thorburn. 

F. i Uddevalla i86o3/8. Elev vid Tekn. högsko- 
lan 80 — 83 o. vid Fria konst. akad. 83 — 86; studerade 
i utlandet 88 — 89. Arkitekt i Göteb. fr. 90. Bl. arbe- 
ten: Göteborgs handtverks- o. industriförenings hus 
(fasaderna); Fjärde distriktets döfstumskola i Väners- 
borg (samarbete med arkitekten Karl Johansson); 
elem.-lärov. för flickor i Uddevalla. L. K. K. 87. 
L. Sv. K. F. 91. 

Hildegard Catharina Thorell, f. Bergendal. 

F. i Kroppa, Värml. län, 185022/5; gift 72 med 
auditören O. R. Thorell. Elev vid Fria konst. akad. 
76 — 79 samt af Bertha Wegmann i Köpenhamn o. 
af Bonnat, Bastien Lepage o. Courtois i Paris; har 
företagit studieresor till Frankrike, Holland 98 o. 
Italien. Porträttmålarinna. Bl. arbeten: Dampor- 
trätt (91) o. Modersglädje (94), båda i Nationalmu- 
seum; Damporträtt (Göteb. museum); Barnporträtt 
(Liibecks museum); porträtt af Gunnar Wennerberg 
(utst. 95); Själfporträtt (97); porträtt af professor I. 
G. Clason o. professorskan Clason (98) samt af A. T. 
Gellerstedt (98). Opp. 85. L. K. F. 86 -90. L- Sv. 
K. F. 93. 164 ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL- Thor Thorén. . 

F. i Norrköping i863»/ii. Elev vid Tekn. hög- 
skolan 84 — 88 o. vid Ii"ria konst. akad. 88 — 91. Arki- 
tekt i Öfverint.-änib. 93; privat arkitekt i Sthlm fr, 
s. år; öfverlär. i konstindustriel facktecknin^ vid Tekn. 
skolan i Sthlm 94. L. K. K. 91. Ida Thoresen. 

F. i Göteborg 1863 '"/s. Studerat vid Académie 
JuUen i Paris. Staty bildhuggarinna. I'tst. i Paris 
ä Champs Elysés 97 — 99. Bror Thure Thulstrup. 

F. i Stockholm l848S/<, Underlöjtn. vid Svea art.- 
reg.65 — 68; i fransk krigstjänst 67 — 71; deltog i trausk- 
tyska kriget (i främlingslegionen); lämnade franska 
armén som kapten. Civilingeniör i Canada o. Förenta 
staterna 73 — 73; bosatt i New- York. Militännälare; 
tecknare; akvarellist Bl. arbeten: teckningar i ame- 
rikanska illustrerade tidn. o. tidskr. 

Carl Ludvig Henning Thulstrup. 

F. i Stockhobn i836»/io. Underlöjtn. vid FörsW 
lifgren.-reg. 55; löjtn. 61; kapt. 69; adjuC. hos Konung 
Carl XV 3. år; stabachet vid Lifg,-brig. 73; major vid 
Generals! 74; stabschef vid s:e militäiiiistr. 75 — 81; 
öfv.-löjtn. 82; chef för Krigsskolan 82—90; öfverste i 
arm. 89; Öfverste o. chef för, Södenii, reg. 90; afsked 
96. L. Kr. V. A. 86. Tecknare. Bl. arbeten: karrika- 
tyrer; militär- o. nation aldrägt-teckningar. L. K, K. 

Albert Nicolaus Thurdiu, 

F. i NordmaUng. Västerb. län, 1862*1/5. Elev vid 
Tekn. högskolan 78 — 82 o. vid Fria konst. akad. 8z 
—85. Anst. hos arkitekterna Ax, Kumlien 80 o. 81 
samt G. A. Sjöberg ni. fl. 82—86; tjänsteman i AUm. 
I bran dförsäkr. -verket för hj-ggnader ä landet 84 — 86; 
stadsarkitekt i Hemösand 86; lär. i Tekn. aftonskolan 
därsL s. år o. föreståndare 1900. Bl. arbeten: Riksban- 
kens hus (93 — 95) samt biskopshuset i Hemösand (95 
— 97) ; Kramfors kapellkyrka (95 — 96) ; restaurering o. 
tillbyggnad af Säbrä kyrka (97 — -99); folkskolebyggna- 
der i tandsorten; Hushållningssällskapets o. Tekn. 
elem.-skolans byggnader i Hemösand {under arbete). ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 1 65 
Sven Alfred Thörne. 

F. i Horn, Österg. län, 185024/4. Elev vid Fria 
konst. akad. 74 — 80. Landskaps- o. porträttmålare. 
Bl. arbeten : Soluppgång (80) ; Sommar (84) ; Försom- 
mar (87); Vårlandskap (88; Nationalmuseum); Skym- 
ning (93); porträtt af brukspatron Chr. Aspelin (utst. 
94); Tidig morgon o. Höstmorgon (utst. 97). L. K. 
K. 81. L. Sv. K. F. 90. 
Frans Johan Tiger. 

F. i Uleåborg, Finland, 1849I0/2. Blev vid Kon- 
servatoriet i Sthlm 70 — 76; musikdirektörsex. 76. 
Musiklär. vid Sjökrigsskolan i Sthlm 76 o. vid Nya 
elem. -skolan därst. 80. Landskaps- o. sjömålare. Bl. 
arbeten: Kustparti fr. Stenungsön (85); Landskap fr. 
Ukna-dalen (86); Strandparti fr. GuUmarsfj orden (87); 
Landskap fr. Norrtäljeviken (88); Strandparti o. Afton- 
stämning fr. Torö (98). L. K. K. 85. L. Sv. K. F. 90. 

Gerda Tirén, f. Rydberg. 

F. i Stockholm 18581^1*» gi^t 84 med genremå- 
laren Johan Tirén. Elev vid Tekn. skolan i Sthlm 
samt 75 — 82 vid Fria konst, akad.; studerade i Paris 
83 — 84. Bokillustratör; genre- o. landskapsmålarinna; 
akvarellist. Bl. arbeten: Lappgosse, som brutit af 
sin skida (85); akvarellerna Små mammor o. De 
yngsta (utst. 98); illustrationer till Lifvet på landet 
af Fritz Reuter. L. Sv. K. F. 90. Johan Tirén. 

F. i Själevad, Västemorrl. län, 1853 12/10. Elev 
vid Fria konst. akad. 77 — 80; företog 82 — 83 en resa 
till Holland, Belgien Munchen, Rom samt Paris, där 
han var elev af Gérome vid Ecole des Beaux-Arts. 
Genremålare; akvarellist; illustratör (företrädesvis med 
motiv fr. lappames lif). L. Fr. K. A. 1900. Bl. arbe- 
ten : Efter snöstorm (85 ; Nationalmuseum) ; Elgskytte 
för ledhund (89; Hemösands museum); Lappar till- 
varatagande skjutna renar (92; Nationalmuseum); 
dioramabilder fr. Jämtland å Sthlmsutst. 97 o. Paris- 
utst. 1900, jämte Sthlmsdiorania. L- K. K. 80. L. Sv. 
K. F. 90. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL- Knut Gustaf Waldemar Tode. 

F. i Kalmar 1859^/11. Elev vid Fria konst. akad. 
80— 82. Målare. Opp. 85. L. K. F. 86—96. Kmma Helfrid Charlotta Toll. 

F. i Nyköping 1847^/7. Elev vid Kria konst, 
akad. 64^70 o. af Gervex. Henuer o. Carolus Duran 
i Paris 7S — 83. Målarinna i olja. pastell o. akvarell. 
Teckningslär. vid Anna Sandströms skola i Sthlm 
85. Bl. arbeten: Louise (utsL igoi) o. Stilleben, 
L. Sv. K. F. 90. Sten Harald Torsslow. 

F. i Kristianstad iSsSi^/s. Elev vid Fria koust. 
akad. 58 — 62 o. vid Diisseldorfs Kunstakad. Anst. 
vid K. operan i Sthlm som skådespelare 57^59 o. 
soin sångare 64 — 88. Landskapsmålare. L- K. K, 63. Gustaf Uno TroHi. 

F. pä Ramsbergs bruk i Värmland 1815'*/!. Uuder- 
löjtn. vid Verml. ftltjäg.-reg. 40; löjtn. 44; afsked ur 
krigs^. 48. Elev vid Fria koust. akad. o. af O. J. 
Södermark, hvilken han följde till Italien 45; stannade 
där (i Rom) 45 — 49; elev i Paris af Couture 57 — 58. 
V. prof. för teckning vid Fria konst, akad. 60; 
prof. därst. 66 — 67. Porträtt-, genre- o. landskaps- 
målare; akvarellist; tonsättare. K. hofniälare. L. Fr. 
K. A. 54; L- M. A. 64. Bl, arbeten: Italiensk lin- 
spinnerska (47; Nationalmuseum); Savoyardgossame 
(47; Tostemp); porträtt af friherre L- H. Gyllenhaal 
(51 ; Riddarhuset), öfverstinnan Lagerhjelm {57 ; Natio- 
nalmuseum), grefve Gustaf v. Rosen, Anders Retzius, 
brukspatron G. Myhrman (62 ; Järnkontoret), presi- 
denterna Fr, Åkerman (63) o. C, D, Skognian (båda 
i KommerskoUegium), grefve G. Lagerbjelke{63; Rid- 
darhuset), öfverste G, Nyblreus, prof. P. H, Malm- 
sten (71; Karolinska institutet) o, ärkebiskop Sund- 
berg (72; Riksdagens andra kammare), L- K. K. 
t i Stockholm 187518/8. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 1 67 
Anders Trulson. 

F. i Tosterup, Krist, län, iSy^^^/i. Klev i Köpen- 
hamn vid Tekn. skolan o. 92 — 94 vid Kunstakad. 
samt vid Fria konst. akad. 94 — 98. Landskaps- o. 
porträttmålare. Bl. arbeten: Aftonsol, motiv fr. Skåne 
(utst. 1900); En knipplerska o. porträtter (utst. 1901). 
Erik Hugo Tryggelin. 

F. i Stockholm 1846 0/12. Elev vid Fria konst, 
akad. 65 — 72. Arkitekt. Konstindiistriel mönster- 
ritare vid Rörstrands porslinsfabrik i Sthlm 72. L. 
K. K. 87. L. Sv. K. F. 91. 
Carl Ludvig Trägårdh. 

F. i Kristianstad 1 861 20/9. Elev vid Fria konst, 
akad. 81 — 83. Bosatt i Paris fr. 85. Landskaps- o. 
djur (särskildt kor o. får)-målare. Bl. arbeten: Kanal 
i Venedig (utst. 85); Franskt landskap o. Motiv fr. 
Djurgården (utst. 86); Landskap med kor o. Barr- 
skog (utst. 87); Landskap med kor, motiv fr. Staket 
(utst. 88); Sommarmorgon (utst. .90); Landskap med 
djur (utst. 91); Betande får (utst. 97); I fårketten 
(utst. 98). Opp. 85. L. K. F. 86. L. K. K. 87. f i 
Paris 1899Ö/6. 
Fredrik Carl Erik Törner. 

F. i Stockholm 1862 1^/7. Elev vid Fria konst, 
akad. 80 — 82 ; studerat därefter i Miinchen. Land- 
skapsmålare. Bl. arbeten: Motiv fr. Miinchen (utst. 
85); I skogen (utst. 86); Skolscen o. Smedja (utst. 
88); Skidlöpare (utst. 90); Vår (utst. 91). Opp. 85. 
L. K. F. 86— 91. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. Fl,. Eric Mattias Törngren. 

F. i Stockholm 187229/11. Elev vid Tekn. t 
skolan 93 — 97 samt vid Fria konst. akad. 97 — i 
Arkitekt. Henrik Albert Törnqvist. 

F. i Stockholm iSig^/i- Elev vid Tekiiol. inst. 
o. Fria konst akad.; företog 46 — 51 studieresor till 
Frankrike, Tyskland, Italien, Turkiet, Mindre Asien, 
Egypten o. Nubien. V. prof. i byggnadskonst vid 
Fria koDsL akad. 60. K. arkitekt. L. Fr. K. A. 53. 
Bl. arbeten; Konradsbergs hospital, ombyggnad af 
Kastenhof till Hotel Rydberg, om- o. tillbyggnad 
af Vetenskapsakademiens hus, atelierbyggnaden vid 
Kungsträdgärdeu o. posthuset (alla i Sthlm); Uppsala 
stads o. läns sjukhus; omkr. 20 kyrkor i landsorten. 
L. K. K. ti Stockholm iSgSi^/B. Nabot Johan Natanael Törnros. 

F, i Stockholm 1878^/9. Elev vid Konstnäreför- 
bundets målarskola 94. Porträtt- o. landskapsmålare. 
Bl. arbeten: Själfporträtt (97); porträtt af Karl Zits 
njtz (1900); Tallar i solnedgång (utst. 1900). Ida Albertina Töruström. 

F. i Göteborg iSéi^/s. Elev vid Tekn. skolan 
i Sthlm 81—83 o- vid Göteb. musei ritskola 86- 

I studerade i Portugal sommaren 90 o, i Paris (elev al 
Gervex) 91 — 91. Teckningslär. vid Kjellbergska flick- 
skolan i Göteb. 96 samt bitr. teckningslär. vid Maji 
nas elem.-lärov. för flickor i Göteb. 83—87, 90 o. fr, 
93. Porträtt- o. landskapsniälarinna ; pastellist ~' 
arbeten: Au bord de Teau o. L'Etang (92); Rosor 
{94); damporträtt i pastell samt illustrationer till V. 
Rydbergs dikt Barndomspoesien. 

Oskar Emil Törnå. 

F. i Östergötland 1842I8/10. Elev vid Fria konst, 
akad. 63 — 71; företog en studieresa 72 — 78 till Diis- 
seldorf, Paris o. Belgien. Landskapsmålare med motiv 
fr. Frankrike, Östergötland, Södermanland o. Sthlms- 
trakten. Bl. arbeten: Vårlandskap fr. Tullinge (79; 
Nationalmuseum); Sommarlandskap vid Näckros-sjön 
(utst. 85); Landskap fr. Medevi (utst. 86); I löfsprick- 
ningen, motiv fr. Skedvi, o. Högsommar, motiv fr. 
Drottningholm (utst. 87); Landskap fr. Wellinge (utst. 
88); Höstlandskap i Skärgården (utst. 90); Landskap 
(Furstenbergs galleri); Höstlandskap fr. Ingarön; 
Stlilms skärgård (utst. 91); Månsken, motiv fr. 
Ljusterön (utst. 93); Skogsträsk i morgonbelysning 
(utst 94). Opp. 85. L. K. F. 86—91. L. Sv. K. F. 
91. L. K. K. t i Stockholm 18948/6. 

Johannes Magnus Ullman. 

F. i Göteborg 18772/3. Elev vid Tekn. skolan i 
Sthlm 93 — 97 o. vid Fria konst. akad. 97 — 1901. 
Figurmålare; akvarellist; konstindustriel mönster- 
ritare. Bl. arbeten: fl. porträtt samt Tegelbärare, 
akvareller (utst. 1901). 
Fritz lycopold Ullrich. 

F. i Göteborg i86o2«/3. Blev vid Chalm. slöjd- 
skolan 76 — 81 o. vid Fria konst. akad. 83 — 86. Un- 
derlär. vid Tekn. skolan i Sthlm 86; privat arkitekt 
i Sthlm tillsamman med Kdv. Hallquisth fr. 89. Bl. 
firmans arbeten: privathusen Hamngatan n:r 2, Bir- 
ger Jarlsgatan n:r i, 6 o. 13 samt Sv. Dagbl. hus 
o. Folkets hus, alla i Sthlm; sparbanksbyggnader i 
Ystad, Örebro, Uppsala, Nyköping, Helsingborg o. 
Hernösand; Visby apotek; Hernösands stadshotell; 
privathus i Linköping, Norrköping, Örebro, m. fl. 
ställen. L. K. K. 89. 
Erik Otto Ulrich. 

F. i Stockholm 1862^/1. Afgångsex. fr. Tekn. 
högskolan 83; elev vid Fria konst. akad. 85 — 86. 
Privat arkitekt i Sthlm fr. 89. Bl. arbeten: bygg- 
nadsbolaget Gevalias palats i Gefle; Sthlms arbe- 
tarehem; arbetarebostadskomplex (230 lägenheter) 
vid Karlsvik i Sthlm; jagtvilla för Konungens jagt- 
klubb; villor å Djursholm o. i Sthlms skärgård; ka- 
pellbyggnader i Kristinehamn, m. fl. platser; privat- 
hus i Sthlm. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE. M. FL- Aurora Valeria Albertina (Bertha) Valerius. 
F. i Stockholm 182421/8. Porträttiuälariuna; foto- 
graf, t i Stockholm 1895^4/9. Anna Louise Hildegard Virgiii. 

F. i Arvika, Värail. län, 1866 "/»• Elev af Carl 
Larsson 92 — 93. Porträttmålarinna. Bl. arbeten: 
Gumma (utst. 1900). Arvid Julius Gottfrid Virgin. 

P, i Visby iSji*/». Elev vid Fria konst. akad. 52 
— 60; studerade 62 — 63 i Paris o. Dflsseldorf. Genre- 
o. porträttmålare, med motiv företrädesvis ur dal- 
allmogens lif. Bl. arbeten: Rättvikskulla (61; Na- 
tionalmuseum); De båila arkitekterna. L- K. K. 
t i Stockholm 18763*/!. 

Herman Alfred Leonard Wahlberg. 

F. i Stockholm 1834 "/a. Stud. i Dusseldorf (elev 
en tid af H. Gude) 56 — 62; bosatt fr. 66 i Paris, hvar- 
ifrän han företagit talrika studieresor till Sverige. V. 
prof. vid Fria konst. akad. So (utan tjänstgörings- 
skyldighet). Landskapsmålare med svenska o. utländ- 
ska motiv. K, målare. L. Fr. K. A. 66. Bl. arbeten: 
Vinterlaiidskap me<l björnjagt — figurerna målade af 
J. W. Wallander — (61; Hemösands museum); Land- 
skap med borgruin, motiv fr. Niedeck (63 ; Upps. univ. 

I konstmuseum); Skogslandskap med vattenfall (63; 

I Vänersb. museum); Utsigt å Kolmårdeii (65; Örebro 
museum); Svenskt insjölaudskap (66), Fiskläfje i Bo- 
huslän (68) samt Landskap i månsken (70), alla 3 i 
Nationalmuseum; 7 svenska landskap i Göteb. nm- 
seum, hl. hvilka Afton vid Hallands Väderö (80); 3 
landskap i Ffirstenbergs galleri, bl. hvilka Maj i 
Nizza (78) o. Månsken, Fjällbacka (81); Månskens- 
afton vid Hallands Väderö {89; Köpenhamns Kuust- 
m); Popplar{93); Sthlmsbild, vinter (utst, 97); 
Sohiedsåns o. Månsken {utst. igoo). L. Sv. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÄI^ARE, M. FL. 171 
Johan Gustaf Wahlbom. 

F. i Hof, Älfsb. län, 18248/4. Klev vid Fria konst, 
akad. 47 — 56. Tecknare i Folkets Röst 49 — 52, i 
Fäderneslandet 57 — 61 o. 64 — 68, i Frihetsvännen 
62 — 63 o. fr. 62 febr. i Söndags Nisse, hvars grund- 
läggare o. ägare han var. f i Stockholm 187623/3. Allton Wahledov. 

F. i Ramdala, Blek. län, 186228/4. Blev vid Teku. 
skolan i Sthlm 84 — 87; vistades på studieresa i Tysk- 
land o. Österrike 98. Innehar atelier för möbelrit- 
ning, träskulptur o. läderplastik i Kalmar fr. 88; 
teckningslär. vid Kalmar 1. tekn. yrkesskola 96. Or- 
namentsbildhuggare ; konstindustrialist. 

Anders Nils Henrik Wahlgren. 

F. i Lund 1861I5/2. Stud. i Lund 78; fil. kand. 
82 ; elev vid Skogsinst. 83. Extra jägmäst. i Södra 
distr. 84; tf. föreståndare för Kolleberga skogsskola 
samt red. af Sv. jägarförbundets nya tidskrift fr. 94. 
Elev af A. Kallenberg 85 — 88 o. B. Liljefors 92; stu- 
derade i Frankrike 91. Landskaps- o. djurmålare. 
Bl. arbeten : Afton o. Vinter (utst. 97) ; När dimmorna 
stiga o. När änderna sträcka (utst. 98); Flyttfåglar 
(utst. 99); Af ton töcken (utst. 1900) samt Rimfrost o. 
Soldis öfver hafvet, motiv fr. Falsterbo (utst. 1901). 
L. Sv. K. F. 97. 

Lars Israel Wahlman. 

F. i Hedemora 1870174. Elev vid Tekn. hög- 
skolan 89 — 93. Assistent i husbyggnadskonst vid 
Tekn. högskolan 95. Arkitekt; konstindustriel mön- 
sterritare. Bl. arbeten: Hjularöds slott i Skåne (94 
— 97; delvis i samarbete med I. G. Clason) o. Tjolö- 
holms slott (97 — 1900); fasaden till Centralpalatset i 
Sthlm (96 ; i samarbete med E. Stenhammar) ; restau- 
rering o. inredning af Trystorps herregård (99); rit- 
ningar till bonader o. keramiska föremål. 

Ehrnfried Wahlqvist. 

F. i Ystad 18 15 26/3. Stud. i Diisseldorf o. Köpen- 
hamn 50 — 55. Landskapsmålare (månskens- o. höst- 
stycken, ofta med motiv fr. Djurgården vid Sthlm). 
Bl. arbeten: Sjöstycke (Fiirstenbergs galleri). L. K. K. 
f i Stockholm 18953/5. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÄI.ARE, M. FL. Charlotte Coustance Wahlström. 

F. i Svarta, Söderm. län, i849"/ll- Elev vid Fria 
konst. akad. 78 — 83; studerat i Paris. Landskaps- 
målarinna med motiv företrädesvis fr. Skåne. Bl. 
arbeten: Bokskog i vårskrud; Solnedgång vid insjö; 
Kvällsol (utst. 1900). L. Sv. K. F. 90. Sven Emanuel Walberg. 

F. i Lund 1872^/7. Stud. i Lund 91 ; jur.-fil.-ex. 
93; elev vid KÖpenhanms Kunstakad. rgoi. Häst- 
målare. Bl. arbeten: Karl X Gustaf pä marschen 
öfver Rält (utst. 1900) samt I Snapphanebygden. Alf Wallander. 

F. i Stockholm i862i'/io. Elev vid Slöjdskolan 
77^78 o. vid Fria konst akad. 80— 85 samt i Paris 
af Aimé Morot o. Benj. Constant. Genremålare; teck- 
nare; pastellist; keramiker; konstindiistriel mönster- 
ritare. Artistiskt biträde vid Rörstrands porslinsfabrik 
96; konstnärlig ledare af aktiebol. Sv. konstslöjdut- 
stäUning. Bl. arbeten: oljemålningarna Julottan (86; 
museet i Minneapolis), En rolig visa (89) o. Den 
gamla herrgården (utsL 97) saint pastellerna Tiggare- 
gubbe (89; Förstenbergs galleri). Positivspelare (89) 
o. Fågelhandlare (92), i Nationalmuseum o. På heden 
(89; Göteb. museum); kartonger till gobeliner (Guld- 
fasaner, Tresvanor); möbelritningar samt keramiska 
arbeten m. fl. i skiftande färger med växt-, figur- o. 
djumiotiv i rehef. L K. K. 85, L. K. F. 86—92. 
L. Sv. K. F. 90—98. Gerda Charlotta Wallander, f. Wallauder. 

!■', i Stockholm i86o*'/8; gift 86 med konstnären 

I Alf Wallander. Elev vid Fria konst. akad. 79—84, 

I Landskapsmålarinna. Bl. arbeten: Solsken efter regn; 

Skogstjärn; Aftonstämning (utst. 90), L. K. F. 90 

-91. L, Sv. K. F. 91—98, ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 1 73 
Josef Wilhelm W allande r. 

F. i Stockholm 1821I5/5. Elev vid Fria konst, 
akad. 49 — 51 samt 53; vistades 6 år å Säfstaholm; 
studerade i Diisseldorf 53 — 62; besökte Paris 55, 67 
o. 78 samt Italien 55 — 56. V. prof. för teckning vid 
Fria konst. akad. 66; prof. i figurteckning 67 — 86. 
Genremålare med motiv företrädesvis ur svenska 
folklifvet o. Bellmans dikter; tecknare. K. målare. 
Iv. Fr. K. A. 57. Bl. arbeten: Vingåkersflickorna (50; 
Tosterup) ; Humleskörd i Österåker (56 ; Säfstaholm) ; 
Konserten på Tre Byttor (60; Nationalmuseum); Ulla 
Vinblad dansar menuett (61; Örebro museum); Jesu- 
iterna o. Kristusbilden (62); Auktionen (66); På hem- 
vägen (70; Vänersborgs museum) samt en serie af 
24 taflor ur sv. folklifvet (58), reproducerade i färg- 
tryck i Svenska folket sådant det ännu lefver vid 
elfvom, på berg o. i dalom. L. K. K. f i Stock- 
holm 18886/2. 
Gustaf Theodor Wallén. 

F. i Stockholm 1860 14/12. Elev vid Fria konst, 
akad. 79 — 85; vistades på studieresor i Frankrike 
(i Paris — elev af Académie Julien — o. i Concar- 
neau i Bretagne), Spanien (Madrid) o. Italien (Rom) 
88 — 92. Genre-, porträtt- o. landskapsmålare; akva- 
rellist; tecknare; bildhuggare. Bl. arbeten: oljemål- 
ningarna I byskolan (utst. 88), I sorgehuset, motiv 
fr. Bretagne (89; inköpt af Franska staten 92), By- 
gata i Bretagne (utst. 93), Fiskarbåtar på utfärd, 
Bretagne (utst. 96), Vid kajen i Marstrand (utst. 99), 
Själfporträtt (utst. 1900) o. Solstrålar, barnbild fr. 
Dalame (utst. 1901); akvarellerna Från Steninge slotts- 
park o. Färdgrupp fr. Marstrand (utst. 96); koppar- 
drifningarna Ivonne, bretagnisk flicka (94 ; National- 
museum) o. Allhelgonadag (utst. 96); porthandtag 
af brons med framställning af S:t Göran, draken o. 
jungfrun (å hufvudentréen till Fria konst. akad.). 
L. K. K. 87. L. Sv. K. F. 93. 
Anna Eleonora Charlotta Wallenberg, f. 
von Sydow. 

F. i Stockholm 183826/8; gift 61 med bankdirek- 
tören A. O. Wallenberg; enka 86. Elev af Qvarn- 
ström o. Boklund. Landskaps- o. porträttmålarinna. 
Ordförande i föreningen Handarbetets Vänner fr. 87. 174 ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. Christoffer Johan Wallroth. 

F. i Filipstad 1841 *^/t. Elev vid Fria konst. akad. 
65—68. vid Konstskolan i Karlsruhe 68 — 69 samt af 
H. Gude; studerat i Diisseldorf, Munchen o. Paris. 
Fr. 70 bosatt pä siu egendom Hastaberget nära Fi- 

I lipstad. Landskapsmälare med motiv fr. Värmland. 

' Bl. arbeten: Motiv fr. Filipstads Bergslag (utsL 87}; 
Höstlandskap, motiv fr. Ramen; Vattenfall, Munk- 
forsen i Klarelfven (utst. 91) samt Ransätersgården o. 
Räniens herrgärd med omgifniiigar {Värml. nation 
i Upp.s.). h. K. K. 82. Opp. 85. L. K. F. 86-92. 
L. Sv. K. F. 91. Emelie Wilhelmina von Walterstorff. 

F. i Stockholm i87i"/io. Elev vid Tekn. skolan 
i Sthlm 87—93. Fr- 93 anst. vid KuUurhist. museet 
i Lund för att utföra teckningar till dess realkatalog; 
lär. i mönsteiritDing m. m. vid Tekn. skolan i Lund 
95. Tecknare; konstindustri el niönsterriterska, i syn- 
nerhet till textila arbeten. Elisabeth Maria Warling. 

F. i Stockholm 1858^/4. Elev vid Fria konst. akad. 
76 — 83; studerat utondands. Porträtt- o. geiiremå- 
larinna. BI. arbeten: porträtt af riksantikvarien H. 
Hildebrand (utst 97). L. Sv. K. F. 93. Johanna Carolina Weidenhayn, f. Lund- 
gren. 
F. i Stockholm 1822^2/10; gift 50 med kammar- 
skritvaren i Tullverket V. P. S. Weidenhayn; enka 
69. Studerade fr. 45 på egen hand gravyr i metall 
o. trä; därefter elev i trägravyr af Best i Paris 58. 
öfverlär. i trä- o. metallgravyr vid Slöjdskolan i 
I Sthlm 59—72. Trägravör. Bl. arbeten: reproduk- 
I tioner i träsnitt af P. D. Holms teckningar till K, A. 
Pettersons Resa i Lappland (64 — 66) samt Skogs- 
interiör m. fl. landskap af densamme, G. v. Rosens 
Själfporträtt, Erik XIV, Katharina Mänsdotter o. 
Blomstermarknad i Haarlem, J. W. Wallanders Huni- 
leskönl i Österåker o. Delsbodans samt porträtt af 
Carl Snoilsky (efter fotografi). ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅI.ARE, M. PL. 1 75 
Gunnar Brynolf Wennerberg. 

F. i lyidköping 1823 ^ö/g. Studerat i Diisseldorf 
o. Paris. Djur- o. genremålare. Bl. arbeten: Ske- 
nande hästar; Representanter på det hala; Framåt 
skall det gå; Spanmålskörare på obanad vinterväg 
o. Hvad kostar hästen? (de båda sista utst. 91). f i 
Göteborg 18943/10. 
Gunnar G:son Wennerberg. 

F. i Skara 1863 1712. Stud. i Upps. 82; jur. prel.-ex. 
83. Elev i Paris 86 af Bonnat o. Gervex. Blomster- 
o. porträttmålare; pastellist; keramiker. Anst. som 
artistiskt biträde vid Gustafsbergs porslinsfabrik o. 
vid Kosta glasbruk. Bl. arbeten: Chrysanthemum o. 
Tistlar (utst. 91); Blå Hortensia (utst. 97); Pioner 
(99; Nationalmuseum); porträtt af fröken Carola 
Cederström (utst. 99); talrika vaser, fat, koppar m. 
m. med stiliserade eller naturalistiskt återgifna växt- 
motiv i dämpade färger o. någon gång i svag relief 
samt konstglas med växtdekorering o. lätt färgning 
i fransmannen Gallés stil. L. K. K. 91. T/. Sv. K. 
F. 98. 
Gustaf Adolf Wennerström. 

F. i Stockholm i86oi3/4. Elev vid Tekn. hög- 
skolan 76 — 79. Utöfvade någon tid praktisk verk- 
samhet vid Drags aktiebolags yllefabrik i Norrkö- 
ping samt vid åtskilliga utländska fabriker o. stu- 
derade vid utländska läroanstalter. Föreståndare för 
John Ivennings väfskola i Norrköping fr. dess be- 
gynnelse 86. Ingeniör; textil mönsterritare. 
Per Emanuel Jonsson Werming. 

F. i Gustaf Adolfs kapell, Värml. län, 1840 10/2. 
Elev i Sthlm vid Svenska slöjdföreningens skola 60 
— 62 o. vid Fria konst. akad. 62 — 67. Privat arki- 
tekt i Sthlm 67 — 75; stadsbyggmäst. därst. 79. Bl. 
arbeten: åtskilliga byggnader i Sthlm samt kyrkor 
i Byske o. Skälevad. 176 ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 

Gotthard Adolf Werner. 

F. i Linköping 1837 */is. Elev vid Fria konst akad. 
57—61. Har fe. 61 vistats utomlands (Frankrike, Tysk- 
land. Italien o. Spanien samt Egypten) företrädesvis 
i Södern, men stundom gjort besök i Sverige o. är 
numera bosatt i Rom. Historiemålare. Bl. arbeten: 
S:t Birgittas syn som barn o. S:t Ludvig af Frankrike 
{altartafta i Notre-Damé d'Argendré. Bretagne}; Filip 
II i Valladolid; S:t Elisabeth af Ungam skyddande 
fattigdomen (England); Vikingar kommande tr. dopet 
(England); Faunessa; Ansgarii sändning (Malmö ka- 
tolska kyrka); De 4 evangelistema (Hagakyrkan i 
Göteb,); Guldet o. Järnet, dekorat. fris (Bolinder; 
Sthlm); Biskop Brask tager afsked af Linköpings 
domkyrka (80; K. slottet). L- Sv. K. F. 97. 

Johan August Westerberg. 

F i Goteborg 1836^/10 Elev vid Chalni. slöjd- 
skolan 53 e-s fr Poljtekn mst. i Hannover 59; vi- 
dare studerat i England o Skottland. Privat arki- 
tekt 1 Goteb Bl arbeten Johannes kyrka, Betle- 
hemskvrkan bapb'5tkapellet. nya posthuset samt en- 
gelska, franska o hollandska kvarteren i Göteb,; 
Salemskapellet pä Södermalm 1 Sthlm; hufvndbygg- 
naden ä Fäno samt Sparreholms slott. Led. af Riksd. 
i:a k. 90 — 93. j- i Göteborg 1900^/s. 11 o... Gavin Westerberg. 
Alingsäs 1868"/*- Elev vid Fria konst. akad. 
11 89—92. Privat arkitekt i Göteb. fr, 96. I,. K. K. 94. Fredrik Westin. 

F. i Stockholm lySs^lt. Elev af L. Pasch d. y. 
o. Masreliez vid Fria konst, akad.; besökte aldrig 
utlandet V. prof. vid Fria konst akad. 1815; 
prof. 16—53; direktör 28 — 40; hofintendent 43. Por- 
trätt- o. figurmålare (bibi., allegor., histor. ämnen). 
L. Fr. K. A. 12; L, H. A. Bl, arbeten: Carl Johan 
omgitven af sin familj samt Georg Adlersparre (båda å 
Gripsholm); Amor med bågen {07; Nationalmuseum); 
I>e 4 årstiderna (Säfstaholm) ; Mnsiken {48; Helene- 
borg); Kristi förklaring (altattafla i Jakobs kyrka i 
Sthlm). t i Stockholm 1862 W/6. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 1 77 
Ernst Carl Westman. 

F. i Uppsala 186620/2. Elev vid Teku. högskolan 
85 — 89 o. vid Fria konst. akad. 89 — 92; vistades i 
P^öreuta staterna 93 — 95. Privat arkitekt i Stlilni; 
möbelritare. L. K. K. 95. 
Gustaf Edvard Westman. 

F. i Gefle 1865 16/5. Elev vid Diisseldorfs Kiinst- 
akad. 83 — 84 samt af J. Lefebvre, Boulanger, Benj. 
Constant o. Jourdeuil i Paris 84; studerat i Belgien, 
Nomiandie, Spanien o. Italien. Lär. vid Finska 
konstföreningens ritskola i Åbo 93 — 94. Bosatt i 
Åbo. Landskapsmålare. Bl. arbeten: Höskörd fr. 
Nomiandie o. Strandparti fr. Skagen (utst. 90); 
Björkar i oktober (utst. 91); Vinterlandskap (96; 
Åbo stads galleri); I Nomiandie (utst. 97). L. K. F. 
86—91. L. K. K. 90. L. Sv. K. F. 91. 
Gustaf Wickman. 

F. i Göteborg 1858 »/ii. Ex. fr. Chalm. slöjdsko- 
lan 80; elev vid Fria konst. akad. 81 — 84; studerat 
i Tyskland, Frankrike o. Italien 85 samt i England 
o. Amerika 93. Privat arkitekt i Sthlm. Bl. arbeten: 
Blanchs x;afé (90); Nacka kyrka (91); Sv. utställnings- 
byggnaden i Chicago (93); Sthlms stads paviljong 
(utst. 97); ombyggnad af Hotel Continental (99); 
Skånes ensk. banks hus i Sthlm (färdigt 1900); Svea- 
salen (i 90 i) samt andra privathus i Sthlm; Villa 
Fåhrseus, Saltsjöbaden (99); Smålands ensk. banks 
hus i Jönköping (1900) o. Skånes ensk. banks hus 
i Helsingborg (1900). L- K. K. 86. L. Sv. K. F. 90. 
Maria Cecilia Widebeck. 

F. i Strängnäs 1858 1/3. Elev vid Tekn. skolan 
i Sthlm 80 — 85. Privat konstindustri el niönsterri- 
terska i Sthlm (tillsammans med Carin Wästberg) 
fr. 85. Bl. arbeten: talrika textila mönsterritningar 
till föreningen Handarbetets Vänner. Svenskt Porlräitgalleri XX. Tr. V^ 1901- 12 EKTEK, BILDHUGGARE. MÄLAKE, M. Fl.. Carl Wilhelm Wilhelmsou. 

F. i Skaftö, Göteb. o. B. län. i866'ä/ii. Studerade 
i Paris 89—96. Bosatt i Göteb. Ledare af GÖteb. 
nnisei rit- o. målarskola. Gen remål are. Bl. arbeten: 
I byhaiideln; Väntan; Vid fädernas grafvar (utst 98); 
Trött; Ett sjukt barn (utst. 99); Damporträtt; De 
gamla (9g) o. Två flickor på vägen (utst 1900); Fiskar- 
kvinnor på hemväg fr. kyrkan (1900; Nalionalmu- 
seuni) o. Lördagsafton (utst. 1901). L. K. F. 98. Görel Hildur Maria Wiman. 

F. i Bro, Upps. län, 1873"/!. Elev viil Fria konst, 
akad. 92 — 98. Landskapsmålarinna. Bl. arbeten: I 
skogen (utst. 98) samt motiv fr. A'isby. Haiiua Mathilda Wiiige, f. Teiigelin. 

F. i Stockholm i838i'/i2; gift 67 med målaren, 
prof. M. E. Winge. Elev af J. Boklund 59 o. vid 
Fria konst, akad, 63. Stiftade föreningen Hand- 
arbetets Vänner i Sthlm 73. Genremälarinna ; textil 
niönsterriterska. Bl. arbeten : Anders o. Brita (mål. 
ning; 71): bambiUler fr. Dalarne samt talrika mönster- 
ritningar i fornnordisk stil till mattor, altarbeklädnad. 
m. ni. t i Enköping i896"/a. 

Mårten Eskil Winge. 

F. i Stockholm iSJS^i/u. Klev vid Fria konst. 
akad. 47—57; studerade 57—63 i Dii.sseldorf, Paris 
(elev där af Couture) o. Rom; reste till Italien 77. 
V. prof. för teckning vid Fria konst akad. 65; tf. 
lär. i antikritning därst 67 o. otdiu. lär. 78 — 90, 
Historiemålare med fornnordiska o. religiösa motiv, 
K. målare. L, Fr, K. A. 64. Bl, arbeten: Kråka 
(62) samt Loke o. Sigyn (63). båda i Nationalmu- 
I seum; Hjalmars afsked af Orvar Odd efter striden 
I på Samsö (66; Vänersborgs niusenm); (Hof Trygg- 
vason o. Sigrid Storräda i Kongliäll (68; Örebro 
museum); Tors strid med jättarne (72 ; National- 
luuseum); Ingeborg väntande Hjalmar (Göteb, inu- 
seuui); Ue 4 årstiderna (medaljonger o, takmålnin- 
gar i Kulla-l!uunarstorps slott 74); Signe påtänder 
sin jungfrubur (76); Strandadt vikingaskepp (92) 
samt altartaflor, bl. hvilka l'p|>ständel.sen (80; Ca- 
roli kvrka i Malmö) o. Kristi förklaring (82 ; Pauli 
kyrka i Malmö), L, K. K. t ■ Enköping 189622/4. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 1 79 1 


Carl Thure Fredrik Wohlfart. 

F. i Göteborg 1837^^/10. Studerade i Diisseldorf 
56 — 71 o. i Paris 72 — 73. Lär. i niålningsklassen vid 
Göteb. liiusei rit- o. målarskola 73 — 85. Genremålare. 
Bl. arbeten: Tomte-konselj; Serenad; Svalornas sagor; 
En gammal ungkarl; Efter maskeraden; I kloster- 
cellen; Danslektion; Violinspelare. Opp. 85. L. K. F. 
86—96. 

Grefvinnan Maria Wrangel, f. Asplund. 

F. i Jönköping 18611^3; gift 88 med kammar- 
herren grefve F. U. Wrangel. Elev vid Konservatoriet 
77; elev af M. K. Winge vid Tekn. skolan i Sthlm, 
vid Fria konst. akad. 83— 88 o. i Paris af CoUin, 
Dagnan-Bouveret o. Courtois 86 — 90. Porträtt- o. 
landskapsmålarinna. Bl. arbeten: porträtt af grefve 
F. U. Wrangel (utst. 91); Norskt landskap, motiv fr. 
Meraker (utst. 95); Ofvan trädgränsen, motiv fr. Stor- 
lien (utst. 97). L. Sv. K. F. 92. 

Hans Fredrik Theodor Wåhlin. 

F. i Lund 1864^6/12. Elev vid Chalm. tekn. läro- 
anstalt 84 — 87 o. vid Fria konst. akad. 88 — 91. Var 
87 — 88 anst. å prof. M. Isaeus' ritkontor o. 91 — 94 vid 
operabyggnaden i Sthlm. Privat arkitekt i Malmö 
fr. 94. Bl. arbeten: samtliga byggnader för 96 års 
utställning i Malmö; Hippodromen samt privathus 
i Malmö. L. K. K. 93. 
Carin Helena Wästberg. 

F. i Vänersborg 1 859*76. Elev vid Tekn. skolan 
i Sthlm 80 — 85. Privat konstindustriel mönsterri- 
terska i Sthlm (tillsammans med Maria Widebeck) 
fr. 85. Bl. arbeten: talrika textila mönsterritningar 
till föreningen Handarbetets Vänner. 
Maria Johanna Zetterlund. 

F. i Kristinehamn 18671*^/2. Elev vid Académie 
Julien i Paris samt af Carl Larsson, Georg Pauli o. 
Hanna Hirsch-Pauli. Målarinna. l8o ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. Vilhelmina (Mimmi) Katarina Zetterström, 
f. Zetterström. 
F. i Gefie 18433/3. Elev vid Fria konst. akad. 
67 — 72. Reste 72 till Paris, där hon sedermera hut- 
vudsakligen vistades. Geureniälariniia. Bl. arbeten: 
Interiör fr. Lappland (75; inköpt af Franska staten); 
Daltolk {76; Örebro museum); Cliariotte Corday iutör 
revolutionstribunalet (79). f i Paris iSSs^^/b. Kolke Zettervall, 

F. i Lund i8622i|io. F.kv vid DetTekn. Selskabs 
Skole i Köpenhamn 80—84, vid Kunstakad. därst, 
81—84, af sin fader Helgo Zettervall 84—85 samt 
vid Fria konst. akad. 85 — 88; studerade i Tyskland, 
Frankrike o. Italien 88—89, • Tyskland, Schweiz o. 
London 95, S:t Petersburg o. Moskwa 98 samt i Öster- 

I rike-Ungarn o. Italien 99. Arkitekt i Öfverint-änib. 

' 88; biträde åStatens järnvägars arkitektkont. 90; tf. 
arkitekt vid Statens järnvägar 95 o. ordin. 98. Bl. 
arbeten: ritning till altaret i Upps. domkyrka o. till 
orgeltasad i Skara domkyrka; ombyggnad af apo- 
teket Svanen i Lund (98); Folkare tingshus vid 
Krylbo (1900); Eskilstuna ceutralbangärd; Kumla 
(99) o. Krylbo (1900) stationsbyggnader; restaurering 
af Kalmar domkvrka o. Mariestads kyrka (båda 
under arbete). L.' K. K. 90. L. Sv. K. F. 97. 

Helgo Nikolaus Zettervall. 

F. i Lidköping 183121/11. Elev vid Fria konst, 
akad. 54 — 60; företagit 5 utländska studieresor (62 
till Tyskland, Frankrike o. norra Italien; 82 till norra 
Frankrike). E. o. arkitekt i Öfverint.-ämb. 60; arki- 
tekt vid Lunds domkyrka s. är; intendent i Öfverint.- 
ämb. 81 ; v. prof, i byggnadskonst vid Fria konst. akad. 
s. år; öfverintendent o. chef för Öfverint.-ämb. 82— 
97. K. arkitekt. L. Fr. K. A. 71; Hedersled. H. 
A. 84; L. V. A. 97, Bl. arbeten; Kimrgiska la.sa- 
rettet i Lund (64); ombyggnad af Malmö rådhus (65 
^69); Skara h. allm. lärov.; h. latinlärov. ä Norr- 
malm i Sthlm (76^80); Lunds universitet (77—82); 
Bolinderska (74), Palmeska o. Sörensenska (fasaden) 
husen i Sthlm; Allhelgonakyrkan Lund (77; invigd 
91); Matteuskyrkan i Norrköping (87 — 92); Oscar 
Fredriks kyrka i Göteb. (89 — 93); landtkyrkor i Ble- 
kinge o. Skåne; slott i Skåne (Häckeberga 72), Vä- 
stergötland o. pä Fyen; restaurering af domkyrkorna 
i Lund {68—80), Uppsala (85—93) <>■ Skara (tuUb. 
94) samt Kalmar slotts yttre (85-89). L. K. K. ARKITKKTKR, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. l8l 
Emma Carolina (Lilli) Helena Zickerman. 

F. i Sköfde 185820/5. Elev vid föreningen Hand- 
arbetets Vänners väf- o. syskolor 86 ; företagit studie- 
resor till England 96, Norge 99 samt inom fl. sven- 
ska provinser 99. Innehade 87 — 97 affär i Sköfde för 
konstbroderier efter uteslutande egna mönsterkompo- 
sitioner; föreståndarinna för Föreningens för svensk 
hemslöjd permanenta utställning i Sthlni o. medlem 
i dess styrelse 99. Textil mönsterriterska. 
Carl Emil Zoir. 

F. i Göteborg 186728/10. Elev vid Tekn. skolan i 
Göteb. (ex. 80) o. vid Ecole des Beaux-Artsi Paris 90. 
Porträttmålare; etsare. Bl. arbeten: Holländsk inte- 
riör o. När solen dalar (95); Vårbild (96); Hvita slaf- 
ven (97). 

Hildegard Julia Charlotta Zoir, f. Rygård. 

F. i Rönnängs kapell, Göteb. o. B. län, 187620/12; 
gift med konstnären Emil Zoir. Elev i Paris vid 
Académie Colarossi o. Julien 96 — 97. Landskaps- 
målarinna; etsare. Bl. arbeten: Första snön (utst. 
1900); landskapsetsningar. Kilian Christoffer Zoll. 

F. i Hyllie, Malm. län, 181820/9. Elev vid Fria 
konst. akad. 35 — 39 samt vid Köpenhamns Kunst- 
akad. vintrame 45 o. 46; reste 52 till Diisseldorf i 
sällskap med B. Nordenberg; återkom till Sverige 
55; ånyo i Diisseldorf 57 — 58. Genremålare med 
motiv ur svenska folklifvet i Skåne, Halland, Små- 
land o. Dalarne. Bl. arbeten: Ivektionen (51; Hele- 
neborgs galleri); Färden till julottan (i samarbete 
med Marcus Larson; 55); Inkvartering af skånska 
husarer, Midsommardans i Dalarne, Ett läsförhör (alla 
54 — 55): Spinnande bondgumma; Köksinteriör; Barn 
lekande med en katt; Mormors glädje; Vadande barn; 
Fisket (57) o. Själfporträtt i Heleneborgs galleri; 
Dolgoruki o. Golovin nedlägga vapnen för Karl XII 
vid Narva (58; Säfstaholm); altartaflor till landtkyr- 
kor (Linderås i Småland 44). f å Stjämarp, Hall. 
län, 1 860 9/11. EKTER, BlLnHUGGABB, MÅLARE. M. FL. 

Anders Leonard Zorn. 

F. i Mora, Kopparb. län. i86o'«/a. Elev ^dd Slöjd- 
skolan i Sthlni o. Fria konst akad. 75—81. Fr. 81 
mestadels vistats i utlandet (England, Tyskland, Frank- 
rike, Spanien, Portugal, Marocko, Algier, Italien, 
Österrike, Bulgarien, Konstantinopel, Grekland samt 
Amerika), men besöker ofta hemlandet, särskildt Mora 
sanit Sthlni o, Dalarö, Porträtt- o. ^enremälare ; 
akvarellist; etsare; bildhuggare. Bl. arbeten; olje- 
målningar; Vägskvalp (87; Köpenhamns Knnstmu- 
seum). Badande flickor (S8; Göteb. nmseuni), En 
fiskare (88; Luxembourgmuseet i Paris), Eu skål i 
Idun (92; Nationalmuseum), Mora marknad (92), 
I Efter badet (94; Ludvigsberg), Natteffekt (95; Fur- 
stenbergs galleri). Midsommardans i Dalame (97), 
Une mére (1900) samt porträtt af brukspatron Chr. 
Aspelin (85), fru Zorn (utåt. 94), Själfporträtt i Uffi- 
zieraa. Florens, o. i Nationalmuseum (96); Oscar II 
(98; tiUh. Drottning Sofia), Prins Karl (gS; Lifgardels 
till häst kasern), herr o. fru P. Ftirstenberg (98; Fur- 
stenbergs galleri); akvareller; Sorg (80), Zigenerska 
med sitt barn {82), Mona (85; Furstenbergs galleri), 
Zigenarsniedja (85; Göteb. museum), Vårt dagUga 
bröd o. Turkisk roddare (86), i Nationalmuseum; 
Fiskläge i Comwall (88), En premiére (88); etsningar: 
porträtt af Max Liebermann (gi), E. Renan {92), 
Oscar II pä Drotts däck (98), Paul Verlaine. M;r 
Marquand samt en mängd reproduktioner af sina 
taflor; skulpturer: Mormor, miniatyrbyst i trä. Faun 
som kysser en nymf, bronsstatvett o. Gustaf Vasa, 
staty (under arbete) L. K. K. 85. 'Opp. 85. L. K, V. 86. 

Axel Gunnar Åberg. 

F. i Uddevalla i869°/s. Elev vid Fria konst, akad, 
86— 93 o. af Bonnat i Paris vintern 89—90, Genre- 
o. djurmålare. Bl. arbeten : Efter gudstjänsten, viiiter, 
o. Ett parti halnia (utst. 93). L. K K. f i Udde- 
valla i894i''/a. Oskar Filip Emil Åberg. 

F. i Uppsala 18642/1, Klev vid Fria konst, akail. 
83—88. Tecknare; genremälare; etsare, L. K. F. 
88—93. L. Sv. K. F. 90. L. K. K. 91. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 1 83 

Johan Fredrik Åbom. 

F. i Stockholm 181730/7. Elev vid Teknol. inst. 
samt vid Fria konst. akad. ; företagit en studieresa 
i utlandet. Konduktör i Öfverint-ämb. 45; arki- 
tekt därst. 60; intendent därst. (för byggnader i lands- 
orten) 80. K. arkitekt. I^ Fr. K. A. 50. Bl. ar- 
beten: hospitalsbyggnader i Karlstad o. Hernösand; 
länslasarett i Kalmar, ni. fl. städer; Ultuna landt- 
bruksinstitut ; frimurarebarnhuset vid Kristineberg; 
frimurarelogemas hus i Gefle, Karlstad o. Kalmar; 
nuvarande riksdagshuset samt Södra teatern, Musi- 
kaliska akademiens hus, Berns salonger o. Hassel- 
backens restaurant samt Bolinders, Carlsviks o. Lud- 
vigsbergs fabriker o. verkstäder. L. K. K. f i Stock- 
holm 1900^0/4. 

Emma Mathilda Pauline Åkerlund, f. Neu- 
miiller. 

F. i Stockholm 1857 '^/ii; gift med genremålaren 
B. J. Åkerlund. Elev vid Fria konst. akad. 79 — 82; 
studerade i Paris 82 — 84. Porträttmålarinna; pa- 
stellist. L. Sv. K. F. 91. 

Erik Johan Åkerlund. 

F. i Stockholm i856'^/5. Elev vid Fria konst 
akad. -78 — 83; studerade i Paris 83 — 84. Genremå- 
lare. Bl. arbeten: skizzer till väggmålningar i Na- 
tionalmuseum (91; Nationalmuseum). L. K. K. 85. 
L. Sv. K. F. 90. Bror Morgan Werner Åkerman. 

F. i Göteborg 18541/1. Elev af G. W. Billqvist 
i Göteb. o. C. A. Söderman i Sthlm samt vid Fria 
konst. akad. 83 — 86; studerade 88 — 90 i Paris o, 
90—93 i Italien (Florens, Rom o. Neapel). Staty- 
bildhuggare. Bl. arbeten: statyerna Längtan (86), 
Vårfrost (89; Barcelonas museum), Strandfynd (93; 
marmor i Göteb. museum), Madonna (relief; utf. i 
marmor för ensk. personer), Frithiof o. Ingeborg 
(94), Sägnen (1900) samt staty etten Öfvergifven (90; 
brons i Nationalmuseum); byster, medaljonger, vaser, 
bl. hvilka sistnämnda När amorinema vakna (1900). 
L. Sv. K. F. 92. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. Johan Elis Åslund. 

F. i Tutia. Vä.sttmorrl, läii, 18722/2. Elev vid 
Teku. skolan i Sthlm 91—94; atiideradi; i Italien 99 
— 1900. Omamentsbildhuggare till 95; därefter land- 
skapsmålare. Bl. arbeten: landskap fr. Italien (Capri 
o. Rom) o. Lappland; Sommarnatt i Lappland (iitst. 
1900); Regnig sommarnatt i Lappland (1900). Eva Mathilda Äströiii, f. Löwstädt. 

F. i Stockholm 1S655/*; gift 93 med agronomen 
Ludv. Äströni. Elev vid Tekn. skolan i Sthlni 85 
— 86 o. studerade i Frankrike (elev at Colarossi o. 
Julien i Paris 87 — 90)0. Italien 87—93. Landskaps- 
o. btomsCemiålarinna. Bl. arbeten: Landskap fr. Jämt- 
land o. Brandgula liljor (utst. 98); Hvita liljor (utst. 
99). L. K. F. 97— igoo. Tycho Öst. 

F. i Enköping 1862 '^a. Elev i Sthlm vid Slöjd- 
skolan 78 — 79. Litograt i Sthlm vid Generalstabens 
lith. anstalt 74—84 o. vid Celltraltrytkeriet 84-92. 
Tecknare i Aftonbladet fr. 92. Bl. arbeten: lito- 
grafier til! pocträttseriema Frimurare- o. Par Bricole- 
porträtt samt till frimurarebyggnader o. Svenska 
arméns uniformer. Ragnar Östberg. 

F. i Stockholm 1866»/'. Elev vid Tekn. hiij-- 
skolan 86—88 o. vid Fria konst. akad. 88—91; vista- 
des på studieresor i Amerika 93 samt i Frankrike, 
I Italien. Grekland, England o. Spanien 96—99. Arki- 
tekt i Öfverint.-ämb. 98; privat arkitekt i Stlilm; 
tecknare. Bl. arbeten: inredningen af Sturebuffeten 
o. (i förening med C. Westman) Frisinnade klubbens 
lokal (1900) i Sthlm; liufvudbyggnaden å Bruduäs 
i Uppland (under arbete). L. K. K. 94. ARKITEKTER, BILDHUGGARE, MÅLARE, M. FL. 1 85 


Karl Axel Fredrik Österberg. 

F. i Vaxholm 18668/11. Elev vid Tekn. skolan i 
Sthlm 88-^89 samt vid A. Tallbergs etsarskola 95 
— 96. Tecknare; etsare. Allan Erik August Österlind. 

F. i Stockholm 18552/11. Blev vid Fria konst, 
akad. 74 — 75 samt af bildhuggaren Cavelier vid Ecole 
des Beaux-Arts i Paris 77 — 80. Bosatt i Frankrike 
fr. 77. Genre- o. porträttmålare; akvarellist; pastel- 
list; bildhuggare. Bl. arbeten: oljemålningarna Till 
dopet (86; Finska staten), En olyckshändelse (86; 
Göteb. museum), Maison mortuaire (87) o. Fin de 
jour (88), båda tillh. Franska staten. På grinden (90), 
Vår (96), Legend (96 — 97); akvarellerna LukuUiska 
drömmar (88) o. porträtt af Rodin (89), båda tillh. 
Finska staten. Mal de dents (89), Ravaudeuses (94; 
Franska staten), Auscultation o. Rabouteuses (04), 
porträtt af G. af Geijerstam (utst. 94), Mrt o, Själf- 
porträtt (97); Råttfångaren fr. Hanieln (98; Göteb. 
museum); skulpturerna Péche miraculeuse, tenn, o. 
Herdar, brons. Opp. 85. L. K. K. 86. L. K. F. 
86—98. L. Sv. K. F. 90. 

Herman Österlund. 

F. i Högseröd, Malm. län, 18733/5. Elev vid Fria 
konst. akad. 96 — 1900. Bosatt i Löberöd i Skåne. 
Landskapsmålare. Bl. arbeten : Tidig morgon, motiv 
fr. Röfvarekulan i Skåne (1900); Solnedgång, motiv 
fr. Skåne (utst. 1901). 
Carl August Österman. 

F. i Gryt, Österg. län, 185911/1- Blev vid Tekn. 
skolan i Sthlm 75 samt vid Konstakad. i Wien (utex. 
86). Anst. hos arkitekt C. Sandahl 78 — 83 samt en 
del af denna tid äfven hos M. Isseus o. 86 hos prof. 
Hausenauer i Wien; företog 85 en studieresa till 
Italien. Privat arkitekt i Sthlm fr. 89. Bl. arbeten: 
Mora — Venerns järnvägsförvaltnings byggnad i Kri- 
stinehamn (95); Skaraborgs läns ränteanstalts bygg- 
nad i Mariestad (99); Fahlbergska huset i Karlstad 
samt husen nr 3 o. 5 Skeppargatan i Sthlm (1900). AHKITEKTEE, BILDHUGGARE, MÅLARE, Carl Emil Österman. 

F. i Västra Vingåker, Södemi JSti, i87ol'/l- Elev 
vid Fria konst. akad. 90 — 93; vistades på studiere- 
sor i Holland. BelKlen. Frankrike, Italien, Tyskland 
o. Spanien 94 — 9H samt i Italien 99. Genre- o. por- 
trättmälare ; etsare. L- Fr. K. A. igoo. Bl. arbeten: 
I daftfpyniiij^n {97); Damporträtt (99; Nationalmu- 
seum); porträtt af Konung Oscar II (99 o. 1901). 
prosten Ahlberger o, fabrikör Blomberg (99), fröken 
Carola Cederströni (1900). iiiålame C. Johansson o. 
Edv. Rosenberg (tgoc). L. K. K. 93. L. Sv. K. F. 97. Gustaf Bernhard Österman. 

F. i Vä.stra Vingåker, Söderm. län, i87olVl- Elev 
vid Fria konst. akad. 92 — 95; vistades på studieresor 
. i Holland, Belgien, Frankrike. Italien o. Tyskland 
97—1901. Genre- o, porträttmålare. Bl. arbeten: 
porträtt af fröken N. Bnizelins (98) o. Jonas I.ie 
{1901); Gammal man (1900). L. K. K. 95. L. Sv. 
K. F. 97. J THB NEW YORK PUBLIC LIBRARY 
RBFBRBNCB DBfARTMBNT This book is under no circumstonce* to b« 
taken from the Building ft« 


v 


' 
' 


Xorm «!• 
■ 


\ -»»- v ^ - v >